Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Zmiany w RPO WK-P na lata 2007-2013 Zmiany w RPO WK-P na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Zmiany w RPO WK-P na lata 2007-2013 Zmiany w RPO WK-P na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Zmiany w RPO WK-P na lata Zmiany w RPO WK-P na lata VIII POSIEDZENIE PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO do spraw zrównoważonego rozwoju r.

2 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Podstawy prawne przeglądu i renegocjacji programów operacyjnych Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U t.j. z późn. zm.) Wytyczne dot. dokonywania przeglądu i renegocjacji z KE programów operacyjnych w ramach NSRO na lata z dnia 1 września 2008 r. 2

3 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO W perspektywie finansowej w ramach budżetów programów operacyjnych zostały rozdzielone środki wspólnotowe pochodzące z: 1. Krajowej rezerwy wykonania - w wysokości euro 2. Dostosowania technicznego - w wysokości euro 3 Dodatkowe środki

4 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Zakres prac podjętych w procedurze zmian RPO Przedstawienie propozycji obszarów wsparcia finansowanych z dodatkowych środków, pozyskanych z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego dla RPO WK-P na lata (Uchwała Nr 2/24/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r.) Przygotowanie projektu zmian RPO WK-P, uzasadnienia zmian. Przesłanie materiału do członków KM (Uchwała Nr 7/76/11 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia r.) Przyjęcia propozycji podziału dodatkowych środków pozyskanych z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego dla RPO WK-P na lata (Uchwała Nr 10/126/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r.)

5 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w RPO WK-P na lata do następujących organów: –Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, –Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata działała zgodnie z art. 48 oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) Wniosek wysłano w dniu 11 lutego 2011r. oraz 21 lutego 2011r. (korespondencja uzupełniająca), 5 Zakres prac podjętych w procedurze zmian RPO

6 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Przedstawienie RDOŚ i PWIS informacji na temat planowanych zmian RPO WK-P Charakter zmian w regionalnym programie operacyjnym: Zmiany horyzontalne: w zakresie przepływów finansowych (wprowadzone w 2009 r.) Zmiany merytoryczne: zmiany w planie finansowym zmiany w zakresie wskaźników zmiany w zakresie katalogu beneficjentów Zmiany w zapisach dokumentu o charakterze techniczno-redakcyjny 6 Przebieg procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko

7 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Analiza dokumentacji przez RDOŚ i PWIS Wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w RPO WK-P na lata Pismem nr WOO KJ z dnia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w RPO WK-P na lata Pismem nr N.NZ /11 z dnia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian RPO WK-P na lata Przebieg procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko

8 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Odstąpienie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Przesłanki: Aktualność przeprowadzonej w roku 2006 Prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Charakter wprowadzonych zmian Wysokość środków Stały monitoring działań prośrodowiskowych Procedura oceny wniosków 8 Przebieg procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko

9 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Konsultacje społeczne zmian zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata (od 14 lutego 2011r. do 21 lutego 2011r. ) Konsultacje społeczne przebiegały w następujących formach: –poprzez stronę internetową Na formularzu zamieszczonym na stronie, każdy mógł przesłać swoje sugestie i uwagi do zmian w zapisach Programu.www.mojregion.eu –przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie otwartych spotkań. W konsultacjach mogły brać udział samorządy pięciu największych miast, 19 powiatów ziemskich oraz wszystkich gmin z terenu województwa, a także zainteresowane środowiska i indywidualne osoby. –Otwarty Komitet Monitorujący, który miał miejsce w Toruniu w dniu 23 lutego 2011r. - spotkanie szerokiego grona środowisk samorządowych, naukowych, społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz głównych aktorów regionalnych i lokalnych. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostały przyjęte uchwałą Nr 13/170/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 lutego 2011r. Zakres prac podjętych w procedurze zmian c.d.

10 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Ponowna analiza zmian zapisów RPO WK-P (zatwierdzona Uchwałą Nr 13/171/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r.) Przekazanie dokumentu do zaopiniowania MRR – Przedstawienie propozycji podziału dodatkowych środków na spotkaniu z KE – Otrzymanie ogólnych uwag i opinii MRR do przedstawionego projektu zmian w RPO WK-P – Przygotowanie nowego rozdziału do programu odnośnie przeglądu i renegocjacji programu oraz zakresu zmian wprowadzonych do jego zapisów Otrzymanie uwag do zmian we wskaźnikach RPO WK-P – Poznanie stanowiska KE i MRR odnośnie zmian we wskaźnikach (próg 20%) - spotkanie z w dniu Przeredagowanie tabel finansowych w związku ze zmianą uchwały ZW w sprawie podziału dodatkowych środków (dodanie kategorii 13 do obszaru społeczeństwo informacyjne) – Zakres prac podjętych w procedurze zmian c.d.

11 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Zakres prac podjętych w procedurze zmian c.d. Zakres prac podjętych w procedurze zmian c.d. Przyjęcie ostatecznej wersji projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata wraz z Uzasadnieniem zmian (Uchwała NR 41/705/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 Czerwca 2011r.) Przygotowanie tłumaczenia na język angielski dokumentów podlegającym renegocjacjom. Przesłanie dokumentów wraz z niezbędnymi załącznikami za pomocą systemu SFC do Komisji Europejskiej r. Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie proponowanych zmian i podejmowanie dalszych prac nad zapisami Programu. Na podstawie decyzji KE w sprawie projektu zmian RPO WK-P Uchwałą Nr 47/829/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2011 r. przyjęto zmodyfikowany podział dodatkowych środków pozyskanych z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego dla RPO WK-P na lata Podjęto również analizę wskaźników, których wartość przekracza 20%

12 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Podział dodatkowych środków dla RPO WK-P na lata (stan z r.) 12

13 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Wskaźniki o znaczeniu środowiskowym Oś priorytetowa 2

14 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Wskaźniki o znaczeniu środowiskowym Oś priorytetowa 2

15 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Wskaźniki o znaczeniu środowiskowym Oś priorytetowa 7

16 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Informacje na temat stanu zaawansowania prac nad zmianami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata na stronie w zakładce RPO WK-P/Zmiany RPO 16

17 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Zarządzania RPO Biuro Ewaluacji RPO 17


Pobierz ppt "Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Zmiany w RPO WK-P na lata 2007-2013 Zmiany w RPO WK-P na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google