Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie lokalnego rynku pracy przy wykorzystaniu narzędzi Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja przygotowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie lokalnego rynku pracy przy wykorzystaniu narzędzi Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja przygotowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie lokalnego rynku pracy przy wykorzystaniu narzędzi Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja przygotowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach lipiec 2016 r.

2 Page  1 STOPA BEZROBOCIA (W %) W POWIECIE CHOJNICKIM NA TLE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO I KRAJU maj 2014maj 2015maj 2016 POLSKA12,5010,709,10 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE12,2010,108,30 POWIAT CHOJNICKI18,4015,7013,80 czerwiec 2014 czerwiec 2015czerwiec 2016 ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety Bezrobotni zarejestrowani6 7393 5645 4702 9574 8242 726 BEZROBOTNI W POWIECIE CHOJNICKIM

3 Page  2 WYBRANE KATEGORIE OSÓB BEZROBOTNYCH (stan na dzień 30.06.2016) ogółemw tym kobiety OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY : 4 3352 501 do 30 roku życia1 6251 006 w tym do 25 roku życia894526 długotrwale bezrobotne2 8801 762 powyżej 50 roku życia1 077440 korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej22 posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 1 099868 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 98 niepełnosprawni296140

4 Page  3 1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chojnickim (II)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy. Grupa docelowa: osoby młode poniżej 30 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w szczególności: bezrobotni niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni. Zaplanowana liczba uczestników: 271.

5 Page  4 Zaplanowane działania: Lp.DziałaniePlan 1.staże150 2.jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej60 3.prace interwencyjne38 4.szkolenia23 Zaplanowane efekty: osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej:  17% dla osób niepełnosprawnych,  35% dla osób długotrwale bezrobotnych,  48% dla osób o niskich kwalifikacjach,  43% dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych wyżej grup docelowych. Wartość projektu: 2 824 118,32 zł. Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

6 Page  5 PO WER W LICZBACH ROK 2015ROK 2016 Wartość projektu3 724 924,782 824 118,32 Okres realizacji01.01.2015 – 30.04.201601.01.2016-31.12.2016 Liczba uczestników420271 Działania Staże 164150 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9360 Prace interwencyjne 12338 Szkolenia 4023

7 Page  6 Rekomendacje dotyczące Powiatowych Urzędów Pracy Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zakończyła realizację pierwszego badania tematycznego, będącego częścią wieloletniego projektu ewaluacyjnego pn. Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Przyjęto następujące rekomendacje: 1.Wprowadzenie w Planach Działania PO WER na 2017 rok kryteriów dostępu określających: minimalny udział osób o niskich kwalifikacjach, które muszą zostać objęte wsparciem, wymóg, aby wspierany udział osób do 29 roku życia z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym w projektach PUP był nie mniejszy niż udział osób do 29 roku życia z takim poziomem wykształcenia zarejestrowanych, w danym PUP. 2. Zwiększenie wykorzystania odznaczających się wysoką skutecznością bonów: stażowych, zatrudnieniowych, na zasiedlanie oraz szkoleniowych.

8 Page  7 3. Zwiększenie liczby pracowników zajmujących się bezpośrednią współpracą z klientem PUP. 4. Zwiększenie aktywności PUP w poszukiwaniu ofert pracy poprzez współpracę z pracodawcami, zarówno na lokalnych, jak i ponadlokalnych rynkach pracy. 5. Wprowadzenie wymogu, w odniesieniu do ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu, z którego wynikać będzie, czy i w jakim okresie działalność będzie przynosiła zysk oraz jakie są potencjalne ryzyka, które mogą przyczynić się do upadku planowanej działalności wraz z propozycją działań zaradczych. Założenia te powinny podlegać ocenie jako element, który warunkuje uzyskanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Rekomendacje dotyczące Powiatowych Urzędów Pracy

9 Page  8 2. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chojnickim (2)” Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 5 – Zatrudnienie, Działanie 5.1. - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, Poddziałanie 5.1.2. - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy. Grupa docelowa: osoby powyżej 30 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profilu pomocy, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:  osoby niepełnosprawne,  osoby długotrwale bezrobotne,  osoby powyżej 50 roku życia,  osoby o niskich kwalifikacjach,  kobiety. Zaplanowana liczba uczestników: 255.

10 Page  9 Zaplanowane działania: Lp.DziałaniePlan 1. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 134 2.prace interwencyjne36 3.jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej30 4.staże30 5.szkolenia25 Zaplanowane efekty: osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej:  30% dla osób długotrwale bezrobotnych,  33% dla osób niepełnosprawnych,  33% dla osób powyżej 50 roku życia,  38% dla osób o niskich kwalifikacjach,  39% dla kobiet. Wartość projektu: 3 811 920,80 zł. Okres realizacji: 01.02.2016r. - 31.12.2016r.

11 Page  10 RPO WP W LICZBACH ROK 2015ROK 2016 Wartość projektu2 494 100,003 811 920,80 Okres realizacji01.09.2015 – 31.12.201501.02.2016 - 31.12.2016 Liczba uczestników125255 Działania Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 94134 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 30 Szkolenia 125 Prace interwencyjne -36 Staże -30

12 Page  11 ul. Lichnowska 5 89-600 Chojnice tel. 52- 39-50-700 fax 52- 39-50-734 e-mail: gdch@praca.gov.plgdch@praca.gov.pl http://chojnice.praca.gov.pl


Pobierz ppt "Wsparcie lokalnego rynku pracy przy wykorzystaniu narzędzi Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja przygotowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google