Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

2 2 Z budżetu polityki spójności na lata 2014- 2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Środki te będzie można zainwestować m.in.: w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe) rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny) cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji), włączenie społeczne i aktywizację zawodową. Wspólna Polityka Rolna – 32 mld euro Polska otrzyma łącznie z PROW i PORYBY ok. 115 mld euro

3 3 W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych 6 krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej.

4 4

5 5 dotacje – wybrane branże lub grupy beneficjentów. Branże o wysokim potencjale rozwoju, innowacyjne; osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. instrumenty zwrotne – pożyczki, poręczenia itp. Większa część pomocy w postaci instrumentów zwrotnych, mniej dotacji, rozwiązania łączone. Istnieje możliwość łączenia obu mechanizmów. Mechanizmy finansowania

6 6 Fundusze Europejskie 2014-2020 na rozwój przedsiębiorczości

7 7 Dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową

8 8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

9 9 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Działanie 1.2 Badania celowe Beneficjenci : MŚP i duże przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania: a) badania przemysłowe – 80%, 75% i 65% b) eksperymentalne prace rozwojowe – 60%, 50% i 40% Wartość projektu: 80 tys PLN do 5 mln PLN Kwota wsparcia – 20 tys. PLN do 3 mln PLN

10 10 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Przykładowe rodzaje wsparcia: opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe); Koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz; Finansowanie linii pilotażowych; Działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji.

11 11 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań Beneficjenci : Instytucje otoczenia biznesu (IOB) Grupa docelowa – Przedsiębiorstwa z MŚP Poziom dofinansowania: 85% Wkład własny: minimum 5% Wartość projektu: od 500 tys. PLN

12 12 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań Przykładowe typy projektów: nawiązywanie kontaktów i organizacji spotkań (biznes – nauka) służących komercjalizacji wyników badań naukowych budowanie i utrzymywanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw odpryskowych doradztwo w zakresie zawierania umów: licencyjnych, sprzedaży praw własności do wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o powiązaniu kooperacyjnym, o wykonanie usług badawczych, o współpracę badawczo- rozwojową, o przeniesienie autorskich praw majątkowych itp.

13 13 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Działanie 1.5 Bon na patent Beneficjenci: MŚP Poziom dofinansowania: 80% Wartość projektu: od 10 tys. PLN do 80 tys PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: od 10 tys PLN do 60 tys. PLN

14 14 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Przykładowe typy projektów: Wsparcie na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu: biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka.

15 15 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

16 16 Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Beneficjenci : przedsiębiorstwa (MŚP w aktualnym konkursie) Konkurs: ogłoszenie konkursu - 1 marca 2016 r. rozpoczęcie naboru wniosków - 4 kwietnia 2016 r. zakończenie naboru wniosków - 29 lipca 2016 r. Instytucja odpowiedzialna: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

17 17 Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Kolejne konkursy: ogłoszenie konkursu – III kwartał 2016 r. Konkurs przeznaczony dla MŚP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych. Ogłoszenie konkursu - II kwartał 2016 r. Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorców

18 18 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Przykładowe typy projektów: Badania przemysłowe i prace rozowjowe Prace rozwojowe Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów. Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

19 19 Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania: Max. 25% - 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy). Wkład własny: Min. 20%-75% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy). Wartość projektu: Zostanie określona w regulaminie konkursu (w ostatnim min. 20 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw)

20 20 Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.2. Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Beneficjenci : przedsiębiorstwa Planowane konkursy: ogłoszenie konkursu – III kwartał 2016 r. Instytucja odpowiedzialna: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

21 21 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.2. Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Przykładowe typy projektów: Prace rozwojowe Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów. Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

22 22 Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.2. Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Poziom dofinansowania: Max. 25% - 60% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy). Wkład własny: Min. 40%-75% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy). Wartość projektu: Zostanie określona w regulaminie konkursu (w ostatnim min. 5 mln PLN dla MŚP, 20 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw)

23 23 Programy Sektorowe B+R

24 24 Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R Beneficjenci : przedsiębiorstwa konsorcja przedsiębiorstw Typy projektów: badania przemysłowe i prace rozwojowe prace rozwojowe Instytucja odpowiedzialna: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

25 25 Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R  Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOCHEM Konkurs: 1.02 – 1.03.2016  Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOTEXTILE Konkurs: II kwartał 2016 r. (ogłoszenie 15 marca 2016 r.)  Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNO SBZ Konkurs: II - III kwartał 2016 r.

