Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016 - 2020 Warsztat III ZADANIA REWITALIZACYJNE GÓRA, 06.04.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016 - 2020 Warsztat III ZADANIA REWITALIZACYJNE GÓRA, 06.04.2016."— Zapis prezentacji:

1 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016 - 2020 Warsztat III ZADANIA REWITALIZACYJNE GÓRA, 06.04.2016

2 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016-2020 PROGRAM 1.Podsumowanie ustaleń i wniosków z poprzednich spotkań. 2.Opracowanie analizy SWOT. 3.Zatwierdzenie obszaru rewitalizacji 4.Zatwierdzenie treści wizji 5.Przyjęcie celów rewitalizacyjnych 6.Opracowanie zadań rewitalizacyjnych

3 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera społeczna depopulacja spowodowana przede wszystkim ujemnym saldem migracji starzenie się społeczeństwa i niekorzystny trend struktury wieku społeczeństwa – wzrost populacji w wieku poprodukcyjnym oraz spadek populacji w wieku przedprodukcyjnym znaczny odsetek osób korzystających z pomocy społecznej istotny udział osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wśród osób bezrobotnych istotny udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

4 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera gospodarcza niska aktywność osób w wieku produkcyjnym w kierunku rozwoju własnej przedsiębiorczości, niski poziom „ogólnej” przedsiębiorczości w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców

5 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera techniczna problemem dla gminy może być system zaopatrzenia w ciepło – który wpływa na zjawisko tzw. niskiej emisji poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej – zwłaszcza na terenach wiejskich

6 Kluczowe wnioski płynące z badań z mieszkańcami obszar w szczególności wskazywany do rewitalizacji to rynek i jego okolice najważniejsze problemy występujące na obszarach wskazanych do rewitalizacji to: – bezrobocie, – niski poziom uczestnictwa społeczności w życiu kulturalnym, ubóstwo oraz – wykluczenie społeczne osób starszych

7 Kluczowe wnioski płynące z badań z mieszkańcami obszary wskazane do rewitalizacji cechuje: – niski poziom indywidualnej przedsiębiorczości, – niska aktywność gospodarcza, – niski poziom stanu technicznego obiektów budowlanych, – niska jakość i dostępność komunikacji publicznej

8 Kluczowe wnioski płynące z badań z mieszkańcami oczekiwane efekty działań rewitalizacyjnych to: – przyciągnięcie inwestorów, – remonty i renowacje budynków, – aktywizacja gospodarcza obszaru, – zwiększenie ilości i poprawa stanu mieszkań, – zatrzymanie w mieście ludzi młodych

9 LISTA KLUCZOWYCH DZIAŁAŃ powstrzymanie depopulacji – przede wszystkim ograniczenie emigracji, zaspokojenie rosnących potrzeb starzejącego się społeczeństwa, wyprowadzanie z trudnej sytuacji osób korzystających z pomocy społecznej, podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób bezrobotnych umiejętne pobudzanie przedsiębiorczości, ograniczanie niskiej emisji, poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich aktywizacja gospodarcza obszaru włączenie osób starszych

10 Określenie mocnych stron, szans oraz zagrożeń Praca w grupach ANALIZA SWOT

11 OBSZAR REWITALIZACJI Za obszar, który poddany zostanie rewitalizacji uznano: 1.Centrum sołectwa Czernina Górna 2.Centrum sołectwa Czernina 3.Rynek w Górze oraz następujące ulice w Górze: Zamenhoffa Plac Bolesława Chrobrego Żeromskiego Narutowicza Reymonta Wolności Głogowska Piastów (część ) Starogórska Zaułek Dąbrowskiego Piłsudzkiego Tylna Armii Krajowej Bojowników o Wolność i Demokrację Dworcowa Mała Poznańska (część) Podwale Kościuszki Armii Polskiej 11 listopada Mickiewicza Szkolna

12 OBSZAR REWITALIZACJI Centrum sołectwa Czernina Górna Czernina Górna – zaznaczony obszar to 35,5 ha (1,3% powierzchni całej gminy), ludność wg stanu na 31.12.2015 to 168 osób (0,8% udziału w ludności ogółem)

