Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 31.05.2012 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 31.05.2012 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) Razem Przedsiębiorczość ,47 Turystyka ,03 Infrastruktura społeczna ,73 Rewitalizacja ,38 Transport ,88 Środowisko przyrodnicze ,87 Informatyzacja ,90 Suma ,26

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski po ocenie formalnej (wartość dofinansowania w PLN) ,40 PLN

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Przedsiębiorczość Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych , , Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości , , Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami , , Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym , , Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska , , Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw , , Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii , , Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych , , Inne inwestycje w przedsiębiorstwa , , Przygotowywanie stref przedsiębiorczości , , Regionalny System Wspierania Innowacji , , Instytucje otoczenia biznesu , , Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe , System obsługi inwestora na poziomie regionalnym , , Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych , ,63 Razem: , ,46

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Turystyka Baza noclegowa i gastronomiczna , , Infrastruktura uzdrowiskowa , , Infrastruktura sportowo - rekreacyjna , , Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna , , Dziedzictwo kulturowe , , Infrastruktura kultury , , Promocja województwa i jego oferty turystycznej , ,55 Razem: , ,56

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną , , Infrastruktura ochrony zdrowia , , Pozostała infrastruktura społeczna , ,79 Razem: , ,58

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Rewitalizacja Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty , , Wzmocnienie funkcji społecznych , , Rewitalizacja miast , , Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych , ,11 Razem: , ,10

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Infrastruktura kolejowa , , Tabor kolejowy , , Infrastruktura portowa , , Śródlądowe drogi wodne , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny , , Infrastruktura energii elektrycznej , ,98 Razem: , ,09

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Środowisko Przyrodnicze Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi , , Gospodarka wodno - ściekowa , , System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach , , Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii , , Bezpieczeństwo ekologiczne , ,57 Razem: , ,54

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , , Usługi i aplikacje dla obywateli , , Usługi i aplikacje dla MŚP , , Kształcenie kadr dla informatyki , ,41 Razem: , ,78

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM , , Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM , Ewaluacja RPO WiM ,90 Razem: , ,56

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o dofinansowanie Oś priorytetowa Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Wartość dofinansowania (UE w PLN) Przedsiębiorczość , ,46 Turystyka , ,56 Infrastruktura społeczna , ,58 Rewitalizacja , ,10 Transport , ,09 Środowisko przyrodnicze , ,54 Informatyzacja , ,78 Pomoc Techniczna , ,56 Suma: , ,67

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (z UE w PLN) ,67 PLN

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zatwierdzone wnioski o płatność (dofinansowanie z UE w PLN) ,18 PLN

15 Dodatkowe środki w 2012 roku Dostosowanie Techniczne: 9,4 mln euro Krajowa Rezerwa Wykonania: 24,6 mln euro Kierunki wsparcia: 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw EUR Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii EUR Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe EUR Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny EUR Usługi i aplikacje dla obywateli EUR Ponadto dokonano realokacji środków EFRR w kwocie EUR z kat. interwencji 85 (oś priorytetowa Pomoc techniczna) do kat. intwerwencji 23 na realizację strategicznych dla województwa inwestycji na drogach regionalnych.

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie UMOWY O DOFINANSOWANIE ZAWARTE W RAMACH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych zawiera 17 przedsięwzięć, w ramach których realizowanych jest: 5 programów oraz 1 zintegrowany projekt rozwoju lokalnego. Alokacja przewidziana na dofinansowanie projektów kluczowych środkami EFRR: 371,80 mln EUR.

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan wdrażania projektów kluczowych Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena planowane do zawarcia zawarte Przedsiębiorczość ---3 Turystyka Infrastruktura społeczna ---4 Rewitalizacja ---3 Transport Środowisko przyrodnicze Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ---2 Razem130170

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Lider Konsorcjum Wartość dofinansowania (PLN) 1.Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach WMARR S.A. w Olsztynie ,00 2.Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach Działdowska Agencja Rozwoju S.A ,00

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Lider Konsorcjum Wartość dofinansowania (PLN) 3.Rozbudowa Techno – Parku w EłkuGmina Miasto Ełk ,12

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z zagospodarowaniem Pól Grunwaldu Muzeum Warmii i Mazur ,53

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2.Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w OlsztynieGmina Olsztyn ,31

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 3.Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w OlsztynieW-M Filharmonia ,14

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 4.Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie Gmina Ostróda ,61

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 5.Termy Warmińskie Lidzbark Warmiński ,04

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 6. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie-etap II. Budowa centrum turystyczno- rekreacyjnego w Iławie Gmina Miejska Iława ,72

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 7. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap III. Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru w Iławie Gmina Miejska Iława ,18

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 8. Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem spacerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego Gmina Miłomłyn ,83

29 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 9. Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, gm. Ostróda Gmina Ostróda ,58

30 30Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 10. Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak Gmina Iława ,24

31 31Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 11. Uzdrowisko w Siemianach - I etap - budowa ścieżek rowerowych Gmina Iława ,33

32 32Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 12. Budowa bazy rekreacyjno - biwakowej przy pochylni w Buczyńcu, gm. Pasłęk Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu ,39

33 33Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 13. Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego ,32

34 34Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 14. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego w Ostródzie – etap II Gmina Miejska Ostróda ,79

35 35Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 15. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego w Ostródzie – etap III Gmina Miejska Ostróda ,90

36 36Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 16. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie – etap I. Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak w Iławie Gmina Miejska Iława ,10

37 37Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 17.Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w ElbląguGmina Miejska Elbląg ,93