26 26 Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R  Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOCHEM KONKURS: ogłoszenie konkursu 18 grudnia 2015 r. rozpoczęcie naboru wniosków 1 lutego 2016 r. zakończenie naboru wniosków 1 marca 2016 r.

27 27 Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa INNOCHEM Program sektorowy INNOCHEM ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku 2023. Program został zainicjowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC). W odpowiedzi na skierowane przez NCBR do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego PIPC złożył w 2014 roku studium wykonalności programu sektorowego, będącego jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCHEM.

28 28 Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa INNOCHEM Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu będą dotyczyć: Pozyskiwania surowca; Wytwarzania produktów podstawowych; Wytwarzania produktów specjalistycznych; Nowych technologii; Obszarów horyzontalnych (optymalizacja prowadzonych procesów, niskoemisyjne technologie wytwórcze). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu INNOCHEM to 120 mln zł.

29 29 Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa INNOCHEM Wysokość wsparcia projektu dofinansowanego w ramach konkursu : Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 000 000 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 20 000 000 PLN. Koordynator programu: Dorota Palijczuk Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH Dział Zarządzania Programami tel.: +48 22 39 07 158 e-mail: dorota palijczuk@ncbr.gov.pldorota palijczuk@ncbr.gov.pl

30 30 Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa INNOTEXTILE Program sektorowy INNOTEXTILE ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu włókienniczego. Jest on rezultatem pozytywnie ocenionego studium wykonalności programu sektorowego INNOTEXTILE, złożonego do NCBR przez Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego „PIOT”. Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie projektów w ramach programu wynosi 60 mln PLN. INNOTEXTILE jest skierowany do przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorstw.

31 31 Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa INNO SBZ Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

32 32 Dofinansowanie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

33 33 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

34 34 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Beneficjenci : MŚP i duże przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania: a)W zależności od wielkości przedsiębiorstwa:70%, 60% i 50% Wartość projektu: od 100 tys. PLN do 10 mln PLN Kwota wsparcia: od 50 tys. PLN do 3 mln PLN

35 35 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Przykładowe rodzaje wsparcia: stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych, zakup wartości niematerialnych i prawnych (ekspertyz i analiz) na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R

36 36 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

37 37 Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Beneficjenci : przedsiębiorstwa KONKURS: ogłoszenie konkursu 29 stycznia 2016 r. rozpoczęcie naboru wniosków 1 marca 2016 r. zakończenie naboru wniosków 29 kwietnia 2016 r. Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

38 38 Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Przykładowe rodzaje wsparcia: Tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

39 39 Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Poziom dofinansowania: Dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR stanowi: w zakresie infrastruktury – regionalną pomoc inwestycyjną udzielaną zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 651/2014 oraz zgodnie z § 3 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020; Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji. Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

40 40 Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Poziom dofinansowania: Dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR stanowi: w zakresie prac rozwojowych – pomoc na projekty badawczo-rozwojowe udzielane zgodnie z art. 25 Rozporządzenia 651/2014; Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. pomoc de minimis – udzielaną zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013; Maksymalna wartość dofinansowanie w ramach danej pomocy w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych wraz z pomocą, o którą Wnioskodawca się ubiega nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro. Ponadto, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Wartość projektu: od 100 tys. PLN do 10 mln PLN Kwota wsparcia: od 50 tys. PLN do 3 mln PLN Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

41 41 Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Poziom dofinansowania: Dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR stanowi: pomoc de minimis – udzielaną zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013; Maksymalna wartość dofinansowanie w ramach danej pomocy w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych wraz z pomocą, o którą Wnioskodawca się ubiega nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro. Ponadto, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

42 42 Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Wartość projektu: Minimalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Rozwoju Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa e-mail: POIR@mg.gov.plPOIR@mg.gov.pl Tel.: (22) 693 56 06 Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

