Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i zadania IAIS oraz FSB A. Ostrowska A. Snarska W. Tymińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i zadania IAIS oraz FSB A. Ostrowska A. Snarska W. Tymińska."— Zapis prezentacji:

1 Rola i zadania IAIS oraz FSB A. Ostrowska A. Snarska W. Tymińska

2 Agenda FSB Czym jest FSB Zadania FSB Jak działa FSB Struktura FSB IAIS Czym jest IAIS Zadania IAIS Misja i rola IAIS Struktura IAIS

3 Czym jest IAIS? International Association of Insurance Supervisors - Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorców Ubezpieczeniowych, utworzone w 1994 roku, zrzeszające organy nadzorcze i regulacyjne z 140 państw oraz organizacje międzynarodowe, w tym Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (EIOPA), Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy W prace IAIS zaangażowanych jest także 126 obserwatorów, reprezentujących stowarzyszenia branżowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz międzynarodowe instytucje finansowe.

4 Czym jest IAIS? Organizacja non-profit Nie ma mocy ustawodawczej Członkowstwo jest dobrowolne (KNF oraz PIU)

5 Zadania cz. I Ustanawianie standardów → opracowywanie oraz publikacja zasad i zaleceń w kluczowych dziedzinach dotyczących nadzoru i regulacji sektora ubezpieczeń → Podstawowe Zasady Ubezpieczeniowe ( Insurance Core Principles - ICP ) określają zasadnicze wymogi dotyczące działalności ubezpieczeniowej i nadzoru nad zakładami ubezpieczeń. Stanowią podstawę dla oceny ustawodawstwa, systemów i procedur nadzorczych w zakresie ubezpieczeń obowiązujących w poszczególnych krajach.

6 Zadania cz. II Działania implementacyjne → promowanie zasad i standardów rekomendowanych dla nadzorowania towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuratorów, szkolenie urzędników pracujących w tych instytucjach, wspieranie organizacji seminariów regionalnych, publikację materiałów szkoleniowych i analiz dotyczących nadzoru ubezpieczeniowego → ważnym elementem działań implementacyjnych są wzajemne samooceny przestrzegania standardów (SAPR – Self Assessment and Peer Review)

7 Zadania cz. II Działania implementacyjne → utrzymywanie bliskiej współpracy z organizacjami międzynarodowymi, jak również współpracy z działającymi regionalnie forami i organami nadzoru Źródło: http://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17356http://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17356

8 Zadania cz. III Działania na rzecz stabilności finansowej → celem jest stworzenie stabilnego, rzetelnego i efektywnego sektora ubezpieczeń, chroniącego interesy ubezpieczonych, uposażonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia W ostatnim okresie opracowało metodykę identyfikacji ubezpieczycieli systemowo ważnych w skali globalnej (G-SII – Global Systemically Important Insurers) oraz środków nadzorczych ad. ryzyka systemowego na jakie mogą narazić wszystkich uczestników rynku. W konsekwencji czego powstał zestaw środków regulacyjnych. To część długofalowego projektu, gdzie celem jest opracowanie standardów kapitałowych, które w przyszłości zostałyby zastosowane zarówno do ważnych systemowo grup ubezpieczeniowych (G-SII Global Systemically Important Insurers), jak i transgranicznych grup ubezpieczeniowych (IAIG – Internationally Active Insurance Groups). faza badań testowych (do połowy 2016r.) → używanie w poufnych raportach do nadzorów (2017r.) → ostateczne zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie IAIS (do 2018r.) → implementacja w jurysdykcjach do 2019r.

9 Misja i rola Promowanie skutecznego i globalnie spójnego nadzoru nad branżą ubezpieczeniową w celu rozwijania i utrzymania bezpiecznych oraz stabilnych rynków ubezpieczeniowych dla dobra i ochrony ubezpieczających Poprawa globalnej stabilności finansowej

