Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miasta Słupska KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pt. Bezpieczeństwo i zagrożenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miasta Słupska KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pt. Bezpieczeństwo i zagrożenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę"— Zapis prezentacji:

1 System zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miasta Słupska KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pt. Bezpieczeństwo i zagrożenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Słupska i wybranych obszarów Powiatu Słupskiego Krzysztof Mosakowski Kierownik Działu Produkcji Wody Spółki Wodociągi Słupsk

2 PODSYSTEMY ZAOPATRZENIA W WODĘ Podsystem zasilania: Wody podziemne w rejonie Słupska Ujmowanie wody Uzdatnianie wody Dostarczanie wody Podsystem dystrybucji: Sieć wodociągowa Lokalna pompownia II stopnia i zbiornik na uj. Legionów

3 WODY PODZIEMNE W REJONIE SŁUPSKA STAN ILOŚCIOWY Źródłem zaopatrzenia w wodę dla Słupska są: GZWP NR 117 Bytów LZWP Dolina Kopalna Machowino (dawny 106) LZWP Słupsk (dawny 105) (wg opracowania prof. A. Kleczkowskiego) Stan ilościowy określają : Zasoby dyspozycyjne : 363 615 m3/d Zasoby eksploatacyjne : 113 208 m3/d Pozwolenie wodnoprawne : 37 608 m3/d Produkcja ujęć wody : 14 500 m3/d Rejon Słupski posiada duże rezerwy zasobowe wód podziemnych

4 MIEJSKIE UJĘCIA WODY

5 Pomijając czynniki geogeniczne o stanie jakościowym wód w dużej mierze decyduje ich izolacja od zanieczyszczeń zewnętrznych. Naturalna izolacja z glin zwałowych o miąższości 20-60 m Głębokość studni głębinowych 60 -130 m Czas przesiąkania zanieczyszczeń z powierzchni terenu wynosi kilkadziesiąt lat PRZEKRÓJ HYDROGEOLOGICZNY Ujęcie Westerplatte

6 STAN JAKOŚCIOWY Poziom międzyglinowy górny – posiada niską izolację, wody podatne na zanieczyszczenia, nie stanowią źródła zaopatrzenia dla ludności, nie są ujmowane. Poziom międzyglinowy środkowy – jest dobrze izolowany warstwą glin o miąższości 20 m, studnie mają głębokość 60-96 m, wody są źródłem zaopatrzenia dla ludności i stanowią tzw. pierwszy poziom wodonośny (pozwolenie wodnoprawne) Poziom międzyglinowy dolny - jest jeszcze lepiej izolowany niż środkowy z racji większej miąższości glin zwałowych i głębokości studni wynoszącej 150- 182 m. Jest to tzw. drugi poziom wodonośny i również jest źródłem zaopatrzenia w wodę dla ludności (pozwolenie wodnoprawne) Czas przesiąkania zanieczyszczeń z powierzchni terenu wynosi kilkadziesiąt lat PRZEKRÓJ HYDROGEOLOGICZNY Ujęcie Głobino

7 OBSZAR ZASILANIA UJĘĆ Kontrola jakości wód podziemnych na dopływie do ujęć: Monitoring osłonowy (od 15 lat prowadzony przez Spółkę) Określono 25 letni obszar spływu wód do ujęć Vwest.=3cm/h, Vgł.=0,5 cm/h)) Określono kierunek przepływu wód podziemnych

8 Monitoring obejmuje swym zasięgiem obszar zasilania ujęć Westerplatte i Głobino Z 25 otworów piezometrycznych woda poddawana jest analizie chemicznej Cel monitoringu : zdefiniowanie zagrożenia z odpowiednio dużym wyprzedzeniem zanim pojawi się w ono studni, aby móc podjąć działania zaradcze - otwory obserwacyjne (piezometry) OTWORY PIEZOMETRYCZNE

9 WYNIKI BADAŃ Z MONITORINGU W 2012 r. KLASY JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. Dz.U. Nr 143, Poz. 896.

10 UJĘCIE GŁOBINO - SCHEMAT 14 studni głębinowych Głębokość studni: 60-182m Wydajność studni: 50-100m3/h Kontrola jakości wody w studniach Monitoring wejść do obiektów ujęć Pozwolenie wod.: I poziom – 11 256 m3/d II poziom – 4752 m3/d Wydajność ujęcia (średnia): I poziom – 5 500 m3/d II poziom – 1 120 m3/d