43 43 Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrażanie innowacji

44 44 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

45 45 Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Beneficjenci: MŚP Poziom dofinansowania: 70%, 60% Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN (max 13 mln PLN) Min. wartość wydatków kwalifikowanych: 50 tys PLN (max. 10 mln PLN) Minimalna kwota wsparcia: 30 tys. PLN (max. 2 mln PLN)

46 46 Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Przykładowe projekty: Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego przedsiębiorstwa; Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych; Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług; Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);

47 47 Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Przykładowe projekty: Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

48 48 Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.5 Bon na doradztwo Typ wsparcia: przyznanie przedsiębiorcom bezgotówkowej pomocy w postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta do uzyskania wybranego przez siebie doradztwa specjalistycznego. Usługa doradcza będzie związana z charakterem prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Wsparcie projektów w ramach specjalistycznego doradztwa, polegającego na zakupie usług od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.: prawa własności intelektualnej zarządzania wzornictwem przemysłowym prawa zamówień publicznych optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej procesów przekształceniowych spółek jakości.

49 49 Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.5 Bon na doradztwo Wartość projektu: 10 tys. PLN (max. 80 tys. PLN) Wartość wydatków kwalifikowanych: 10 tys. PLN (max. 60 tys. PLN) Poziom dofinansowania: max 50% Beneficjenci: MŚP

50 50 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

51 51 Oś Priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Poddziałanie 3.2.3 Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw

52 52 Oś Priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Beneficjenci: MŚP Poziom dofinansowania: Max. 35-70% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) Maksymalna wartość projektu: równowartość 50 mln EUR. W poprzednim konkursie: Maksymalna wartość dofinansowania 20 000 000 zł, w tym: na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł, na usługi doradcze: 500 000 zł.

53 53 Oś Priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Przykładowe projekty: wdrożenie przez przedsiębiorcę wyników prac B+R (zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie) Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Instrument jest komplementarny do wsparcia oferowanego w I osi POIR i zapewnia środki na realizację wdrożeń projektów badawczych.

54 54 Oś Priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Instytucja odpowiedzialna: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Nabór wniosków: ogłoszenie konkursu 27 kwietnia 2016 r. rozpoczęcie naboru wniosków 1 czerwca 2016 r. zakończenie naboru wniosków 31 sierpnia 2016 r.

55 55 Oś Priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Beneficjenci: MŚP Poziom dofinansowania: Max. 35-70% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) Maksymalna wartość projektu: równowartość 50 mln EUR. W poprzednim konkursie: Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 6 mln zł.

56 56 Oś Priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Przykładowe projekty: wdrożenie innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%. Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

57 57 Oś Priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Instytucja odpowiedzialna: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Nabór wniosków: ogłoszenie konkursu 1 czerwca 2016 r. rozpoczęcie naboru wniosków lipiec 2016 r. zakończenie naboru wniosków wrzesień 2016 r.

58 58 Program Operacyjny Polska Wschodnia

59 59 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

60 60 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Nabór wniosków: ogłoszenie konkursu kwiecień 2016r. Rozpoczęcie naboru wniosków czerwiec 2016 r. Zakończenie naboru wniosków lipiec 2017 r

61 61 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Beneficjenci: Małe przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania: 85% Minimalna wartość projektu/kosztów kwalifikowalnych – 50 tys. PLN Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – 800 tys. PLN

62 62 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Typy projektów: Wsparcie rozwoju działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski Wschodniej. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w Platformie startowej w ramach Poddziałania 1.1.1, tj. utworzą produkt w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy, będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na rozwój swojej działalności w makroregionie. Okres wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa może wynieść maksymalnie do 24 miesięcy. Przy podpisywaniu umów o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w makroregionie przez co najmniej okres trwałości projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Ogólnego

63 63 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

64 64 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Beneficjenci: MŚP (wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego) Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego,

65 65 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Beneficjenci - cd: Powiązanie kooperacyjne musi spełniać następujące warunki: do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców, przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze, działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej; na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

66 66 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Beneficjenci – cd.: W ramach poddziałania priorytetowo traktowane będą projekty: których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP; wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej; przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki;

