Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2008 ROK. 2 KOSZALIN – MIASTEM Z POMYSŁEM NA ROZWÓJ WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA, ROZWÓJ GOSPODARCZY, POLITYKA MIESZKANIOWA, AKTYWNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2008 ROK. 2 KOSZALIN – MIASTEM Z POMYSŁEM NA ROZWÓJ WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA, ROZWÓJ GOSPODARCZY, POLITYKA MIESZKANIOWA, AKTYWNE."— Zapis prezentacji:

1 1 BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2008 ROK

2 2 KOSZALIN – MIASTEM Z POMYSŁEM NA ROZWÓJ WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA, ROZWÓJ GOSPODARCZY, POLITYKA MIESZKANIOWA, AKTYWNE FORMY ŻYCIA.

3 3 Wzrost wydatków na inwestycje jako % wydatków ogółem

4 4 Dochody – Wydatki – Deficyt 2007* ** Dochody – Wydatki – Deficyt 2007* ** * plan - wg stanu na 30 września 2007 r. ** plan uwzględniający autopoprawkę w mln

5 5 Źródła dochodów w latach 2007 – 2008 w mln

6 6 Dochody własne w latach 2007 – 2008 Dochody własne w latach 2007 – 2008

7 7 WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach Dochody z podatku od nieruchomości

8 8 WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach 2007 – 2008 WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach 2007 – 2008 Podatki od osób fizycznych - PIT i prawnych - CIT

9 9 Wydatki 2007 – 2008 według działów OGÓŁEM z tego: 334,9329,9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska15,219,3 - Transport i łączność37,641,3 - Gospodarka mieszkaniowa18,319,7 - Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza115,3120,3 - Pomoc społeczna i polityka społeczna52,245,7 - Kultura fizyczna i sport20,46,6 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego20,9 - Administracja publiczna29,631,9 - Pozostałe25,424,2 w mln

10 10 Wydatki 2007 – 2008 według działów Wydatki 2007 – 2008 według działów w mln

11 11 Wydatki 2007 – 2008 Wydatki 2007 – 2008

12 12 STRUKTURA WYDATKÓW w latach

13 13 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w %

14 14 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w latach w %

15 15 WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW w mln

16 16 WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (maksymalnie 60% dochodu ogółem)

17 17 WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA (maksymalnie 15% rocznej spłaty zadłużenia do dochodów)

18 18 Budżet na 2008 rok w systemie strategicznego zarządzania Miastem

19 19 Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego na lata Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Miasta Koszalina do 2015 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Koszalina na lata Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata Budżet Miasta Koszalina na 2008r. Krajowe dokumenty strategiczne i Programy Operacyjne

20 20 planem operacyjnym do Strategii Rozwoju Koszalina, zachowującym misję i wizję oraz cele strategiczne, wprowadzającym nowe priorytety, programy oraz projekty ubiegające o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja Budżetu Miasta dokonuje się przy udziale: -Wieloletniej Prognozy Finansowej -Wieloletniego Planu Inwestycyjnego -Planu Rozwoju Lokalnego będącego

21 21 PRIORYTETY NA 2008 rok 3 Dostępność (poprawa) komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna 1 Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm 2 Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia 4 Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa 6 Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 7 Partnerstwo i współpraca 5 Czas na kulturę i rekreację

22 22 Priorytet 1 Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm 1.Poszerzenie obszaru „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - o 60 ha. 2.Tworzenie Regionalnego Parku SSSE – około 100 ha. 3.Uzbrajanie terenów Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej; 4.Wspieranie przedsiębiorczości, poprzez proinwestycyjną politykę podatkową podatki utrzymane zostaną na poziomie roku % stawki maksymalnej, podwyżka podatków i opłat będzie na poziomie wskaźnika inflacji – 2,2 %. nowy program pomocowy dla przedsiębiorców na wspieranie nowych inwestycji, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (zwolnienia z podatku od nieruchomości) Obniżenie stawek podatku od nieruchomości w 2008r - to spadek dochodów – o ponad 6,8 mln. zł.

23 23 Rynek pracy w Koszalinie malejące bezrobocie ☺ malejące bezrobocie – ( z 10,5 tys. w 2003r. i 21% stopy bezrobocia – do 5,6 tys. na koniec października 2007r. i 11,9% - stopy bezrobocia) wzrastające zatrudnienie ☺wzrastające zatrudnienie – od 2004 r. nastąpiło odwrócenie tendencji i zaczęła wzrastać liczba pracujących, uzyskując następujący poziom: - w 2002 r osoby - w 2003 r osób - w 2004r osób - w 2005 r osób - w 2006 r osoby

24 24 Gmina – Miasto Koszalin 4 razy otrzymała tytuły i certyfikat „Gminy Fair Play” 2004, 2005, 2006, 2007,  w 2006 r. „ Złotą Lokalizację Biznesu”,  2 Honorowe wyróżnienia w ramach Konkursu „Gmina Fair Play” w kategorii : - „ wyróżniających się gmin miejskich” r. - „dużych miast” r.

