Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie kształcenia zawodowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie kształcenia zawodowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie kształcenia zawodowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 RPO PO WER RPO 2 EFS w latach 2014-2020

3 Środki EFS na wsparcie kształcenia zawodowego 930 mln EUR89 mln EUR

4 Jakie wsparcie w PO WER? 1. Wypracowanie mechanizmów umożliwiających nawiązanie i prowadzenie dialogu z pracodawcami na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – powołanie zespołów partnerów społecznych 2. Modernizacja treści i metod kształcenia i szkolenia zawodowego w celu jej dostosowania do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy (opracowanie ścieżek rozwoju w konkretnej branży/ zawodzie szkolnictwa zawodowego w systemie szkolnym i pozaszkolnym) 3. Doskonalenie systemu egzaminów zawodowych oraz egzaminów w zawodach mistrza i czeladnika we współpracy z pracodawcami 4. Opracowanie e-zasobów i e-podręczników do kształcenia zawodowego

5 Jakie wsparcie w PO WER? 5. Wypracowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizacje praktycznej nauki zawodu (opracowanie ram jakości staży i praktyk, modelowych programów praktycznej nauki zawodu czy też modelu zachęt dla pracodawców angażujących się w proces kształcenia zawodowego) 6. Wypracowanie modeli współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami funkcjonujących w SSE, a także ze szkołami wyższymi 7. Zapewnienia informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych

6 Jakie wsparcie w RPO? 1.Inicjowanie współpracy szkół z pracodawcami wspólne przygotowywanie programów nauczania, wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zwiększenie udziału pracodawców w organizacji praktyk i staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego, włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, tworzenie klas patronackich w szkołach czy wprowadzania nowych kierunków kształcenia 2. Uzupełnienie działań prowadzonych w systemie dualnym (praktyczna nauka zawodu + przygotowanie zawodowe uczniów w charakterze młodocianego pracownika)

7 Jakie wsparcie w RPO? 3. Wsparcie uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe lub ogólne oraz osób dorosłych, w tym poprzez: pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych; dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe; organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi; udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych; wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji; realizacja pozaszkolnych form kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych.

8 Jakie wsparcie w RPO? 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek poprzez: 6. Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, w tym poprzez: przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU dla określonej branży wsparcie realizacji zadań przez CKZiU dla określonych branż 5. Wyposażenie/ doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne

9 utworzenie 25 zespołów partnerów społecznych dla kształcenia zawodowego modernizacja podstaw programowych dla 190 zawodów wypracowanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie praktycznej nauki zawodu dla 100 zawodów opracowanie modelu współpracy pracodawców funkcjonujących w SSE opracowanie 150 e-podręczników dla kształcenia zawodowego Efekty PO WER Efekty RPO objęcie programem stażu lub praktyki 222 tyś. uczniów podniesienie kompetencji ok. 20 tyś nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu doposażenie ponad 2 tyś. szkół utworzenie 182 Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub analogicznych instytucji

10 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


Pobierz ppt "Finansowanie kształcenia zawodowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google