Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania IX posiedzenie KM RPO WKP 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania IX posiedzenie KM RPO WKP 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania IX posiedzenie KM RPO WKP 2014-2020 2.06.2016

2 Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 OGŁOSZONE NABORY KONKURSOWE I POZAKONKURSOWE

3 EFS Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (alokacja 4,85 mln euro) Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (alokacja 4,85 mln euro) Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (alokacja 5 mln euro) Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe (alokacja 2 mln euro) NABÓR POZAKONKURSOWY: Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej (alokacja 2 880 000 zł) EFRR Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury (alokacja 1,5 mln euro) Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (alokacja 6 mln euro) Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (alokacja 4 mln euro) Działanie 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych (alokacja 1,6 mln euro) Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – 2 konkursy (alokacja 18 mln euro i 21 mln euro) Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (alokacja 5 mln euro) II kwartał 2016 r.

4 Zakończone nabory EFRR Działanie 1.2 Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych – projekt grantowy Złożono 2 wnioski, wnioskowana wartość dofinansowania ponad 68 mln zł Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła ponad 24 mln zł Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury. Pozytywną ocenę otrzymał 1 wniosek na kwotę prawie 4,3 mln zł, decyzja o dofinansowaniu Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Pozytywną ocenę formalną otrzymał 1 wniosek złożony na kwotę prawie 23 mln zł Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2016 r.

5 Zakończone nabory EFS Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. Wpłynęło 119 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 211 mln zł, termin rozstrzygnięcia konkursu - październik 2016 r. Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wpłynęło 18 wniosków na kwotę dofinansowania prawie 19 mln zł, termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Wpłynęło 35 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 23 mln zł, termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Wpłynęły 3 wnioski na kwotę dofinansowania prawie 10 mln zł, termin rozstrzygnięcia konkursu - październik 2016 r. Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Wpłynęło 55 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 74 mln zł, termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r.

6 Zakończone nabory EFS Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, wpłynęło 6 wniosków na kwotę dofinansowania prawie 48 mln zł, termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Wpłynęło 29 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 15 mln zł. termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2016 r. Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Dofinansowanie otrzymało 6 wniosków na kwotę prawie 750 tys. zł Poddziałanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy. Dofinansowanie otrzymało 20 wniosków na ponad 54 mln zł (tryb pozakonkursowy) Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowanie 2 mln zł (tryb pozakonkursowy)

7 Kwestie konsultowane z Ministerstwem Rozwoju Priorytet inwestycyjny 6a – gospodarka odpadami Kryterium demarkacji kraj/region – RPO: inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano termicznego przekształcania odpadów Wątpliwości IZ RPO dot. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - projekty punktowe nie powinny podlegać temu warunkowi, umożliwiając JST realizowanie takich projektów, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia zakładanego poziomu osiągnięcia wskaźnika ram wykonania „Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. Ministerstwo Rozwoju wystąpiło z zapytaniem do KE w sprawie interpretacji zapisów UP w kontekście dofinansowania PSZOK. Po zakończeniu aktualizacji KPGO podział interwencji pomiędzy poziom krajowy a regionalny zostanie zweryfikowany.

8 Priorytet inwestycyjny 6b – infrastruktura wodno-ściekowa RPO: inwestycje w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, zgodnie z KPOŚK i Masterplanem Problem: Informacje zawarte w Masterplanie i w projekcie czwartej aktualizacji KPOŚK dotyczą aglomeracji utworzonych w terminie do 28 lutego 2015 r. Propozycja IZ RPO: umożliwienie finansowania projektów w aglomeracjach wyznaczonych uchwałami podjętymi przez Sejmik Województwa po 28 lutego 2015 r. Stanowisko MR: zgodnie z informacją Ministerstwa Środowiska inwestycje dla tych aglomeracji będą mogły być ujęte w piątej aktualizacji KPOŚK, nad którą prace rozpoczną się w II połowie 2016 r. Pytanie IZ – jak oceniać spełnienie kryterium zgodności z KPOŚK w przypadku aglomeracji znajdujących się w IVaKPOŚK, zmienionych uchwałami Sejmiku po 28 lutego 2015 r.

