Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2010-2014 (podsumowanie – dobre praktyki ) Warszawa Czerwiec 2014 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2010-2014 (podsumowanie – dobre praktyki ) Warszawa Czerwiec 2014 rok."— Zapis prezentacji:

1 Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2010-2014 (podsumowanie – dobre praktyki ) Warszawa Czerwiec 2014 rok

2 PLAN PREZENTACJI 1.Charakterystyka wyodrębnionych obszarów rewitalizacyjnych w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 2.Wybrane projekty rewitalizacyjne w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (wykonanie zadań, przesłanki kontynuacji zadań rewitalizacyjnych).

3 Charakterystyka wyodrębnionych obszarów rewitalizacyjnych w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

4 Obszary rewitalizacji W Mikroprogramie Dzielnicy Włochy zostały wyznaczone trzy obszary kryzysowe, zdefiniowane jako: Obszar I: „Strefa mieszkalna we wschodniej części Dzielnicy”, Obszar II: „Strefa mieszkalna w północnej części Dzielnicy”, Obszar III: „Fort Włochy”.

5

6 Obszar I: „Strefa mieszkalna we wschodniej części Dzielnicy” Wyznaczony do rewitalizacji Obszar obejmuje powierzchnię 2,1 km 2. Teren zamieszkuje 15,192 osób, co stanowi 38% ogólnej liczby ludności Dzielnicy Włochy. Obszar I położony jest we wschodniej części Dzielnicy Włochy. Przeważającą część Obszaru I zajmują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (rejon pomiędzy ul. 17 Stycznia i Franciszka Hynka oraz pomiędzy ulicami Franciszka Hynka i Lechicką) i wielorodzinnej (ulice: Sabały, 1 Sierpnia, Radarowa). Granica obszaru przebiega wzdłuż następujących ulic:17 Stycznia, Żwirki i Wigury oraz al. Krakowskiej.

7 Obszar II: „Strefa mieszkalna w północnej części Dzielnicy” Wyznaczony do rewitalizacji obszar obejmuje powierzchnię 0,6 km 2. Teren zamieszkuje 2.590 osób, co stanowi 6,5 % ogólnej liczby ludności Dzielnicy. Obszar II położony jest w północnej części Dzielnicy Włochy. Są to tereny zabudowy mieszkaniowej jedno - i wielorodzinnej. Granica obszaru przebiega wzdłuż następujących ulic: Globusowej, Popularnej, Śląskiej, Stawy, Sympatycznej, Potrzebnej oraz Nike.

8 Obszar III: „Fort Włochy” Wyznaczony do rewitalizacji obszar obejmuje powierzchnię 0,01 km 2. „Fort Włochy” zlokalizowany jest w zachodniej części Dzielnicy Włochy, położony jest pomiędzy ulicami: Dojazdową, Badylarską, Na Krańcu, Ryżową i Kleszczową.

9 Wybrane projekty rewitalizacyjne w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (wykonanie zadań, przesłanki kontynuacji zadań rewitalizacyjnych)

10 Obszar I: „Strefa mieszkalna we wschodniej części Dzielnicy” Wykaz wybranych projektów: Projekt 1. Zadanie 1. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 – lata realizacji 2008-2010 Projekt 2. Renowacja i modernizacja terenu osiedla mieszkaniowego, mieszczącego się pomiędzy ul. 1 Sierpnia, a torami kolejowymi od budynku oznaczonego nr 26 do budynków nr 42 i 44A Projekt 3. Renowacja i modernizacja terenu osiedla mieszkaniowego, mieszczącego się przy ul. 17 Stycznia, Astronautów, Zarankiewicza Projekt 4. Organizacja i prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy Projekt 5. Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy 1-go Sierpnia pomiędzy Al. Krakowską wraz z Parkiem Marka Kotańskiego i trasą kolejową „Warszawa-Radom” oraz zieleńca na wysokości ul. 1-go Sierpnia 24-30

11 Obszar I: „Strefa mieszkalna we wschodniej części Dzielnicy”

12 Projekt: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku wraz z przebudową najbliższej infrastruktury drogowej Zadanie. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 – lata realizacji 2008-2010

13 Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 W ramach zadania zbudowano: halę sportową, centrum rozrywki z zespołem kręgielni 8 torowej, salę taneczną i kawiarnię, część basenową, garaż podziemny. Lata realizacji 2008-2010. Całkowity koszt realizacji zadania 43 mln. zł W roku 2011 wprowadzono Elektroniczny System Obsługi Klienta(260 tys. zł). Na terenie obiektu zarządzanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy obyło się 40 imprez sportowych w których uczestniczyło ok. 5000 osób.

