Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2008 ROK. 2 KOSZALIN – MIASTEM Z POMYSŁEM NA ROZWÓJ WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA, ROZWÓJ GOSPODARCZY, POLITYKA MIESZKANIOWA, AKTYWNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2008 ROK. 2 KOSZALIN – MIASTEM Z POMYSŁEM NA ROZWÓJ WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA, ROZWÓJ GOSPODARCZY, POLITYKA MIESZKANIOWA, AKTYWNE."— Zapis prezentacji:

1 1 BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2008 ROK

2 2 KOSZALIN – MIASTEM Z POMYSŁEM NA ROZWÓJ WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA, ROZWÓJ GOSPODARCZY, POLITYKA MIESZKANIOWA, AKTYWNE FORMY ŻYCIA.

3 3 Wzrost wydatków na inwestycje jako % wydatków ogółem

4 4 Dochody – Wydatki – Deficyt 2007* - 2008** Dochody – Wydatki – Deficyt 2007* - 2008** * plan - wg stanu na 30 września 2007 r. ** plan uwzględniający autopoprawkę w mln

5 5 Źródła dochodów w latach 2007 – 2008 w mln

6 6 Dochody własne w latach 2007 – 2008 Dochody własne w latach 2007 – 2008

7 7 WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach 2007 - 2008 Dochody z podatku od nieruchomości

8 8 WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach 2007 – 2008 WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach 2007 – 2008 Podatki od osób fizycznych - PIT i prawnych - CIT

9 9 Wydatki 2007 – 2008 według działów 20072008 OGÓŁEM z tego: 334,9329,9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska15,219,3 - Transport i łączność37,641,3 - Gospodarka mieszkaniowa18,319,7 - Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza115,3120,3 - Pomoc społeczna i polityka społeczna52,245,7 - Kultura fizyczna i sport20,46,6 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego20,9 - Administracja publiczna29,631,9 - Pozostałe25,424,2 w mln

10 10 Wydatki 2007 – 2008 według działów Wydatki 2007 – 2008 według działów w mln

11 11 Wydatki 2007 – 2008 Wydatki 2007 – 2008

12 12 STRUKTURA WYDATKÓW w latach 2007 - 2008

13 13 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2007 - 2008 w %

14 14 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w latach 2007 - 2008 w %

15 15 WYDATKI MAJĄTKOWE 2007 - 2008 WEDŁUG DZIAŁÓW w mln

16 16 WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (maksymalnie 60% dochodu ogółem)

17 17 WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA (maksymalnie 15% rocznej spłaty zadłużenia do dochodów)

18 18 Budżet na 2008 rok w systemie strategicznego zarządzania Miastem

19 19 Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Miasta Koszalina do 2015 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2008-2010 Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Koszalina na lata 2007 - 2010 Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2008-2017 Budżet Miasta Koszalina na 2008r. Krajowe dokumenty strategiczne i Programy Operacyjne

20 20 planem operacyjnym do Strategii Rozwoju Koszalina, zachowującym misję i wizję oraz cele strategiczne, wprowadzającym nowe priorytety, programy oraz projekty ubiegające o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja Budżetu Miasta dokonuje się przy udziale: -Wieloletniej Prognozy Finansowej -Wieloletniego Planu Inwestycyjnego -Planu Rozwoju Lokalnego będącego

21 21 PRIORYTETY NA 2008 rok 3 Dostępność (poprawa) komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna 1 Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm 2 Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia 4 Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa 6 Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 7 Partnerstwo i współpraca 5 Czas na kulturę i rekreację

22 22 Priorytet 1 Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm 1.Poszerzenie obszaru „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - o 60 ha. 2.Tworzenie Regionalnego Parku SSSE – około 100 ha. 3.Uzbrajanie terenów Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej; 4.Wspieranie przedsiębiorczości, poprzez proinwestycyjną politykę podatkową podatki utrzymane zostaną na poziomie roku 2007 - 85% stawki maksymalnej, podwyżka podatków i opłat będzie na poziomie wskaźnika inflacji – 2,2 %. nowy program pomocowy dla przedsiębiorców na wspieranie nowych inwestycji, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (zwolnienia z podatku od nieruchomości) Obniżenie stawek podatku od nieruchomości w 2008r - to spadek dochodów – o ponad 6,8 mln. zł.

