Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 1 kwietnia 2016 r. Założenia konkursu dla Działania 4.2 Infrastruktura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 1 kwietnia 2016 r. Założenia konkursu dla Działania 4.2 Infrastruktura."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 1 kwietnia 2016 r. Założenia konkursu dla Działania 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w ramach RPO WP 2014-2020

2 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym Najważniejsze dokumenty

3 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym Regulamin konkursu:  Wzór formularza wniosku,  Instrukcja wypełniania formularza wniosku,  Instrukcja przygotowania załączników wraz z wzorami załączników do wniosku  Wytyczne do studium wykonalności,  Wzór umowy o dofinansowanie. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020:  Cele działania,  Wskaźniki produktów i rezultatu,  Typy projektów,  Poziomy dofinansowania i wartości projektów,  Kryteria wyboru projektów. Zasady Wdrażania RPO WP 2014-2020:  Kwalifikowalność projektów,  Ocena oddziaływania na środowisko,  Zasady udzielania zamówień publicznych,  Zasady promocji,  Zasady przechowywania i udostępniania dokumentów.

4 Regulamin konkursu SZOOP i Zasady Wdrażania RPO WP 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym Kluczowe dokumenty www.rpo.pomorskie.eu

5 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

6 Cel szczegółowy działania: Oferta kształcenia zawodowego na poziomie wyższym dostosowana do potrzeb gospodarki Interwencja zostanie skierowana na uruchamianie lub poprawę istniejącej oferty i programów kształcenia o profilu praktycznym na poziomie wyższym na potrzeby gospodarki i obejmie przede wszystkim: doposażenie uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w specjalistyczne pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia praktycznego, a także adaptację/modernizację istniejącej infrastruktury. Realizowane będą wyłącznie projekty kompleksowe, poprzedzone badaniem potrzeb subregionalnych rynków pracy. Preferowane będą projekty:  wpisujące się w realizację celów Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu,  wykorzystujące potencjał infrastrukturalny i merytoryczny IOB (w szczególności infrastrukturę badawczą parków naukowo-technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości) na potrzeby kształcenia o profilu praktycznym,  realizowane w ścisłym partnerstwie z pracodawcami/przedsiębiorcami,  angażujące do współpracy instytucje wcześniejszych szczebli edukacji, w tym kształcenia zawodowego  realizowane w ramach współpracy międzyuczelnianej,  uzgodnione w ramach ZPT. 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

7 Typy projektów:  budowa i rozbudowa (tylko w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach i przy uwzględnieniu trendów demograficznych), roboty budowalne (przebudowa i remont) istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej, w tym laboratoriów dydaktycznych, pracowni praktycznych i komputerowych oraz bibliotek, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia;  wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej i obiektów naukowo-badawczych, w tym laboratoriów dydaktycznych, centrów edukacyjno-badawczych, pracowni praktycznych i komputerowych oraz bibliotek. 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym Grupa docelowa: 1.Studenci i kadra uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym na poziomie wyższym, 2.Pracodawcy/przedsiębiorcy.

8 Typ beneficjenta: 1) Szkoły wyższe w ewentualnych partnerstwach z:  Innymi szkołami wyższymi,  Instytucjami edukacyjnymi,  Instytucjami sfery B+R+I,  Jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,  Związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,  Izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,  Pracodawcami/przedsiębiorcami,  IOB,  Organizacjami pozarządowymi,  Podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi. 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

9 Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:  Liczba studentów korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury szkół wyższych. Wskaźniki produktu:  Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych,  Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej. W ramach Działania 4.2 przewiduje się zastosowanie cross-financingu, który dotyczy m.in.:  podnoszenia kwalifikacji kadr dydaktycznych,  dostosowania programów kształcenia do potrzeb gospodarki (w tym uzupełnienia o elementy nauczania praktycznego). W przypadku projektów generujących dochód, dochód w projekcie będzie uwzględniany metodą luki w finansowaniu. W ramach Działania 4.2 przewiduje się stosowanie zaliczek. Szczegółowe zasady stosowania ww. mechanizmu określone są w Zasadach wdrażania RPO WP 2014-2020. 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

10 Informacje dodatkowe: Termin ogłoszenia konkursu: 22 grudnia 2015 r. Termin składania wniosków: 6 czerwca - 1 lipca 2016 r. Dostępna alokacja: 69 535 125 PLN Minimalna wartość projektu: 1 mln PLN Warunki uwzględniania dochodu w projekcie: metodą luki w finansowaniu Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych Instrument elastyczności: maksymalnie 15% wydatków kwalifikowalnych 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 1 kwietnia 2016 r. Założenia konkursu dla Działania 4.2 Infrastruktura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google