Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZŁÓŻA KOPALIN O ZNACZENIU REGIONALNYM, PONADREGIONALNYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZŁÓŻA KOPALIN O ZNACZENIU REGIONALNYM, PONADREGIONALNYM"— Zapis prezentacji:

1 ZŁÓŻA KOPALIN O ZNACZENIU REGIONALNYM, PONADREGIONALNYM
I KRAJOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra, Zielona Góra, czerwiec 2016 r.

2 Województwo lubuskie pod względem zasobów kopalin energetycznych stanowi zaplecze kraju i jest jednym z najważniejszych dla polskiej gospodarki potencjalnym dostawcą surowców energetycznych. Województwo lubuskie posiada także potencjał zasobowy złóż rud miedzi, soli, wód leczniczych, solanek i wód termalnych.

3 Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr 63/758/15
z dnia 20 października 2015 roku przyjął dokument pt.: „Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego” W analizie dokonano charakterystyki udokumentowanych i nieudokumentowanych złóż kopalin : węgla brunatnego, węglowodorów (gaz ziemny i ropa naftowa), miedzi, soli, wód leczniczych, solanek i wód termalnych oraz złoża kruszywa naturalnego Nowogród Bobrzański – Zbiornik Poddano analizie obecny stan wydobycia złóż eksploatowanych oraz dokonano próby identyfikacji możliwości potencjalnego wydobycia złóż nieeksploatowanych. Podjęto również próbę identyfikacji możliwości wykorzystania wód leczniczych, solanek i wód termalnych.

4 Według Bilansu zasobów (stan na 31. 12. 2013 r
Według Bilansu zasobów (stan na r.) na obszarze województwa lubuskiego znajduje się: 20 udokumentowanych złóż węgla brunatnego o łącznych zasobach bilansowych, które stanowią około 25% wszystkich zasobów bilansowych węgla brunatnego udokumentowanych w kraju, 34 udokumentowane złoża gazu ziemnego i jedno złoże gazu azotowego, co stanowi około15% zasobów kraju, 22 udokumentowane złoża ropy naftowej, co stanowi blisko 69% zasobów kraju Ponadto na terenie województwa znajdują się obszary nieudokumentowane wymagające dalszych prac rozpoznawczo-poszukiwawczych, w szczególności obszary występowania rud miedzi.

5 WĘGIEL BRUNATNY Mapa udokumentowanych i najważniejszych
nieudokumentowanych obszarów występowania węgla brunatnego w województwie lubuskim

6 WĘGLOWODORY Mapa udokumentowanych złóż węglowodorów na terenie województwa lubuskiego

7 SUROWCE METALICZNE - RUDY MIEDZI I SREBRA
Lp. Nazwa złoża Stan zagosp. Zasoby rudy Cu w [tys. t] Zasoby prognostyczne pozabilansowe Powiat geologiczne bilansowe w kat. C1 geologiczne pozabilansowe w kat. C1+C2 1 2 3 4 5 6 Bytom Odrzański R 2247 głogowski, nowosolski

8 Obszary prognostyczne i hipotetyczne występowania rud miedzi i srebra na terenie województwa lubuskiego wg (Oszczepalski, Speczik 2014) Obszar Kategoria zasobów Zakres głębokości (m p.p.t.) Średnia miąższość (m) Średnia zawartość Cu (%) Zasoby Cu (mln t) Średnia zawartość Ag (ppm) Zasoby Ag ( t) Grochowice I Prognostyczne 1,10 2,59 1,125 170 7386 Krępa 3,32 0,72 0,574 16 1276 Kulów 1,59 3,14 6,071 86 16628 Czeklin Hipotetyczne <2000 m 0,23 10,54 1,439 - Dębinka 2,30 0,69 1,017 44 6487 Grochowice II 1,52 1,60 0,143 23 205 Nowiny 0,47 2,64 0,177 100 670 Sława 0,45 1,92 0,205 161 1717 Żarków 3,01 1,34 1,387 22 2278 Jany >2000 m 2,13 3,170 Mozów 2,33 2,73 58,843 51 43971 Wilcze 0,49 5,15 10,233 537 106706

9 Prace poszukiwawczo - rozpoznawcze za rudami miedzi na terenie województwa lubuskiego
1. Miedzi Copper Corporation prace poszukiwawczo – rozpoznawcze Wykonano 9 otworów (stan na czerwiec r.) Koncesja Nowa Sól w planach 22 otwory w regularnej siatce 3 km x 3 km 2.Amarante Investments –prace poszukiwawcze Koncesja na rudy miedziowo – polimetaliczne I etap 4 otwory II etap 8 otworów oraz 52 opcjonalne otwory w zależności od wyników badań Koncesja na poszukiwanie rud miedziowo-polimetalicznych „Tuplice” i „Gubin” 3. Śląsko-Krakowska Kompania Górnictwa – koncesja na poszukiwanie rud miedziowo-polimetalicznych Osiecznica-Nowiny oraz Iłowa Bolesławiec Pole A 4. KGHM – koncesja Stojanów