23 23 Rynek pracy w Koszalinie malejące bezrobocie ☺ malejące bezrobocie – ( z 10,5 tys. w 2003r. i 21% stopy bezrobocia – do 5,6 tys. na koniec października 2007r. i 11,9% - stopy bezrobocia) wzrastające zatrudnienie ☺wzrastające zatrudnienie – od 2004 r. nastąpiło odwrócenie tendencji i zaczęła wzrastać liczba pracujących, uzyskując następujący poziom: - w 2002 r.-34.843 osoby - w 2003 r.-34.579 osób - w 2004r.-34.316 osób - w 2005 r.-34.506 osób - w 2006 r.-35.073 osoby

24 24 Gmina – Miasto Koszalin 4 razy otrzymała tytuły i certyfikat „Gminy Fair Play” 2004, 2005, 2006, 2007,  w 2006 r. „ Złotą Lokalizację Biznesu”,  2 Honorowe wyróżnienia w ramach Konkursu „Gmina Fair Play” w kategorii : - „ wyróżniających się gmin miejskich” - 2006r. - „dużych miast” - 2007r.

25 25 Chiński Międzynarodowy Instytut Korporacji Ponadnarodowych nadzorowany przez Ministerstwo Handlu ChRL przyznał Koszalinowi w dniu 18.11.2007r. w Pekinie, jako jedynemu miastu w Polsce, tytuł jednego z kilkunastu najlepszych miast zagranicznych do inwestowania dla chińskich przedsiębiorców w uznaniu za tworzenie doskonałych warunków dla inwestorów

26 26 Priorytet 2 Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia  Promocja i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej  Uzbrajanie terenów inwestycyjnych,  Kontynuacja uzbrojenia SSSE Obszaru Koszalin - 3mln. zł. Rejon ul. Szczecińskiej - 100 tys.zł ul. Lniana – Różana - 100 tys.zł  Poprawa dróg w mieście - 32,1mln.zł.  Wydatki na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - 4.250 tys. zł

27 27 Priorytet 3 Dostępność komunikacyjna - zewnętrzna i wewnętrzna  poprawa dostępności zewnętrznej Udział w pracach Stowarzyszenia „Droga S – 11” budowa obwodnic Dalsze działania dla uruchomienia lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina (Studium Wykonalności, Plan Generalny Lotniska, Raport Oddziaływania na Środowisko) - 1.200 tys. zł  poprawa komunikacji wewnętrznej : Remonty i modernizacje układu komunikacyjnego Miasta (ogółem ponad 32 mln zł) w tym, m.in.:  Ul. Gnieźnieńska (od 4-go Marca, Połczyńska do ul. Sybiraków) - 7,5 mln.zł.  Ul. Batalionów Chłopskich - 2,4 mln. zł  Modernizacja ul.Lutyków, Obotrytów, P.Skargi, Łuzyckiej, Poprzecznej - 2.0 mln,zł.  Budowa dróg oś.Topolowe i oś. Unii Europejskiej - 2,2 mln.zł  Ul. Kamieniarska - 1,1 mln. zł  Modernizacja ul. Lechickiej - 2,2 mln. zł  Ul. Reymonta i ul Staffa - 1,5 mln. zł  Wzrost nakładów na drogi – dynamika 124,1% kwoty

28 28 Priorytet 4 Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa 1. Poprawa wyposażenia i bazy dydaktycznej szkół - 881 tys.zł. 2. Koszaliński System Oświaty - 100 tys.zł. 3. Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych: sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6 - 100 tys.zł. boisko sportowe przy ZSN Nr 13 - 211 tys.zł. przygotowanie dokumentacji pod kolejne inwestycje 4. Modernizacja placówek oświatowych - 2,6 mln.zł 5. Modernizacja przedszkoli - 400 tys.zł 7. Termomodernizacja budynków oświatowych

29 29 Priorytet 5 Czas na kulturę i rekreację 1. Remont i modernizacja BTD - 6 mln. zł. 2. Budową hali widowiskowo – sportowej – wspólnie z Politechniką Koszalińską - 100 tys.zł. 3. Filharmonia Koszalińska - 100 tys. zł 4. Doposażenie KBP w sprzęt audiowizualny - 100 tys. zł 5. Remont murów staromiejskich - 637 tys.zł 6. Remont i modernizacja Muzeum - 220 tys.zł 7. Modernizacja stadionu „Bałtyk” – II etap - 1 mln. zł.

