Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kryteria wyboru projektów – Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia PO Infrastruktura i Środowisko Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kryteria wyboru projektów – Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia PO Infrastruktura i Środowisko Departament."— Zapis prezentacji:

1 1 Kryteria wyboru projektów – Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia PO Infrastruktura i Środowisko Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych, Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 5 lutego 2008 roku

2 2 Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego I. Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego (ambulansów) wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego - Tryb: konkursowy

3 3 Zakup ambulansów 1. Dodatkowe kryteria formalne: 1. Dodatkowe kryteria formalne: - Posiadanie przez beneficjenta zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) lub złożenie oświadczenia o jego posiadaniu nie później niż w dniu dostawy ambulansu - Ujęcie ZRM (istniejącego/ planowanego) w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (WPDS)

4 4 Zakup ambulansów - Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków budżetu państwa (z części której dysponentem jest wojewoda) - Stan techniczny ambulansu podlegającego wymianie (przebieg min. 300 tys. km lub wiek min. 5 lat) - spełnianie przez ambulans normy PN/EN 1789 U

5 5 Zakup ambulansów 2. Dodatkowe kryteria merytoryczne I: 2. Dodatkowe kryteria merytoryczne I: - Adekwatność inwestycji do zakładanego celu projektu - Racjonalność i przejrzystość harmonogramu działań - Efektywność wydatków projektu (relacja nakład – rezultat) - Spójność projektu

6 6 Zakup ambulansów - Doświadczenie beneficjenta w zarządzaniu projektami finansowanymi przy udziale środków zagranicznych - Sytuacja finansowa beneficjenta (poziom zobowiązań wymagalnych w stosunku do wartości kontraktu z NFZ) - Efektywność energetyczna projektu - Średni wiek ambulansu/-ów

7 7 Zakup ambulansów - Średni przebieg ambulansu/-ów podlegających wymianie - Średni wiek ambulansów posiadanych przez beneficjenta - Średni przebieg ambulansów posiadanych przez beneficjenta - Mediana czasu dotarcia do miejsca zdarzenia w skali miesiąca - Wskaźnik liczby ambulansów do liczby ZRM

8 8 Zakup ambulansów 3. Dodatkowe kryteria merytoryczne II: 3. Dodatkowe kryteria merytoryczne II:Brak

9 9 Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego II. Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego (SOR istniejące lub planowane zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu) - przebudowa, rozbudowa i remont obiektów w celu dostosowania do przepisów, zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki i terapii oraz budowa i remont lądowisk dla helikopterów - Tryb: konkursowy

10 10 Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego 1. Dodatkowe kryteria formalne: 1. Dodatkowe kryteria formalne: - Posiadanie infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji i użytkowania kupowanej aparatury medycznej lub uwzględnienie we wniosku prac w tym zakresie - Posiadanie kadry medycznej do obsługi ww. aparatury medycznej lub złożenie oświadczenia o jej posiadaniu nie później niż w dniu instalacji aparatury medycznej

11 11 Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego - Posiadanie kontraktu z NFZ dot. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) - Ujęcie SOR (istniejącego / planowanego) w WPDS - Objęcie projektem działań mających na celu dostosowanie SOR do wymagań technicznych zawartych w obowiązujących przepisach - Zgodność z rozporządzeniem MI dot. lądowisk

12 12 Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego 2. Dodatkowe kryteria merytoryczne I: - Adekwatność inwestycji do założonego celu projektu - Racjonalność i przejrzystość harmonogramu działań - Efektywność wydatków projektu (relacja nakład – rezultat) - Spójność projektu - Kompleksowość projektu - Efektywność energetyczna projektu

13 13 Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego - Efektywność techniczna i/lub technologiczna projektu - Znaczenie projektu w kontekście potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych - Doświadczenie Beneficjenta w zarządzaniu projektami finansowanymi przy udziale środków zagranicznych - Sytuacja finansowa beneficjenta (wartość zobowiązań wymagalnych w stosunku do wartości kontraktu z NFZ)

14 14 Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego - Działalność dydaktyczna Beneficjenta w zakresie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy - Działalność dydaktyczna Beneficjenta w zakresie kształcenia w dziedzinie ratownictwa medycznego - Działalność badawczo-naukowa Beneficjenta - Struktura ZOZ (kompleksowość oferty medycznej) - Współczynnik wykorzystania łóżek na określonych oddziałach

15 15 Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego - Średnia liczba pacjentów obsługiwanych przez SOR (dziennie) - Odległość do sąsiedniego SOR - Dostępność infrastruktury ratownictwa medycznego (liczba SOR w danym mieście) - Lokalizacja inwestycji (obszar SOR) - Stan techniczny (wiek) wymienianej aparatury medycznej

