Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZŁÓŻA KOPALIN O ZNACZENIU REGIONALNYM, PONADREGIONALNYM I KRAJOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, e-mail: sekretariat.dn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZŁÓŻA KOPALIN O ZNACZENIU REGIONALNYM, PONADREGIONALNYM I KRAJOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, e-mail: sekretariat.dn."— Zapis prezentacji:

1 ZŁÓŻA KOPALIN O ZNACZENIU REGIONALNYM, PONADREGIONALNYM I KRAJOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, e-mail: sekretariat.dn @lubuskie.pl Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, czerwiec 2016 r.

2 Województwo lubuskie pod względem zasobów kopalin energetycznych stanowi zaplecze kraju i jest jednym z najważniejszych dla polskiej gospodarki potencjalnym dostawcą surowców energetycznych. Województwo lubuskie posiada także potencjał zasobowy złóż rud miedzi, soli, wód leczniczych, solanek i wód termalnych.

3 3 Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr 63/758/15 z dnia 20 października 2015 roku przyjął dokument pt.: „Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego” W analizie dokonano charakterystyki udokumentowanych i nieudokumentowanych złóż kopalin : węgla brunatnego, węglowodorów (gaz ziemny i ropa naftowa), miedzi, soli, wód leczniczych, solanek i wód termalnych oraz złoża kruszywa naturalnego Nowogród Bobrzański – Zbiornik Poddano analizie obecny stan wydobycia złóż eksploatowanych oraz dokonano próby identyfikacji możliwości potencjalnego wydobycia złóż nieeksploatowanych. Podjęto również próbę identyfikacji możliwości wykorzystania wód leczniczych, solanek i wód termalnych.

4 Według Bilansu zasobów ( stan na 31.12.2013 r.) na obszarze województwa lubuskiego znajduje się: 20 udokumentowanych złóż węgla brunatnego o łącznych zasobach bilansowych, które stanowią około 25% wszystkich zasobów bilansowych węgla brunatnego udokumentowanych w kraju, 34 udokumentowane złoża gazu ziemnego i jedno złoże gazu azotowego, co stanowi około15% zasobów kraju, 22 udokumentowane złoża ropy naftowej, co stanowi blisko 69% zasobów kraju Ponadto na terenie województwa znajdują się obszary nieudokumentowane wymagające dalszych prac rozpoznawczo-poszukiwawczych, w szczególności obszary występowania rud miedzi. 4

5 5 WĘGIEL BRUNATNY Mapa udokumentowanych i najważniejszych nieudokumentowanych obszarów występowania węgla brunatnego w województwie lubuskim

6 6 WĘGLOWODORY Mapa udokumentowanych złóż węglowodorów na terenie województwa lubuskiego

7 7 SUROWCE METALICZNE - RUDY MIEDZI I SREBRA Lp.Nazwa złoża Stan zagos p. Zasoby rudy Cu w [tys. t] Zasoby prognostyczn e pozabilanso we Powiat geologiczn e bilansowe w kat. C 1 geologiczne pozabilanso we w kat. C 1 +C 2 123456 1 Bytom Odrzański R 2247169 550184 926 głogowski, nowosolski

8 8 Obszary prognostyczne i hipotetyczne występowania rud miedzi i srebra na terenie województwa lubuskiego wg (Oszczepalski, Speczik 2014) ObszarKategoria zasobów Zakres głębokości (m p.p.t.) Średnia miąższość (m) Średnia zawartość Cu (%) Zasoby Cu (mln t) Średnia zawartość Ag (ppm) Zasoby Ag ( t) Grochowice I Prognostyczne 1600-17001,102,591,1251707386 Krępa400-5003,320,720,574161276 Kulów1500-17001,593,146,0718616628 Czeklin Hipotetyczne <2000 m 1600-18000,2310,541,439-- Dębinka1400-16002,300,691,017446487 Grochowice II1600-17001,521,600,14323205 Nowiny400-6000,472,640,177100670 Sława1900-20000,451,920,2051611717 Żarków1000-15003,011,341,387222278 Jany Hipotetyczne >2000 m 2000-22001,342,133,170-- Mozów2100-27002,332,7358,8435143971 Wilcze2000-25000,495,1510,233537106706

9 9 Prace poszukiwawczo - rozpoznawcze za rudami miedzi na terenie województwa lubuskiego 1. Miedzi Copper Corporation prace poszukiwawczo – rozpoznawcze Wykonano 9 otworów (stan na czerwiec 2015 r.) Koncesja Nowa Sól w planach 22 otwory w regularnej siatce 3 km x 3 km 2. Amarante Investments –prace poszukiwawcze Koncesja na rudy miedziowo – polimetaliczne I etap 4 otwory II etap 8 otworów oraz 52 opcjonalne otwory w zależności od wyników badań Koncesja na poszukiwanie rud miedziowo- polimetalicznych „Tuplice” i „Gubin” 3. Śląsko-Krakowska Kompania Górnictwa – koncesja na poszukiwanie rud miedziowo- polimetalicznych Osiecznica-Nowiny oraz Iłowa Bolesławiec Pole A 4. KGHM – koncesja Stojanów

