Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3. Kwalifikowlaność wydatków w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL Anna Broniarek Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3. Kwalifikowlaność wydatków w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL Anna Broniarek Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 3. Kwalifikowlaność wydatków w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL Anna Broniarek Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 roku

2 2 Okres kwalifikowania wydatków Początkowa data okresu kwalifikowania jest równoznaczna z okresem realizacji projektu. Uwaga: Wydatki na ustanowienie zabezpieczenia do umowy oraz wydatki związane z analizą potrzeb szkoleniowych są równoznaczne z rozpoczęciem realizacji projektu.

3 3 Podstawowe warunki kwalifikowania wydatków Wydatki są kwalifikowane, jeżeli: są niezbędne dla realizacji projektu, są efektywne, zostały faktycznie poniesione; są udokumentowane; zostały przewidziane w budżecie projektu zatwierdzonym przez PARP,

4 4 Podstawowe warunki kwalifikowania wydatków zostały poniesione w okresie ich kwalifikowania; są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – jeśli dotyczą Projektodawcy/Partnera.

5 5 Podział wydatków a)Ze względu na rodzaj pomocy wydatki objęte pomocą publiczną – refundowane zgodnie z określoną intensywnością pomocy publicznej: z tytułu szkoleń i usług doradczych, objęte regułami cross – financingu – nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych wydatków projektu, wydatki objęte pomocą pozostałą – refundowane w 100%.

6 6 Podział wydatków b) Ze względu na konstrukcję budżetu projektu: wydatki bezpośrednie – bezpośrednio związane z realizacją projektu i wyodrębnionymi zadaniami, wydatki pośrednie – nie można ich bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania: do 20% kosztów bezpośrednich dla projektów do 2 mln PLN, do 15% kosztów bezpośrednich dla projektów do 5 mln PLN, do 10% kosztów bezpośrednich dla projektów pow. 5 mln PLN.

7 7 Przykładowy katalog zadań w ramach kosztów bezpośrednich Zadanie 1 – Zarządzanie projektem Wynagrodzenia (np. za obsługę administracyjno- biurową szkoleń, menadżera - um. o pracę, cywilno-prawne), wydatki za prowadzenie rachunku projektu, wydatki z tyt. Zabezpieczenia do umowy, Zakup/najem/ leasing/amortyzacja sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zadania Zarządzanie projektem, Materiały biurowe na potrzeby Zadania Zarządzanie projektem, Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, kurierskie,

8 8 Przykładowy katalog zadań w ramach kosztów bezpośrednich Zadanie 2 – Realizacja szkolenia/ coachingu/ doradztwa Wynagrodzenia trenerów, egzaminatorów, doradców, coachów, Zakup usług szkoleniowych, doradczych, coachingu, mentoringu, Zakup oprogramowania e-learningowego, Wynagrodzenia programistów przygotowujących programy e-learningowe, Zakup materiałów szkoleniowych lub opracowanie i przygotowanie materiałów (wynagrodzenie pracownika lub zakup usługi), Zakup/amortyzacja sprzętu i wyposażenia na potrzeby szkoleń,

9 9 Przykładowy katalog zadań w ramach kosztów bezpośrednich Zadanie 3 - Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych Wynagrodzenia personelu za wykonanie badań/ analizy, Wyżywienie, noclegi, podróże osób wykonujących badanie, Zakup usługi wykonania badania, Zakup narzędzi do badania / zakup licencji na narzędzia, Najem powierzchni biurowej/ sali na warsztat,

10 10 Przykładowy katalog zadań w ramach kosztów bezpośrednich Zadanie 4 – Rekrutacja i promocja projektu Wynagrodzenia personelu (np. Specjalista d.s. promocji, telemarketingu), Zakup usług związanych z promocją,/ rekrutacją, Ogłoszenia w mediach, Materiały promocyjne, Najem/ amortyzacja sprzętu wyposażenia na potrzeby rekrutacji,

11 11 Wydatki niekwalifikowane Podatek VAT jeżeli Beneficjent/ Partnerzy mają możliwość jego odzyskania lub podatek liczony jest na podstawie proporcji, Składki na PFRON w ramach wynagrodzenia personelu projektu, Zakup sprzętu, mebli, pojazdów z wyjątkiem zakupów dokonanych w ramach cross – financingu, Koszty kar, grzywien oraz procesów sądowych, Wydatki związane z leasingiem: podatek, marża finansującego itp.

12 12 Wydatki niekwalifikowane Koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe (wyjątek: projekty współpracy ponadnarodowej), Wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, Wydatki nieudokumentowane, Wydatki poniesione na środki trwałe, współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat, Zakup nieruchomości, gruntów oraz infrastruktury.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "3. Kwalifikowlaność wydatków w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL Anna Broniarek Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google