10 Struktura

11 Czym jest FSB FSB (Financial Stability Board)- Rada Stabilności Finansowej, to instytucja, która wspiera i koordynuje działanie największych krajowych organów finansowych na szczeblu międzynarodowym- ministerstw finansów, banków centralnych i instytucji międzynarodowych. FSB powołano jako następcę FSF- Forum Stabilności Finansowej, założonego w 1999 roku po obradach Ministrów Finansów i gubernatorów Banków Centralnych krajów grupy G-7 Członkami FSF były kraje takie jak: Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada, Australia, Holandia i kilka innych krajów o gospodarkach uprzemysłowionych oraz parę międzynarodowych organizacji gospodarczych W listopadzie 2008 roku podjęto decyzję o powiększeniu liczby członków (m.in. o kraje grupy G- 20) a w kwietniu 2009 (po szczycie G-20 w Londynie) ustanowiono FSB. Siedziba FSB znajduje się w Bazylei w Szwajcarii,a na jej czele od 2011 roku stoi Mark Carney.

12 Zadania FSB ocena luk i słabych punktów mających wpływ na światowy system finansowy, jak również identyfikacja i weryfikacja, w sposób terminowy i ciągły, regulacji, nadzoru i związanych z nimi działań niezbędnych do usunięcia tych luk oraz ich skutków promowanie koordynacji i wymiany informacji pomiędzy organami odpowiedzialnymi za stabilność finansową monitorowanie i doradztwo w zakresie rozwoju rynków i ich implikacji dla polityki regulacyjnej monitorowanie i doradztwo w zakresie najlepszych praktyk w realizacji standardów regulacyjnych podejmowanie wspólnych strategicznych przeglądów organów ustanawiających standardy międzynarodowe i koordynowanie ich poszczególnych prac rozwojowych w celu upewnienia się, że są aktualne, skoordynowane i skupione na wspólnych priorytetach

13 Zadania FSB zestawianie wytycznych dla tworzenia i wspomagania kolegiów nadzorczych wsparcie planowania ewentualnego transgranicznego zarządzania kryzysowego, szczególnie w odniesieniu do systemowo ważnych firm współpraca z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) w celu przeprowadzenia ćwiczeń wczesnego ostrzegania promowanie wdrażania w państwach członkowskich uzgodnionych zobowiązań, norm i zaleceń politycznych, poprzez monitorowanie wdrażania tych zobowiązań oraz przeglądu

14 Jak działa FSB Zasady ustalone przez FSB nie są prawnie wiążące, ani nie są przeznaczone do zastąpienia normalnego narodowego i regionalnego procesu regulacyjnego FSB działa jako organ koordynujący, prowadzący program polityki w celu wzmocnienia stabilności finansowej. Działa to na zasadzie moralnej perswazji i wzajemnej presji, aby wprowadzić uzgodnione na szczeblu międzynarodowym zasady i minimalne standardy, a członkowie FSB zobowiązują się do wdrożenia postanowień na poziomie krajowym Przestrzeganie przez państwa FSB międzynarodowych standardów jest niezbędne w celu wzmocnienia wiarygodności działań FSB FSB ma ścisły związek z G20

15 Jak działa FSB FSB działa poprzez proces trzech etapów: Etap 1: ocena luk i nieprawidłowości- głównym mechanizmem FSB do identyfikacji i oceny zagrożeń oraz słabych punktów w systemie finansowym jest Stały Komitet ds. Oceny Zagrożeń (SCAV). Koncentruje się on na makro-finansowych lukach i zagrożeniach wynikających ze słabości strukturalnych w systemie finansowym. Etap 2: Rozwój i koordynacja polityki- FSB koordynuje na szczeblu międzynarodowym prace krajowych organów finansowych i międzynarodowych standardów organów oraz rozwija i promuje wdrażanie skutecznych polityk regulacyjnych, nadzorczych i innych z sektora finansowego. Etap 3: monitorowanie realizacji postanowień- FSB monitoruje realizację uzgodnionych reform finansowych i sprawozdawczości do G20

16 Jak działa FSB FSB utworzyło sieć monitorowania wdrażania zasad i norm w całej strukturze FSB. Ponadto, FSB monitoruje realizację postanowień na kilka sposobów: Kompendium standardów - Członkowie FSB zobowiązali się do wdrożenia międzynarodowych standardów finansowych oraz do publikowania swoich wyników wg oceny MFW. W ten sposób członkowie FSB promują "wyścig na szczyt" na całym świecie w realizacji standardów. W Kompendium Standardów wymieniono różne standardy ekonomiczne i finansowe, które są międzynarodowo uznane jako ważne, stabilne i charakteryzują dobrze funkcjonujące systemy finansowe oraz zawierają kluczowe standardy, które FSB wyznaczyło jako zasługujące na priorytetową realizację

