Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 20 maja 2016r. Kryteria wyboru projektów w zakresie zdrowa w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 20 maja 2016r. Kryteria wyboru projektów w zakresie zdrowa w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny."— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 20 maja 2016r. Kryteria wyboru projektów w zakresie zdrowa w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.4. ZDROWIE NA RYNKU PRACY PODDZIAŁANIE 5.4.1. ZDROWIE NA RYNKU PRACY – MECHANIZM ZIT PODDZIAŁANIE 5.4.2. ZDROWIE NA RYNKU PRACY OŚ PRIORYTETOWA 7 ZDROWIE DZIAŁANIE 7.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA PODDZIAŁANIE 7.1.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA – MECHANIZM ZIT PODDZIAŁANIE 7.1.2. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA DZIAŁANIE 7.2. SYSTEMY INFORMATYCZNE I TELEMEDYCZNE

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zakres interwencji w ramach Działania 5.4. Zdrowie na rynku pracy oraz OP 7 Zdrowie determinują w szczególności:  Zapisy Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. (Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – Umowa Partnerstwa);  Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (m.in. Planowany zakres wsparcia, preferencje);  Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla obszaru zdrowia na lata 2014- 2020;  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

4 KOMITET STERUJĄCY DS. KOORDYNACJI EFSI W SEKTORZE ZDROWIA  Zadania:  uzgadnianie Planu Działania z uwzględnieniem: a)typów beneficjentów i trybów wyboru projektów b)harmonogramów ogłaszania konkursów c)rekomendacji dla KM co do kryteriów wyboru projektów  Dotychczas przyjęto rekomendacje dla kryteriów wyboru projektów :  z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia;  z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się oraz programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych w ramach innych Priorytetów Inwestycyjnych;  19 maja dyskusja nt. rekomendacji dla:  z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9a – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5 PODDZIAŁANIE 5.4.2. ZDROWIE NA RYNKU PRACY Projekty ukierunkowane na rozwój populacyjnych programów przesiewowych w zakresie wczesnego wykrywania następujących chorób nowotworowych: rak piersi, rak szyjki macicy, rak jelita grubego. Działania realizowane w projektach muszą być zgodne z zakresem i warunkami określonymi w Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi albo Programie profilaktyki raka szyjki macicy albo Programie profilaktyki raka jelita grubego (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt). Wnioskodawca lub partner w projekcie musi być podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem pomorskiego oddziału NFZ) oraz w przypadku realizacji w projekcie działań w zakresie Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi albo Programu profilaktyki raka szyjki macicy posiadać kontrakt z NFZ w ramach tego programu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

6 6 5.4.2. ZDROWIE NA RYNKU PRACY – KRYTERIA FORMALNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 B. Specyficzne B.1. Zakres projektu Weryfikacji podlega, czy działania realizowane w projekcie są zgodne z zakresem i warunkami (stanowiącymi załącznik do regulaminu konkursu) określonymi w Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi albo Programie profilaktyki raka szyjki macicy albo Programie profilaktyki raka jelita grubego (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt). TAK / NIE kryterium obligatoryjne B.2 Specyficzny typ Wnioskodawcy/Partnera Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca lub partner w projekcie jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem pomorskiego oddziału NFZ) oraz w przypadku realizacji w projekcie działań w zakresie Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi albo Programu profilaktyki raka szyjki macicy posiada kontrakt z NFZ w ramach tego programu. TAK / NIE kryterium obligatoryjne

7 7 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 B. Specyficzne B.3 Grupa docelowaWeryfikacji podlega, czy minimum 20% grupy docelowej stanowią kobiety w wieku aktywności zawodowej, które na podstawie SIMP nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi lub raka szyjki macicy (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt). Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają realizację działań w zakresie Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi albo Programu profilaktyki raka szyjki macicy. TAK / NIE kryterium obligatoryjn e 5.4.2. ZDROWIE NA RYNKU PRACY – KRYTERIA FORMALNE

8 8 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 C. Specyficzne ukierunkowanie projektu C.1. Partnerstwo Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. 0 pkt – projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. 1 pkt – projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. 2 pkt – projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. 4 8 5.4.2. ZDROWIE NA RYNKU PRACY – KRYTERIA STRATEGICZNE