67 67 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Typy projektów: W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

68 68 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Typy projektów – cd.: W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu: przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności: przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i obronę patentu, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia),

69 69 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Typy projektów – cd.: nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know- how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu), przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne), etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

70 70 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Poziom dofinansowania: 70% (w przypadku wydatków na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji intensywność pomocy może zostać zwiększona do 85%) Minimalna i maksymalna wartość projektu: nie dotyczy Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania: 7 mln PLN

71 71 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Nabór wniosków: 1) ogłoszenie konkursu maj 2016 r. rozpoczęcie naboru wniosków czerwiec 2016 r. zakończenie naboru wniosków lipiec 2016 r. 2) ogłoszenie konkursu październik 2016 r. rozpoczęcie naboru wniosków listopad 2016 r. zakończenie naboru wniosków grudzień 2016 r.

72 72 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Beneficjenci: Konsorcja MŚP (minimum 10 MŚP w konsorcjum) Nabór wniosków: ogłoszenie konkursu luty 2016 r. rozpoczęcie naboru wniosków kwiecień 2016 r. zakończenie naboru wniosków czerwiec 2016 r.

73 73 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Typy projektów: W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.

74 74 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Typy projektów – cd.: Każdy projekt będzie obejmować łącznie: inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno- komunikacyjnych, opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo- warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

75 75 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Zasady wsparcia: wsparcie uzyskają przedsięwzięcia integrujące działalność MŚP w obrębie konsorcjów (minimum 10 MŚP w konsorcjum), niezbędne jest wskazanie nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych projektu, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej, minimalny udział wydatków inwestycyjnych w wartości kosztów kwalifikowalnych – 80%, minimalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z maksymalnie 3 głównymi atrakcjami/elementami pakietu/składowymi, będącymi przedmiotem wsparcia w ramach projektu – 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych, maksymalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z budową miejsc noclegowych – 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych,

76 76 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Zasady wsparcia: utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy, w szczególności stanowiących alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie, skala oddziaływania produktu powinna być co najmniej ponadregionalna. Oznacza to, że popyt na utworzony produkt powinien w dużej mierze być generowany spoza regionu, na terenie którego produkt został utworzony.

77 77 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Zasady wsparcia – cd. W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty: dotyczące produktów o największym wpływie na aktywizację i rozwój sektora MŚP oraz społeczności lokalnej, przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki, sprzyjające transformacji struktury gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez tworzenie miejsc pracy poza sektorem rolnym, zlokalizowane na obszarach wiejskich, angażujące MŚP mające siedzibę na terenie obszarów wiejskich,

78 78 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Poziom dofinansowania: 70% Minimalna i maksymalna wartość projektu: nie dotyczy Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 20 mln PLN Nie przewiduje się finansowania dużych projektów w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Ogólnego.

79 79 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Beneficjenci: MŚP Nabór wniosków: II ETAP ogłoszenie konkursu kwiecień 2016 r. rozpoczęcie naboru wniosków maj 2016 r. zakończenie naboru wniosków kwiecień 2017 r. I ETAP ogłoszenie konkursu lipiec 2016 r. rozpoczęcie naboru wniosków wrzesień 2016 r. zakończenie naboru wniosków październik 2016 r.

80 80 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Typy projektów: Etap I - w ramach etapu zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w firmach. Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują działania rekomendowane do wdrożenia. Audyt obejmować będzie m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta. Następnie na podstawie przeprowadzonego audytu opracowana zostanie strategia wzornicza rozumiana jako raport z audytu zawierający rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.

