Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alicja B ęś Małgorzata Wojsznarowicz Salezja ń ski O ś rodek Wychowawczy w Trzci ń cu Biwak terapeutyczny – praca z wychowankiem i wychowawcą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alicja B ęś Małgorzata Wojsznarowicz Salezja ń ski O ś rodek Wychowawczy w Trzci ń cu Biwak terapeutyczny – praca z wychowankiem i wychowawcą."— Zapis prezentacji:

1 Alicja B ęś Małgorzata Wojsznarowicz Salezja ń ski O ś rodek Wychowawczy w Trzci ń cu Biwak terapeutyczny – praca z wychowankiem i wychowawcą

2 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE WARSZTATÓW: Ze wzgl ę du na problemy zwi ą zane z funkcjonowaniem i relacjami młodzie ż y opracowano plan warsztatów terapeutyczno- wychowawczych. Podstawow ą metod ą pracy na warsztatach jest poł ą czenie terapii grupowej z socjalizacj ą, przy akceptacji i pozytywnych relacjach wychowanka z wychowawc ą. Warsztat prowadzi dwóch specjalistów: mgr Małgorzata Wojsznarowicz- psycholog, oraz mgr Alicja B ęś - socjoterapeuta, w celu zapewnienia bezpiecze ń stwa emocjonalnego uczestników warsztatu. Zespół liczy 15 osób, 12 wychowanków, oraz cały zespół wychowawców.

3 Adresaci warsztatów MłodzieżWychowawcy Młodzie ż, która sprawia kłopoty wychowawcze: nadpobudliwi, maj ą cy trudno ś ci z przyswojeniem obowi ą zuj ą cych norm zachowa ń społecznych, maj ą cy problem z akceptacj ą samych siebie oraz trudno ś ci w prawidłowej i poprawnej komunikacji interpersonalnej. Wychowawcy pracuj ą cy z dan ą grup ą młodzie ż y. Stykaj ą cy si ę z trudno ś ciami, które wynikaj ą z pracy z wychowankiem MOW. Do ś wiadczaj ą na co dzie ń sytuacji obci ąż aj ą cych emocjonalnie.

4 Rozpoznawanie i diagnozowanie problemów danej grupy Wywiad z wychowawcami, nauczycielami Analiza notatek słu ż bowych i dokumentacji wychowanka Obserwacje z zaj ęć socjoterapii Informacje ze spotka ń indywidualnych Profil osoby wychowawcy – role wychowawcze

5 Problemy zgłaszane przed warsztatami: Problemy zgłaszane przez wychowawców: Problemy zgłaszane przez wychowanków: Problemy wychowawcze - szeroko poj ę ta agresja; Problemy osobowo ś ciowe (nieumiej ę tno ść wychowanków w radzeniu sobie ze stresem jak i sytuacjami frustracji, nadpobudliwo ść, obni ż ona samoocena, izolowanie si ę od grupy w odniesieniu do poszczególnych osób z grupy); Trudno ś ci w relacjach mi ę dzyludzkich(odrzucenie przez rówie ś ników, konflikty w grupie). „Ogólna atmosfera”- brak szacunku, hałas, kłótnie. Niespójno ść wychowawcza Agresja „Drugie ż ycie” Nieprzestrzeganie regulaminu Brak integracji grupy

6 PODSTAWOWE CELE I ZADANIA PRACY Z GRUPĄ: Stworzenie atmosfery ż yczliwo ś ci, akceptacji, wzajemnego szacunku oraz bezpiecze ń stwa w grupie; Optymalny rozwój młodzie ż y w zakresie: kontroli własnego zachowania, ekspresji i kontroli uczu ć, zdolno ś ci umiej ę tnego funkcjonowania w grupie z rówie ś nikami jak i wychowawcami. Stworzenie wychowawcy warunków do przyjrzenia si ę własnemu warsztatowi pracy

