Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Realizacja Działania 6.1 i 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Celem Działania 6.1 jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Dostępna alokacja w ramach Działania 6.1 w ramach województwa podlaskiego na lata 2007- 2013 to 66 957 733€. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

3 Stan wdrażania Działania 6.1 PO KL (stan na dzień 31.10.2012r.) W ramach Działania 6.1 zakontraktowano 248 761 728,00 PLN w ramach 94 umów o dofinansowanie, co stanowi ponad 88% dostępnej alokacji. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl PoddziałanieAlokacja w euro Poziom zakontraktowanych środków ogółem Liczba zawartych umów o dofinansowanie % wykorzystania alokacji 6.1.112 052 39241 550 344,66 6581,84% 6.1.23 347 88714 748 204,12 15104,58% 6.1.351 557 454192 463 180,10 1488,62%

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Wartości wskaźnik ó w wg. stanu na dzień 31.10.2012r. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika dla województwa podlaskiego Wartość osiągnięta przez WUP Stopień realizacji wskaźnika Działanie 6.1 Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 32 94627 06082% - w tym liczba osób w wieku 15-24 lata10 50811 861113% - w tym liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie 2 8674 856169% - w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 13 86917 442126% a) w tym liczba osób niepełnosprawnych1 07297791% b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych2 7947 717276% c) w tym liczba osób z terenów wiejskich6 4579 045140% - w tym liczba osób w wieku 50-64 lata5 1833 65671% - w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania 9 71210 414107%

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Wartości wskaźnik ó w wg. stanu na dzień 31.10.2012r. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika dla województwa podlaskiego Wartość osiągnięta przez WUP Stopień realizacji wskaźnika Działanie 6.1 Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy 19216888% Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje3 5733 762105% - w tym liczba osób w wieku 15-24 lata1 05164461% - w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 1 3872 109152% a) w tym liczba osób niepełnosprawnych1076157% b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych2801 038371% c) w tym liczba osób z terenów wiejskich6461 039161% - w tym liczba osób w wieku 50-64 lata37632185% Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 3 9303 76296%

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Celem Działania 8.1 jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Dostępna alokacja w ramach Działania 8.1 w ramach województwa podlaskiego na lata 2007- 2013 to 46 596 372 €.

7 Stan wdrażania Działania 8.1 PO KL (stan na dzień 31.10.2012r.) W ramach Działania 8.1 zakontraktowano 170 151 060,61 PLN w ramach 293 umów o dofinansowanie, co stanowi ponad 86% dostępnej alokacji. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl PoddziałanieAlokacja w euro Poziom zakontraktowanych środków ogółem Liczba zawartych umów o dofinansowanie % wykorzystania alokacji 8.1.132 083 424118 539 877,8923587,71% 8.1.212 649 09346 462 267,165487,20% 8.1.3792 1381 140 695,61334,18% 8.1.41 071 7174 008 219,95188,78%

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Wartości wskaźnik ó w wg. stanu na dzień 31.10.2012r. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika dla województwa podlaskiego Wartość osiągnięta przez WUP Stopień realizacji wskaźnika Działanie 8.1 Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych 4 1912 26654% Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych 5 42332 062591% - w tym liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia1 1265 794515% Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach 54367 734142% Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą 163402125% Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania 253461182% Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania 305418137%

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Wartości wskaźnik ó w wg. stanu na dzień 31.10.2012r. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika dla województwa podlaskiego Wartość osiągnięta przez WUP Stopień realizacji wskaźnika Działanie 8.1 Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym* 711157% Liczba osób, które otrzymały: a) jednorazowy dodatek relokacyjny/ mobilnościowy Nie określono 3 Nie dotyczy b) jednorazowy dodatek motywacyjny Nie określono 11 Nie dotyczy c) środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Nie określono 165 Nie dotyczy Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Nie określono 165 Nie dotyczy

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Wyzwania na lata 2014-2020 Demografia Rynek pracy, kwalifikacje Spójność społeczna Kapitał społeczny Zdrowie

11 Dziękuję za uwagę! Hubert Ostapowicz Wicedyrektor ds. PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google