17 Jak działa FSB Inicjatywa w sprawie współpracy i wymiany informacji - FSB podjęła inicjatywę na rzecz wzmocnienia globalnego przestrzegania norm odnoszących się do współpracy w zakresie nadzoru i wymiany informacji oraz oceny największych centrów finansowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz FSB. Wzajemne oceny- Członkowie FSB prowadzą i publikują wzajemne oceny realizacji wspólnej polityki - zarówno opinii tematycznych, których realizacja konkretnego zbioru zasad jest badana w obrębie całego FSB i przeglądów państw, w których czynności pojedynczych krajów są weryfikowane co do zgodności z normami.

18 Struktura FSB Struktura FSB przedstawia się następująco: Zgromadzenie Ogólne Komitet Kierujący 4 Stałe Komisje 6 Regionalnych Grup Doradczych Sekretariat Grupy Robocze

19 Struktura FSB Zgromadzenie Ogólne- jest jedynym organem decyzyjnym FSB( co jest regulowane przez statut FSB, umowy stowarzyszeniowe i wytyczne proceduralne). Zajmuje się : przyjmowaniem raportów, zasad, norm, rekomendacji i wytycznych opracowanych przez Radę Stabilności Finansowej (FSB) ustanawianiem stałych komisji i grup roboczych podejmowaniem decyzji o przynależności do FSB, ustalaniem skład Komitetu Kierującego oraz komitetów stałych zatwierdzaniem programu prac i budżetu FSB oraz powoływaniem Przewodniczącego, przewodniczących komisji stałych, Sekretarza Generalnego i audytora zewnętrznego FSB Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego FSB

20 Struktura FSB Komitet Kierujący- opracowuje wytyczne pomiędzy posiedzeniami plenarnymi oraz przygotowuje posiedzenia plenarne w celu umożliwienia wypełniania obowiązków Zgromadzeniu Ogólnemu. Jest również odpowiedzialny za: monitorowanie i kierowanie postępu trwających prac wspieranie i koordynację prac komitetów stałych i grup roboczych oraz delegowanie im poszczególnych zadań zapewnienie efektywnego przepływu informacji w obrębie państw członkowskich oraz koordynowanie i prowadzenie przeglądów polityki prac rozwojowych organów ustanawiających normy międzynarodowe Przewodniczący Komitetu Kierującego FSB

21 Struktura FSB- komisje stałe Stały Komitet do spraw Oceny Zagrożeń (SCAV) zajmuje się: monitorowaniem i oceną zagrożeń i słabych punktów mających wpływ na światowy system finansowy oraz składaniem Zgromadzeniu Ogólnemu propozycji podjęcia niezbędnych działań w celu ich wyeliminowania monitorowaniem i doradztwem w zakresie rozwoju rynku i jego wpływem na politykę regulacyjną dostarczaniem danych do ćwiczeń wczesnego ostrzegania prowadzonych we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym

22 Struktura FSB- komisje stałe Stały Komitet do spraw Nadzoru i Regulowania Współpracy (SRC) zajmuje się: kluczowymi kwestiami stabilności finansowej odnoszącymi się do rozwoju nadzorczej i regulacyjnej polityki, określaniem względnych priorytetów i dążeniem do zapewnienia, że różne inicjatywy polityczne układają się w spójną całość pomaganiem w zarządzaniu problemami koordynacyjnymi, które powstają pomiędzy organami nadzoru i organami regulacyjnymi w kwestiach, które mają wpływ na problemy międzysektorowe oraz podnosi jakąkolwiek potrzebę rozwoju polityki potrzebną do usunięcia luk w mechanizmach regulacyjnych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej ustalaniem wytycznych i nadzorowaniem wdrażania i skutecznego funkcjonowania kolegiów nadzoru doradztwem i monitorowaniem w zakresie najlepszych praktyk w spełnianiu standardów regulacyjnych w celu zapewnienia spójności, współpracy i równych szans w państwach członkowskich

