Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030"— Zapis prezentacji:

1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030
Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie Ruda Śląska, 8 września 2014 1

2 PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW I OTWARCIE WARSZTATU
2

3 Elementy programu warsztatu
Program warsztatu Godziny Elementy programu warsztatu Przywitanie uczestników i otwarcie warsztatu Wyniki diagnozy i wstępna lista strategicznych terenów rewitalizacji (prezentacja połączona z dyskusją) Przerwa Szczegółowe cele rewitalizacji miasta w nawiązaniu do Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata (praca warsztatowa) Rozpoznanie i ocena potencjałów oraz barier rewitalizacji poszczególnych dzielnic (obszarów) oraz identyfikacja grup interesariuszy procesu rewitalizacji (praca warsztatowa) Podsumowanie warsztatu

4 Czym jest rewitalizacja miasta?
Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania i projekty integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, lokalnej gospodarki i przestrzeni (środowiska i infrastruktury), skoncentrowane terytorialnie. Proces rewitalizacji jest procesem wieloletnim prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością w stosunku do obszaru zdegradowanego, na którym zidentyfikowano sytuację kryzysową. 4

5 Wymiary rewitalizacji
Społeczny gospodarczy środowiskowy Infrastrukturalny kulturowy 5

6 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP
Wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych w RPO – kluczowe znaczenie dla rewitalizacji Cel Tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu 6

7 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych w RPO – kluczowe znaczenie dla rewitalizacji Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników 8.2 Wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej dla obszarów ze specyficznymi potrzebami, łącznie z przekształceniem upadających regionów przemysłowych oraz działaniami na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych 8.5 Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 8.7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych 7

8 Cechy Lokalnego Programu Rewitalizacji
Kompleksowość Komplementarność Koncentracja 8

9 WYNIKI DIAGNOZY I WSTĘPNA LISTA STRATEGICZNYCH TERENÓW REWITALIZACJI
9

10 Problemy demograficzne
Zmiana liczby ludności w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej w latach (zmiana stosunkowa względem 1996 r.) 10

11 Problemy Społeczne (1/2)
Udział osób objętych pomocą MOPS ze względu na ubóstwo w latach 11

12 Problemy Społeczne (2/2)
Udział osób objętych pomocą MOPS ze względu na alkoholizm w latach 12

13 Problemy bezrobocia Udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców poszczególnych dzielnic Rudy Śląskiej w latach 13

14 Syntetyczna ocena zjawisk kryzysowych
 Dzielnica Problemy demograficzne Problemy społeczne - ubóstwo Problemy społeczne - alkoholizm Problemy bezrobocia Orzegów Nowy Bytom Godula Chebzie Ruda Wirek Bielszowice Bykowina Halemba Kochłowice 14

15 Obszar rewitalizacji – Orzegów (43,564 ha)
15

16 Obszar rewitalizacji – Nowy Bytom (81,783 ha)
16

17 Obszar rewitalizacji – Nowy Bytom - Kaufhaus (17,322 ha)

18 Obszar rewitalizacji – Chebzie (12,854 ha)
18

19 Obszar rewitalizacji – Ruda (125,9 ha)
19

20 Obszar rewitalizacji – wirek (72,772 ha)
20

21 Obszar rewitalizacji – Godula (37,597 ha)
21

22 Obszar rewitalizacji – Wirek/Nowy Bytom (49,153 ha)
22

23 Obszar rewitalizacji – Bykowina (100,97 ha)
23

24 PRZERWA 24

25 SZCZEGÓŁOWE CELE REWITALIZACJI MIASTA W NAWIĄZANIU DO STRATEGII ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 25

26 SZCZEGÓŁOWE CELE REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA W NAWIĄZANIU DO STRATEGII ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA Wybrane cele operacyjne Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata Określ szczegółowy cel rewitalizacji dla konkretnej dzielnicy w nawiązaniu do konkretnego celu strategii rozwoju miasta 1.2. Zapewnione warunki do rozwoju aktywności zawodowej mieszkańców w obszarze nowoczesnego przemysłu i usług. 1.3. Wysoki poziom bezpieczeństwa w Mieście. 1.5. Wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i tworzenie warunków sprzyjających integracji wspólnot sąsiedzkich. 1.6. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. 1.7. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb indywidualnych i rynku pracy. 1.8. Upowszechnianie i wspieranie edukacji i aktywizacji kulturalnej mieszkańców. 1.11. Efektywny system pomocy społecznej w Mieście. 1.12. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 1.13. Budowanie tożsamości lokalnej. 1.14. Rozwój i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego. 26

27 SZCZEGÓŁOWE CELE REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA W NAWIĄZANIU DO STRATEGII ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA Wybrane cele operacyjne Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata Określ szczegółowy cel rewitalizacji dla konkretnej dzielnicy w nawiązaniu do konkretnego celu strategii rozwoju miasta 2.1. Poprawa standardów mieszkaniowych. 2.2. Dobrze skomunikowane Miasto. 2.3. Zagospodarowane tereny i obiekty poprzemysłowe. 2.5. Zagospodarowane przestrzenie publiczne. 2.7. Rozbudowana, funkcjonalna baza infrastruktury społecznej. 2.10. Wdrożone proekologiczne i efektywne rozwiązania w zakresie gospodarki energetycznej - wysoki stopień wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. 3.1. Wykorzystany potencjał dóbr kultury. 3.2. Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych. 5.1. Wzrost liczby miejsc pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). 27

28 PRZERWA 28

29 ROZPOZNANIE I OCENA POTENCJAŁÓW ORAZ BARIER REWITALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH DZIELNIC (OBSZARÓW) ORAZ IDENTYFIKACJA GRUP INTERESARIUSZY PROCESU REWITALIZACJI 29

30 POTENCJAŁY I BARIERY OBSZARÓW REWITALIZACJI W DZIELNICY …………
Wymiary rewitalizacji Jakie zasoby / czynniki w obszarach rewitalizacji w dzielnicy można wykorzystać na rzecz ich rewitalizacji? Jakie bariery / czynniki w obszarach rewitalizacji w dzielnicy mogą utrudnić / blokować ich rewitalizację? Rewitalizacja społeczna gospodarcza Rewitalizacja infrastrukturalna środowiskowa kulturowa 30

31 Wymiary rewitalizacji
PODMIOTY TWORZĄCE WARUNKI I PODMIOTY WYCHODZĄCE Z INICJATYWĄ W PROCESIE REWITALIZACJI OBSZARÓW W DZIELNICY ……….. Wymiary rewitalizacji Wskaż główne podmioty tworzące warunki dla rewitalizacji obszarów w dzielnicy Wskaż główne podmioty mogące inicjować działania / projekty rewitalizacyjne w obszarach w dzielnicy Rewitalizacja społeczna gospodarcza Rewitalizacja infrastrukturalna środowiskowa kulturowa 31

32 PODSUMOWANIE WARSZTATU
32

33 ZAPRASZAMY NA KOLEJNY WARSZTAT JUTRO - 9 WRZEŚNIA O GODZ. 9.00
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W SPOTKANIU Zespół Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej 33


Pobierz ppt "LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030"

Podobne prezentacje


Reklamy Google