Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2004-2007 z perspektywą do roku 2011 Popielów, 2004 FINANSE&ŚRODOWISKO Biuro doradztwa i analiz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2004-2007 z perspektywą do roku 2011 Popielów, 2004 FINANSE&ŚRODOWISKO Biuro doradztwa i analiz."— Zapis prezentacji:

1

2 Program ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2004-2007 z perspektywą do roku 2011 Popielów, 2004 FINANSE&ŚRODOWISKO Biuro doradztwa i analiz

3 Podstawy prawne opracowania art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.] -wójt gminy sporządza gminny program ochrony środowiska -program jest sporządzany co 4 lata, opiniowany przez starostę i uchwalany przez radę gminy, -wójt gminy co 2 lata sporządza raport z wykonania programu i przedstawia go radzie gminy.

4 Zakres i zawartość opracowania Polityka ekologiczna państwa Prawo ochrony środowiska Polityka ekologiczna województwa Polityka ekologiczna powiatu Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym Program ochrony środowiska dla gminy Popielów

5 Układ Programu Ochrony Środowiska dla gminy Popielów wstęp charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska w gminie - główne zagrożenia i problemy  polityka ekologiczna gminy - spójność Programu z innymi dokumentami strategicznymi - priorytety ekologiczne gminy Popielów - cele średniookresowe oraz działania własne i koordynowane (do 2007r.)  program wykonawczy - harmonogram finansowo-rzeczowy - zarządzanie, monitoring i sprawozdawczość

6 Powiązania Programu z innymi dokumentami Kraj, województwo Polityka ekologiczna państwa Program ochrony środowiska województwa opolskiego Strategia rozwoju województwa opolskiego Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego Powiat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gmina Program ochrony środowiska dla powiatu opolskiego Inne programy sektorowe Strategia rozwoju powiatu opolskiego Plan rozwoju lokalnego gminy Program ochrony środowiska dla gminy Popielów

7 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych Podstawowe założenia Programu wojewódzkiego zgodne z polityką ekologiczną państwa znaczny wzrost lesistości Polski z 28,5% (2001r.) do 30% (do roku 2020), a w dalszej perspektywie nawet do 32-33% utworzenie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 obejmującej ok. 15% powierzchni państwa ochrony obszarów wodno-błotnych poprawy stanu czystości wód

8 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego pełną (100%) likwidację zrzutu ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, w stosunku do stanu z 1990r., z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego – również o 30% ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, dwutlenku azotu o 31 %, lotnych związków organicznych (LZO) o 31 %, amoniaku o 8 % w stosunku do roku bazowego 1990 oraz gazów cieplarnianych o 6 % w stosunku do roku bazowego 1988

9 PRIORYTETY EKOLOGICZNE GMINY POPIELÓW  ochrona i wzrost bioróżnorodności, rozwój systemu obszarów chronionych i ich wykorzystanie w w rozwoju gospodarczym gminy  ochrona i zwiększenie powierzchni lasów, zadrzewień i zakrzaczeń (w szczególności dolina Odry)  ochrona przed powodzią, w tym prewencyjna  ochrona zasobów wód podziemnych i poprawa jakości wód powierzchniowych (kanalizacja), w tym zmniejszenie spływu powierzchniowego z pól (dobra praktyka rolnicza),

10 PRIORYTETY EKOLOGICZNE GMINY POPIELÓW (cdn)  utrzymanie czystości i podniesienie estetyki terenów, w tym ochrona i odbudowa zabytków  zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez źródła niskoemisyjne i energii odnawialnej (odpady drzewne i słomę) oraz ochrona przed hałasem (droga wojewódzka nr 457 Brzeg - Dobrzeń Wlk.)  edukacja ekologiczna mieszkańców i promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy

11 Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym ochrona przed powodzią stan wyjściowy uwarunkowania prawne cel strategiczny i cele średniookresowe do 2011r. główne działania na lata 2004-2007 realizujące założone cele

12 GŁÓWNE DZIAŁANIA NA LATA 2004-2007 realizujące założone cele Zadania własne gminy - finansowane w całości lub części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy Popielów Zadania koordynowane - związane z ochroną środowiska finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych instytucji szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego bądź instytucji działających na terenie województwa, ale podległych organom centralnym (np. RZGW, Nadleśnictwa)

13 Program wykonawczy Harmonogram rzeczowo – finansowy Koszty realizacji Programu Zarządzanie Programem

14 KRYTERIA WYBORU LISTY PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PROGRAMIE GMINNYM  wynikające z obowiązku ustawowego  zawarte w Polityce ekologicznej państwa lub innych opracowaniach strategicznych i przewidziane dla gmin  zawarte w wojewódzkim lub powiatowym programie ochrony środowiska i przewidziane dla gminy Popielów  ujęte w Strategii rozwoju powiatu lub gminy, a także innych dokumentach (wieloletni plan inwestycyjny itp.)  wskazane jako istotne w “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów”

15 KRYTERIA WYBORU LISTY PRZEDSIĘWZIĘĆ (cdn) - zgłoszone przez samorządowe jednostki organizacyjne podlegające Wójtowi (np. szkoły, przedszkola - w szczególności przez Publiczne Przedszkole w Siołkowicach Starych i Publiczne Gimnazjum w Siołkowicach Starych) - uzgodnione z organizacjami pozarządowymi

16 Harmonogram finansowo-rzeczowy zadań własnych gminy przewidzianych do realizacji na lata 2004 –2007

17

18

19

20

21 Szacunkowe, sumaryczne koszty realizacji Programu na lata 2004-2007

22 Zarządzanie Programem Wdrażanie Programu – główne działania przypisane samorządowi gminy -wyznaczenie koordynatora Programu i stałe monitorowanie wdrażania Programu -ocena wykonania Programu i przygotowanie raportu (sprawozdania) - 2005r., 2007r. -weryfikacja i aktualizacja Programu (sporządzenie nowego Programu - 2008r.)

23 Dziękujemy


Pobierz ppt "Program ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2004-2007 z perspektywą do roku 2011 Popielów, 2004 FINANSE&ŚRODOWISKO Biuro doradztwa i analiz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google