30 30 Priorytet 6 Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Działanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa:  Zintegrowany System Ratownictwa - 50 tys.zł.  Tworzenie systemu monitoringu wizyjnego – ”Inteligentny Koszalin” - 100 tys.zł.  Realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych – przeciwdziałających narkomanii, alkoholizmowi, przemocy, bezdomności - 1.800 tys.zł.  Realizacja programu „Miasto równych szans” – bariery psychologiczne i architektoniczne) - 80 tys.zł  Programy profilaktyki zdrowotnej - 150 tys.zł. Działania prospołeczne: remonty mieszkań komunalnych, poprawa estetyki – 2,0 mln. zł. budowa i adaptacja budynków na mieszkania socjalne – 5,6 mln zł. budowa mieszkań czynszowych – 850 tys. zł. wkład do KTBS – 3,2 mln. zł. dofinansowanie budowy Hospicjum – 280 tys. zł

31 31 Priorytet 7 Partnerstwo i współpraca  Przeprawa przez Jezioro Jamno zakup 2 łodzi pasażerskich - 2 mln. zł.  Reaktywowanie połączenia kolejowego Koszalin – Mielno - 100 tys.zł  Ścieżki rowerowe – SGiPPŚ - 600 tys.zł.  „Przystanek Koszalin” – rewitalizacja obszaru Dworca PKP, PKS

32 32 FUNDUSZE WSPIERAJĄCE 2008 ROK dofinansowanie 8 PROJEKTÓW z funduszy Unii Europejskiej * Ujęto w planie dochodów na kwotę 4,8 mln. zł.

33 33 FUNDUSZE WSPIERAJĄCE 2008 ROK Lp. PROJEKTY Kwota uzyskanego dofinansowania w zł Wkład własny Miasta w zł Ogółem 5 499 4351 784 534 1 Concerto Act125 8004 200 2 Transgraniczna wymiana doświadczeń w Euroregionie Pomerania 31 15010 383 3 Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie 4 803 048 * 3 499 787

34 34 FUNDUSZE WSPIERAJĄCE 2008 ROK 4Kraj naszych sąsiadów widziany przez nasze dzieci 20 4596 841 5XII Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży – Koszalin 2007 316 712105 570 6Leonardo da Vinci - Praktyka uczniów Technikum Samochodowego i Mechanicznego w Niemczech Szansą Poznania Rynku UE 122 2050 7Polsko – Niemiecki Turniej Miast Partnerskich w Tenisie Stołowym w Koszalinie 12 1644 055 8Koszaliński Festiwal Kulinarny na Ulicy Smaków 67 89722 633 Wpływ dochodów w trakcie roku

35 35 KLUCZOWE PROJEKTY MIASTA Ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 1. Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina - 18mln euro 2. Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie - 10mln euro 3. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie - 10mln euro 4. Filharmonia Koszalińska im.St. Moniuszki w Koszalinie - 6,65mln euro 5. Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie - 11,54mln euro

36 36 KOMITET RATINGOWY FITCH RATINGS w dniu 13 grudnia 2007 podniósł skalę Ratingu Miasta Koszalina z „BB + (pol)” do poziomu „BBB - (pol)” „Perspektywa ratingu jest stabilna”

37 37 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ KOSZALINIE Uchwałą Nr CXXIX/307/Z/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2007r. pozytywnie zaopiniowano przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Koszalina na rok 2008


Pobierz ppt "1 BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2008 ROK. 2 KOSZALIN – MIASTEM Z POMYSŁEM NA ROZWÓJ WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA, ROZWÓJ GOSPODARCZY, POLITYKA MIESZKANIOWA, AKTYWNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google