16 16 Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego - Zakres robót budowlanych w zakresie lądowisk - Lokalizacja lądowiska

17 17 Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego 3. Dodatkowe kryteria merytoryczne II: Brak

18 18 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego III. Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego - Tryb: systemowy

19 19 Budowa i wyposażenie CPR 1. Dodatkowe kryteria formalne: - Zgodność z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym - Zgodność z rozporządzeniem MSWiA dot. szczegółowej organizacji CPR - Zgodność z „Koncepcją systemu 112”

20 20 Budowa i wyposażenie CPR 2. Dodatkowe kryteria merytoryczne I: - Adekwatność inwestycji do zakładanego celu projektu - Efektywność wydatków (relacja nakład – rezultat) - Racjonalność i przejrzystość harmonogramu działań - Spójność projektu - Efektywność energetyczna projektu - Konsekwencje braku realizacji projektu

21 21 Budowa i wyposażenie CPR - Znaczenie z punktu widzenia EURO 2012 oraz ekonomiczne i społeczne uzasadnienie niezależnie od EURO 2012 - Możliwość dokonywania zgłoszeń o zdarzeniach w językach obcych - Szybkość obsługi zgłoszeń - Usprawnienie działania służb przyjmujących zgłoszenie o zdarzeniach nagłych

22 22 Budowa i wyposażenie CPR 3. Dodatkowe kryteria merytoryczne II: brak

23 23 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego IV. Budowa i remont baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Tryb: indywidualny

24 24 Budowa i remont baz LPR 1. Dodatkowe kryteria formalne: - Zgodność z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym - Zgodność z Wytycznymi Prezesa ULC dot. miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych

25 25 Budowa i remont baz LPR 2. Dodatkowe kryteria merytoryczne I: - Adekwatność inwestycji do zakładanego celu projektu - Racjonalność i przejrzystość harmonogramu działań - Spójność projektu - Efektywność wydatków (relacja nakład – rezultat) - Sytuacja finansowa beneficjenta

26 26 Budowa i remont baz LPR - Efektywność techniczna i/lub technologiczna - Efektywność energetyczna projektu - Ważność projektu z punktu widzenia polityki zdrowotnej państwa - Znaczenie projektu w kontekście EURO 2012 oraz uzasadnienie ekonomiczne i społeczne niezależnie od EURO 2012

27 27 Budowa i remont baz LPR 3. Dodatkowe kryteria merytoryczne II: Brak

28 28 12.2. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym w celu dostosowania do wymogów określonych w przepisach, zakup aparatury obrazowej oraz wyrobów medycznych do diagnostyki i terapii Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym w celu dostosowania do wymogów określonych w przepisach, zakup aparatury obrazowej oraz wyrobów medycznych do diagnostyki i terapii - Tryb: konkursowy

29 29 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym 1. Dodatkowe kryteria formalne: - Posiadanie infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji i użytkowania kupowanej aparatury medycznej lub uwzględnienie we wniosku prac w tym zakresie - posiadanie kadry medycznej do obsługi ww. aparatury medycznej lub złożenie oświadczenia o jej posiadaniu nie później niż w dniu instalacji aparatury medycznej

30 30 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym 2. Dodatkowe kryteria merytoryczne I: - Adekwatność inwestycji do zakładanego celu projektu - Racjonalność i przejrzystość harmonogramu działań - Spójność projektu - Kompleksowość projektu - Efektywność wydatków (relacja nakład – rezultat)

31 31 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym - Efektywność techniczna i/lub technologiczna - Efektywność energetyczna - Doświadczenie beneficjenta w zarządzaniu projektami finansowanymi przy udziale środków zagranicznych - Sytuacja finansowa beneficjenta - Liczba pracowników posiadających stopień lub tytuł naukowy w określonej dziedzinie medycyny

32 32 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym - Działalność dydaktyczna beneficjenta w zakresie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy - Działalność badawczo – naukowa beneficjenta - Zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (określone dziedziny medycyny)

33 33 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym - Ponadregionalność działalności beneficjenta (% świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych pacjentom spoza województwa) - Współczynnik wykorzystania łóżek - Znaczenie projektu w kontekście potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych - Wiek wymienianej aparatury medycznej

34 34 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym 3. Dodatkowe kryteria merytoryczne II: Brak

35 35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Kryteria wyboru projektów – Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia PO Infrastruktura i Środowisko Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google