Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 v. 2.0 Toruń, 24 października 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 v. 2.0 Toruń, 24 października 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami."— Zapis prezentacji:

1 Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 v. 2.0 Toruń, 24 października 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

2 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 FunduszZaangażowane środki (EUR) Udział funduszów w programie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 331 070 00078% Europejski Fundusz Społeczny375 430 00022% RAZEM1 706 500 000100%

3 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 FunduszZaangażowane środki (EUR) W tym osie 12 i 13 dotyczące polityki terytorialnej Udział środków osi 12 i 13 w alokacji na RPO Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 331 070 000 282 186 840,0021,2 % Europejski Fundusz Społeczny 375 430 000 114 130 720,0030,4 % RAZEM1 706 500 000 396 317 560,0023,2%

4 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowaFunduszWsparcie UE (EUR) Udział w całej Alokacji (%) Oś 1 Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw EFRR79 864 200,004,7 % Oś 2 Cyfrowy regionEFRR46 587 450,002,7 % Oś 3 Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu EFRR239 592 600,0014,0 % Oś 4 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie EFRR66 553 500,003,9 % Oś 5 Dostosowanie do zmian klimatuEFRR13 310 700,000,8 % Oś 6 Region przyjazny środowiskuEFRR50 580 660,003,0 % Oś 7 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionuEFRR339 422 850,0019,9 % Oś 8 Aktywni na rynku pracy EFSEFS90 103 200,005,3 % Oś 9 Solidarne społeczeństwo EFSEFS64 198 530,003,8 % Oś 10 Innowacyjna edukacja EFSEFS36 041 280,002,1 % Oś 11 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry - EFRREFRR186 349 800,0010,9 % Oś 12 Polityka terytorialna EFRREFRR282 186 840,0016,5 % Oś 13 Polityka terytorialna - Rozwój lokalny przyjazny rodzinie EFS EFS114 130 720,006,7 % Oś 14 Rozwój kierowany przez społeczność lokalnąEFRR EFS37 884 300,002,2 % Oś 15 Pomoc TechnicznaEFS59 693 370,003,5 % Razem EFRREFRR1 331 070 000,0078,0 % Razem EFSEFS375 430 000,0022,0 % ŁĄCZNIE1 706 500 000,00100,0 %

5 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Układ osi K-P RPO 2014-2020 v. 2.0

6 Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działania B+R przedsiębiorstw (EFRR) alokacja: 79 864 200,00 EURO, tj. 4,7 % priorytety: 1.1 wzmacnianie infrastruktury badań i innowacji, a także podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (…) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

7 Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działania B+R przedsiębiorstw (EFRR) zakres: PI 1.1. 1) wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych (uzgodnionej w trakcie negocjacji KT i zgodnie ze strategią regionalnej inteligentnej specjalizacji). PI 1.2. 1) stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 2) wsparcie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa umożliwiających realizacje regionalnych inteligentnych specjalizacji (w tym dofinansowanie ochrony własności przemysłowej uzyskania poza granicami RP w trybie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, jako wydatek kwalifikowalny projektu) 3) wsparcie wdrożenia wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą (możliwość zastosowania instrumentu „voucher innowacyjny) 4) wsparcie usług innowacyjnych świadczonych przez IOB na rzecz przedsiębiorstw, zgodnych z RSI oraz w ograniczonym zakresie rozwój niezbędnej infrastruktury związanej z rozwojem usług dedykowanych przedsiębiorcom (infrastruktura o charakterze regionalnym) 5) wsparcie rozwój klastrów skupiających przedsiębiorstwa działające w branżach inteligentnych specjalizacji regionu. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

8 Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działania B+R przedsiębiorstw (EFRR) typy beneficjentów: PI 1.1.: Jednostki naukowe, PI 1.2.: przedsiębiorstwa (w szczególności z sektora MSP), konsorcja przedsiębiorstw, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, klastry, instytucje otoczenia biznesu, organizacje badawcze, porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera. wskaźniki: rezultatu : Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury B+R [szt.] (PI 1.1., PI 1.2) Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB [szt.] (PI 1.2) produktu: Liczba jednostek naukowych objętych wsparciem w zakresie inwestycji w infrastrukturę B+R [szt.] (PI 1.2.) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi [szt.] (PI 1.2) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