25 25 Chiński Międzynarodowy Instytut Korporacji Ponadnarodowych nadzorowany przez Ministerstwo Handlu ChRL przyznał Koszalinowi w dniu r. w Pekinie, jako jedynemu miastu w Polsce, tytuł jednego z kilkunastu najlepszych miast zagranicznych do inwestowania dla chińskich przedsiębiorców w uznaniu za tworzenie doskonałych warunków dla inwestorów

26 26 Priorytet 2 Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia  Promocja i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej  Uzbrajanie terenów inwestycyjnych,  Kontynuacja uzbrojenia SSSE Obszaru Koszalin - 3mln. zł. Rejon ul. Szczecińskiej tys.zł ul. Lniana – Różana tys.zł  Poprawa dróg w mieście - 32,1mln.zł.  Wydatki na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tys. zł

27 27 Priorytet 3 Dostępność komunikacyjna - zewnętrzna i wewnętrzna  poprawa dostępności zewnętrznej Udział w pracach Stowarzyszenia „Droga S – 11” budowa obwodnic Dalsze działania dla uruchomienia lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina (Studium Wykonalności, Plan Generalny Lotniska, Raport Oddziaływania na Środowisko) tys. zł  poprawa komunikacji wewnętrznej : Remonty i modernizacje układu komunikacyjnego Miasta (ogółem ponad 32 mln zł) w tym, m.in.:  Ul. Gnieźnieńska (od 4-go Marca, Połczyńska do ul. Sybiraków) - 7,5 mln.zł.  Ul. Batalionów Chłopskich - 2,4 mln. zł  Modernizacja ul.Lutyków, Obotrytów, P.Skargi, Łuzyckiej, Poprzecznej mln,zł.  Budowa dróg oś.Topolowe i oś. Unii Europejskiej - 2,2 mln.zł  Ul. Kamieniarska - 1,1 mln. zł  Modernizacja ul. Lechickiej - 2,2 mln. zł  Ul. Reymonta i ul Staffa - 1,5 mln. zł  Wzrost nakładów na drogi – dynamika 124,1% kwoty

28 28 Priorytet 4 Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa 1. Poprawa wyposażenia i bazy dydaktycznej szkół tys.zł. 2. Koszaliński System Oświaty tys.zł. 3. Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych: sala sportowa przy Gimnazjum Nr tys.zł. boisko sportowe przy ZSN Nr tys.zł. przygotowanie dokumentacji pod kolejne inwestycje 4. Modernizacja placówek oświatowych - 2,6 mln.zł 5. Modernizacja przedszkoli tys.zł 7. Termomodernizacja budynków oświatowych

29 29 Priorytet 5 Czas na kulturę i rekreację 1. Remont i modernizacja BTD - 6 mln. zł. 2. Budową hali widowiskowo – sportowej – wspólnie z Politechniką Koszalińską tys.zł. 3. Filharmonia Koszalińska tys. zł 4. Doposażenie KBP w sprzęt audiowizualny tys. zł 5. Remont murów staromiejskich tys.zł 6. Remont i modernizacja Muzeum tys.zł 7. Modernizacja stadionu „Bałtyk” – II etap - 1 mln. zł.

30 30 Priorytet 6 Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Działanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa:  Zintegrowany System Ratownictwa - 50 tys.zł.  Tworzenie systemu monitoringu wizyjnego – ”Inteligentny Koszalin” tys.zł.  Realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych – przeciwdziałających narkomanii, alkoholizmowi, przemocy, bezdomności tys.zł.  Realizacja programu „Miasto równych szans” – bariery psychologiczne i architektoniczne) - 80 tys.zł  Programy profilaktyki zdrowotnej tys.zł. Działania prospołeczne: remonty mieszkań komunalnych, poprawa estetyki – 2,0 mln. zł. budowa i adaptacja budynków na mieszkania socjalne – 5,6 mln zł. budowa mieszkań czynszowych – 850 tys. zł. wkład do KTBS – 3,2 mln. zł. dofinansowanie budowy Hospicjum – 280 tys. zł

31 31 Priorytet 7 Partnerstwo i współpraca  Przeprawa przez Jezioro Jamno zakup 2 łodzi pasażerskich - 2 mln. zł.  Reaktywowanie połączenia kolejowego Koszalin – Mielno tys.zł  Ścieżki rowerowe – SGiPPŚ tys.zł.  „Przystanek Koszalin” – rewitalizacja obszaru Dworca PKP, PKS

32 32 FUNDUSZE WSPIERAJĄCE 2008 ROK dofinansowanie 8 PROJEKTÓW z funduszy Unii Europejskiej * Ujęto w planie dochodów na kwotę 4,8 mln. zł.

33 33 FUNDUSZE WSPIERAJĄCE 2008 ROK Lp. PROJEKTY Kwota uzyskanego dofinansowania w zł Wkład własny Miasta w zł Ogółem Concerto Act Transgraniczna wymiana doświadczeń w Euroregionie Pomerania Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie *

34 34 FUNDUSZE WSPIERAJĄCE 2008 ROK 4Kraj naszych sąsiadów widziany przez nasze dzieci XII Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży – Koszalin Leonardo da Vinci - Praktyka uczniów Technikum Samochodowego i Mechanicznego w Niemczech Szansą Poznania Rynku UE Polsko – Niemiecki Turniej Miast Partnerskich w Tenisie Stołowym w Koszalinie Koszaliński Festiwal Kulinarny na Ulicy Smaków Wpływ dochodów w trakcie roku

35 35 KLUCZOWE PROJEKTY MIASTA Ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina - 18mln euro 2. Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie - 10mln euro 3. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie - 10mln euro 4. Filharmonia Koszalińska im.St. Moniuszki w Koszalinie - 6,65mln euro 5. Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie - 11,54mln euro

36 36 KOMITET RATINGOWY FITCH RATINGS w dniu 13 grudnia 2007 podniósł skalę Ratingu Miasta Koszalina z „BB + (pol)” do poziomu „BBB - (pol)” „Perspektywa ratingu jest stabilna”

37 37 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ KOSZALINIE Uchwałą Nr CXXIX/307/Z/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2007r. pozytywnie zaopiniowano przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Koszalina na rok 2008


Pobierz ppt "1 BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2008 ROK. 2 KOSZALIN – MIASTEM Z POMYSŁEM NA ROZWÓJ WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA, ROZWÓJ GOSPODARCZY, POLITYKA MIESZKANIOWA, AKTYWNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google