9 9 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 C. Specyficzne ukierunkowa nie projektu C.2. Partnerstwo z organizacją pozarządową Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo podmiotu leczniczego z organizacją pozarządową repezentującą interesy pacjentów onkologicznych i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dot. raka piersi lub raka szyjki macicy lub raka jelita grubego (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt) w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. 0 pkt – projekt realizowany jest w partnerstwie podmiotu leczniczego z organizacją pozarządową repezentującą interesy pacjentów onkologicznych i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dot. raka piersi lub raka szyjki macicy lub raka jelita grubego (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt), które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. 1 pkt – projekt realizowany jest w partnerstwie podmiotu leczniczego z organizacją pozarządową repezentującą interesy pacjentów onkologicznych i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dot. raka piersi lub raka szyjki macicy lub raka jelita grubego (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt), które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. 2 pkt – projekt realizowany jest w partnerstwie podmiotu leczniczego z organizacją pozarządową repezentującą interesy pacjentów onkologicznych i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dot. raka piersi lub raka szyjki macicy lub raka jelita grubego (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt), które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. 2 4 5.4.2. ZDROWIE NA RYNKU PRACY – KRYTERIA STRATEGICZNE

10 10 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 C. Specyficzne ukierunkowanie projektu C.3.Działania uzupełniające Ocenie podlega, czy projekt przewiduje działania służące realizacji badań mammograficznych lub cytologicznych podczas okresowych badań lekarskich pracowników lub czy projekt przewiduje włączenie badań kolonoskopowych do pakietu badań dodatkowo wykonywanych podczas okresowych badań lekarskich pracowników (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt). 0 pkt – projekt nie przewiduje działań służących realizacji badań mammograficznych lub cytologicznych podczas okresowych badań lekarskich pracowników lub projekt nie przewiduje włączenia badań kolonoskopowych do pakietu badań dodatkowo wykonywanych podczas okresowych badań lekarskich pracowników (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt). 2 pkt – projekt przewiduje działania służące realizacji badań mammograficznych lub cytologicznych podczas okresowych badań lekarskich pracowników lub projekt przewiduje włączenie badań kolonoskopowych do pakietu badań dodatkowo wykonywanych podczas okresowych badań lekarskich pracowników (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt). 3 6 5.4.2. ZDROWIE NA RYNKU PRACY – KRYTERIA STRATEGICZNE

11 11 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 C. Specyficzne ukierunkow anie projektu C.4. Lokalizacja Ocenie podlega, czy projekt przewiduje udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenach wskazanych przez Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jako tzw. „białe plamy” (na podstawie przedstawionego w regulaminie konkursu wykazu takich obszarów w województwie pomorskim) w zakresie Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi albo Programu profilaktyki raka szyjki macicy albo Programu profilaktyki raka jelita grubego (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt). 0 pkt – projekt nie jest realizowany na terenach wskazanych przez Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie jako tzw. „białe plamy” w zakresie Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi albo Programu profilaktyki raka szyjki macicy albo Programu profilaktyki raka jelita grubego (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt). 1 pkt – projekt jest realizowany na obszarze minimum dwóch powiatów wskazanych przez Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie jako tzw. „białe plamy” w zakresie Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi albo Programu profilaktyki raka szyjki macicy albo Programu profilaktyki raka jelita grubego (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt). 3 pkt – projekt jest realizowany wyłącznie na obszarach wskazanych przez Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie jako tzw. „białe plamy” w zakresie Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi albo Programu profilaktyki raka szyjki macicy albo Programu profilaktyki raka jelita grubego (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt). 4 12 5.4.2. ZDROWIE NA RYNKU PRACY – KRYTERIA STRATEGICZNE

12 Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z określonych w skali regionu deficytów i potrzeb zidentyfikowanych na podstawie analizy sytuacji demograficznej i epidemiologicznej, a także faktycznego zapotrzebowania oraz dostępności infrastruktury ochrony zdrowia, z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia zgodnie z planem działań dla spełnienia warunku ex-ante 9.3, z zastrzeżeniem zasad opisanych w kierunkowych zasadach wyboru projektów. Finansowane będą wyłącznie projekty wynikające z map potrzeb zdrowotnych i zgodne z Planem działań w sektorze zdrowia akceptowanym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji EFSI w sektorze zdrowia. Plan działań uwzględni inwestycje podejmowane ze środków krajowych oraz obejmie m.in. zasady wyboru projektów, listę potencjalnych przedsięwzięć realizowanych na poziomach krajowym i regionalnym oraz działania planowane do podjęcia na poziomie krajowym. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 7.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA

13 Wsparcie regionalnej bazy szpitalnej prowadzącej specjalistyczne usługi zdrowotne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych dotyczyć będzie przede wszystkim:  uporządkowania i rozwoju oddziałów kardiologicznych, neurologicznych, onkologicznych, pneumonologicznych, diabetologicznych,  poprawy dostępności do oddziałów z deficytami łóżek, w tym oddziałów chorób wewnętrznych, ośrodków opieki geriatrycznej, ośrodków opieki długoterminowej, ośrodków rehabilitacji, w szczególności kardiologicznej, neurologicznej i pneumonologicznej,  restrukturyzacji lecznictwa psychiatrycznego, w tym utworzenia sieci centrów zdrowia psychicznego,  utworzenia sieci referencyjnych placówek w zakresie oddziałów chirurgii urazowo- ortopedycznej. Dodatkowo wsparciem objęte będą przedsięwzięcia ukierunkowane na tworzenie poradni specjalistycznych m.in. w zakresie: diabetologii, onkologii, pneumonologii, gastroenterologii, endokrynologii, reumatologii i geriatrii. Planowana interwencja obejmie także rozwój ośrodków kompleksowej rehabilitacji oraz kompleksowej opieki długoterminowej, w szczególności opieki domowej (np.: w neurologii i pneumonologii). Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 7.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA

14 A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów  Kontrakt z NFZ na etapie składania wniosku lub zobowiązanie do uzyskania w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń  W przypadku projektu z zakresu onkologii, w szczególności dotyczącego sal operacyjnych związanego z rozwojem usług medycznych lecznictwa onkologicznego w zakresie zabiegów chirurgicznych, może być on realizowany wyłącznie przez podmiot leczniczy, który przekroczył wartość progową (próg odcięcia) 60 zrealizowanych radykalnych zabiegów chirurgicznych rocznie dla nowotworów danej grupy narządowej, zgodnie z właściwą mapą i (o ile jest to uzasadnione) przy wykorzystaniu danych zawartych w platformie lub na podstawie sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia za ostatni rok sprawozdawczy. Radykalne zabiegi chirurgiczne rozumiane są zgodnie z dokumentem pn. Lista procedur (wg klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi radykalne w wybranych grupach nowotworów w prognozie z zakresu onkologii). Działanie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia Kryteria formalne (1)

15 Działanie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia Kryteria formalne (2) A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi W szczególności weryfikacja, czy:  zakres interwencji jest zgodny odpowiednim narzędziem zdefiniowanym w dokumencie Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla obszaru zdrowia na lata 2014-2020;  dla projektu uzyskano pozytywną opinię o celowości inwestycji;  projekt jest zgodny z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych powstałą na potrzeby realizacji warunku ex-ante 9.3, utworzoną na podstawie określonych w skali regionu deficytów i potrzeb zidentyfikowanych w oparciu o analizy sytuacji demograficznej i epidemiologicznej, a także faktycznego zapotrzebowania oraz dostępności infrastruktury ochrony zdrowia.

16 Działanie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia Kryteria wykonalności (1) A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów Ocena potencjału wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) lub deklaracji sposobu jego uzyskania (najpóźniej na dzień zakończenia projektu zgodnie z postanowieniami umowy dofinasowanie) w kontekście działań objętych zakresem projektu, tj. zasobów technicznych, kadrowych i zarządczych. W szczególności weryfikacji podlega dysponowanie niezbędną do instalacji i użytkowania aparatury i sprzętu infrastrukturą techniczną oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną, która będzie obsługiwać produkty powstałe w wyniku realizacji projektu.