23 Struktura FSB- komisje stałe Stały komitet do spraw standardów implementacji (SCSI) zajmuje się: zapewnianiem kompleksowej i rygorystycznej kontroli wdrażania międzynarodowych standardów finansowych, porad i innych inicjatyw w porozumieniu i współpracy z innymi właściwymi organami przeprowadzaniem wzajemnej weryfikacji spośród swoich członków raportowaniem Zgromadzeniu Ogólnemu o postępach we wdrażaniu międzynarodowych standardów finansowych w państwach członkowskich w zgodzie ze zobowiązaniami, zaleceniami i inicjatywami G20 oraz FSB zachęcaniem (w sensie globalnym) do przestrzegania ostrożnościowych standardów regulacyjnych i nadzorczych zgodnie z planem wzmocnienia przestrzegania międzynarodowych standardów

24 Struktura FSB - komisje stałe Stały Komitet do spraw Budżetu i Zasobów (SCBR) zajmuje się: dostarczaniem Zgromadzeniu Ogólnemu oszacowania zasobów potrzebnych Sekretariatowi biorąc pod uwagę program prac oraz pojawiające się zapotrzebowania dokonywaniem średniookresowych przeglądów budżetu oraz rocznego budżetu zasobów dla Sekretariatu FSB z należytym uwzględnieniem kontroli kosztów, do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne określaniem, ocenianiem i zalecaniem Zgromadzeniu Ogólnemu możliwości niezależnego pozyskiwania środków przez FSB w celu uzupełnienia środków finansowych otrzymanych do BIS (Bank Rozrachunków Międzynarodowych) zapewnianiem niezbędnej przejrzystości w kwestii zarządzania finansowego FSB

25 Struktura FSB - RGD FSB w 2011 roku założyła sześć Regionalnych Grup Doradczych, po jednej dla obu Ameryk, Azji, WNP, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Afryki Subsaharyjskiej aby rozszerzać szeroko zakrojone działania FSB poza członków G20 i odzwierciedlać globalny charakter systemu finansowego reprezentowanego przez FSB. Regionalne Grupy Doradcze zajmują się: interakcjami pomiędzy państwami członkowskimi FSB oraz państwami nie należącymi do struktur Rady dotyczącymi różnych inicjatyw FSB (zarówno będących w toku jak i planowanych) promowaniem wdrażania w regionie międzynarodowych inicjatyw w zakresie polityki finansowej zachęca członków regionalnych grup do dzielenia się między sobą, jak również i z FSB, swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi istniejących zagrożeń dla systemu finansowego oraz promuje zastosowanie środków, które mogą zostać podjęte w celu wspierania stabilności finansowej.

26 Struktura FSB- Sekretariat Sekretariat jest kierowany przez Sekretarza Generalnego i mieści się w Bazylei w Szwajcarii. Obecnie ma 33 członków. Do zadań Sekretariatu należy: wspieranie rozwoju strategii i działań FSB, jej komitetów, Regionalnych Grup Doradczych oraz grup roboczych ułatwianie współpracy między członkami FSB oraz pomiędzy FSB a innymi instytucjami zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy członkami oraz stronami trzecimi prowadzenie ewidencji organizacyjnych, prowadzenie i administracja strony internetowej, zajmowanie się korespondencją FSB efektywne zarządzanie finansowym, materialnym i ludzkim zasobom przyznanym FSB.

27 Członkowie FSB

28 Międzynarodowe instytucje finansowe: Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) Bank Światowy

29 Członkowie FSB Inne organizacje: Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) Komitet Globalnego Systemu Finansowego (CGFS) Komisja Płatności i Infrastruktury Rynku (CPMI) Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego (IAIS) Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)

30 Bibliografia http://www.financialstabilityboard.org https://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/organizacje/iais.h tml https://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/organizacje/iais.h tml http://iaisweb.org/index.cfm?event=showHomePage&persistId=E5514EA7155D8 9A40609C81FEDD3FEAC http://iaisweb.org/index.cfm?event=showHomePage&persistId=E5514EA7155D8 9A40609C81FEDD3FEAC http://biznes.interia.pl/ubezpieczenia/news/polska-w-iais,321419,1020


Pobierz ppt "Rola i zadania IAIS oraz FSB A. Ostrowska A. Snarska W. Tymińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google