14 Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16

15

16 Kompleks sportowo – rekreacyjny Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16

17 Planowane działania,,rewitalizacji społecznej” na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 Cel projektu: zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej Mieszkańcom Dzielnicy Włochy. Funkcjonowanie ośrodka wpływa na jakość usług świadczonych na potrzeby lokalnej społeczności oraz wzrost świadomości społeczeństwa, co do roli sportu w życiu każdego człowieka oraz konieczności dbałości o kondycję i sprawność fizyczną. Możliwość realizacji działań o charakterze społecznym poprzez bezpłatne zapewnienie form spędzania czasu wolnego. Na w/w. obszarze powstały nowe miejsca pracy – co przełożyło się na poprawę/obniżenie wskaźnika długotrwałego bezrobocia w obszarze.

18 Organizacja i prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy W ramach projektu „Organizacja i prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy” realizowane są od 2010 r. następujące działania: bieżąca rekrutacja uczestników do świetlicy, która odbywa się przy współpracy z placówkami oświatowymi, pomocy społecznej, Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym i pozostałymi podmiotami, instytucjami i służbami zajmującymi się kwestiami wychowania i ochroną dzieci i młodzieży przed uzależnieniami i przemocą. prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych treningów rozwijających umiejętności psychospołeczne, grupy rozwoju. indywidualne programy korekcyjne prowadzone przez pedagoga/psychologa. alternatywne działania kształtujące pozytywne wzorce rozwijania zainteresowań poprzez formy teatralne, muzyczne, plastyczne, sport. współpracę ze szkołą i innymi instytucjami. pomoc w kłopotach szkolnych, rodzinnych, osobistych. wsparcie rodziny w sprawowaniu, jej podstawowych funkcji wychowawczych i opiekuńczych (konsultacje indywidualne i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców). nawiązanie kontaktów z lokalnymi placówkami z Dzielnicy Włochy działającymi na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży w celu wymiany doświadczeń oraz budowania zintegrowanego modelu pracy w wymienionym obszarze. Lata realizacji 2009-2015. Koszt 1,5 mln zł, projekt ma zapewnione pełne finansowanie w ramach budżetu m.st Warszawy - tzw.,,fundusz korkowy”.

19 Projekt 4. Organizacja i prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy W zajęciach świetlicy w sposób stały uczestniczy 35 osób, ponadto średnio ok. 20 osób miesięcznie przychodzi dodatkowo jeden lub kilka razy na różne wybrane przez siebie zajęcia. W miesiącach wakacyjnych ok. 30 osób będących podopiecznymi świetlicy wyjeżdża na turnusy wypoczynkowo-terapeutyczne. W świetlicy są także organizowane w formie warsztatów zajęcia dla rodziców w których uczestniczy ok. 15 osób, wspierające rodziców i opiekunów dzieci w realizowaniu funkcji wychowawczo- opiekuńczych. Oferta zajęć plastycznych, kulinarnych, kulturalnych, sportowych jest bardzo różnorodna. Pedagodzy i psycholodzy prowadzą indywidualne programy korekcyjne skierowane do dzieci, wspierające dzieci w radzeniu sobie z problemami powstającymi w rodzinie i szkole. Cel projektu: Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy, obszaru I Mikroprogramu Rewitalizacji poprzez: -wspieranie rozwoju dzieci i prawidłowe kształtowanie ich osobowości, -wyrównywanie deficytów rozwojowych w zakresie sfery emocjonalnej i społecznej, umożliwienie odreagowania napięć emocjonalnych, -kształtowanie postaw, które wzmocnią dążenie do zdrowego stylu życia.

20

21 Obszar III: „Fort Włochy” Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno – sportowego Fort Włochy – etap I

22 Obszar III: „Fort Włochy”

23 Projekt 1. Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno – sportowego Fort Włochy – etap I Fort V Włochy /charakterystyka/: Działania mające na celu uzupełnienie i restaurację fortyfikacji stałej tzw. Twierdzy Warszawa, czyli zespołu budowli fortyfikacyjnych wzniesionych w XIX-wiecznej Warszawie przez rosyjskie władze carskie. Został wybudowany jako fort główny, służący do ochrony Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i zachodniego odcinka Twierdzy Warszawa prowadzone są przez Urząd Dzielnicy Włochy od 2008 r. W ramach projektu wykonano następujące zadania: - przedłużono ciąg pieszo-jezdny wokół Fortu, -zbudowano boisko sportowe wraz z nawierzchnią we wschodniej części terenu wewnętrznego Fortu, -wykonano przejścia na teren Fortu od strony koszar wojskowych, - odtworzono kominy wentylacyjne budynku koszar, - rozbudowano wewnętrzny system ciągów komunikacyjnych wewnątrz budowli. Lata realizacji 2008-2017. Całkowity koszt 2,2 mln zł, finansowanie zapewnione w ramach WPF.

24 Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno – sportowego Fort Włochy – etap I – dofinasowanie unijne projekt pn.,,Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i Natura 2000” projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został rekomendowany w kwocie do dofinansowania 500 tys. zł, w kwietniu 2014 r. Miasto st. Warszawa podpisało umowę o jego realizację. Zakłada on w ramach II-go etapu prac na Forcie w latach 2013-2014 przy udziale środków własnych i unijnych realizację następujących zadań: -odtworzenie historycznych narysów wału głównego i fosy, -budowę drogi fortecznej – ścieżki spacerowej prowadzącej na teren lewej części dziedzińca głównego, -rekonstrukcję lewej drogi fortecznej, -przebudowę ścieżki biegnącej po przeciwskarpie, -budowę ścieżki spacerowej przebiegającej w miejscu dawnej fosy, -porządkowanie i aranżacje zieleni, -rekonstrukcję dostępnej części palcu przed koszarami i prawej drogi fortecznej, -odtworzenie historycznych narysów wału głównego i fosy.

