Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 31.05.2012 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 31.05.2012 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 31.05.2012 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) 20082009201020112012Razem Przedsiębiorczość492165451 239 168 202,47 Turystyka3432-12298 211 650,03 Infrastruktura społeczna32---5216 766 019,73 Rewitalizacja-254-11306 356 360,38 Transport441132241 105 555 358,88 Środowisko przyrodnicze4264319452 111 854,87 Informatyzacja-575118439 976 302,90 Suma18285324111344 058 145 749,26

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski po ocenie formalnej (wartość dofinansowania w PLN) 5 350 608 747,40 PLN

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Przedsiębiorczość 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 515 372 372,3613 061 756,48 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości 418 361 713,329 794 581,07 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami 23 907 956,542 921 652,74 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym 56 328 197,623 889 650,21 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 4365 706 714,4420 131 161,89 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw20136 392 009,9045 961 513,99 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 119252 828 511,6485 616 634,35 1.1.8 Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych1382 445 070,6026 552 056,98 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa6441 028 909 925,14310 742 056,26 1.1.10 Przygotowywanie stref przedsiębiorczości17106 106 844,7074 839 946,93 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji112 309 551,189 802 945,65 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu68 190 180,276 432 825,36 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe2106 412 500,00 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym15 961 186,745 002 299,92 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych29 30 344 278,9218 862 564,63 Razem:9111 879 577 013,37740 024 146,46

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Turystyka 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna 32366 721 795,7998 660 537,90 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa 447 128 826,1539 511 442,59 2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna 17459 083 985,41189 330 603,18 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna36121 447 611,0675 604 235,49 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe1155 889 454,0534 261 299,01 2.1.6 Infrastruktura kultury13143 993 783,8383 747 694,84 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej2132 625 116,6026 186 096,55 Razem:1341 226 890 572,89547 301 909,56

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną67123 397 614,4991 502 790,59 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia25216 556 954,39145 170 090,20 3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna217 232 952,3114 284 310,79 Razem: 94357 187 521,19250 957 191,58

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Rewitalizacja 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty 53180 037 795,8082 924 312,99 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych64 028 278,052 773 376,27 4.2 Rewitalizacja miast74309 750 071,45175 388 930,73 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych 875 091 672,8345 347 349,11 Razem:141568 907 818,13306 433 969,10

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.1.1 Infrastruktura kolejowa1118 241 222,0070 173 821,68 5.1.2 Tabor kolejowy128 261 811,5318 217 563,72 5.1.4 Infrastruktura portowa 220 136 038,867 626 132,64 5.1.5 Śródlądowe drogi wodne18 030 096,006 263 382,40 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny58809 003 847,71554 647 742,00 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny46162 384 121,63101 355 779,67 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej436 931 602,3011 951 404,98 Razem:1131 182 988 740,03770 235 827,09

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Środowisko Przyrodnicze 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi474 887 409,1329 555 974,25 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa30240 243 264,45155 184 897,75 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach1139 817 446,6423 269 527,21 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii3373 236 591,1140 340 106,76 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne4936 621 017,7526 385 588,57 Razem:127464 805 729,08274 736 094,54

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 16107 128 360,0588 232 196,78 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli3162 401 050,0451 416 574,38 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP209204 364 796,5176 991 942,21 7.2.3. Kształcenie kadr dla informatyki1929 122 804,1724 178 499,41 Razem:275403 017 010,77240 819 212,78

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM1168 098 611,0068 098 608,91 8.2.1 Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM115 504 217,75 8.2.2 Ewaluacja RPO WiM52 722 125,90 Razem:2776 324 954,6576 324 952,56

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o dofinansowanie Oś priorytetowa Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Wartość dofinansowania (UE w PLN) Przedsiębiorczość9111 879 577 013,37740 024 146,46 Turystyka1341 226 890 572,89547 301 909,56 Infrastruktura społeczna94357 187 521,19250 957 191,58 Rewitalizacja141568 907 818,13306 433 969,10 Transport1131 182 988 740,03770 235 827,09 Środowisko przyrodnicze127464 805 729,08274 736 094,54 Informatyzacja275403 017 010,77240 819 212,78 Pomoc Techniczna2776 324 954,6576 324 952,56 Suma:18226 159 699 360,113 206 833 303,67

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (z UE w PLN) 3 206 833 303,67 PLN

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zatwierdzone wnioski o płatność (dofinansowanie z UE w PLN) 1 707 748 958,18 PLN

15 Dodatkowe środki w 2012 roku Dostosowanie Techniczne: 9,4 mln euro Krajowa Rezerwa Wykonania: 24,6 mln euro Kierunki wsparcia: 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw4 812 859 EUR 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii11 195 390 EUR 1.2.2 Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe5 000 000 EUR 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny5 000 000 EUR 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli8 000 000 EUR Ponadto dokonano realokacji środków EFRR w kwocie 10 000 000 EUR z kat. interwencji 85 (oś priorytetowa Pomoc techniczna) do kat. intwerwencji 23 na realizację strategicznych dla województwa inwestycji na drogach regionalnych.

