Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Badań Regionalnych i Środowiska Statystyka dla polityki spójności. Wybrane wyniki badań. Dominika Rogalińska Główny Urząd Statystyczny Seminarium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Badań Regionalnych i Środowiska Statystyka dla polityki spójności. Wybrane wyniki badań. Dominika Rogalińska Główny Urząd Statystyczny Seminarium."— Zapis prezentacji:

1 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Statystyka dla polityki spójności. Wybrane wyniki badań. Dominika Rogalińska Główny Urząd Statystyczny Seminarium „Gospodarka oparta na wiedzy i innowacji motorem zrównoważonego rozwoju regionalnego” Zielona Góra, 10 maja 2016 r.

2 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Rola statystyki publicznej w monitorowaniu polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 2 1.Monitorowanie wskaźników realizacji; 2.Zapewnienie wskaźników statystycznych - projekt Statystyka dla polityki spójności (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna); 3.Delimitacja MOF – wsparcie MIR w kwestii wyznaczenia kryteriów wyznaczania obszarów funkcjonalnych.

3 Departament Badań Regionalnych i Środowiska System STRATEG 3

4 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Statystyka dla Polityki Spójności - informacje ogólne (1) Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020  Dwa projekty w ramach dwóch perspektyw finansowych  Łączny budżet (finansowanie POPT 2007-2013 i 2014- 2020): 20 650 tys. zł  Termin realizacji : 2013-2015  Zadania projektu: -Badania -Promocja i upowszechnianie rezultatów 4

5 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Statystyka dla Polityki Spójności- badania (2) 28 prac badawczych 2 ekspertyzy 1 praca metodologiczna 1 praca analityczna 1 praca rozwojowa (rozbudowa i doskonalenia systemu monitorowania rozwoju STRATEG) Tematyka prac: -Dezagregacja wskaźników Europa 2020 -Dezagregacja wskaźników z obszaru B+R i innowacyjności -Dezagregacja wskaźników z obszaru rynków narodowych i regionalnych -Monitorowanie obszarów funkcjonalnych -Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych -Bazy (Strateg) i wskaźniki dla monitorowania polityki spójności -Pozostałe prace (Efektywność energetyczna budynków administracji publicznej, Handel zagraniczny, Walory turystyczne powiatów, Infrastruktura komunalna….) 5

6 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Statystyka dla Polityki Spójności - wybrane prace badawcze (3) Dezagregacja danych dotyczących nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz personel B+R na poziom podregionów (NTS 3) Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie województw (NTS 2) z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach Badanie infrastruktury i aparatury naukowo-badawczej oraz współpracy jednostek naukowych, przedsiębiorstw, szkół wyższych, instytutów badawczych oraz innych jednostek dysponujących infrastrukturą badawczą na poziomie NTS 2

7 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Dezagregacja danych dotyczących nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz personel B+R na poziom podregionów (NTS 3) (1) Cel badania: Dane na poziomie NTS 3 (zróżnicowanie wewnątrz wojewódzkie): -nakłady wewnętrzne przedsiębiorstw na B+R -zatrudnienie w działalności B+R (wg liczby zatrudnionych, wg ekwiwalentu pełnego czasu pracy (EPC)) Zakres podmiotowy: -przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w sposób ciągły lub doraźny, -jednostki kooperujące z przedsiębiorstwami - jednostki sektora rządowego oraz jednostki sektora prywatnych instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w sposób ciągły lub doraźny, które finansowały swoją działalność B+R w ponad 50% ze środków pochodzących od przedsiębiorstw. Zakres czasowy: 2010-2012 Metodyka: Podręcznik Frascati

8 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Dezagregacja danych dotyczących nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz personel B+R na poziom podregionów (NTS 3) (2) Nakłady wewnętrzne na działalność B+R sektora przedsiębiorstw (BERD) wg podregionów (NUTS 2013) w 2012 r. (ceny bieżące)

9 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Dezagregacja danych dotyczących nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz personel B+R na poziom podregionów (NTS 3) (3) Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw wg podregionów (NUTS 2013) w 2012 r. (w osobach)

