Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany instytucjonalne w monitorowaniu polityki rozwoju (KFT i RFT) Zielona Góra, 26 czerwca 2013 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany instytucjonalne w monitorowaniu polityki rozwoju (KFT i RFT) Zielona Góra, 26 czerwca 2013 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany instytucjonalne w monitorowaniu polityki rozwoju (KFT i RFT) Zielona Góra, 26 czerwca 2013 r. 1

2 Instrumenty wsparcia strategicznego wymiaru polityki regionalnej Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie z 13 lipca 2010 r. wprowadziła instrumenty wsparcia strategicznego wymiaru polityki regionalnej: Krajowe Forum Terytorialne (KFT) Regionalne Fora Terytorialne (RFT) System monitorowania i ewaluacji polityki regionalnej: obserwatoria rozwoju terytorialnego: krajowe obserwatorium terytorialne (KOT), regionalne obserwatoria terytorialne (ROT). 2

3 Krajowe Forum Terytorialne (KFT) Skład KFT: 21 przedstawicieli strony rządowej, 24 przedstawicieli strony samorządowej, 17 przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych (8 reprezentantów organizacji pracodawców i pracowników, 1 przedstawiciel związku banków polskich, 5 reprezentantów organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli środowisk naukowych), dodatkowo zapraszani eksperci np. z OECD, Komisji Europejskiej, Banku Światowego itp., którzy występują w roli obserwatorów nie posiadających prawa do głosowania. Samorząd Województwa Lubuskiego w KFT reprezentuje Marszałek Elżbieta Polak. 3

4 KFT - ciało doradcze Ministra Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialne za właściwe ukierunkowanie jego działań wobec innych resortów, samorządów terytorialnych i innych podmiotów. KFT - ciało doradcze Ministra Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialne za właściwe ukierunkowanie jego działań wobec innych resortów, samorządów terytorialnych i innych podmiotów. Wybrane zadania KFT: 1. analizowanie kluczowych procesów i zjawisk mających wpływ na politykę regionalną pod kątem wpływu polityk unijnych na rozwój regionalny w Polsce, 2. ocena realizacji polityki regionalnej w oparciu o postępy realizacji polityk sektorowych, 3. formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie wymiaru terytorialnego polityk krajowych i unijnych w oparciu o badania, analizy i raporty, 4. inicjowanie debaty na temat kierunków i form realizacji polityki regionalnej, 5. formułowanie opinii dotyczących planów pracy i standardów metodologicznych dla krajowego i regionalnych obserwatoriów terytorialnych. 4

5 Regionalne Forum Terytorialne (RFT) Zapisy Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020: w województwie lubuskim rolę RFT pełni Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego. Zapisy Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020: w województwie lubuskim rolę RFT pełni Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego. Ujednolicenie zapisów dotyczących Rady – RFT: 1.Uchwała Nr 174/2071/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z 12.03.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady 2. Uchwała Nr 1/2013 (projekt) Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady 5

6 Zmiany w Regulaminie Rady Zmiany merytoryczne: § 3. Rada pełni w województwie lubuskim rolę Regionalnego Forum Terytorialnego. § 6.1 Rada wydaje zalecenia, opinie, oceny i rekomendacje oraz podejmuje decyzje w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwał i stanowisk. § 10. Jeśli zakres omawianych spraw tego wymaga, Rada może tworzyć tematyczne grupy robocze. Rozdział III Zadania Rady i Przewodniczącego § 14. Zadania Rady. § 15. Zadania Przewodniczącego. Zmiany organizacyjne: § 7.2 Projekt protokołu rozsyłany jest pocztą elektroniczną Członkom Rady w terminie 20 dni roboczych od dnia posiedzenia w celu akceptacji lub zgłoszenia uwag. 6

7 Zmiany w Regulaminie Rady § 8. Przebieg każdego posiedzenia Rady jest rejestrowany przy wykorzystaniu środków zapisu dźwięku. Nagrania są wykorzystywane do sporządzenia uchwał, stanowisk, rekomendacji oraz protokołów z posiedzeń i są kasowane po przyjęciu protokołu. Obsługa administracyjna § 16 Obsługę administracyjno-biurową Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego zapewnia Biuro Rady, którego funkcję pełni Wydział ds. Rozwoju Regionu w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. § 17 Do zadań Biura Rady należy w szczególności 1) zawiadamianie Członków Rady o terminie posiedzenia wraz z propozycją porządku obrad i materiałami do rozpatrzenia drogą elektroniczną oraz/lub listownie, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania. 7

8 Zadania Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego – RFT 1. wspieranie działań Zarządu Województwa Lubuskiego w dziedzinie planowania rozwoju województwa lubuskiego, 2. opiniowanie ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu, 3. konsultowanie priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami krajowych dokumentów strategicznych, wyznaczających zakres i ramy polityki regionalnej, 4. wspieranie Zarządu Województwa Lubuskiego we wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, 5. opiniowanie projektów regionalnych dokumentów strategicznych, 6. inicjowanie debaty na temat kierunków i form realizacji polityki rozwoju województwa lubuskiego, 7. formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie polityki rozwoju w oparciu o wyniki badań, ewaluacji i raportów, w tym analiz dokonywanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, 8. ocena raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym województwa lubuskiego, opracowywanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, 9. rekomendowanie Lubuskiemu Regionalnemu Obserwatorium Terytorialnemu wykonanie dodatkowych analiz niezbędnych do oceny postępu realizowanej polityki rozwoju regionu, 10. współpraca z innymi Regionalnymi Forami Terytorialnymi i Krajowym Forum Terytorialnym. 8

9 Dziękuję za uwagę Katarzyna Drożak Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej 9


Pobierz ppt "Zmiany instytucjonalne w monitorowaniu polityki rozwoju (KFT i RFT) Zielona Góra, 26 czerwca 2013 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google