7 METODY PRACY: Praca w kr ę gu Burza mózgów Praca w małych grupach Psychodrama

8 Przebieg zaj ęć

9 Integracja Jak przekona ć młodych, ż e s ą kochani? Szukanie sposobów: Ks. Bosko czynnie sp ę dzał rekreacje z wychowankami, zalecał to salezjanom, znał gry, zabawy, wprowadził teatr, orkiestr ę, ś piew, ś wi ę ta religijne i cywilne, sport, rywalizacja… Czy to nie s ą sposoby na dzisiaj? Na spotkaniu kompetentny i wymagaj ą cy, na przerwie ch ę tny do rozmowy, partner, a mo ż e przyjaciel Czy mam o czym rozmawia ć ? Mo ż e o „hip-hopie”? Wspólny teatr, wycieczka, sport – niech zobacz ą, ze te ż jeste ś my lud ź mi, ż e si ę m ę czymy… „Oni” te ż s ą inni ni ż w ławkach… Momenty nieformalne... – spontaniczno ść i rado ść …

10 Blok pierwszy –kontrakt, oczekiwania, komunikacja interpersonalna Rozum – zasady – wymagania Najlepiej je ś li zasady znajd ą si ę w REGULAMINIE dost ę pnym dla wszystkich Od podania zasad, do stawiania wymaga ń jest bardzo blisko: zachowujemy regulamin dla dobra wspólnego, to co słu ż y porz ą dkowi, słu ż y naszemu rozwojowi Zasada dyscypliny salezja ń skiej – posłusze ń stwo Regulaminowi – wszyscy, tak ż e przeło ż eni i wychowawcy Regulamin mo ż na dyskutowa ć, ale zawsze musi on by ć jasny i znany wszystkim

11 Blok drugi – profil wychowawcy i profil wychowanka wychowawcawychowanek Zaufanie – miło ść do młodych Jak przekona ć młodych o tym, ż e s ą kochani? I. By ć z nimi – dla nich, po ś wi ę ci ć czas, ch ę ci, umiej ę tno ś ci… Zapytajmy: Ile daj ę z siebie młodzie ż y? Co jest u mnie szukaniem mojego zadowolenia, a co wychowaniem? Pytania zasadnicze: To pytania o jako ść naszych propozycji, naszego przygotowania i kompetencji To pytania o podnoszenie kwalifikacji, poszukiwanie nowych metod, ś rodków, j ę zyka To pytania o to, czy moje zaj ę cia s ą pretekstem/okazj ą do autentycznego dialogu z kultur ą … Czy u ś wiadamiam uczniom pytania i problemy, jakie przed wierz ą cymi stawia dzisiejsza kultura… Ks. Bosko wiedział, ż e, upominaj ą c z ojcowsk ą miło ś ci ą zagro ż onego moralnie wychowanka, nie straci jego zaufania i nie przyczyni si ę w ten sposób do zakłócenia dobrej atmosfery. „System prewencyjny - pisał w 1877 r. - czyni z wychowanka przyjaciela, umiej ą cego dostrzec w wychowawcy dobrodzieja, który mu zwraca uwag ę, pragnie uczyni ć go dobrym, zabezpieczy ć przed nieprzyjemno ś ciami, karami i utrat ą honoru”. Z tego samego wzgl ę du, tury ń ski wychowawca nie obawiał si ę stawiania młodym ludziom odpowiednich dla nich wymaga ń. Ich zakres – jak ju ż wspomnieli ś my - był w pierwszym rz ę dzie okre ś lony przez ró ż nego rodzaju regulaminy.

12 Wychowankowie udzielaj ą informacji zwrotnych wychowawcom i kolegom z grupy Wychowawcy udzielaj ą informacji zwrotnych wychowankom Terapeuci udzielaj ą informacji zwrotnych wszystkim uczestnikom biwaku terapeutycznego Wychowawcy i wychowankowie udzielaj ą informacji zwrotnych terapeutom Blok trzeci – informacje zwrotne

13 Blok czwarty – praca z gronem wychowawczym Omówienie ka ż dego bloku Wymiana obserwacji Przepracowanie zaobserwowanych relacji w grupie Socjogram grupy wychowawczej Informacje zwrotne Wsparcie

14 Małgorzata Wojsznarowicz 665337888 Alicja B ęś 791818336 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Alicja B ęś Małgorzata Wojsznarowicz Salezja ń ski O ś rodek Wychowawczy w Trzci ń cu Biwak terapeutyczny – praca z wychowankiem i wychowawcą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google