9 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region (EFRR) alokacja: 46 587 450,00 EURO, tj. 2,7 % priorytety: 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK ; 2.3. Wzmacnianie zastosowania TIK dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury, e-zdrowia; zakres: PI 2.2. 1) rozwój produktów i usług opartych na TIK 2) sprzedaż produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) 3) tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych odpowiadających na potrzeby NŚP 4) wprowadzenie procesów modernizacyjnych wspierających m.in. procesy decyzyjne, zarządzanie, itp. PI 2.3. 1) wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, systemów informacji przestrzennej 2) wsparcie digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów 3) rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.). Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

10 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region (EFRR) Typy beneficjentów: PI 2.2.: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. PI 2.3. : Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; Samorządowe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji; Organizacje turystyczne; Organizacje pozarządowe; Instytucje otoczenia biznesu; Uczelnie/ szkoły wyższe; Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

11 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region (EFRR) wskaźniki: rezultatu: Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy [szt.] (PI 2.2.) Odsetek osób korzystających z internetu w kontaktach z administracja publiczną (PI 2.3.) produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.] (PI 2.2.) Liczba urzędów, które usprawniły funkcjonowanie dzięki awansowi cyfrowemu [szt.] (PI 2.3.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

12 Oś priorytetowa 3. Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki regionu (EFRR) alokacja: 239 592 600,00 EURO, tj. 14,0 % priorytety: 3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm; 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji; 3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług; 3.4. Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

13 Oś priorytetowa 3. Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki regionu (EFRR) zakres: PI 3.1.: 1) rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką, 2) wsparcie inwestycyjne dla nowopowstałych przedsiębiorstw/start-up, 3) tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegerowskich): uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego, kampanie promocyjne. PI 3.2.: 1) wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu 2) wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-spożywczych) 3) promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (w tym m.in. branż rolno-spożywczej) 4) promocja gospodarcza i turystyczna regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym) PI 3.3.: 1) rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym turystycznych), 2) działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia, 3) rozwój klastrów regionalnych i lokalnych. 4) rozwój instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe). PI 3.4.: 1) usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym charakterze. 2) projekty doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP i Grup Producentów Rolnych (GPR) do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku 3) sieciowanie IOB w ramach Regionalnego Systemu Innowacji Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

14 Oś priorytetowa 3. Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki regionu (EFRR) Typy beneficjentów: PI 3.1.: przedsiębiorstwa ( w szczególności MŚP), jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe i badawcze PI 3.2.: MŚP, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu PI 3.3.: Przedsiębiorstwa ( w szczególności MŚP), Instytucje otoczenia biznesu PI 3.4.: Instytucje otoczenia biznesu Jednostki naukowe i badawcze Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

15 Oś priorytetowa 3. Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki regionu (EFRR) wskaźniki: rezultatu : Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych[szt.] (PI 3.1.) Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu[szt.] (PI 3.1., PI 3.4.) Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.] (PI 3.2.)_ Udział przedsiębiorstw przemysłowych oraz z sektora usług, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw (sektor Średnich Przedsiębiorstw) (PI 3.3.) produktu: Powierzchnia wspartych (przygotowanych) terenów inwestycyjnych [ha] (PI 3.1.) Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji/ umiędzynarodowienia działalności [szt.] (PI 3.2.) Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji[szt.] (PI 3.3.) Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu - ośrodki przedsiębiorczości [szt.] (PI 3.4.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

16 Oś priorytetowa 4. efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie(EFRR) alokacja: 66 553 500,00 EURO, tj. 3,9 % priorytety: 4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii; 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach; 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym; 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

17 Oś priorytetowa 4. efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie(EFRR) zakres: PI 4.1.: inwestycje w infrastrukturę służącą do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w zależności od mocy instalowanej elektrowni/jednostki PI 4.2.: zastosowanie energooszczędnych urządzeń i technologii produkcji, przyczyniających się do zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła, wody, wprowadzanie systemów zarządzania energią, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesie produkcji lub do funkcjonowania przedsiębiorstwa, przeprowadzanie audytów energetycznych jako kompleksowych elementów projektu PI 4.3.: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych ( części wspólnych) wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne PI 4.5.: modernizacja oświetlenia miejskiego, realizacja działań informacyjno-promocyjnych Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