11 UJĘCIE GŁOBINO – PRODUKCJA WODY

12 UJĘCIE GŁOBINO – JAKOŚĆ WODY L.p. Nr studni Zapach Barwa Mętność pH Fluor Przewodność Azotyny Azotany Jon amonowy Twardość Chlorki Utlenialność Żelazo Mangan Siarczany NORMA* akc. b.z. akc. b.z. <1 NTU 6,5-9,5 <1,5 mg/l <2500 µS/cm <0,5 mg/l <50,0 mg/l <0,50 mg/l 60-500 mg/l <250 mg/l <5 mg/l <200 µg/l <50 µg/l <250 mg/l 1 H-2a akc.40,57,90,13900,00630,080,01818014,10,58321842,5 2 H-3a akc.40,77,80,14120,01310,910,03518717,70,30253462,0 3 H-6 akc.40,57,90,13950,01833,410,02116816,00,7981448,5 4 H-7a akc.40,77,90,13790,00525,840,02116616,50,3461951,8 5 H-8 n.a.8 1,1 7,70,23850,0030,420,06617316,50,69 31080 61,5 6 H-9 n.a.60,97,80,23240,0040,280,092126,88,40,60 27775 23,5 7 H-10 n.a.70,97,810,23280,03316,630,11715611,80,52 29882 31,5 8 H-11 n.a.8 2,7 7,90,22730,0020,630,1451228.10,85 75790 19,0 9 H-12 n.a.6 1,2 7,80,23060,0030,190,1041246,40,70 35885 18,0 10 H-13 n.a.12 2,9 7,70,24360,0040,260,14021013,21,39 678105 41,0 11 H-14 akc.51,07,80,23850,04117,820,04815811,60,771094533,5 12 H-15 akc.50,67,90,13880,0033,620,02717717,00,54532459,0 13 H-16 akc.40,38,00,13790,02125,160,02616813,50,3662249,5 14 H-17 akc.40,57,80,14130,00618,280,06418418,60,37152260,0 *wymagania Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 29 marca 2007r. wraz z późniejszymi zmianami z dnia 20 kwietnie 2010 r.

13 UJĘCIE LEGIONÓW - SCHEMAT Głębokość studni - 80 m Wydajność studni – 50m3/h Pozwolenie wod. - 2 880 m3/d Qśrd – 320 m3/d Lokalny zbiornik – 2x3000 m3/h z pompownią II stopnia. Zadaniem jego jest wyrównywanie dostaw wody w czasie jej zmiennych rozbiorów. Jest zbiornikiem końcowym dla niskiej strefy. W nocy następuje jego napełnianie w dzień opróżnianie. Wydajność pompy II st. – 400 m3/h

14 UJĘCIE LEGIONÓW – PRODUKCJA WODY

15 UJĘCIE LEGIONÓW – JAKOŚĆ WODY L.p. Nr studni Zapach Barwa Mętność pH Fluor Przewodność Azotyny Azotany Jon amonowy Twardość Chlorki Utlenialność Żelazo Mangan Siarczany NORMA* akc. b.z. akc. b.z. <1 NTU 6,5-9,5 <1,5 mg/l <2500 µS/cm <0,5 mg/l <50,0 mg/l <0,50 mg/l 60-500 mg/l <250 mg/l <5 mg/l <200 µg/l <50 µg/l <250 mg/l 1 2a akc.40,57,60,14470,00511,990,02521410,70,33452650,5 *wymagania Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 29 marca 2007r. wraz z późniejszymi zmianami z dnia 20 kwietnie 2010 r.

16 UJĘCIE WESTERPLATTE - SCHEMAT 10 studni głębinowych Głębokość studni: 85-183m Wydajność studni: 50-230m3/h Pozwolenie wod.: 18 720 m3/d Qśr.d – 7 500 m3/d

17 UJĘCIE WESTERPLATTE – PRODUKCJA WODY

18 UJĘCIE WESTERPLATTE – JAKOŚĆ WODY L.p. Nr studni Zapach Barwa Mętność pH Fluor Przewodność Azotyny Azotany Jon amonowy Twardość Chlorki Utlenialność Żelazo Mangan Siarczany NORMA* akc. b.z. akc. b.z. <1 NTU 6,5-9,5 <1,5 mg/l <2500 µS/cm <0,5 mg/l <50,0 mg/l <0,50 mg/l 60-500 mg/l <250 mg/l <5 mg/l <200 µg/l <50 µg/l <250 mg/l 1 1b n.a.10 5,2 7,60,14730,0070,690,10223713,01,31 877142 36,0 2 3c n.a.7 1,4 7,60,25470,0030,300,05026020,80,76 36176 68,5 3 4c n.a.6 2,1 7,50,15740,0030,270,06427315,50,44 52375 69,0 4 7a n.a.9 1,5 7,80,24180,0030,200,09019420,20,61 46077 31,5 5 8b n.a.60,77,70,24960,0030,190,05023314,80,53 46975 56,0 6 11a n.a.60,97,80,13910,0020,260,04618313,80,35 32463 35,5 7 12a n.a.10 4,9 7,40,37640,0020,180,36034325,91,11 2008191 94,5 8 13b n.a.51,07,70,25350,0020,130,07224420,20,79 36484 62,5 9 18 n.a.40,87,70,15020,0030,180,06423416,30,39 30259 61,5 10 19 n.a.6 1,2 7,60,24650,0020,150,10522312,90,70 498112 45,5 * wymagania Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 29 marca 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami z dnia 20 kwietnie 2010 r.