13 OBSZAR REWITALIZACJI Centrum sołectwa Czernina Czernina – zaznaczony obszar to 42 ha (1,6% powierzchni całej gminy), ludność wg stanu na 31.12.2015 to 829 osób (4,0% udziału w ludności ogółem)

14 OBSZAR REWITALIZACJI Rynek w Górze oraz następujące ulice w Górze:

15 OBSZAR REWITALIZACJI Rynek w Górze oraz następujące ulice w Górze (opcja przekraczająca 30% mieszkańców):

16 WIZJA OBSZARU REWITALIZACJI WIZJA OBSZARU PODDANEGO REWITALIZACJI [PROPOZYCJA 1] OBSZAR REWITALIZACJI BEZPIECZNYM MIEJSCEM Z POTENCJAŁEM GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM PODNOSZĄCYM JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY

17 WIZJA OBSZARU REWITALIZACJI WIZJA OBSZARU PODDANEGO REWITALIZACJI [PROPOZYCJA 2] OBSZAR REWITALIZACJI MIEJSCEM SPRZYJAJĄCYM ROZWOJOWI NA KAŻDYM ETAPIE ŻYCIA I PRACY

18 CELE REWITALIZACJI POWINNY BYĆ SPÓJNE Z CELAMI STRATEGICZNYMI M.IN. STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY GÓRA NA LATA 2015-2025

19 SPÓJNOŚĆ GPR ZE STRATEGIĄ ROZWOJU Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Góra na lata 2015-2025 CELE STRATEGICZNE 1.Aktywizacja gospodarcza i wzrost konkurencyjności Gminy. 2.Rozwój zasobów ludzkich oraz poprawa potencjału społecznego Gminy Góra. 3.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej Gminy Góra.

20 1.ROZWÓJ GOSPODARCZY 2.PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW 3.POPRAWA ESTETYKI 4.POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW CELE REWITALIZACJI

21 1.ROZWÓJ GOSPODARCZY CHODZI TU PRZEDE WSZYSTKIM O: POBUDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, URUCHOMIENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZAGOSPODAROWANIE NIECZYNNYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH, PRODUKCYJNYCH, SOCJALNYCH, KULTURALNYCH, KSZTAŁCENIE MIESZKAŃCÓW DOSTOSOWANE DO POTRZEB LOKLANEGO RYNKU PRACY 2.PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW W TYM: INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWIZAJI RÓŻNYCH POKOLEŃ; ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, WŁĄCZENIE OSÓB STARSZYCH CELE REWITALIZACJI 3.POPRAWA ESTETYKI W TYM PRZEDE WSZYSTKIM: ZABUDOWY MIEJSKIEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELENI MIEJSKIEJ, LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, KOMUNIKACYJNYCH I SANITARNYCH 4.POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW CHODZI GŁÓWNIE O: ROZWÓJ KULTURY I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW WOKÓŁ ŻYCIA KULTURALNEGO, POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA, POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA POPRZEZ OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI, ODNOWĘ TKANKI MIESZKANIOWEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ GMINY) POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI PRZESTRZENI

22 3.POPRAWA ESTETYKI W TYM PRZEDE WSZYSTKIM: ZABUDOWY MIEJSKIEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELENI MIEJSKIEJ, LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, KOMUNIKACYJNYCH I SANITARNYCH 4.POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW CHODZI GŁÓWNIE O: ROZWÓJ KULTURY I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW WOKÓŁ ŻYCIA KULTURALNEGO, POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA, POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA POPRZEZ OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI, ODNOWĘ TKANKI MIESZKANIOWEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ GMINY) POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI PRZESTRZENI CELE REWITALIZACJI

23 JAK OSIĄGNĄĆ CELE REWITALIZACJI? POPRZEZ WDROŻENIE KONKRETNYCH ZADAŃ (I PROJEKTÓW) REWITALIZACYJNYCH Praca w grupach Prezentacja Dyskusja ZADANIA REWITALIZACYJNE

24 Dziękujemy za uwagę! Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 30 52-238 Wrocław Tel. 71/7949249 Mail: biuro@instytut-ipc.pl www.instytut-ipc.pl


Pobierz ppt "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016 - 2020 Warsztat III ZADANIA REWITALIZACYJNE GÓRA, 06.04.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google