Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koordynatorzy: Magdalena Gaweł, Ewa Martu ż alska, Renata Janicka- Szcze ś niak ZS w Iwanowicach Kwiecie ń, 2016r. Sprawozdanie z całorocznego projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koordynatorzy: Magdalena Gaweł, Ewa Martu ż alska, Renata Janicka- Szcze ś niak ZS w Iwanowicach Kwiecie ń, 2016r. Sprawozdanie z całorocznego projektu."— Zapis prezentacji:

1 Koordynatorzy: Magdalena Gaweł, Ewa Martu ż alska, Renata Janicka- Szcze ś niak ZS w Iwanowicach Kwiecie ń, 2016r. Sprawozdanie z całorocznego projektu XII Edycji Kaliskiej Przygody z Odpadami pt. „Kreatywny Recykling”

2 Nasza szkoła w projekcie Kaliskiej Przygody z Odpadami bierze udział ju ż po raz 10 W tym roku zgodnie z tematyk ą projektu zaplanowali ś my bardzo du ż o zada ń. W realizacj ę zada ń zaanga ż owali si ę wszyscy nauczyciele i uczniowie. Cieszymy si ę, ż e udało nam si ę zrealizowa ć wszystkie zaplanowane zadania - z czego jeste ś my bardzo dumni. 2

3 W takcie zaj ęć technicznych, lekcji przyrody, oraz zaj ęć biologii i Koła Młodych Przyrodników w klasach gimnazjalnych utrwalali ś my i przypominali ś my sobie znaczenie poszczególnych znaków ekologicznych 3

4 W klasach I- III uczniowie przygotowywali si ę do happeningu ekologicznego pod hasłem: „Nie pal ś mieci – nie truj dzieci ” 4

5 Pani Ewa opiekun naszego Koła Młodych Przyrodników nadzoruj ą ca akcj ę tygodnia ekologicznego 5

6 Wszystkie kole ż anki i koledzy z klas młodszych przygotowali kolorowe transparenty, emblematy przyrodnicze i hasła propaguj ą ce ochron ę ś rodowiska 6

7 Klasy młodsze wraz z wychowawczyniami wychodz ą na happening ekologiczny ulicami Iwanowic 7

8 W ramach Tygodnia Ekologicznego we wszystkich klasach powstały gazetki ekologiczne, a my w zale ż no ś ci od dnia ubierali ś my si ę na kolor: zielony, ż ółty, czerwony… 8

9 Z Panem Jaromirem nauczycielem plastyki brali ś my udział w konkursach plastycznych ogłoszonych w ramach projektu Kaliskiej Przygody z Odpadami” 9

10 Na wielu zaj ę ciach edukacyjnych dyskutowali ś my na temat konieczno ś ci ochrony ś rodowiska naturalnego 10

11 Poznawali ś my i utrwalali ś my poj ę cia ekologiczne; biodegradacja, zanieczyszczenia, odpady, utylizacja, recykling… 11

12 Omawiali ś my ró ż norodne sposoby ponownego wykorzystania odpadów w gospodarstwach domowych i przemy ś le. 12

13 Utrwalali ś my zasady segregowania ś mieci 13

14 Na lekcjach informatyki i techniki pod okiem Pani Magdy i Pani Renaty dowiedzieli ś my si ę o tym, co mo ż e powsta ć z niepotrzebnych nikomu odpadów. 14

15 Wspólnie wyci ą gn ę li ś my wiele wa ż nych spostrze ż e ń i wniosków, które w przyszło ś ci lepszym stopniu pozwol ą nam troszczy ć si ę o nasz ą planet ę Ziemi ę. 15

16 W ci ą gu całego roku wykonywali ś my przeró ż ne ozdoby ś wi ą teczne, przyborniki szkolne, upominki ekologiczne a nawet ekologiczne stroje. (Zaprezentujemy je dopiero na podsumowaniu tygodnia ekologicznego – 29 kwietnia). Praca uczniów klasy Ia gim. 16

17 W klasie V na zaj ę ciach technicznych z metalowych puszek wykonywali ś my przyborniki na biurka 17

18 Nasze ekologiczne choinki na kiermasz ś wi ą teczny- wszyscy ch ę tnie kupowali Praca ucz. kl. V – Iwony Jankowskiej Praca ucz. kl. V Małgorzaty Łaskiej 18

19 a tak ż e zakładki do ksi ąż ki 19

20 Nasz projekt podsumowali ś my Tygodniem Ekologicznym realizowanym w szkole od dnia 22 kwietnia do dnia 29 kwietnia 2016r. Z ekologicznym pozdrowieniem sprawozdanie opracowali: Łaska Małgorzata i Jankowska Iwona – klasa V Nowak Wiktoria i Bednarska Anna – klasa II gim Kowalski Bogumił i Kału ż ny Mateusz – klasa VI 20


Pobierz ppt "Koordynatorzy: Magdalena Gaweł, Ewa Martu ż alska, Renata Janicka- Szcze ś niak ZS w Iwanowicach Kwiecie ń, 2016r. Sprawozdanie z całorocznego projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google