10 WODY LECZNICZE SOLANKI I WODY TERMALNE
Na podstawie badań hydrologicznych stwierdzono że wody przydatne w lecznictwie uzdrowiskowym występują w jurze i kredzie. Otwór Łagów Lubuski IG-1 jura dolna gł m, wody o temp 21,5 °C i mineralizacji 2,8 do 3,0 g/l typu Cl-Na. Zasoby eksploatacyjne ujęcia udokumentowane w kategorii B oceniono na 5 m3/h przy depresji 1m Otwór Gorzów Wielkopolski IG-1 jura dolna woda na głębokości 1000 m posiada mineralizację 64,4 g/dm3 o temp 20 °C Kreda na głębokości 720 m, posiada mineralizację 30 g/dm3 o temp 20 °C Ocena możliwości wykorzystania wód termalnych na terenie województwa lubuskiego będzie możliwa dopiero po dokładnym rozpoznaniu warunków hydrogeologicznych głębszych poziomów wodonośnych oraz ocenie ich zasobów.

11 MAPA UDOKUMENTOWANYCH I NIEUDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM – Analizą złóż kopalin…

12 Rejony złożowe potencjalnego
wydobycia wytypowane w Analizie złóż…

13 Zasoby bilansowe (tys.t)
Rejon złożowy Gubin –Gubin1– Gubin- Zasieki – Brody – Lubsko 275 WĘGIEL BRUNATNY Gubin   tys.t, Gubin tys.t, Gubin-Zasieki-Brody 2  tys.t, Lubsko tys.t Razem Zasoby tys.t Zasoby bilansowe (tys.t)

14 Granica złoża Gubin 2 przewidzianego do eksploatacji wg PGE GiEK S.A

15 Zasoby bilansowe (tys. t)
Rejon złożowy Cybinka – Sądów – Rzepin – Torzym Cybinka tys.t , Sądów tys.t, Rzepin tys.t , Torzym tys.t Razem zasoby tys.t Zasoby bilansowe (tys. t)

16 Zasoby bilansowe (tys. t)
Rejon złożowy Cybinka – Sądów – Rzepin – Torzym Cybinka tys.t , Sądów tys.t, Rzepin tys.t , Torzym tys.t Razem zasoby tys.t Zasoby bilansowe (tys. t)

17 Zasoby bilansowe (tys. t)
Rejon złożowy Sieniawa Zasoby bilansowe (tys. t) Sieniawa tys.t Złoże posiada koncesję na wydobycie

18 ZŁOŻA ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
Złoże Gajewo Wydobywalne zasoby bilansowe 16.88 mln m3 gazu ziemnego, 48,63 tys. ton ropy naftowej.

19 ZŁOŻA ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
Złoże Kamień Mały Wydobywalne zasoby bilansowe mln m3 gazu ziemnego, 709,07 tys. ton ropy naftowej. ZŁOŻA ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

20 Zasoby bilansowe (tys.t)
ZŁOŻE KRUSZYWA NATURALNEGO Złoże Nowogród-Bobrzański Zbiornik Zasoby bilansowe (tys.t) tys.t Zasoby kruszywa o punkcie piaskowym % wynoszą 162  887 tys. ton., Zasoby kruszywa o punkcie piaskowym % wynoszą 204  903 tys. ton.

21 Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego
W obowiązującej „Zmianie Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego” w części III „Inwestycje celu publicznego. Wykaz programów rządowych i zadań samorządowych” w rozdz. 18. „Programy i zadania służące lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym” zawarty jest m.in. zbiór zadań samorządowych województwa. Jednym z nich jest: „Ochrona złóż kopalin przed zabudową nie związaną z przemysłem wydobywczym, mająca na celu racjonalne gospodarowanie ich zasobami oraz kompleksowe wykorzystanie”.

22 W Planie Województwa wyznaczono przyrodniczo – gospodarczy kierunek rozwoju województwa, który wymaga przyjęcia tezy, że rozwój regionu będzie następował w sposób ciągły i harmonijny w oparciu m.in. o eksploatację złóż: węgla brunatnego, gazu, ropy naftowej i innych bogactw, zgodnie z koncesjami i programami rekultywacji terenów oraz o wyraźne poparcie ze strony władz rządowych, samorządowych, prywatnego biznesu w kształtowaniu innowacyjności i konkurencyjności w działalności gospodarczej, szczególnie lokalizowanej w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz związanej z eksploatacją i wykorzystaniem surowców występujących w regionie. Pożądanym kierunkiem jest wzmocnienie wykorzystania potencjału endogenicznego regionu, w szczególności w oparciu o zasoby węgla brunatnego, poprzez wpisanie do Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju strategicznych zasobów zalegania złóż węgla brunatnego Gubin i Gubin 1, oraz uwzględnienie lokalizacji elektrowni o mocy do 3 000 MW w rejonie zagłębia węgla brunatnego położonego w okolicach Gubin, Lubsko i Brody.

23


Pobierz ppt "ZŁÓŻA KOPALIN O ZNACZENIU REGIONALNYM, PONADREGIONALNYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google