81 81 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Typy projektów: Etap II - wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Wsparcie w ramach tego etapu obejmie: usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego, zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

82 82 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Zasady wsparcia: W ramach działania wsparciem zostaną objęte projekty, w których wnioskodawcy przed złożeniem wniosku dokonali konkurencyjnego wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie wzornictwa oraz zawarli z nim umowę warunkową. W trakcie oceny zweryfikowany zostanie potencjał i doświadczenie wskazanego wykonawcy do realizacji usług w ramach projektu. W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty: wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

83 83 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Poziom dofinansowania: Etap I – 85% Etap II – 70% Minimalna i maksymalna wartość projektu: nie dotyczy Maksymalna wartość dofinansowania: Etap I – 100 tys. PLN Etap II – 3 mln PLN

84 84 Wsparcie Projektów z zakresu termomodernizacji i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w przedsiębiorstwach

85 85 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

86 86 Oś Priorytetowa V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna DZIAŁANIE 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki ; Podmioty wdrażające instrument finansowy.

87 87 Typy projektów: Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach; Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa; Systemy zarządzania energią (jako element projektu); Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym po- zwalająca na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego; Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii; Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego), Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Oś Priorytetowa V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

88 88 Głęboka termomodernizacja - kompleksowa termomodernizacja: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; energooszczędne oświetlenia; przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne); instalacja systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE; przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania budynkiem; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła; instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, lub jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego; opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”.

89 89 Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym. Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego. Instytucja pośrednicząca: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

90 90 Zasady wsparcia: Wszystkie projekty wspierane w ramach Działania będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności energii, obniżonej emisji CO2 i pyłu PM 10 Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie, będą musiały wykazać efektywność kosztową. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania W przypadku pomocy udzielonej z EFSI dużemu przedsiębiorcy Instytucja Pośrednicząca uzyska zapewnienie od tego przedsiębiorcy, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w zakresie takiej samej lub podobnej działalności w istniejących lokalizacjach te-go przedsiębiorcy na terytorium Unii Europejskiej w związku z realizacją dofinansowywanego projektu.

91 91 Zasady wsparcia: Zakres inwestycji musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Integralną częścią każdego projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie)

92 92 Poziom dofinansowania: Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% (z EFRR) Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej. Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu Wkład własny: minimum 5% (Projekty nieobjęte pomocą publiczną) Kwota dofinansowania: Minimalna wartość projektów: brak ograniczeń kwotowych Maksymalna wartość projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego: 2 mln euro

93 93 IV Oś priorytetowa Energia przyjazna środowisku

94 94 Oś Priorytetowa IV. Energia przyjazna środowisku DZIAŁANIE 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki ;

95 95 Typy projektów 1.Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji, 3. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody, wraz z budową i modernizacją dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, 4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne z OZE, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości, 5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach), 6. Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci).

96 96 Zasady wsparcia: Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, których moc mieści się w zakresie: -energia wodna (do 5 MWe), -energia wiatru (do 5 MWe), -energia słoneczna (do 2 MWe/MWth), -energia geotermalna (do 2 MWth), -energia biogazu (do 1 MWe), -energia biomasy (do 5 MWth/MWe).

97 97 Zasady wsparcia: Potencjalne inwestycje powinny być zgodne z opracowanymi programami dotyczącymi ochrony powietrza, aby zapewnić zgodność z wymogami Dyrektywy 2008/50/EC w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi wynikające z planowania przestrzennego oraz niezbędna będzie analiza, zgodnie z prawem krajowym, potencjalnego oddziaływania na środowisko. Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej będą dotyczyły wyłącznie modernizacji małych elektrowni wodnych. W tym przypadku, zastosowanie będą miały warunki dotyczące projektów, mogących mieć wpływ na stan wód zgodnie z Działaniem 6.2

98 98 Zasady wsparcia: Kluczowe w ramach oceny projektów będzie kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych. Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2). Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będzie wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK. Projekty powinny być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, do których doprowadzona jest energia ze wspieranych instalacji zapewniając, że inwestycje są oparte na zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe.

99 99 Zasady wsparcia: Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności PM 10. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Projekty powinny zapobiegać ubóstwu energetycznemu.

