Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 7 maja 2015 r. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA EDUKACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 7 maja 2015 r. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA EDUKACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 7 maja 2015 r. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA EDUKACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020

2 Wsparcie przedsięwzięć w zakresie edukacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020 koncentruje się na czterech obszarach:. Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego EDUKACJA PRZEDSZKOLNA KSZTAŁCENIE OGÓLNE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych) KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

3 . CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego Wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego (w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach) Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego ALOKACJA DLA OSI: 194 894 146 €

4 Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (ZIT) Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (RIT) Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (konkurs) Typy projektów: Programy zapewnienia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc przedszkolnych oraz podnoszące jakość edukacji obejmujące: a) utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych (w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń lub/i doposażenie danej placówki w materiały dydaktyczne), b) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, c) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających/specjalnych. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

5 Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego (konkurs) Typy projektów: a) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (m.in. kompetencji matematyczno- przyrodniczych, informatycznych, porozumiewania się w językach obcych) oraz kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, b) Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego c) Realizacja programów wspomagających szkołę/placówkę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, d) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli KSZTAŁCENIE OGÓLNE

6 Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego (ZIT) Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego (RIT) Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego (konkurs) Typy projektów: 1. Poprawa jakości edukacji w szkołach/placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności z pracodawcami poprzez: a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych prze uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, c)rozwój współpracy szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, d)rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego 2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkołach/placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

7 Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Typy projektów: a) Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego, b) Kursy umiejętności zawodowych, c) Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, d) Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, e) Kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych f) Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności uzyskanych w sposób formalny i pozaformalny g) Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych h) Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkołach/placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

8 Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne (ZIT) Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne (RIT) Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne (konkurs) Typy projektów: Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

9 KOMPLEMENTARNOŚC PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 jest programem dwufunduszowym, finansowanym zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działania podejmowane w ramach osi XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego (EFS) zakładają komplementarność względem osi XII Infrastruktura edukacyjna (EFRR). Zwiększenie komplementarności i efektywności podejmowanych działań, a także ściślejsze powiązanie projektów infrastrukturalnych i „miękkich”. CROSS-FINANCING EFRR i EFS mogą finansować, w komplementarny sposób oraz z zastrzeżeniem ograniczenia w wysokości do 10% unijnego finansowania w odniesieniu do każdej osi priorytetowej programu operacyjnego, część operacji, w przypadku której koszty kwalifikują się do wsparcia z drugiego funduszu w oparciu o zasady kwalifikowalności stosowane do tego funduszu, pod warunkiem że koszty te są konieczne do odpowiedniej realizacji operacji i są bezpośrednio z nią związane.

10 Oś priorytetowa XII: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Typy projektów: Przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Typy projektów: Przebudowa, rozbudowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. WAŻNE! Wsparcie inwestycyjne projektów ze środków EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi ze środków EFS, które pełnią rolę wiodącą względem EFRR. ALOKACJA DLA OSI: 81 100 493 €

11 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Typy projektów Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych. 11.4.1 11.4.2 11.4.3 Główne grupy beneficjentów 1.Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia; 2.Placówki kształcenia ustawicznego; 3.Partnerzy społeczno-gospodarczy. Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice www.efs.slaskie.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Katowice, 7 maja 2015 r. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA EDUKACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google