9 Warunkowość ex-ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

10 Warunki wstępne Konieczność realizacji do końca 2016 r. – nieosiągnięcie może pociągać za sobą zawieszenie płatności w danym priorytecie. KE podkreśliła wagę realizacji warunków wstępnych w piśmie z dnia 10.02.2016 r. W ocenie KE realizacja warunków wstępnych powinna stanowić priorytet Instytucji Zarządzających

11 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego wraz z planem działań uwzględniającym opracowanie planu rozwoju IS przyjęty uchwałą ZW z dnia 14.01.2015 r. i przekazane do KE 27.11.2015 r. KE przekazała uwagi (brak wszystkich niezbędnych informacji) warunek nie zostanie uznany za spełniony do momentu przekazania KE informacji/wyjaśnień opracowanie raportu z analizy RIS i Planu rozwoju inteligentnych specjalizacji dotyczący ostatecznej identyfikacji IS Cel tematyczny 1 Warunek 1.1 Badania naukowe i innowacje: istnienie krajowych lub regionalnych strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform konieczna aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi planowany termin to IV kw. 2016 r. zatwierdzenie zaktualizowanego planu uzależnione jest od przyjęcia Krajowego planu gospodarki odpadami, który wyznacza cele i kierunki działań planów wojewódzkich Cel tematyczny 6 Warunek 6.2 Gospodarka odpadami: (…) w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą 2008/98/WE oraz z hierarchią sposobów postępowania z odpadami Projekt Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej przyjęty uchwałą ZW z dnia 17.09.2015 r. przekazany do konsultacji społecznych (30.09.2015- 05.11.2015) 5 kwietnia 2016 r. zakończenie procedury oceny oddziaływania na środowisko 20 kwietnia 2016 r. przyjęcie po konsultacjach, opiniowaniu i uzgodnieniach Cel tematyczny 7 Warunki 7.1 i 7.2 Przygotowanie projektu Kujawsko- Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej

12 Warunki 7.1 i 7.2 Przygotowanie projektu Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej Spotkanie z KE na którym przedstawiono opinię dot. Planu Ustalenia: Uzupełnienie KPPSKDiK o rozdział dot. SOOŚ wraz z informacją o procedurze konsultacji Uzupełnienie o rozdział dot. potencjału administracyjnego dot. wdrażania Programu

13 Warunki krajowe Warunek 9.3 Zdrowie Dokumenty związane ze spełnieniem warunku w zakresie map potrzeb zdrowotnych zostały przekazane przez stronę rządowa do KE poprzez SFC w dniu 12 maja 2016 r. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla Polski Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla poszczególnych województw

14 Warunki krajowe - opóźnienia 6.1 Gospodarka wodna – nowy termin II kw. 2016 Działania do podjęcia: Niezwłoczne przyjęcie nowej ustawy Prawo wodne (pełna transpozycja RDW) – nowy projekt ustawy na etapie opiniowania przez Stały Komitet Rady Ministrów Niezwłoczne procedowanie rozporządzeń - aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (aPGW) na obszarach dorzeczy w Polsce (dot. możliwości współfinansowania z POIŚ i RPO inwestycji mogących wywierać wpływ na stan wód np. inwestycje przeciwpowodziowe, hydroenergetyka, transport śródlądowy) Minister Środowiska podjął decyzję o weryfikacji projektów aPGW – informacje zbierane do 29.03.2016 r.

15 6.2 Gospodarka odpadami – nowy termin II kw. 2016 Działania do podjęcia: Finalizacja prac nad aktualizacją KPGO Zintensyfikowanie prac prowadzących do zakończenia działań legislacyjnych Zintensyfikowanie prac nad WPGO i jak najszybsze przekazanie do KE

16 Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania IX posiedzenie KM RPO WKP 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google