38 38Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 18. Zwiększenie oferty turystycznej żeglugi ostródzko – elbląskiej w Ostródzie Gmina Miejska Ostróda ,69

39 39Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie Powiat Szczycieński ,60

40 40Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku Powiat Ełcki ,48

41 41Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 3. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu Gmina Miasto Elbląg ,52

42 42Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 4. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie Gmina Miasto Olsztyn ,62

43 43Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 1. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku Gmina Pasłęk ,80

44 44Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 2.Remont murów obronnych w PasłękuGmina Pasłęk ,62

45 45Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 3. Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku – remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej Gmina Pasłęk ,09

46 46Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 1.Budowa Obwodnicy Północnej w IławieGmina Miejska Iława ,06

47 47Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 2.Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn-WiniecGmina Miłomłyn ,32

48 48Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 w Iławie, ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej Powiat Iławski ,44

49 49Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 4.Budowa drogi gminnej Szałkowo - Tynwałd - MakowoGmina Iława ,44

50 50Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 5. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E7) – Szymonówko Gmina Małdyty Gmina Małdyty ,67

51 51Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 6. Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie Gmina Miasto Ostróda ,72

52 52Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica – Kąty wraz z przebudową mostu Województwo Warmińsko-Mazurskie ,76

53 53Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N Bielnik Drugi – Jegłownik – Gronowo Elbląskie – Stare Dolno – Marwica na odcinku Stare Dolno – Powodowo – Wysoka od km do km o dł. 2,2 km, gm. Rychliki Powiat Elbląski ,63 9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga Nr 7 Powiat Ostródzki ,58

54 54Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego 10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława – Sampława wraz z ulicą Lubawską w Iławie Zarząd Dróg Wojewódzkich ,98 Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce Zarząd Dróg Wojewódzkich , Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Stara Różanka – Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie , Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) – Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie , Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie – Boćwinka i Grabowo – Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego) ,11

55 55Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Regionalny system gospodarki odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o ,05

56 56Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Gołdap Gmina Gołdap ,35

57 57Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich na terenie aglomeracji Ryn Gmina Ryn ,10

58 58Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Mikołajki Gmina Mikołajki ,93

59 59Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Świętajno Gmina Świętajno ,01 6. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Wydminy Gmina Wydminy ,84 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska Gmina Biała Piska ,07 8. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Pozezdrze Gmina Pozezdrze ,26 9. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane-Nida Gmina Ruciane Nida , Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Stare Juchy Gmina Stare Juchy ,24

60 60Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 11. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Piecki Gmina Piecki , Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Dźwierzuty Gmina Dźwierzuty , Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap (II etap – rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi) Gmina Gołdap , Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki Gmina Ryn , Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki Gmina Ryn ,57

61 61Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego" 16. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Miejska Mrągowo Gmina Miejska Mrągowo ,36

62 62Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego" 17. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Mikołajki Gmina Mikołajki ,53

63 63Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego" 18. Zapobieganie degradacji środowiska mazurskich jezior poprzez modernizację zaplecza technicznego jednostek wodnych Policji Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie ,83

64 64Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego" 19. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Węgorzewo Gmina Węgorzewo , Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Zalewo Gmina Zalewo , Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Pisz Gmina Pisz , Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Iława Gmina Iława ,98

65 65Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego" 23. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów – PTTK Wilkasy Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Warszawa , Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie Gmina Miejska Iława , Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – TKKF „Korektywa” Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Korektywa” , Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Ryn Gmina Ryn ,52

66 66Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko- mazurskim Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego ,65

67 67Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2.Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w ElbląguGmina Miasto Elbląg ,38

68 68Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRZYKŁADOWE PROJEKTY KONKURSOWE

69 69Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Beneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń do rozkroju szkła, produkcji szkła malowanego płaskiego, giętego hartowanego, o nieregularnych kształtach i rozbudowa hali produkcyjnej W-M Glass Sp. z o.o ,48

70 70Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Beneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez pozyskanie innowacyjnych technologii w postaci systemu do podgrzewania kruszywa i wody, pompo-gruszki wraz z podwoziem Firma Usługowa STANISZEWSCY Staniszewski, Kulis Sp. J ,00

71 71Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 3.Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku Gmina Miejska Giżycko ,20

72 72Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 4. Adaptacja Przedzamcza Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim na wielofunkcyjny hotel w standardzie (****) Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe „Zamek” sp. z o.o ,38

73 73Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 5.Utworzenie LOTZ HOTEL **** na bazie zamku krzyżackiego w Giżycku Zamek Giżycki sp. z o.o ,35

74 74Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 6. Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – budowa krytej pływalni w Braniewie Gmina Miasto Braniewo ,18

75 75Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 7. Modernizacja i przebudowa pomieszczeń dawnej hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne Wydziału Nauk o Zdrowiu EUH-E Elbląska uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna ,36

76 76Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 8. Podniesienie poziomu integracji osób pełno i niepełnosprawnych poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia w celu prowadzenia zunifikowanych zajęć z żeglarstwa Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie ,61

77 77Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 9. Przebudowa istniejącego budynku zaplecza szpitalnego na Collegium Anatomicum Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie ,97

78 78Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 10. Przebudowa Placu Świętego Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją Gmina Pasłęk ,24

79 79Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 11.Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w BarczewieGmina Barczewo ,00

80 80Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 12.Rewitalizacja Śródmieścia miasta Pisz – I etapGmina Pisz ,53

81 81Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 13. Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ,72

82 82Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 14.Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w GiżyckuGmina Miejska Giżycko ,32

83 83Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 15. Zakup samochodu bojowego w wyposażeniem do ratownictwa drogowego Gmina Kętrzyn ,32

84 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 31.05.2012 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google