Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

2 Co to jest RPO? RPO jest dokumentem spajającym wszystkie działania o charakterze rozwojowym realizowane w Województwie Lubelskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007 - 2013. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 (RPO) jest dokumentem operacyjnym, w ramach którego w latach 2007 - 2013 realizowana będzie zdecydowana większość zadań jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz innych instytucji i organizacji publicznych i prywatnych.

3 Cel główny RPO Podniesienie konkurencyjności regionu prowadzącej do szybszego wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia oraz poprawy spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

4 Jak rozumieć cel główny? Osiąganie celu głównego należy rozumieć jako podnoszenie atrakcyjności i rangi województwa w kraju i poza jego granicami oraz uzyskanie wzrostu poziomu Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca w stosunku do średniej Wspólnoty Europejskiej, a także uzyskanie poprawy wartości podstawowych wskaźników społeczno – gospodarczych mierzonych na poziomie województwa.

5 Osie priorytetowe RPO Województwa Lubelskiego 2007 - 2013 Przedsiębiorczość i innowacje Przedsiębiorczość i innowacje Infrastruktura ekonomiczna Infrastruktura ekonomiczna Transport Transport Środowisko i czysta energia Środowisko i czysta energia Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Infrastruktura społeczna Infrastruktura społeczna Pomoc Techniczna Pomoc Techniczna

6 Budżet RPO województwa lubelskiego na lata 2007-2013

7 Priorytet I: Przedsiębiorczość i innowacje Celem priorytetu jest podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w regionie poprzez wsparcie czynników ułatwiających ich powstawanie i rozwój technologiczny. Celem priorytetu jest podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w regionie poprzez wsparcie czynników ułatwiających ich powstawanie i rozwój technologiczny. Realizacja priorytetu pozwoli przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego skutecznie konkurować na rynku krajowym i europejskim. Przed wszystkimi przedsiębiorstwami regionu stoją zadania mające na celu dostosowanie ich bazy produkcyjnej do wymogów ochrony środowiska, wynikających z dyrektyw UE. Realizacja priorytetu pozwoli przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego skutecznie konkurować na rynku krajowym i europejskim. Przed wszystkimi przedsiębiorstwami regionu stoją zadania mające na celu dostosowanie ich bazy produkcyjnej do wymogów ochrony środowiska, wynikających z dyrektyw UE.

8 Przedsiębiorstwa na Lubelszczyźnie

9 Grupy beneficjentów: Regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe i poręczeniowe działające na terenie województwa lubelskiego Regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe i poręczeniowe działające na terenie województwa lubelskiego Instytucje pośrednictwa finansowego działające na terenie województwa lubelskiego Instytucje pośrednictwa finansowego działające na terenie województwa lubelskiego Parki naukowo-technologiczne i przemysłowe Parki naukowo-technologiczne i przemysłowe Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Przedsiębiorcy, w tym mikro, mali i średni przedsiębiorcy Przedsiębiorcy, w tym mikro, mali i średni przedsiębiorcy Jednostki naukowe Jednostki naukowe Szkoły wyższe Szkoły wyższe Przedsiębiorstwa energetyczne (zgodnie z definicją w ustawie – Prawo energetyczne) Przedsiębiorstwa energetyczne (zgodnie z definicją w ustawie – Prawo energetyczne)

10 Przedsiębiorczość i innowacje Działanie 1.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Działanie 1.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw Działanie 1.3. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach Działanie 1.3. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach Działanie 1.4. Regionalna infrastruktura dydaktyczna i badawczo-rozwojowa Działanie 1.4. Regionalna infrastruktura dydaktyczna i badawczo-rozwojowa

11 Działanie 1.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Podziałanie 1.1.1. Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych Podziałanie 1.1.1. Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych Poddziałanie 1.1.2 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych Poddziałanie 1.1.2 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych

12 Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.2 Dotacje inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.2 Dotacje inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.3 Dotacje inwestycyjne dla średnich i dużych przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.3 Dotacje inwestycyjne dla średnich i dużych przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów Poddziałanie 1.2.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów Poddziałanie 1.2.5. Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw turystycznych Poddziałanie 1.2.5. Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw turystycznych

13 Priorytet II: Infrastruktura ekonomiczna Celem priorytetu jest stworzenie przyjaznego otoczenia dla inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w regionie

14 Grupy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, Jednostki samorządu terytorialnego, Związki, porozumienia, stowarzyszenia jst Związki, porozumienia, stowarzyszenia jst Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Podmioty zarządzające strefami aktywności gospodarczej, parkami przemysłowymi, technologicznymi, naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, inkubatorami przedsiębiorczości akademickiej Podmioty zarządzające strefami aktywności gospodarczej, parkami przemysłowymi, technologicznymi, naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, inkubatorami przedsiębiorczości akademickiej Zakłady opieki zdrowotnej Zakłady opieki zdrowotnej Instytucje otoczenia biznesu: wspierające transfer technologii, tworzące warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, świadczące usługi o charakterze doradczym, szkoleniowym i informacyjnym, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego Instytucje otoczenia biznesu: wspierające transfer technologii, tworzące warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, świadczące usługi o charakterze doradczym, szkoleniowym i informacyjnym, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego Samorząd gospodarczy Samorząd gospodarczy Szkoły wyższe Szkoły wyższe Przedsiębiorcy Przedsiębiorcy Jednostki naukowe Jednostki naukowe Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (w ramach realizowanych projektów z zakresu rewitalizacji) Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (w ramach realizowanych projektów z zakresu rewitalizacji)

15 Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.1 Strefy gospodarcze oraz rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych Działanie 2.1 Strefy gospodarcze oraz rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych Działanie 2.2 Instytucje otoczenia biznesu i transferu wiedzy Działanie 2.2 Instytucje otoczenia biznesu i transferu wiedzy Działanie 2.3. Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.3. Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.4. Marketing gospodarczy Działanie 2.4. Marketing gospodarczy

16 Działanie 2.1 Strefy gospodarcze oraz rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych Poddziałanie 2.1.1. Tworzenie i rozwój infrastruktury technicznej stref aktywności gospodarczej Poddziałanie 2.1.1. Tworzenie i rozwój infrastruktury technicznej stref aktywności gospodarczej Poddziałanie 2.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych Poddziałanie 2.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych Poddziałanie 2.1.3. Rewitalizacja miast i zdegradowanych obszarów zurbanizowanych Poddziałanie 2.1.3. Rewitalizacja miast i zdegradowanych obszarów zurbanizowanych

17 Działanie 2.2 Instytucje otoczenia biznesu i transferu wiedzy Poddziałanie 2.2.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo Poddziałanie 2.2.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo Poddziałanie 2.2.2. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy Poddziałanie 2.2.2. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy

18 Priorytet III: Transport Celem priorytetu jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny

19 Drogi na Lubelszczyźnie

20 Grupy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno- prywatnym Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno- prywatnym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Zakład Przewozów Regionalnych w Lublinie PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Zakład Przewozów Regionalnych w Lublinie PKP Zakład Taboru Cargo S.A. w Lublinie Oddział Regionalny w Lublinie PKP Zakład Taboru Cargo S.A. w Lublinie Oddział Regionalny w Lublinie Organ administracji publicznej RP Organ administracji publicznej RP Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna Spółka prawa handlowego lub spółdzielnia zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej Spółka prawa handlowego lub spółdzielnia zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie, którego przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, utworzona zgodnie z przepisami prawa polskiego Stowarzyszenie, którego przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, utworzona zgodnie z przepisami prawa polskiego

21 Transport Działanie 3.1. Regionalny układ transportowy Działanie 3.1. Regionalny układ transportowy Działanie 3.2. Lokalny układ transportowy Działanie 3.2. Lokalny układ transportowy Działanie 3.3. Miejski transport publiczny Działanie 3.3. Miejski transport publiczny Działanie 3.4. Transport kolejowy Działanie 3.4. Transport kolejowy Działanie 3.5. Transport lotniczy Działanie 3.5. Transport lotniczy

22 Priorytet IV: Środowisko i czysta energia Celem priorytetu jest poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego.