18 Oś priorytetowa 4. efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie(EFRR) Typy beneficjentów: PI 4.1.: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia PI 4.2.: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa PI 4.3.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, (wsparciu będą podlegały projekty wynikające z Wojewódzkiego Planu Działań) jednostki sektora finansów publicznych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe PI 4.5.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, (wsparciu będą podlegały projekty wynikające z Wojewódzkiego Planu Transportu Publicznego) podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

19 Oś priorytetowa 4. efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie(EFRR) wskaźniki: rezultatu: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (PI 4.1.) Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2] (PI 4.2., PI 4.5.) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (PI 4.3.) produktu: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] (PI 4.1.) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] (PI 4.1.) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) (PI 4.2., PI 4.3.) Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną [szt.] (PI 4.2.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

20 Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian klimatu (EFRR) alokacja: 13 310 700,00 EURO, tj. 0,8 % priorytety: 5.2. Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi zakres: wspieranie rozwoju form małej retencji; wspieranie organizacji systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych (głównie zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych - wyposażenie jednostek OSP) i usuwania skutków katastrof. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

21 Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian klimatu (EFRR) Typy beneficjentów: PI 5.2.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Ochotnicza Straż Pożarna. wskaźniki: rezultatu: Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] (PI 5.2.) produktu: Pojemność obiektów małej retencji [m3] (PI 5.2.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

22 Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku (EFRR) alokacja: 50 580 660,00 EURO, tj. 3,0 % priorytety: 6.3. Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury zakres: projekty infrastrukturalne realizowane w instytucjach kultury i obiektach zabytkowych, a także konserwacja zabytków ruchomych; działania na rzecz zwiększenia powierzchni siedlisk oraz odtwarzania siedlisk nieistniejących; przywrócenie utraconych przez dziesięciolecia wartości i walorów przyrodniczo-krajobrazowych jezior; wsparcie działalności gospodarczej wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze; działania polegające na kanalizacji ruchu turystycznego; parki krajobrazowe - ochrona krajobrazu, ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; wsparcie tworzenia planów ochrony dla tych obszarów; kampanie informacyjno-edukacyjne mające na celu promowanie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

23 Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku (EFRR) Typy beneficjentów: PI 6.3.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, instytucje kultury podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, administracja rządowa PI 6.4.: parki krajobrazowe, organizacje pozarządowe, administracja rządowa, jednostki naukowe, mikro i małe przedsiębiorstwa. wskaźniki: rezultatu: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [szt.] (PI 6.3.) Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony [ha] (PI 6.4.) Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych [osoby] (PI 6.4) produktu: Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] (PI 6.3) Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] (PI 6.3.) Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] (PI 6.4.) Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem (PI 6.4.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

24 Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu (EFRR) alokacja: 339 422 850,00 EURO, tj. 19,9% priorytety: 7.2. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T 7.3. Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając transport śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne 7.4. Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

25 Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu (EFRR) zakres: PI 7.2.: budowa, przebudowa dróg wojewódzkich, na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T; inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach (BRD, ITS); projekty przebudowy, rozbudowy dróg, lokalnych, gminnych i powiatowych stanowiących element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją obszarów miejskich i wiejskich, zrównoważoną mobilnością miejską budowa obwodnic i tras średnicowych miast. PI 7.3.: budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury centrów logistycznych i terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T; projekty z zakresu wdrażania rozwiązań i technik zarządzania i monitorowania ruchu śródlądowych dróg wodnych (w tym portów śródlądowych). PI 7.4.: budowa, modernizacja, rehabilitacja sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej; zakup i modernizacja taboru kolejowego dla połączeń wojewódzkich. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

26 Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu (EFRR) Typy beneficjentów: PI 7.2.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia (będące zarządcą dróg wojewódzkich) PI 7.3.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, administracja państwowa PI 7.4.: samorząd województwa (zarządca sieci kolejowej) PKP PLK S.A., administracja państwowa wskaźniki: rezultatu: Przepustowość sieci dróg wojewódzkich [osoby/rok] (PI 7.2.) Zdolność przeładunkowa wybudowanych lub przebudowanych centrów logistycznych/terminali kontenerowych [TEU/rok] (PI 7.3.) Przepustowość linii kolejowych (liczba nowych pasażerów ) (osoby/rok) (PI 7.4.) produktu: Całkowita długość nowych dróg [km] (PI 7.2.) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] (PI 7.2.) Liczba wybudowanych lub przebudowanych centrów logistycznych dla obsługi transportu intermodalnego [szt.] (PI 7.3.) Całkowita długość nowych linii kolejowych [km] (PI 7.4.) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych [km] (PI 7.4.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

