Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan przygotowań w zakresie wdrażania Narodowego Planu Rozwoju/ Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004- 2006 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan przygotowań w zakresie wdrażania Narodowego Planu Rozwoju/ Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004- 2006 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Stan przygotowań w zakresie wdrażania Narodowego Planu Rozwoju/ Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004- 2006 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Warszawa, lipiec 2004r.

2 Dokumenty programowe 1. Zatwierdzenie przez Komisję Europejską Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla Polski na lata 2004-2006 - 22 czerwca 2004. 2.Zatwierdzenie przez Komisję Europejską Programów Operacyjnych. 29 czerwca br. PO Pomoc techniczna, SPO Transport, 7 lipca br. SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich, Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 13 lipca br. ZPORR 15 lipca br. SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Na akceptację KE oczekują jeszcze: SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb oraz SPO Rozwój zasobów ludzkich. 3.Strategia wykorzystania Funduszu Spójności - przyjęta w grudniu 2003r. Sukcesywnie kolejne projekty są przekazywane Komisji Europejskiej 4.Nadal trwają negocjacje odnośnie kształtu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG

3 Polskie ramy prawne wdrażania instrumentów strukturalnych -I 1.Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju - z dnia 20 kwietnia br., weszła w życie w dniu 8 czerwca br. Główne akty wykonawcze do ustawy o NPR to: - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006, przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 22 czerwca br.; weszło w życie w dniu 30 czerwca br., - Rozporządzenia ministrów właściwych (MGiP, MI, MRiRW) w sprawie przyjęcia programów operacyjnych – Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia PO Pomoc techniczna, SPO Rozwój zasobów ludzkich, SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i ZPORR oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia SPO Transport weszły w życie 26 lipca br. Większość pozostałych aktów wykonawczych do ustawy o NPR zostanie przekazana do podpisu właściwych ministrów na przełomie lipca i sierpnia br.

4 Polskie ramy prawne wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności -II - 2.Ustawa o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości- nowelizacja ustawy o PARP weszła w życie 10 lipca br. 3.Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych- weszła w życie 1 maja br. 4.Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., weszła w życie z dniem 15 czerwca br. 5.Dodatkowe ustawy- trwają końcowe prace nad - Ustawą o Krajowym Funduszu Kapitałowym - Ustawą o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

5 Notyfikacja pomocy publicznej Dla kilku działań w ramach trzech programów operacyjnych tj: -SPO Rozwój zasobów ludzkich (1 działanie), -SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (4 działania) -Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (5 działań), w których występuje pomoc publiczna, zgodnie z wymogami polityki konkurencji, dokonano notyfikacji Komisji Europejskiej programów pomocowych. Obecnie trwa procedura ich akceptacji przez Komisję Europejską.

6 Porozumienia i umowy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programów Operacyjnych 1. Porozumienia pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi a Instytucją Płatniczą Podpisane dla: SPO WKP- 5 kwietnia br., SPO Transport - 2 kwietnia br., SPO RZL- 17 kwietnia br., PO Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - 1 czerwca br. W przypadku porozumień dla: ZPORR, SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich, SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, PO Pomoc Techniczna trwają ostateczne uzgodnienia. 2.Porozumienia i umowy pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Wdrażającą ZPORR- władze wszystkich województw podpisały porozumienia trójstronne: zawierane pomiędzy MGiP, marszałkami i wojewodami w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania, oraz zawierane pomiędzy instytucją płatniczą, instytucją zarządzającą oraz instytucją pośredniczącą w sprawie zarządzania finansowego SPO RZL - podpisano umowy z 16 Wojewódzkimi Urzędami Pracy, MENiS i USC. SPO WKP – podpisano umowy na realizację działań z ARP S.A. oraz z PARP.

7 Komitety Monitorujące i Komitety Sterujące Komitety Monitorujące i Komitety Sterujące powoływane są zgodnie z delegacją ustawy o Narodowym Planie Rozwoju. Komitety Monitorujące Do końca lipca br. odbędą się inauguracyjne spotkania Komitetów Monitorujących dla wszystkich Programów Operacyjnych (za wyjątkiem Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL i INTERREG) Komitety Sterujące W drugiej połowie sierpnia br., po zakończeniu procesu wyłaniania przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych, planowane są spotkania inauguracyjne dla Komitetów Sterujących

8 Przygotowanie systemu informatycznego SIMIK maj br. - Generator Wniosków, został umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów czerwiec br- kopie generatora wniosków SIMIK, zostały umieszczone na stronach internetowych MGiP, MRiRW, MI i MŚ. została zbudowana aplikacja – Zdecentralizowany System Przyjmowania Wniosków (ZSPW), która zamiennie nosi nazwę Weryfikator Wniosków. ZSPW jest aplikacją pomocniczą w procesie obsługi wniosków. prace nad budową sieci rozległej na potrzeby systemu SIMIK (SIMIK-NET) oraz nad budową sieci lokalnych w instytucjach zaangażowanych w proces obsługi funduszy unijnych są na ukończeniu. pełne wdrożenie systemu SIMIK w wersji drugiej planowane jest na IV kwartał br.

9 Przygotowanie projektów, nabór wniosków - I W przypadku większości Programów Operacyjnych rozpoczął się nabór wniosków. SPO WKP - poddziałanie 1.1.1, Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci Krajowego Systemu Usług dla MSP (KSU) - II runda aplikacyjna zakończona 30 czerwca br. - działanie 1.3, Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm- I runda aplikacyjna zakończona 14 lipca br. - poddziałanie 2.2.1, Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji II runda aplikacyjna zakończona 30 czerwca br. ZPORR - na poziomie regionalnym wszystkie województwa ogłosiły nabór projektów. Terminy zgłaszania projektów zostały ustalone od czerwca do września br. w zależności od województwa, - pomoc techniczna, 4 maja br. ogłoszono nabór projektów - działanie 1.6, Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach- I runda aplikacyjna zakończyła się 16 lipca br. Zgłoszono 12 wniosków, dla których wartość dofinansowania z EFRR wynosi 111 824 179,7 euro.

10 Przygotowanie projektów, nabór wniosków - II SPO RZL - w trybie pozakonkursowym zatwierdzono do realizacji 124 wnioski. SPO Transport – uruchomiono zbieranie projektów w pięciu działaniach oraz w ramach pomocy technicznej. Pozytywnie ocenę formalną przeszło 65 wniosków. Dotychczas zatwierdzono 4 projekty w ramach działania 1.2. Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich oraz 4 projekty w ramach Priorytetu 3. Pomoc Techniczna PO Pomoc Techniczna – przygotowano 16 projektów. Nabór wniosków w ramach tego programu, trwać będzie do połowy sierpnia br. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL– od 7 czerwca br. do 13 sierpnia br. trwa nabór projektów. W następujących terminach planowane jest rozpoczęcie zbierania wniosków; SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb - sierpień br. SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich- od 16 sierpnia br.

11 Podpisywanie umów o dofinansowanie Podpisywanie umów z beneficjentami w ramach wszystkich Programów Operacyjnych - od końca sierpnia br. Pierwsze wnioski o płatności i pierwsze refundacje od września br.


Pobierz ppt "Stan przygotowań w zakresie wdrażania Narodowego Planu Rozwoju/ Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004- 2006 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google