Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spełnienie warunków ex- ante przez IZ RPO WSL – stan na czerwiec 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spełnienie warunków ex- ante przez IZ RPO WSL – stan na czerwiec 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Spełnienie warunków ex- ante przez IZ RPO WSL – stan na czerwiec 2015 r.

2 Warunki ex-ante Nr warunku Nazwa warunkuPlanowane działaniaStan spełnienia i termin realizacji Czy realizacja nastąpi w terminie 7 – WARUNEK OGÓLNY Systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu; Istnienie podstawy statystycznej niezbędnej do przeprowadzenia ocen skuteczności i ocen oddziaływania programów. Istnienie systemu wskaźników rezultatu niezbędnych przy wyborze działań, które w najefektywniejszy sposób przyczyniają się do osiągnięcia pożądanych rezultatów, do monitorowania postępów w osiąganiu rezultatów oraz do podejmowania ewaluacji oddziaływania. W PI 2c wprowadzono wskaźnik rezultatu strategicznego: „Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC)” - wartość bazowa wskaźnika jest dostępna w GUS z badania pn. „Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie NTS 2 z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych”. Na podstawie tych danych IZ RPO oszacuje wartość docelową wskaźnika. Po oszacowaniu wartości docelowej, IZ przedłoży wniosek o modyfikację Programu w celu wprowadzenia brakujących danych i ostatecznego wypełnienia warunku ex-ante 7 W trakcie realizacji Termin realizacji: do 2015-12-31 IZ RPO otrzymały już wartości bazowe wskaźnika „Odsetek obywateli korzystających z e- administracji (EAC)” obliczonego przez GUS. Obecnie IZ RPO WSL przygotowuje się do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, którego wyniki pomogą w oszacowaniu wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika. TAK

3 Warunki ex-ante Nr warunku Nazwa warunkuPlanowane działaniaStan spełnienia i termin realizacji Czy realizacja nastąpi w terminie 1.1 – WARUNEK TEMATYCZN Y Badania naukowe i innowacje Przeprowadzenie monitoringu RIS WSL i Inteligentnych Specjalizacji (Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w przedsiębiorstwach, audyty innowacyjno-technologiczne, debaty społeczne przy udziale IOB, B+R, MSP; współpraca z MG i BŚ w PPO w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji) poprzez zastosowanie smart index dla IS; knowledge index; indeks kapitału społecznego; indeks innowacyjności; indeks atrakcyjności inwestycyjnej. W trakcie realizacji Termin realizacji: do 2015-12-31 Działania te są aktualnie przeprowadzane w ramach projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Zakończenie projektu planowane jest na wrzesień 2015 r. TAK

4 Warunki ex-ante Nr warunku Nazwa warunkuPlanowane działaniaStan spełnienia i termin realizacji Czy realizacja nastąpi w terminie 1.1 – WARUNEK TEMATYCZ NY Badania naukowe i innowacje Opracowanie szczegółowych narzędzi i modeli biznesowych w zakresie wdrażania i zarządzania IS (roczne raporty dot. trendów i działań w obszarze IS; przewodnika budowania lokalnej strategii innowacji; wytyczne dot. kryteriów wyboru projektów innowacyjnych; mapowanie aktorów i procesów RIS; dominujące modele biznesowe i public governance). W trakcie realizacji Termin realizacji: do 2015-09-30 Działania te są przeprowadzane w ramach projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych„. Zakończenie projektu planowane jest na wrzesień 2015 r. TAK 1.1 – WARUNEK TEMATYCZ NY Badania naukowe i innowacje Tworzenie i aktualizacja regionalnych baz danych statystycznych na potrzeby monitorowania specjalizacji regionalnych, RIS WSL oraz RPO WSL 2014-2020 (ewaluacje, badania, foresight w zakresie IS oraz sektorów wzrostu). W trakcie realizacji Termin realizacji: do 2015-09-30 Działania te są przeprowadzane w ramach projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych„. Zakończenie projektu planowane jest na wrzesień 2015 r. TAK

5 Warunki ex-ante Nr warunku Nazwa warunkuPlanowane działaniaStan spełnienia i termin realizacji Czy realizacja nastąpi w terminie 7.1 – WARUNEK TEMATYCZN Y Transport Przyjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego dokumentu wdrożeniowego do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa. W trakcie realizacji Termin realizacji: do 2015-09-30 Dokumenty wdrożeniowe to: 1) Plan rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim 2) Plan rozwoju kolei w województwie śląskim. Projekty tych dokumentów zostały przyjęte przez Zarząd WSL w dniu 12 maja 2015 r. Były to projekty, ponieważ zostały skierowane do Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ). W ramach tego skierowano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego prośby o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia oceny. Odpowiedź z RDOŚ wskazuje na odstąpienie. Obecnie oczekuje się na stanowisko PWIS. TAK 7.2 – WARUNEK TEMATYCZN Y Kolej Przyjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego dokumentu wdrożeniowego do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa. TAK

6 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spełnienie warunków ex- ante przez IZ RPO WSL – stan na czerwiec 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google