19 STUDNIE GŁĘBINOWE I STREFY OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ

20 CENTRALNA DYSPOZYTORNIA System SCADA i telemetrii umożliwiają automatyczną pracę ujęć i SUW oraz ich zdalne sterowanie. Praca w centralnej dyspozytorni odbywa się w ruchu ciągłym

21 STACJA UZDATNIANIA WODY Technologia bezreagentowa Grawitacyjny przepływ wody Układ otwarty Filtry pośpieszne ze złożem piasku kwarcowego Naturalne procesy uzdatniania 19 punktów kontrolnych jakości wody Dwa niezależne ciągi technologiczne Wydajność projektowa stacji 20 000 m3/d

22 MIESZANIE WODY SUROWEJ Ujęcie Westerplatte Ujęcie Głobino Woda surowa dopływa do budynku dwoma rurociągami DN500. Na każdym z nich zainstalowany jest przepływomierz elektromagnetyczny i ręczna przepustnica odcinająca.

23

24 NAPOWIETRZANIE WODY SUROWEJ WODA SUROWA POWIETRZE Aerator kaskadowy 4 szt. Wydajność kaskady 220m3/h Wymuszony przepływ powietrza Natlenienie 8 mgO2/L Usunięcie H2S i CO2 Wysokość 3,7 m

25

26 KOMORA REAKCJI PO NAPOWIETRZANIU Natleniona woda spływa do komory po posadzce potęgując efekt odgazowania W komorze woda przetrzymywana jest ok. 25 min. (czas na reakcje utleniające) Osady wytrącają się już w komorze, co 2 tygodnie są z niej spuszczane Pojemność czynna ok. 130m3 Wysokość 3,3m

27

28 FILTRY POŚPIESZNE Grawitacyjny filtr pośpieszny z korytami Powierzchnia 20 m2 (160 m2) Wysokość złoża 1,5 m Prędkość filtracji 6m/h Cykl filtracyjny 8 dni Filtr podczas pracy Ciąg technologiczny nr 2

29

30 ZBIORNIK WÓD POPŁUCZNYCH Na wyłukanie jednego filtra potrzeba 240m3 wody Rocznie usuwamy ok. 4t osadów Fe i Mn Codziennie w porze nocnej płukany jest jeden filtr Filtr podczas płukania ZWPP przechwytuje gwałtowny napływ popłuczyn Popłuczyny kierowane są do kanalizacji sanitarnej Objętość zbiornika wynosi 480 m3 ZWPP

31

32 CHLOROWNIA Dwie linie dozujące podchloryn sodu, każda na jeden ciąg technologiczny Budynek chlorowni W przypadku pogorszenia jakości wody przewidziana jest dezynfekcja

33

34 ZBIORNIKI WODY UZDATNIONEJ Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej Pojemność 2x500 m3 Czas przetrzymania wody 1.5 h przy rozbiorze 600 m3/h Budynek komory zasuw

35

36 POMPOWNIA DRUGIEGO STOPNIA Pracują dwa zestawy pomp: I zestaw h=24m, niska strefa II zestaw h=40m, wysoka strefa Śred. Wydajność pompowni 600 m3/h Podział sieci na dwie strefy aby w pewnych obszarach zasilania nie wystąpiły zbyt duże ciśnienia. Powodem jest zróżnicowane kształtowanie terenu

37 SIEĆ WODOCIĄGOWA SUW UJĘCIE GŁOBINO UJĘCIE WESTERPLATTE POMPOWNIA GŁÓWNA II-GO STOPNIA POMPOWNIA GŁÓWNA II-GO STOPNIA STREFA NISKIEGO CIŚNIENIA STREFA WYSOKIEGO CIŚNIENIA UJĘCIE LEGIONÓW POMPOWNIA LOKALNA II-GO STOPNIA POMPOWNIA LOKALNA II-GO STOPNIA 2,45 bar 4,00 bar 1,85 bar

38 SIEĆ WODOCIĄGOWA Długość sieci wodociągowej ogółem: 280,4 km 164,5 km sieci rozdzielczej 70,2 km przyłączy wodociągowych Stopień zwodociągowania bliski 100% Zagęszczenie sieci rozdzielczej 4,95 km/1km2 Praca w układzie pierścieniowym Kontrola jakości w blisko 50 punktach Współpraca z siecią Lokalny zbiornik: 2x3000 m 3 Stabilizacja pracy pompowni głównej Lokalna pompownia II st. ZWU: 2x500 m 3 Główna pompownia II st.

39 LABORATORIUM BADANIA WODY Analizy wykonywane przez nasze laboratorium potwierdzone są akredytacją PCA. Ilość pobranych próbek wody w 2012 roku: 1117 - analizy fizyczne: 1641 - analizy chemiczne: 3422 - analizy mikrobiologiczne: 2747

40 www.wodociagi.slupsk.pl

41 AWARIA WODOCIĄGOWA – zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców Całodobowa obsługa pogotowia wod.-kan. Utrzymanie w ciągłej gotowości cystern z wodą do spożycia, poprzez: - badanie wg harmonogramu jakości wody w cysternach, - okresową dezynfekcję cystern,

42 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "System zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miasta Słupska KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pt. Bezpieczeństwo i zagrożenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google