Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny (RPO)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny (RPO)"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny (RPO)
Województwa Lubelskiego na lata

2 Co to jest RPO? RPO jest dokumentem spajającym wszystkie działania o charakterze rozwojowym realizowane w Województwie Lubelskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata (RPO) jest dokumentem operacyjnym, w ramach którego w latach realizowana będzie zdecydowana większość zadań jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz innych instytucji i organizacji publicznych i prywatnych.

3 Cel główny RPO Podniesienie konkurencyjności regionu prowadzącej do szybszego wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia oraz poprawy spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

4 Jak rozumieć cel główny?
Osiąganie celu głównego należy rozumieć jako podnoszenie atrakcyjności i rangi województwa w kraju i poza jego granicami oraz uzyskanie wzrostu poziomu Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca w stosunku do średniej Wspólnoty Europejskiej, a także uzyskanie poprawy wartości podstawowych wskaźników społeczno – gospodarczych mierzonych na poziomie województwa.

5 Osie priorytetowe RPO Województwa Lubelskiego 2007 - 2013
Przedsiębiorczość i innowacje Infrastruktura ekonomiczna Transport Środowisko i czysta energia Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Infrastruktura społeczna Pomoc Techniczna

6 Budżet RPO województwa lubelskiego na lata 2007-2013

7 Priorytet I: Przedsiębiorczość i innowacje
Celem priorytetu jest podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w regionie poprzez wsparcie czynników ułatwiających ich powstawanie i rozwój technologiczny. Realizacja priorytetu pozwoli przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego skutecznie konkurować na rynku krajowym i europejskim. Przed wszystkimi przedsiębiorstwami regionu stoją zadania mające na celu dostosowanie ich bazy produkcyjnej do wymogów ochrony środowiska, wynikających z dyrektyw UE.

8 Przedsiębiorstwa na Lubelszczyźnie

9 Grupy beneficjentów: Regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe i poręczeniowe działające na terenie województwa lubelskiego Instytucje pośrednictwa finansowego działające na terenie województwa lubelskiego Parki naukowo-technologiczne i przemysłowe Jednostki samorządu terytorialnego Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Przedsiębiorcy, w tym mikro, mali i średni przedsiębiorcy Jednostki naukowe Szkoły wyższe Przedsiębiorstwa energetyczne (zgodnie z definicją w ustawie – Prawo energetyczne)

10 Przedsiębiorczość i innowacje
Działanie 1.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw Działanie 1.3. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach Działanie 1.4. Regionalna infrastruktura dydaktyczna i badawczo-rozwojowa

11 Działanie 1.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw
Podziałanie Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych Poddziałanie Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych

12 Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw
Poddziałanie Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Poddziałanie Dotacje inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw Poddziałanie Dotacje inwestycyjne dla średnich i dużych przedsiębiorstw Poddziałanie Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów Poddziałanie Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw turystycznych

13 Priorytet II: Infrastruktura ekonomiczna
Celem priorytetu jest stworzenie przyjaznego otoczenia dla inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w regionie

14 Grupy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego,
Związki, porozumienia, stowarzyszenia jst Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Podmioty zarządzające strefami aktywności gospodarczej, parkami przemysłowymi, technologicznymi, naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, inkubatorami przedsiębiorczości akademickiej Zakłady opieki zdrowotnej Instytucje otoczenia biznesu: wspierające transfer technologii, tworzące warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, świadczące usługi o charakterze doradczym, szkoleniowym i informacyjnym, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego Samorząd gospodarczy Szkoły wyższe Przedsiębiorcy Jednostki naukowe Organizacje pozarządowe Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (w ramach realizowanych projektów z zakresu rewitalizacji)

15 Infrastruktura ekonomiczna
Działanie 2.1 Strefy gospodarcze oraz rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych Działanie 2.2 Instytucje otoczenia biznesu i transferu wiedzy Działanie 2.3. Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.4. Marketing gospodarczy

16 Działanie 2.1 Strefy gospodarcze oraz rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych
Poddziałanie Tworzenie i rozwój infrastruktury technicznej stref aktywności gospodarczej Poddziałanie Tworzenie terenów inwestycyjnych Poddziałanie Rewitalizacja miast i zdegradowanych obszarów zurbanizowanych

17 Działanie 2.2 Instytucje otoczenia biznesu i transferu wiedzy
Poddziałanie Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo Poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy

18 Priorytet III: Transport
Celem priorytetu jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny

19 Drogi na Lubelszczyźnie

20 Grupy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego
Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Zakład Przewozów Regionalnych w Lublinie PKP Zakład Taboru Cargo S.A. w Lublinie Oddział Regionalny w Lublinie Organ administracji publicznej RP Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna Spółka prawa handlowego lub spółdzielnia zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie, którego przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, utworzona zgodnie z przepisami prawa polskiego

21 Transport Działanie 3.1. Regionalny układ transportowy
Działanie 3.2. Lokalny układ transportowy Działanie 3.3. Miejski transport publiczny Działanie 3.4. Transport kolejowy Działanie 3.5. Transport lotniczy

22 Priorytet IV: Środowisko i czysta energia
Celem priorytetu jest poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego.

23 Grupy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego
Związki, porozumienia i stowarzyszenia j s t Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych działające w sferze ochrony środowiska Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki Instytucje uczestniczące w Zintegrowanym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym Podmioty działające w oparciu o ustawę z dn r., o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420) Parki narodowe i krajobrazowe oraz inne podmioty sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, PGL Lasy Państwowe wraz z jego jednostkami organizacyjnymi, organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony przyrody, jednostki naukowe, wyższe uczelnie, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz muzea przyrodnicze (tylko projekty Kategorii V, Działania 4.1)

24 Środowisko i czysta energia
Działanie 4.1. Ochrona i kształtowanie środowiska Działanie 4.2. Energia przyjazna środowisku

25 Priorytet V: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
Celem priorytetu jest zwiększenie udziału sektorów kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie powiązań międzynarodowych regionu.

26 Grupy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego
Związki, porozumienia i stowarzyszenia jst Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych Instytucje otoczenia biznesu Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420), Jednostki naukowe PGL Lasy państwowe wraz z jednostkami organizacyjnym Parki narodowe i krajobrazowe/podmioty zarządzające obszarami chronionymi Szkoły wyższe Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

27 Kultura, turystka i współpraca międzyregionalna
Działanie 5.1. Infrastruktura kultury i turystyki Działanie 5.2. Promocja kultury i turystyki Działanie 5.3. Współpraca międzyregionalna

28 Priorytet VI: Infrastruktura społeczna
Celem priorytetu jest poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy i usług medycznych, a także zwiększenie aktywności społeczności lokalnych.

29 Grupy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego
Związki, porozumienia i stowarzyszenia jst Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne, w których większość udziałów lub akcji posiada jst Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku Podmioty prowadzące statutową działalność, działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420) Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Szkoły wyższe Jednostki naukowe Jednostki organizacyjne pomocy społecznej Zakłady opieki zdrowotnej Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

30 Infrastruktura społeczna
Działanie 6.1. Edukacja i sport Działanie 6.2. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny (RPO)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google