17 Działanie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia Kryteria wykonalności (2) A.3. Zakres rzeczowy projektu Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross- financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów (w tym potrzeb i deficytów w zakresie sytuacji epidemiologiczno – demograficznej), lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności oraz efektywnego wykorzystania zasobów. Ocenie podlega także celowość i adekwatność skali i zakresu inwestycji (w tym zakupu aparatury i specjalistycznego sprzętu medycznego) z punktu widzenia zapotrzebowania na daną infrastrukturę oraz zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzenia oferty medycznej, zidentyfikowanych deficytów podaży świadczeń. W szczególności weryfikacja, czy projekt uwzględnia konieczność dostosowania placówki do obowiązujących przepisów prawa lub spełnienia bądź przewyższenia wymogów płatnika w zakresie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

18 Działanie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia Kryteria wykonalności (3) B.3. Analiza finansowa projektuWeryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu. Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym.

19 Działanie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia Kryteria wykonalności (4) B.5. Trwałość instytucjonalno- finansowa Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy, a także wpływu projektu na racjonalne zasady gospodarowania i efektywność podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W przypadku projektów z zakresu kariologii weryfikacja deklaracji, wnioskodawcy dotyczącej zapewnienia po zakończeniu realizacji projektu lub najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej po zakończeniu realizacji projektu, kompleksowej opieki kardiologicznej rozumianej jako udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach oddziałów szpitalnych i AOS, szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

20 OBSZAR A. WKŁAD PROJEKTU W REALIZACJĘ PROGRAMU  A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu  wpływ na zwiększenie dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych  zwiększenie znaczenia podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (w ramach opieki koordynowanej)  A.2. Potrzeba realizacji projektu  pilność działań i mapy potrzeb zdrowotnych  A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu  wskaźniki, w tym ramy wykonania  A.4. Oddziaływanie  przestrzenny zasięg obsługi na tle innych projektów  wypełnienie oczekiwań Komitetu Sterującego odnośnie zakresu usług OBSZAR B. METODYKA PROJEKTU  B.1. Kompleksowość projektu  wieloaspektowość i kompleksowość działań w świetle zdefiniowanego problemu  wykorzystanie mechanizmu elastyczności (tworzenie interdyscyplinarnych zespołów diagnostycznych, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr)  B.2. Komplementarność  związek z innymi projektami z zakresu specjalistycznych usług zdrowotnych Działanie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia Kryteria strategiczne (1)

21 OBSZAR C. SPECYFICZNE UWARUNKOWANIA PROJEKTU  C.1. Stopień referencyjności podmiotu leczniczego  wpływ na podwyższenie stopnia referencyjności  akredytacja, wizyta akredytacyjna, certyfikat EN 15224  C.2. Rozwój wolontariatu  działania przyczyniające się do rozwoju wolontariatu, zwłaszcza na oddziałach szpitalnych  C.3. Partnerstwo i współpraca podmiotów  sieciowa współpraca podmiotów leczniczych, JST, organizacji pozarządowych  działania konsolidacyjne lub inne formy współpracy podmiotów leczniczych  C.4. Partnerstwo publiczno-prywatne (w rozumieniu ustawy o PP)  C.5. Lokalizacja  OMT, w szczególności Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo  Słupsk, Ustka, Chojnice, Człuchów, Kwidzyn, Malbork, Starogard Gdańsk, Lębork, Kościerzyna, Prabuty, Bytów Działanie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia Kryteria strategiczne (2)

22 OBSZAR D. KRYTERIA DODATKOWE  D.1. Program restrukturyzacji  projekt jako element programu restrukturyzacji podmiotu leczniczego mającego na celu poprawę jego struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania, zatwierdzonego przez podmiot tworzący  D.2. Średni czas hospitalizacji i poziom wykorzystania łóżek  skrócenie średniego czasu hospitalizacji  wysoki poziom wykorzystania łóżek  D.3. Efektywność finansowa wnioskodawcy  wskaźniki efektywności finansowej wnioskodawcy powyżej średniej dla wszystkich podmiotów uczestniczących w naborze  D.4. Kompleksowość świadczeń opieki zdrowotnej  zapewnienie przez podmiot realizujący projekt kompleksowej opieki specjalistycznej (zgodnie z rekomendacjami Komitetu Sterującego) Działanie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia Kryteria strategiczne (3)

