Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Wymiar terytorialny RPO i SRW,  Zintegrowane podejście do planowania rozwoju regionalnego i lokalnego  Dopasowanie mechanizmów finansowych i zakresów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Wymiar terytorialny RPO i SRW,  Zintegrowane podejście do planowania rozwoju regionalnego i lokalnego  Dopasowanie mechanizmów finansowych i zakresów."— Zapis prezentacji:

1

2  Wymiar terytorialny RPO i SRW,  Zintegrowane podejście do planowania rozwoju regionalnego i lokalnego  Dopasowanie mechanizmów finansowych i zakresów tematycznych wsparcia  Uwzględnienie specyfiki poszczególnych obszarów, ich powiązań funkcjonalno- przestrzennych  Wydobycie endogenicznych czynników rozwoju  Kreowanie nowych form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

3 Obszar funkcjonalny Bydgoszcz Toruń Obszar funkcjonalny/powiat Włocławek Obszar funkcjonalny/powiat Grudziądz Obszar funkcjonalny/powiat Inowrocław Obszar funkcjonalny/powiat Miasto powiatowe Obszar objęty RLKS/LGD Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – poziom metropolitalny (obligatoryjny) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – poziom regionalny/subregionalny (nieobligatoryjny) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – poziom powiatowy (nieobligatoryjny) Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Poziom lokalny – Obszar Lokalnej Aktywności (nieobligatoryjny)

4 obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich obszar funkcjonalny – wg propozycji MRR rozszerzonej o propozycję Zarządu Województwa (tj. z uwzględnieniem Chełmży, Czernikowa i Nakła n/Notecią)

5  Tworzony jest zgodnie z założeniami organizacji i funkcjonowania ZIT określonymi w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  Forma organizacyjno-prawna ZIT musi odpowiadać przyjętym założeniom  Poziom decentralizacji zadań oraz kompetencji będzie wynikiem porozumienia pomiędzy Zarządem ZIT a Instytucją Zarządzającą RPO (IZ)

6 obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław z ich obszarami funkcjonalnymi (podstawą wyznaczenia – powiat)

7  Może zostać utworzony z inicjatywy samorządów miast Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia, które zawierają porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych funkcjonujących w obszarze ich powiatów ziemskich  Przyjmuje się, że podstawowym obszarem działania ewentualnego ZIT Regionalnego/Subregionalnego byłby optymalnie obszar powiatu. Rzeczywisty zasięg może jednak wykraczać poza granice powiatu.  Samorządy tworzące ZIT Regionalny/Subregionalny ustalają zakres współpracy oraz formę prawno-organizacyjną ZIT  Organem wykonawczym ZIT jest Zarząd Związku ZIT, którego przewodniczącym jest odpowiednio prezydent Włocławka, Grudziądza oraz Inowrocławia  Poziom decentralizacji zadań oraz kompetencji będzie wynikiem porozumienia pomiędzy Zarządem ZIT a IZ  Zasada preselekcji projektów

8 obejmuje powiaty: Aleksandrowski, Brodnicki, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Lipnowski, Mogileński, Nakielski, Radziejowski, Rypiński, Sępoleński, Świecki, Tucholski, Wąbrzeski, Żniński

9  Określane jako Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, który powinien obejmować swym zasięgiem każdorazowo jeden powiat ziemski  Inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięć na tym obszarze jest Starosta Powiatowy, który podejmuje działania na rzecz stworzenia warunków dla współpracy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego  Współdziałanie Starostwa Powiatowego oraz pozostałych jednostek terytorialnych z obszaru powiatu odbywa się w ramach porozumienia, którego sygnatariuszami są przedstawiciele powiatu oraz poszczególnych miast i gmin  Powołany zostanie Komitet Monitorujący, w skład którego wejdą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego będących sygnatariuszami porozumienia o współpracy oraz przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO  Zasada preselekcji projektów

10

11  Określony jako Obszar Lokalnej Aktywności, działa w oparciu o zasadę RLKS i LGD  Powstaje z inicjatywy samorządów lokalnych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców. W tym celu tworzy się Grupa Inicjatywna określająca strukturę, zasięg oraz kierunki działania. W pracach Grupy Inicjatywnej uczestniczy przedstawiciel IZ  Może działać na obszarze objętym ZIT (komplementarność działań)  Minimum dwie gminy  Zadania muszą być spójne i skoordynowane, służące rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów danego obszaru  Wsparcie środowisk lokalnych w celu utworzenia RLKS  Możliwość tworzenia RLKS oraz stosowania tego instrumentu w dzielnicach lub osiedlach w miastach powyżej 20 tys. Mieszkańców  Działania będą koordynowane w imieniu Zarządu Województwa przez Komitet Regionalny (ustalanie kryteriów wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju, nadzór nad wyborem projektów oraz koordynacja działań)  Zasada preselekcji projektów

12  Na każdym poziomie podstawą będą strategie rozwoju danego obszaru określające uwarunkowania, specyfikę oraz kierunki i przedsięwzięcia rozwojowe  Objęcie okresu czasu do 2020 r.  Wynik współpracy wszystkich podmiotów wchodzących w skład obszaru objętego instrumentem ZIT  Spójność ze Strategią Rozwoju Województwa oraz krajowymi i wspólnotowymi dokumentami strategicznymi oraz programowymi  W procesie opracowania strategii należy zapewnić ścisłą współpracę z IZ  Strategia przyjęta i podpisana przez wszystkie podmioty wchodzące w skład danego ZIT/Obszaru  Strategia ZIT poziomu metropolitalnego: strategia zgodna z wytycznymi MRR  Strategia ZIT poziomu regionalnego i subregionalnego, Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Obszaru Lokalnej Aktywności zgodnie z wytycznymi IZ

13 Planowanie Strategiczne (planowanie rozwoju) Strategia Rozwoju Województwa 2014-2020 Strategia ZIT (poziom metropolii) Strategia ZIT (poziom regionalny i subregionalny) Strategia ZIT (poziom powiatowy) Strategie LGD /Obszaru Funkcjonalnego Lokalnego Rozwoju Gospodarczego - Zintegrowana Strategia Lokalnej Polityki Gospodarczej

14  1) Syntetyczna diagnoza,  2) Terytorialny wymiar wsparcia,  3) Cele rozwojowe,  4) Priorytety inwestycyjne,  5) Tryb i zasady wyboru projektów,  6) Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji,  7) Instrumenty realizacji,  8) System wdrażania i monitorowania.

15  Definicja obszaru objętego strategią,  Analiza potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju,  Opis i hierarchia celów,  Plan działań określający proces realizacji strategii,  Opis rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania strategii,  Plan finansowy strategii,  Opis procesu zaangażowania społeczności lokalnej w opracowanie LSR

16 ANALIZA POTENCJAŁÓW potrzeby cele wskaźniki

17 Metropolitaln y BydgoszczToruń Regionalny/Subregionalny WłocławekGrudziądzInowrocław Obszary powiatowe Lokalne Grupy Działania STRATEGIE KONTRAKT REGIONALNY

18 POLITYKA TERYTORIALNA POLITYKA MIEJSKA POLITYKA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

19 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POLITYKA TERYTORIALNA cele kierunki System wskaźników dla poszczególnych obszarów

20 Departament Planowania Regionalnego Wydział Planowania Strategicznego Biuro Programowania Rozwoju Województwa


Pobierz ppt " Wymiar terytorialny RPO i SRW,  Zintegrowane podejście do planowania rozwoju regionalnego i lokalnego  Dopasowanie mechanizmów finansowych i zakresów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google