Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Realizacja Działania 6.1 i 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Celem Działania 6.1 jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Dostępna alokacja w ramach Działania 6.1 w ramach województwa podlaskiego na lata to €. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

3 Stan wdrażania Działania 6.1 PO KL (stan na dzień r.) W ramach Działania 6.1 zakontraktowano ,00 PLN w ramach 94 umów o dofinansowanie, co stanowi ponad 88% dostępnej alokacji. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok PoddziałanieAlokacja w euro Poziom zakontraktowanych środków ogółem Liczba zawartych umów o dofinansowanie % wykorzystania alokacji , ,84% , ,58% , ,62%

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Wartości wskaźnik ó w wg. stanu na dzień r. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika dla województwa podlaskiego Wartość osiągnięta przez WUP Stopień realizacji wskaźnika Działanie 6.1 Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania % - w tym liczba osób w wieku lata % - w tym liczba osób w wieku lata zamieszkujących obszary wiejskie % - w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy % a) w tym liczba osób niepełnosprawnych % b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych % c) w tym liczba osób z terenów wiejskich % - w tym liczba osób w wieku lata % - w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania %

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Wartości wskaźnik ó w wg. stanu na dzień r. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika dla województwa podlaskiego Wartość osiągnięta przez WUP Stopień realizacji wskaźnika Działanie 6.1 Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy % Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje % - w tym liczba osób w wieku lata % - w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy % a) w tym liczba osób niepełnosprawnych % b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych % c) w tym liczba osób z terenów wiejskich % - w tym liczba osób w wieku lata % Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej %

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Celem Działania 8.1 jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Dostępna alokacja w ramach Działania 8.1 w ramach województwa podlaskiego na lata to €.

7 Stan wdrażania Działania 8.1 PO KL (stan na dzień r.) W ramach Działania 8.1 zakontraktowano ,61 PLN w ramach 293 umów o dofinansowanie, co stanowi ponad 86% dostępnej alokacji. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok PoddziałanieAlokacja w euro Poziom zakontraktowanych środków ogółem Liczba zawartych umów o dofinansowanie % wykorzystania alokacji , ,71% ,165487,20% ,61334,18% ,95188,78%

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Wartości wskaźnik ó w wg. stanu na dzień r. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika dla województwa podlaskiego Wartość osiągnięta przez WUP Stopień realizacji wskaźnika Działanie 8.1 Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych % Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych % - w tym liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia % Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach % Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą % Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania % Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania %

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Wartości wskaźnik ó w wg. stanu na dzień r. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika dla województwa podlaskiego Wartość osiągnięta przez WUP Stopień realizacji wskaźnika Działanie 8.1 Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym* % Liczba osób, które otrzymały: a) jednorazowy dodatek relokacyjny/ mobilnościowy Nie określono 3 Nie dotyczy b) jednorazowy dodatek motywacyjny Nie określono 11 Nie dotyczy c) środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Nie określono 165 Nie dotyczy Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Nie określono 165 Nie dotyczy

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Wyzwania na lata Demografia Rynek pracy, kwalifikacje Spójność społeczna Kapitał społeczny Zdrowie

11 Dziękuję za uwagę! Hubert Ostapowicz Wicedyrektor ds. PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google