10 10 WODY LECZNICZE SOLANKI I WODY TERMALNE Na podstawie badań hydrologicznych stwierdzono że wody przydatne w lecznictwie uzdrowiskowym występują w jurze i kredzie. Otwór Łagów Lubuski IG-1 jura dolna gł. 463-716 m, wody o temp 21,5 °C i mineralizacji 2,8 do 3,0 g/l typu Cl-Na. Zasoby eksploatacyjne ujęcia udokumentowane w kategorii B oceniono na 5 m 3 /h przy depresji 1m Otwór Gorzów Wielkopolski IG-1 jura dolna woda na głębokości 1000 m posiada mineralizację 64,4 g/dm 3 o temp 20 °C Kreda na głębokości 720 m, posiada mineralizację 30 g/dm 3 o temp 20 °C Ocena możliwości wykorzystania wód termalnych na terenie województwa lubuskiego będzie możliwa dopiero po dokładnym rozpoznaniu warunków hydrogeologicznych głębszych poziomów wodonośnych oraz ocenie ich zasobów.

11 11 MAPA UDOKUMENTOWANYCH I NIEUDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM – Analizą złóż kopalin…

12 12 Rejony złożowe potencjalnego wydobycia wytypowane w Analizie złóż…

13 13 Rejon złożowy Gubin –Gubin1– Gubin- Zasieki – Brody – Lubsko 27 5 WĘGIEL BRUNATNY Gubin 1 035 745 tys.t, Gubin1 541 750 tys.t, Gubin-Zasieki-Brody 2 018 970 tys.t, Lubsko 340 668 tys.t Razem Zasoby 3 937 133 tys.t Zasoby bilansowe (tys.t)

14 14 Granica złoża Gubin 2 przewidzianego do eksploatacji wg PGE GiEK S.A

15 15 Rejon złożowy Cybinka – Sądów – Rzepin – Torzym Cybinka 237 487 tys.t, Sądów 226 469 tys.t, Rzepin 249 528 tys.t, Torzym 843 879 tys.t Razem zasoby 1 557 363 tys.t Zasoby bilansowe (tys. t)

16 16 Rejon złożowy Cybinka – Sądów – Rzepin – Torzym Cybinka 237 487 tys.t, Sądów 226 469 tys.t, Rzepin 249 528 tys.t, Torzym 843 879 tys.t Razem zasoby 1 557 363 tys.t Zasoby bilansowe (tys. t)

17 17 Rejon złożowy Sieniawa Zasoby bilansowe (tys. t) Sieniawa 2 17 634 tys.t Złoże posiada koncesję na wydobycie

18 18 ZŁOŻA ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Złoże Gajewo Wydobywalne zasoby bilansowe 16.88 mln m 3 gazu ziemnego, 48,63 tys. ton ropy naftowej.

19 19 Złoże Kamień Mały Wydobywalne zasoby bilansowe 129.84 mln m 3 gazu ziemnego, 709,07 tys. ton ropy naftowej. ZŁOŻA ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

20 20 ZŁOŻE KRUSZYWA NATURALNEGO Złoże Nowogród-Bobrzański Zbiornik Zasoby bilansowe (tys.t ) 367 790 tys.t Zasoby kruszywa o punkcie piaskowym 61.3-66.8% wynoszą 162 887 tys. ton., Zasoby kruszywa o punkcie piaskowym 88.4-95.2% wynoszą 204 903 tys. ton.

21 21 Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego W obowiązującej „Zmianie Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego” w części III „Inwestycje celu publicznego. Wykaz programów rządowych i zadań samorządowych” w rozdz. 18. „Programy i zadania służące lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym” zawarty jest m.in. zbiór zadań samorządowych województwa. Jednym z nich jest: „Ochrona złóż kopalin przed zabudową nie związaną z przemysłem wydobywczym, mająca na celu racjonalne gospodarowanie ich zasobami oraz kompleksowe wykorzystanie”.

22 22 W Planie Województwa wyznaczono przyrodniczo – gospodarczy kierunek rozwoju województwa, który wymaga przyjęcia tezy, że rozwój regionu będzie następował w sposób ciągły i harmonijny w oparciu m.in. o eksploatację złóż: węgla brunatnego, gazu, ropy naftowej i innych bogactw, zgodnie z koncesjami i programami rekultywacji terenów oraz o wyraźne poparcie ze strony władz rządowych, samorządowych, prywatnego biznesu w kształtowaniu innowacyjności i konkurencyjności w działalności gospodarczej, szczególnie lokalizowanej w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz związanej z eksploatacją i wykorzystaniem surowców występujących w regionie. Pożądanym kierunkiem jest wzmocnienie wykorzystania potencjału endogenicznego regionu, w szczególności w oparciu o zasoby węgla brunatnego, poprzez wpisanie do Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju strategicznych zasobów zalegania złóż węgla brunatnego Gubin i Gubin 1, oraz uwzględnienie lokalizacji elektrowni o mocy do 3 000 MW w rejonie zagłębia węgla brunatnego położonego w okolicach Gubin, Lubsko i Brody.

23


Pobierz ppt "ZŁÓŻA KOPALIN O ZNACZENIU REGIONALNYM, PONADREGIONALNYM I KRAJOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, e-mail: sekretariat.dn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google