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie UMOWY O DOFINANSOWANIE ZAWARTE W RAMACH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych zawiera 17 przedsięwzięć, w ramach których realizowanych jest: 5 programów oraz 1 zintegrowany projekt rozwoju lokalnego. Alokacja przewidziana na dofinansowanie projektów kluczowych środkami EFRR: 371,80 mln EUR.

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan wdrażania projektów kluczowych Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena planowane do zawarcia zawarte Przedsiębiorczość ---3 Turystyka ---18 Infrastruktura społeczna ---4 Rewitalizacja ---3 Transport 11--14 Środowisko przyrodnicze 2-126 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ---2 Razem130170

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Lider Konsorcjum Wartość dofinansowania (PLN) 1.Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach WMARR S.A. w Olsztynie 63 847 500,00 2.Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 42 565 000,00

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Lider Konsorcjum Wartość dofinansowania (PLN) 3.Rozbudowa Techno – Parku w EłkuGmina Miasto Ełk5 029 992,12

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z zagospodarowaniem Pól Grunwaldu Muzeum Warmii i Mazur 17 605 157,53

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2.Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w OlsztynieGmina Olsztyn8 982 935,31

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 3.Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w OlsztynieW-M Filharmonia42 864 776,14

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 4.Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie Gmina Ostróda 19 636 519,61

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 5.Termy Warmińskie Lidzbark Warmiński 66 447 062,04

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 6. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie-etap II. Budowa centrum turystyczno- rekreacyjnego w Iławie Gmina Miejska Iława7 655 440,72

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 7. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap III. Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru w Iławie Gmina Miejska Iława2 231 012,18

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 8. Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem spacerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego Gmina Miłomłyn458 014,83

29 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 9. Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, gm. Ostróda Gmina Ostróda206 950,58

30 30Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 10. Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak Gmina Iława1 682 198,24

31 31Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 11. Uzdrowisko w Siemianach - I etap - budowa ścieżek rowerowych Gmina Iława634 973,33

32 32Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 12. Budowa bazy rekreacyjno - biwakowej przy pochylni w Buczyńcu, gm. Pasłęk Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu 1 074 144,39

33 33Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 13. Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2 429 326,32

34 34Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 14. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego w Ostródzie – etap II Gmina Miejska Ostróda21 432 821,79

35 35Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 15. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego w Ostródzie – etap III Gmina Miejska Ostróda5 970 695,90

36 36Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 16. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie – etap I. Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak w Iławie Gmina Miejska Iława11 034 708,10

37 37Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 17.Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w ElbląguGmina Miejska Elbląg14 572 321,93

38 38Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 18. Zwiększenie oferty turystycznej żeglugi ostródzko – elbląskiej w Ostródzie Gmina Miejska Ostróda1 424 057,69

39 39Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie Powiat Szczycieński6 136 388,60

40 40Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku Powiat Ełcki11 141 014,48

41 41Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 3. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu Gmina Miasto Elbląg5 502 922,52

42 42Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 4. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie Gmina Miasto Olsztyn7 579 285,62

43 43Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 1. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku Gmina Pasłęk3 528 324,80

44 44Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 2.Remont murów obronnych w PasłękuGmina Pasłęk1 483 913,62

45 45Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 3. Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku – remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej Gmina Pasłęk1 495 868,09

46 46Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 1.Budowa Obwodnicy Północnej w IławieGmina Miejska Iława27 785 453,06

47 47Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 2.Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn-WiniecGmina Miłomłyn2 005 822,32

48 48Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 w Iławie, ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej Powiat Iławski6 699 324,44

49 49Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 4.Budowa drogi gminnej Szałkowo - Tynwałd - MakowoGmina Iława2 741 337,44

50 50Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 5. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E7) – Szymonówko Gmina Małdyty Gmina Małdyty989 547,67

51 51Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 6. Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie Gmina Miasto Ostróda7 111 081,72

52 52Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica – Kąty wraz z przebudową mostu Województwo Warmińsko-Mazurskie 6 002 360,76

53 53Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N Bielnik Drugi – Jegłownik – Gronowo Elbląskie – Stare Dolno – Marwica na odcinku Stare Dolno – Powodowo – Wysoka od km 21+048 do km 23+248 o dł. 2,2 km, gm. Rychliki Powiat Elbląski 3 115 084,63 9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga Nr 7 Powiat Ostródzki8 891 666,58