27 Oś priorytetowa 11. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry – EFRR alokacja: 186 349 800,00EURO, tj. 10,9 % priorytety: 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do Rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych 9.3. Wspieranie przedsiębiorstw społecznych; 10.4. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej zakres: PI 9.1.: 1) przebudowa i rozbudowa obiektów ochrony zdrowia, w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, 2) zakup aparatury i urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku, 3) dostosowanie obiektów ochrony zdrowia do użytkowania zakupionego w ramach projektu sprzętu. PI 9.3.: 1) dotacje inwestycyjne dla funkcjonujących Podmiotów Ekonomii Społecznej (ZAZ, CIS, KIS) w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS (oś 9 i oś 13 RPO) PI 10.4.: 1) infrastruktura potrzebna do prowadzenia kształcenia osób dorosłych (w powiązaniu z działaniami realizowanymi w osi 10 EFS), 2) uzupełnienie bazy techniczno -dydaktycznej oraz rozwój wysokiej jakości edukacji na poziomie szkół podlegających samorządowi województwa poprzez działania inwestycyjne w infrastrukturę edukacyjną, 3) tworzenie i rozwój instytucji popularyzujących naukę i innowacje wśród mieszkańców regionu- małe koperniki, Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

28 Typy beneficjentów: PI 9.1.: Podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z wyłączeniem ratownictwa medycznego. PI 9.3.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Organizacje pozarządowe; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych. PI 10.4.: samorządowe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji; Organizacje pozarządowe; Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych. wskaźniki: rezultatu: Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych) (PI 9.1., PI 9.3.) Osoby dorosłe w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (PI 10.4.) produktu: Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] (PI 9.1.) Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem [szt.] (PI 9.3.) Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C) (PI 10.4.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

29 Polityka miejska (Oś 11) Polityka miejska-EFS- Rozwój lokalny przyjazny rodzinie (Oś 12) Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (Oś 13) Polityka terytorialna PI 4.3 modernizacja energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budownictwie publicznym PI 4.5 niskoemisyjny transport miejski PI 6.2 gospodarka wodno-ściekowa PI 6.4 ochrona i promocja zasobów przyrodniczych PI 6.5 poprawa stanu środowiska miejskiego, rekultywacja terenów poprzemysłowych PI 9.2 rewitalizacja społeczno-gospodarcza PI 10.4 infrastruktura dla rozwoju innowacyjnej edukacji PI 8.8 równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego PI 9.4 aktywna integracja PI 9.8 rozwój ekonomii społecznej PI 10.1 innowacyjna edukacja PI 9.2 rewitalizacja społeczno-gospodarcza PI 9.9 lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność

30 Oś priorytetowa 12. Polityka terytorialna EFRR alokacja: 282 186 840,00 EURO, tj. 16,5 % priorytety: 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym; 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych; warunek: plan gospodarki nieskoemisyjnej, zintegrowany charakter projektu (w przypadku ZIT), 6.2. Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego; 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury; 6.5. Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza; 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich; 10.4. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. - 1) zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, w szczególności na obszarach wiejskich oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez działania inwestycyjne w infrastrukturę przedszkolną, 2) uzupełnienie bazy techno dydaktycznej oraz rozwój wysokiej jakości edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego poprzez działania inwestycyjne w infrastrukturę edukacyjną. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

31 Typy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

32 wskaźniki: rezultatu: Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (PI 4.3.) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] (PI 4.3.) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (PI 4.3.) Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (PI 4.3., PI 4.5.) Zużycie energii pierwotnej (PI 4.3.) Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto (PI 4.3.) Emisja gazów cieplarnianych (PI 4.3., PI 4.5.) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoby] (PI 6.2.) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (PI 6.2.) Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (PI 6.2.) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [szt] (PI 6.4.) Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.] (PI 6.5.) produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) (PI 4.3.) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (PI 4.3.) Pojemność zakupionego lub zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] (PI 4.5.) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] (PI 4.5.) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] (PI 6.2.) Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] (PI 6.2.) Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] (PI 6.4.) Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] (PI 6.4.) Nowa otwarta przestrzeń na obszarach miejskich [m2] (PI 6.5.) Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów [ha] (PI 6.5.) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] (PI 9.2.) Liczba nowych/przebudowanych/przekształconych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitaliz. obsz. szt.](PI 9.2.) Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty (PI 10.4.) Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C) (PI 10.4.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

