Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 01.03.2012 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 01.03.2012 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 01.03.2012 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) 20082009201020112012Razem Przedsiębiorczość492162421 215 852 791,56 Turystyka3432-12298 211 650,03 Infrastruktura społeczna32---5216 766 019,73 Rewitalizacja-254-11306 356 360,38 Transport44113-221 065 647 290,88 Środowisko przyrodnicze4264319452 111 854,87 Informatyzacja-575-17429 018 757,91 Suma1828532451283 983 964 725,36

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski po ocenie formalnej (wartość dofinansowania w PLN) 5 249 246 891,17 PLN

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Przedsiębiorczość 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 515 372 955,7713 062 762,38 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości 316 108 759,248 044 217,81 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami 35 533 499,004 182 085,02 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym 45 216 967,623 111 600,21 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 4365 211 410,8420 919 409,39 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw20136 184 061,7545 961 514,00 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 122262 415 708,6488 507 910,12 1.1.8 Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych1381 096 542,5326 552 056,98 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa6531 037 853 499,72315 006 050,24 1.1.10 Przygotowywanie stref przedsiębiorczości18124 099 087,9587 907 465,44 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji112 326 012,509 818 261,29 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu68 190 180,276 432 825,36 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe2106 412 500,00 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym15 961 186,745 002 299,92 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych29 30 319 475,3118 864 104,63 Razem9231 912 301 577,88759 785 062,79

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Turystyka 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna32366 734 450,8899 351 921,37 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa446 744 517,9739 551 999,51 2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna14316 569 004,92135 731 684,76 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna36122 014 827,9376 651 635,06 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe732 156 317,9719 082 744,66 2.1.6 Infrastruktura kultury13146 546 168,4484 375 144,37 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej2233 243 539,7726 604 764,70 Razem1281 064 008 827,88481 349 894,43

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną67123 449 696,2892 155 536,01 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia25216 224 370,53145 238 462,42 3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna217 218 045,6414 284 310,79 Razem94356 892 112,45251 678 309,22

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Rewitalizacja 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty 53187 388 622,2086 207 787,22 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych32 489 946,201 950 812,82 4.2 Rewitalizacja miast73299 902 458,89169 169 676,25 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych 776 503 041,2745 848 219,05 Razem136566 284 068,56303 176 495,34

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.1.1 Infrastruktura kolejowa1118 241 222,0070 173 821,68 5.1.2 Tabor kolejowy128 261 811,5318 217 563,72 5.1.4 Infrastruktura portowa 220 136 038,867 626 132,64 5.1.5 Śródlądowe drogi wodne17 829 228,006 263 382,39 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny58848 848 468,51588 708 613,57 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny46162 709 995,85101 591 170,02 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej441 597 812,5513 650 987,12 Razem1131 227 624 577,30806 231 671,14

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Środowisko Przyrodnicze 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi475 538 347,2829 780 891,90 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa30240 864 503,60155 626 657,46 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach1037 168 623,8921 735 210,88 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii3069 312 203,8537 473 607,95 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne4936 621 017,7526 385 588,57 Razem123459 504 696,37271 001 956,76

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 1393 584 039,5676 841 113,74 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli3061 755 234,7551 293 515,74 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP208199 965 675,5173 862 677,48 7.2.3. Kształcenie kadr dla informatyki1525 182 223,0920 972 712,20 Razem266380 487 172,91222 970 019,16

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM1052 999 611,0052 999 608,91 8.2.1 Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM104 934 217,75 8.2.2 Ewaluacja RPO WiM41 722 125,90 Razem2459 655 954,6559 655 952,56

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o dofinansowanie Oś priorytetowa Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Wartość dofinansowania (UE w PLN) Przedsiębiorczość9231 912 301 577,88759 785 062,79 Turystyka1281 064 008 827,88481 349 894,43 Infrastruktura społeczna94356 892 112,45251 678 309,22 Rewitalizacja136566 284 068,56303 176 495,34 Transport1131 227 624 577,30806 231 671,14 Środowisko przyrodnicze123459 504 696,37271 001 956,76 Informatyzacja266380 487 172,91222 970 019,16 Pomoc Techniczna2459 655 954,6559 655 952,56 Suma18076 026 758 988,003 155 849 361,40

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (z UE w PLN) 3 155 849 361,40 PLN

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zatwierdzone wnioski o płatność (dofinansowanie z UE w PLN) 1 584 813 075,83 PLN

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Realizacja RPO WiM *Kurs euro: 4.1410 PLN

16 Dodatkowe środki w 2012 roku Dostosowanie Techniczne: 9,4 mln euro Krajowa Rezerwa Wykonania: 24,6 mln euro Proponowane kierunki wsparcia: - fundusze pożyczkowe i poręczeniowe 5 000 000,00 EUR, - wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorców 4 812 859,00 EUR, - dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP 11 195 390,00 EUR, - usługi i aplikacje dla obywateli 8 000 000,00 EUR, - Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny 5 000 000,00 EUR. 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

17 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 www.rpo.warmia.mazury.pl e-mail: prr@warmia.mazury.pl 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 01.03.2012 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google