23 Grupy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Związki, porozumienia i stowarzyszenia j s t Związki, porozumienia i stowarzyszenia j s t Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych działające w sferze ochrony środowiska Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych działające w sferze ochrony środowiska Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki Instytucje uczestniczące w Zintegrowanym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym Instytucje uczestniczące w Zintegrowanym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym Podmioty działające w oparciu o ustawę z dn. 28.07.05r., o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420) Podmioty działające w oparciu o ustawę z dn. 28.07.05r., o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420) Parki narodowe i krajobrazowe oraz inne podmioty sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, PGL Lasy Państwowe wraz z jego jednostkami organizacyjnymi, organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony przyrody, jednostki naukowe, wyższe uczelnie, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz muzea przyrodnicze (tylko projekty Kategorii V, Działania 4.1) Parki narodowe i krajobrazowe oraz inne podmioty sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, PGL Lasy Państwowe wraz z jego jednostkami organizacyjnymi, organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony przyrody, jednostki naukowe, wyższe uczelnie, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz muzea przyrodnicze (tylko projekty Kategorii V, Działania 4.1)

24 Środowisko i czysta energia Działanie 4.1. Ochrona i kształtowanie środowiska Działanie 4.1. Ochrona i kształtowanie środowiska Działanie 4.2. Energia przyjazna środowisku Działanie 4.2. Energia przyjazna środowisku

25 Priorytet V: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Celem priorytetu jest zwiększenie udziału sektorów kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie powiązań międzynarodowych regionu.

26 Grupy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Związki, porozumienia i stowarzyszenia jst Związki, porozumienia i stowarzyszenia jst Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych Instytucje otoczenia biznesu Instytucje otoczenia biznesu Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420), Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420), Jednostki naukowe Jednostki naukowe PGL Lasy państwowe wraz z jednostkami organizacyjnym PGL Lasy państwowe wraz z jednostkami organizacyjnym Parki narodowe i krajobrazowe/podmioty zarządzające obszarami chronionymi Parki narodowe i krajobrazowe/podmioty zarządzające obszarami chronionymi Szkoły wyższe Szkoły wyższe Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

27 Kultura, turystka i współpraca międzyregionalna Działanie 5.1. Infrastruktura kultury i turystyki Działanie 5.1. Infrastruktura kultury i turystyki Działanie 5.2. Promocja kultury i turystyki Działanie 5.2. Promocja kultury i turystyki Działanie 5.3. Współpraca międzyregionalna Działanie 5.3. Współpraca międzyregionalna

28 Priorytet VI: Infrastruktura społeczna Celem priorytetu jest poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy i usług medycznych, a także zwiększenie aktywności społeczności lokalnych.

29 Grupy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Związki, porozumienia i stowarzyszenia jst Związki, porozumienia i stowarzyszenia jst Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne, w których większość udziałów lub akcji posiada jst Spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne, w których większość udziałów lub akcji posiada jst Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku Podmioty prowadzące statutową działalność, działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420) Podmioty prowadzące statutową działalność, działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420) Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Szkoły wyższe Szkoły wyższe Jednostki naukowe Jednostki naukowe Jednostki organizacyjne pomocy społecznej Jednostki organizacyjne pomocy społecznej Zakłady opieki zdrowotnej Zakłady opieki zdrowotnej Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

30 Infrastruktura społeczna Działanie 6.1. Edukacja i sport Działanie 6.1. Edukacja i sport Działanie 6.2. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Działanie 6.2. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google