25 Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno – sportowego Fort Włochy – etap I – dofinasowanie unijne projekt pn.,,Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i Natura 2000” W ramach realizacji projektu powstaną nowe produkty turystyczne z następującymi składnikami: -oznakowany szlak historyczny – spacery historyczne, zajęcia edukacyjne, -imprezy sportowe z wykorzystaniem infrastruktury Fortu V Włochy, -imprezy towarzyszące organizacji wydarzeń rekonstrukcyjno-historycznych (tj. dzień dziecka, turniej łuczniczy, zloty harcerskie). Cel projektu: Poprzez jego realizację możliwe będzie zachowanie dziedzictwa kulturowego dla obszaru kryzysowego w Mikroprogramie Rewitalizacji wyznaczonego jako teren powojskowy, a także stworzenie warunków powszechnej dostępności do obiektów i dóbr kultury oraz obiektów turystycznych. Kompleksowe zagospodarowanie terenu, w tym porządkowanie zieleni, zasadniczo wpłynie na jakość wypoczynku i rekreacji Mieszkańców, a tym samym zwiększy się ich jakość życia poprzez zwiększenie dostępności do sportu i rekreacji.

26 Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno – sportowego Fort Włochy – etap I- efekty prac (fot. Rafał Motyl)

27 Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno – sportowego Fort Włochy – etap I - efekty prac

28 Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno – sportowego Fort Włochy – etap I –efekty prac

29 Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno – sportowego Fort Włochy – etap I – efekty działań

30 Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a Mikroprogram Rewitalizacji dla Dzielnicy Włochy Urząd Dzielnicy Włochy – Wydział Organizacyjny realizuje 5 projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na obszarach Mikroprogramu Rewitalizacji - gdzie wsparciem objęci są m.in. Mieszkańcy tychże obszarów kryzysowych:,,Jak przewieźć słonia samolotem …” działanie 9.2 PO KL, wartość projektu 0.3 mln zł, liczba beneficjentów: 100 osób, w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej dot. wsparcia Technikum nr 9 w Warszawie poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów z zakresu logistyki, transportu lotniczego, j. angielskiego lotniczego, frazeologii lotniczej, praktyk i wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach lotniczych, doradztwa zawodowego oraz wyposażenia w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt w/w placówki oświatowej.

31 Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a Mikroprogram Rewitalizacji dla Dzielnicy Włochy,,Mierz wysoko!” podziałanie 9.1.2 PO KL, wartość projektu 0,4 mln zł., liczba beneficjentów 180: osób, w partnerstwie z agencją zatrudnienia Profi Biznes Group dot. wsparcia Szkoły Podstawowej nr 94 w Warszawie i Gimnazjum nr 113 w Warszawie poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów z zakresu informatyki, języków obcych, przedsiębiorczości oraz warsztatów z doradztwa zawodowego, wyposażenia ich w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy.

32 Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a Mikroprogram Rewitalizacji dla Dzielnicy Włochy,,Profesjonalne szkoły” podziałanie 9.1.2 PO KL, wartość projektu 0,4 mln zł., liczba beneficjentów 120: osób, w partnerstwie z agencją zatrudnienia Syntea S.A. dot. wsparcia Liceów z Dzielnicy Włochy poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów z zakresu informatyki, języków obcych, przedsiębiorczości oraz warsztatów z doradztwa zawodowego, wyposażenia ich w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy.

33 Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a Mikroprogram Rewitalizacji dla Dzielnicy Włochy,,Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” podziałanie 9.2 PO KL, wartość projektu 20 mln zł, wysokość wsparcia 0,16 mln zł., liczba beneficjentów 50 osób, w partnerstwie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. dot. wsparcia Technikum nr 9 w Warszawie poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego i płatnych staży w przedsiębiorstwach oraz wyposażenia szkolnych warsztatów w niezbędny sprzęt.

34 Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a Mikroprogram Rewitalizacji dla Dzielnicy Włochy,,Nowy zawód. Nową szansą” 8.1.2 PO KL, wartość projektu 2 mln zł., liczba beneficjentów: 100 osób, w partnerstwie z agencją zatrudnienia Syntea S.A. i współrealizacji z Urzędem dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy dot. wsparcia Mieszkańców m.st. Warszawy – przewidzianych do zwolnienia i zwalnianych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, poprzez organizację certyfikowanych szkoleń, promocję przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, 3 miesięcznych płatnych staży zawodowych.

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2010-2014 (podsumowanie – dobre praktyki ) Warszawa Czerwiec 2014 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google