100 100 Poziom dofinansowania: Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% (z EFRR) Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu Wkład własny: minimum 5% (Projekty nieobjęte pomocą publiczną) Maksymalna wartość projektu: Brak ograniczeń kwotowych

101 101 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

102 102 Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki PODDZIAŁANIE 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Beneficjenci: Typ beneficjenta zostanie określony po przeprowadzeniu pełnej oceny ex-ante instrumentów finansowych Grupa docelowa: Przedsiębiorcy – wytwórcy energii z OZE (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124)

103 103 Typy projektów: Budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Przyłącza do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej, Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, których moc mieści się w zakresie: -energia wodna (pow. 5 MWe), -energia wiatru (pow. 5 MWe), -energia słoneczna (pow. 2 MWe/MWth), -energia geotermalna (pow. 2 MWth), -energia biogazu (pow. 1 MWe), -energia biomasy (pow. 5 MWth/MWe).

104 104 Zasady wsparcia: Wsparcie jednostek OZE wykorzystujących energię elektryczną z wody możliwe będzie na już istniejących budowlach piętrzących, umożliwiających wyposażenie w hydroelektrownie, przy zachowaniu ciągłości morfologicznej cieku poprzez zapewnienie pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej.

105 105 Zasady wsparcia: W przypadku projektów dotyczących wykorzystania biomasy w celach energetycznych dopuszcza się stosowanie stałych lub ciekłych substancji pochodzenia roślinnego, lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/200916 i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju oraz z uwzględnieniem potrzeby ograniczenia emisji substancji zanieczyszczających do środowiska, przede wszystkim dwutlenku węgla (CO2), dwutlenku siarki (SO2) i pyłu oraz popiołu lotnego i żużla.

106 106 Zasady wsparcia: Efektem poddziałania będzie przyczynienie się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Projekty muszą wykazać się efektywnością kosztową. Jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze takich inwestycji do wsparcia, będzie koncepcja opłacalności, czyli najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/ przebudowy danej instalacji. Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2).

107 107 Zasady wsparcia: Dodatkowo w przypadku realizacji projektów (zwłaszcza dużych) wdrażanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego, w trakcie oceny będą brane pod uwagę aspekty dotyczące lokalizacji tych inwestycji względem obszarów Natura 2000 (w szczególności Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków) oraz szlaków migracyjnych zwierząt.

108 108 Poziom dofinansowania: Zgodnie z zasadami określonymi w programie pomocowym lub notyfikacji indywidualnej, jednak nie więcej niż 85% Wkład własny: zgodnie z zasadami pomocy publicznej Kwota dofinansowania: Brak ograniczeń kwotowych Forma wsparcia: instrumenty zwrotne Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nabór wniosków: III kwartał 2016

109 109 Źródła informacji

110 110 Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl informacje w formie instrukcji i poradników wyszukiwarka szkoleń i konferencji na temat funduszy, lista ogłoszeń o naborach wniosków, dokumenty i publikacje informacyjne o środkach europejskich, dane kontaktowe Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, informacje o efektach Funduszy Europejskich oraz dane o projektach, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich, możliwość oceny przydatności poszczególnych informacji zawartych na stronach.

111 111 Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie Na Portalu Funduszy Europejskich znajdą się również przekierowania do stron wszystkich instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE. Strony będą charakteryzowały się spójną architekturą informacji oraz jednolitą szatą graficzną. Będziemy się starać, aby treści na nich dostępne były odpowiednio dostosowane do odbiorców, prowadząc Internautów za rękę w świecie funduszy. Gdzie szukać nowych serwisów? Serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – www.pois.gov.pl Serwis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl Serwis Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – www.popc.gov.pl Serwis Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl Serwis Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl Serwis Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – www.popt.gov.pl Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – www.ewt.gov.pl

112 112 Strona internetowa RPO WL: www.rpo.lubelskie.pl

113 113 Sieć PIFE GPI Lublin ul. Stefczyka 3b, Tel.: 81 44 16 864, kontakt@feu.lubelskie.pl LPI Puławy ul. Centralna 9 Tel.: 81 88 66 126, pulawy@feu.lubelskie.pl LPI Zamość ul. Partyzantów 94 Tel.: 84 627 49 75, zamosc@feu.lubelskie.pl LPI Chełm Pl. Niepodległości 1 Tel.: 82 565 19 21, chelm@feu.lubelskie.pl LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14 Tel.: 83 343 58 44, bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

114 114 Dziękuję za uwagę! Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl Tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 865


Pobierz ppt "Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google