33 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 13. Polityka terytorialna - Rozwój lokalny przyjazny rodzinie EFS Alokacja: 114 130 720,00mln euro – 6,7 % Priorytety Inwestycyjne: 8.8 – równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego z rodzinnym 9.4 – Aktywna integracja 9.8 – Rozwój ekonomii społecznej 10.1 – Innowacyjna edukacja

34 Oś priorytetowa 14. Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (EFRR, EFS) alokacja: 37 884 300,00 EURO, tj. 2,2 % priorytety: 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich (EFRR); 9.9. Lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność (EFS) wskaźniki: rezultatu: Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych) (PI 9.2.); produktu: Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] (PI 9.2.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

35 Oś priorytetowa 14. Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (EFRR, EFS) zakres: 1 / odnowa społeczno-gospodarcza miejscowości (EFS, EFRR) 2/ wsparcie przedsiębiorczości (EFS) – bezpośrednie dotacje dla przedsiębiorców – wdrażane parasolowo, - pośrednie – inkubatory w zakresie działalności nie rolniczej (demarkacja z PROW), 3/ edukacja- zajęcia pozaszkolne (EFS), 4/ ekonomia społeczna – działania w zakresie animacji, budowania sieci współpracy lokalnych podmiotów na rzecz spółdzielni socjalnych (EFS), Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

36 Oś priorytetowa 15. Pomoc techniczna alokacja: 59 693 370,00 EURO, tj. 3,5 % wskaźniki: produktu: Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji; Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

37 PROJEKTY STRATEGICZNE Poziom MRR: „Projekty pozakonkursowe w okresie 2014-2020. Zasady identyfikacji projektów strategicznych w ramach prac nad programami operacyjnymi” „Zasady wsparcia projektów strategicznych oraz dużych projektów w perspektywie finansowej 2014-2020” Poziom regionalny: „Wytyczne w zakresie wsparcia projektów strategicznych do realizacji w ramach K-P RPO 2014-2020” Warunki: - spełnienie kryteriów wyboru (formalne, merytoryczne horyzontalne, merytoryczne specyficzne dla osi programu), - wpływ na wskaźnik w ramach danej osi programu. Harmonogram prac nad LPS (Listą Projektów Strategicznych): - listopad - projekt wytycznych IZ RPO, - nabór propozycji na listę. Osie, w których wystąpią projekty strategiczne: Oś 1., Oś 2., Oś. 3, Oś 4., Oś 6., Oś. 7, Oś 11. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

38 WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym (wniosek Komisji z 22.04.2013 COM(2013)246 final) instrumenty finansowe powinny być planowane na podstawie oceny ex ante celowości i możliwości ich wykorzystania. Zlecona została „Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020” Analiza ex ante powinna określić potencjał wykorzystania instrumentów finansowych w regionie, m.in. zdefiniowanie strony popytowej i podażowej, analiza możliwych sektorów wsparcia, określenie wartości dodanej wykorzystania IF, określenie skali potrzeb inwestycyjnych. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

39 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Pomoc publiczna Obecnie trwa proces modernizacji regulacji prawnych z zakresu pomocy publicznej. Ich dotychczasowym efektem jest przyjęcie przez Komisję Europejską m.in. nowych Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Od 01.07.2014 r. ulegnie zmianie intensywność pomocy regionalnej dla województwa kujawsko-pomorskiego: – obniżenie z poziomu 50 % do 35 %.

40 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Wydatki klimatyczne Oś priorytetowa Szacunkowa wysokość środków na cele związane ze zmianami klimatu (EUR) Udział w całości alokacji na program (%) 1 Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw 5 989 815,000,35% 3 Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu 3 860 103,000,23% 4. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 58 567 080,003,43% 6 Region przyjazny środowisku13 310 700,000,78% 7.Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 83 857 410,004,91% 8 Aktywni na rynku pracy4 880 590,000,29% 10 Innowacyjna edukacja1 689 435,000,10% 11. Polityka miejska152 274 408,008,92% Razem324 429 541,0019,01%

41 Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 v. 2.0 Toruń, 24 października 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google