54 54Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego 10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława – Sampława wraz z ulicą Lubawską w Iławie Zarząd Dróg Wojewódzkich 30 659 174,98 Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce Zarząd Dróg Wojewódzkich 13 915 336,50 12. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Stara Różanka – Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie 30 336 937,21 13. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) – Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie 45 827 413,70 14. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie – Boćwinka i Grabowo – Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego) 43 971 607,11

55 55Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Regionalny system gospodarki odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 15 379 812,05

56 56Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Gołdap Gmina Gołdap3 478 075,35

57 57Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich na terenie aglomeracji Ryn Gmina Ryn8 630 048,10

58 58Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Mikołajki Gmina Mikołajki8 814 981,93

59 59Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Świętajno Gmina Świętajno4 375 397,01 6. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Wydminy Gmina Wydminy3 917 283,84 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska Gmina Biała Piska8 387 013,07 8. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Pozezdrze Gmina Pozezdrze4 474 978,26 9. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane-Nida Gmina Ruciane Nida10 325 197,68 10. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Stare Juchy Gmina Stare Juchy5 917 837,24

60 60Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 11. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Piecki Gmina Piecki9 180 152,66 12. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Dźwierzuty Gmina Dźwierzuty10 101 260,81 13. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap (II etap – rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi) Gmina Gołdap4 835 800,79 14. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki Gmina Ryn5 360 083,19 15. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki Gmina Ryn5 350 987,57

61 61Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego" 16. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Miejska Mrągowo Gmina Miejska Mrągowo 2 575 446,36

62 62Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego" 17. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Mikołajki Gmina Mikołajki717 539,53

63 63Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego" 18. Zapobieganie degradacji środowiska mazurskich jezior poprzez modernizację zaplecza technicznego jednostek wodnych Policji Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 1 086 782,83

64 64Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego" 19. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Węgorzewo Gmina Węgorzewo1 572 353,85 20. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Zalewo Gmina Zalewo3 076 695,51 21. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Pisz Gmina Pisz1 472 501,21 22. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Iława Gmina Iława2 613 784,98

65 65Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego" 23. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów – PTTK Wilkasy Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Warszawa 2 128 558,61 24. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie Gmina Miejska Iława1 925 055,32 25. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – TKKF „Korektywa” Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Korektywa” 780 937,49 26. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Ryn Gmina Ryn5 306 473,52

66 66Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko- mazurskim Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego 15 868 487,65

67 67Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2.Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w ElbląguGmina Miasto Elbląg36 017 519,38

68 68Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRZYKŁADOWE PROJEKTY KONKURSOWE

69 69Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Beneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń do rozkroju szkła, produkcji szkła malowanego płaskiego, giętego hartowanego, o nieregularnych kształtach i rozbudowa hali produkcyjnej W-M Glass Sp. z o.o.1 699 854,48

70 70Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Beneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez pozyskanie innowacyjnych technologii w postaci systemu do podgrzewania kruszywa i wody, pompo-gruszki wraz z podwoziem Firma Usługowa STANISZEWSCY Staniszewski, Kulis Sp. J. 551 650,00

71 71Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 3.Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku Gmina Miejska Giżycko 2 266 262,20

72 72Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 4. Adaptacja Przedzamcza Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim na wielofunkcyjny hotel w standardzie (****) Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe „Zamek” sp. z o.o. 12 650 603,38

73 73Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 5.Utworzenie LOTZ HOTEL **** na bazie zamku krzyżackiego w Giżycku Zamek Giżycki sp. z o.o. 8 728 289,35

74 74Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 6. Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – budowa krytej pływalni w Braniewie Gmina Miasto Braniewo 9 946 973,18

75 75Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 7. Modernizacja i przebudowa pomieszczeń dawnej hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne Wydziału Nauk o Zdrowiu EUH-E Elbląska uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna 2 430 784,36

76 76Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 8. Podniesienie poziomu integracji osób pełno i niepełnosprawnych poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia w celu prowadzenia zunifikowanych zajęć z żeglarstwa Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie 339 475,61

77 77Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 9. Przebudowa istniejącego budynku zaplecza szpitalnego na Collegium Anatomicum Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 4 995 265,97

78 78Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 10. Przebudowa Placu Świętego Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją Gmina Pasłęk1 555 212,24

79 79Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 11.Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w BarczewieGmina Barczewo5 793 933,00

80 80Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 12.Rewitalizacja Śródmieścia miasta Pisz – I etapGmina Pisz4 901 322,53

81 81Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 13. Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 217 563,72

82 82Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 14.Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w GiżyckuGmina Miejska Giżycko7 486 261,32

83 83Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 15. Zakup samochodu bojowego w wyposażeniem do ratownictwa drogowego Gmina Kętrzyn508 846,32

84 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 www.rpo.warmia.mazury.pl e-mail: prr@warmia.mazury.pl 84Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 31.05.2012 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google