23  Kryteria dla trybu pozakonkursowego dla projektu Pomorskie e-zdrowie zostały przyjęte przez KM w kwietniu 2015r.  RPO WP przewiduje również tryb konkursowy dla projektów komplementarnych  zmiana uwzględnia rekomendacje Komitetu Sterującego do PI 2c  szczegółowe rozwiązania zostaną zapisane w SZOOP w opisie Działania 7.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 7.2. SYSTEMY INFORMATYCZNE I TELEMEDYCZNE

24 Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne Kryteria formalne A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. W szczególności weryfikacja, czy zakres interwencji jest zgodny z odpowiednim narzędziem zdefiniowanym w dokumencie Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla obszaru zdrowia na lata 2014-2020. (…)

25 Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne Kryteria wykonalności A.2. Zakres rzeczowy projektuWeryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross- financingu) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów (w szczególności w zakresie prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej), ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów. Weryfikacja rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa wdrażanych systemów oraz bezpieczeństwa procesów przetwarzania danych. W przypadku projektów polegających na dostosowaniu systemów informatycznych do wymiany informacji z Systemem Informacji Medycznej weryfikacja interoperacyjności i komplementarności przyjętych rozwiązań z funkcjonalnościami przewidzianymi w platformach krajowych. W przypadku projektów konkursowych dotyczących rozwiązań w warstwie regionalnej (w szczególności w zakresie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług o regionalnych) weryfikacja komplementarności proponowanych rozwiązań z założeniami projektu „Pomorskie eZdrowie”.

26 REKOMENDACJE DLA E-ZDROWIA  Wsparcie otrzymają projekty polegające m.in. na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej lub z systemami innych świadczeniodawców, które będą weryfikowane pod kątem komplementarności, interoperacyjności oraz nie dublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych Platformach P1 lub P2 lub P4.  System powstały w wyniku realizacji projektu powinien zapewnić integrację funkcjonalną z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, co najmniej w zakresie opisanym w dokumencie „Opis usług biznesowych Systemu P1 wykorzystywanych w systemach usługodawców” opracowanym i udostępnionym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

27 REKOMENDACJE DLA E-ZDROWIA  Projekt dotyczący prowadzenia lub wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym indywidualnej dokumentacji medycznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), uwzględnia rozwiązania umożliwiające zbierania przez podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej jednostkowych danych medycznych w elektronicznym rekordzie pacjenta oraz tworzenie EDM zgodnej ze standardem HL7 CDA, opracowanym i opublikowanym przez CSIOZ.  Projekty powinny uwzględniać funkcjonalności dotyczące repozytorium EDM, z obsługą przechowywania EDM uwzględniać rozwiązania zapewniające wymianę EDM pomiędzy repozytorium beneficjenta a repozytorium platformy regionalnej. Repozytorium EDM powinno realizować co najmniej usługę przyjmowania, archiwizacji i udostępniania EDM zgodnej z HL7 CDA, a w przypadku repozytoriów badań obrazowych przyjmowania, archiwizacji i udostępniania obiektów DICOM. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

28 OBSZAR A. WKŁAD PROJEKTU W REALIZACJĘ PROGRAMU A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu –wpływ na wdrożenie interoperacyjnych systemów e-zdrowia, obsługujących wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek A.2. Potrzeba realizacji projektu –pilność działań i terminy wynikające z przepisów prawa A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu –wskaźniki, w tym ramy wykonania A.4. Oddziaływanie –rzeczywisty zakres obsługi (liczba jednostek systemu zdrowia objętych projektem) OBSZAR B. METODYKA PROJEKTU B.1. Kompleksowość projektu –wieloaspektowość i kompleksowość działań w świetle zdefiniowanego problemu B.2. Komplementarność –związek z innymi projektami z zakresu wdrożenia interoperacyjnych systemów informatycznych OBSZAR C. SPECYFICZNE UWARUNKOWANIA PROJEKTU C.1. Partnerstwo –współpraca między JST i podmiotami leczniczymi (ustawa wdrożeniowa) C.2. Działania z zakresu podnoszenia kwalifikacji kadry –z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia i wdrażanych usług (instrument elastyczności) Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne Kryteria strategiczne

29 Dziękuję za uwagę. www.rpo.pomorskie.eu


Pobierz ppt "Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 20 maja 2016r. Kryteria wyboru projektów w zakresie zdrowa w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google