Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie ewaluacyjne projektu Ścieżka aktywności zawodowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie ewaluacyjne projektu Ścieżka aktywności zawodowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego."— Zapis prezentacji:

1 Badanie ewaluacyjne projektu Ścieżka aktywności zawodowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Doradztwo Społeczne i Gospodarcze

2 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele główne ewaluacji: ocena jakości projektu systemowego Ścieżka aktywności zawodowej ocena wpływu działań w ramach projektu na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia jego uczestników

3 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawowe wyzwania stojące przed współczesnym rynkiem pracy Kluczowe strukturalne problemy polskiego rynku pracy Kryteria ewaluacyjne, które były zastosowane w ramach badania (trafność, skuteczność, użyteczność, trwałość)

4 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Metody i techniki badawcze Wywiad telefoniczny Indywidualny wywiad pogłębiony Analiza danych zastanych (desk research)

5 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym i odsetek ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym, w powiecie zielonogórskim ziemskim w latach 2002-2009. Dane GUS. Opracowanie własne DSiG

6 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym i odsetek ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym, w powiecie zielonogórskim grodzkim w latach 2002-2009. Dane GUS. Opracowanie własne DSiG

7 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zatrudnienie w trzech podstawowych sektorach gospodarki w powiecie zielonogórskim ziemskim w latach 2003-2008. Dane GUS. Opracowanie własne DSiG

8 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zatrudnienie w trzech podstawowych sektorach gospodarki w powiecie zielonogórskim grodzkim w latach 2003-2008. Dane GUS. Opracowanie własne DSiG

9 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w powiatach zielonogórskim ziemskim i m. Zielona Góra w latach 2002 – 2009. Dane GUS. Opracowanie własne DSiG

10 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia w Polsce, województwie lubuskim, powiecie zielonogórskim i m. Zielona Góra w latach 2004 – 2009. Dane GUS. Opracowanie własne DSiG

11 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowana liczba osób objętych poszczególnymi formami wsparcia w poszczególnych latach realizacji projektu Ścieżka aktywności zawodowej Rok realizacji projektu20082009 Zakładana liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem 526587 Forma wsparcia: szkolenia57165 przygotowanie zawodowe3824 staże431398 Dane: PUP Zielona Góra. Opracowanie własne DSiG

12 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie sondażowe metodą CATI W próbie znalazło się 253 respondentów. Maksymalny błąd szacunku wyniósł 4% przy założeniu 95% poziomu ufności i populacji generalnej równej 534 uczestników.

13 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie sondażowe metodą CATI

14 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie sondażowe metodą CATI

15 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie sondażowe metodą CATI

16 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie sondażowe metodą CATI

17 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie sondażowe metodą CATI

18 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie sondażowe metodą CATI

19 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie sondażowe metodą CATI

20 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie sondażowe metodą CATI

21 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie sondażowe metodą CATI

22 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie sondażowe metodą CATI

23 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie sondażowe metodą CATI

24 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele projektu systemowego Ścieżka aktywności zawodowej w pełni odpowiadają problemom lokalnego rynku pracy, a także celom szczegółowym Poddziałania 6.1.3. Dzięki precyzyjnemu sformułowaniu celu głównego i celów szczegółowych można z całą pewnością stwierdzić, że przewidziane w ramach projektu systemowego Ścieżka aktywności zawodowej działania są adekwatne do postawionych celów.

25 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizowane działania są tożsame z formami wsparcia przewidzianymi w Poddziałaniu 6.1.3. wymienionymi w dokumencie: Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Spełnione zostało zatem kryterium trafności. Każde z wymienionych działań przyczynia się do realizacji celów i wskaźników Poddziałania 6.1.3. oraz Działania 6.1., a także Priorytetu VI PO KL. Dobór uczestników projektu systemowego Ścieżka aktywności zawodowej również odpowiada potrzebom lokalnego rynku pracy, a także celom szczegółowym Poddziałania 6.1.3.

26 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wniosek: wysoka efektywność i pozytywne oceny uczestników projektu w zakresie użyteczności i trwałości staży pomimo ograniczeń wynikających ze specyfiki tej formy wsparcia. Rekomendacja: pomimo czynników ograniczających efektywność staży należy (co najmniej na tym samym poziomie) nadal wykorzystywać ten instrument w ramach projektu systemowego.

27 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wniosek: brak wykorzystania w ramach projektu systemowego instrumentu, jakim jest dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej pomimo wysokiej efektywności zatrudnieniowej tej formy wsparcia oraz potencjalnej możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Rekomendacja: rekomendowane jest wykorzystanie tego instrumentu w kolejnych latach realizacji projektu systemowego.

28 Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wniosek: najważniejsze dla uczestników projektu systemowego było podniesienie własnych kwalifikacji i umiejętności, dzięki którym posiadają pewien praktyczny kapitał, który ułatwia wejście na rynek pracy i zwiększa ich szanse na znalezienie pracy. Rekomendacja: oferowane w ramach projektu systemowego wsparcie w co najmniej takim samym stopniu jak dotychczas powinno koncentrować się także na poradnictwie zawodowym, konsultacjach z pracownikami PUP oraz organizowaniem staży u pracodawców i szkoleniach.


Pobierz ppt "Badanie ewaluacyjne projektu Ścieżka aktywności zawodowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google