10 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Dezagregacja danych dotyczących nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz personel B+R na poziom podregionów (NTS 3) (4) Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw wg podregionów (NUTS 2013) w 2012 r. (w EPC)

11 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Dezagregacja danych dotyczących nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz personel B+R na poziom podregionów (NTS 3) (5) Wyniki – podsumowanie (wybrane dane): podregion m. Warszawa: główne miejsce prowadzenia działalności B+R w Polsce najwyższe nakłady na B+R: podregion m. Warszawa, m. Kraków, m. Wrocław, rzeszowski, trójmiejski największe zatrudnienie w B+R wg liczby osób oraz EPC: podregion m. Warszawa, m. Kraków, trójmiejski

12 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie województw (NTS 2) z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych (1) Cel badania: Wyliczenie wartości wskaźników: -korzystanie z e-administracji, Internetu, komputera -poziom umiejętności komputerowych i internetowych -dostęp gospodarstw domowych do Internetu. Zakres podmiotowy: ̶gospodarstwa domowe z co najmniej jedną osobą w wieku 12-74 lata ̶osoby w wieku 16-74 lata oraz osoby w wieku 12-15 lat Zakres czasowy: 2014 Metodyka: w oparciu o metodologię badania GUS SSI-10 – modyfikacja metodyki doboru próby.

13 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie województw (NTS 2) z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych (2) Odsetek osób korzystających z e-administracji wg województw w 2014 r.

14 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie województw (NTS 2) z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych (3) Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu w 2014 r.

15 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie województw (NTS 2) z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych (4) Odsetek osób kiedykolwiek korzystających z komputera w 2014 r.

16 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie województw (NTS 2) z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych (5) Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w 2014 r.

17 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie województw (NTS 2) z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych (6) Odsetek młodzieży w wieku 12-15 lat regularnie korzystających z Internetu w 2014 r.

18 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie województw (NTS 2) z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych (7) Wyniki – podsumowanie (wybrane dane): Korzystanie z usług e-administracji: >25% osób indywidualnych Regularni użytkownicy Internetu: ̶>63% osób w wieku 16-74 lata ̶95,4% osób w wieku 12-15 lat Nigdy nie korzystający z Internetu: ̶>28% osób w wieku 16-74 lata ̶1,4% osób w wieku 12-15 lat Kiedykolwiek korzystający z komputera: ̶73% osób w wieku 16-74 lata ̶99,2% osób w wieku 12-15 lat Umiejętności komputerowe (16-74 lata): średniozaawansowane - 22,8%, wysokie - 20% Umiejętności internetowe (16-74 lata): niskie - 30%, średniozaawansowane – 29% Szerokopasmowy dostęp do Internetu: >70% gospodarstw domowych

19 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach(1) Cel badania: Dane nt. działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw (poziom NTS 2): -rodzaje wdrażanych innowacji (produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe) -przychody ze sprzedaży innowacyjnych produktów -współpraca -korzystanie ze wsparcia publicznego dla innowacji. Zakres podmiotowy: -podmioty o liczbie pracujących poniżej 10 osób prowadzące działalność gospodarczą w ramach sekcji A-N oraz P-S PKD -Zakres czasowy: 2011-2013 Metodyka: Podręcznik Oslo.

20 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach(2) Udział mikroprzedsiębiorstw, które wprowadziły w latach 2011-2013 innowacje produktowe w liczbie mikroprzedsiębiorstw ogółem wg województw

21 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach(3) Udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem w 2013 r. wg województw

22 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach(4) Udział mikroprzedsiębiorstw, które podjęły w latach 2011-2013 współpracę z innymi jednostkami w zakresie działalności innowacyjnej w liczbie mikroprzedsiębiorstw ogółem wg województw

23 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach(5) Udział mikroprzedsiębiorstw, które korzystały w latach 2011-2013 z publicznego wsparcia dla innowacji w liczbie mikroprzedsiębiorstw ogółem wg województw

24 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach(6) Wyniki – podsumowanie (wybrane dane): Innowacje produktowe: 18,5% mikroprzedsiębiorstw (sekcja PKD Informacja i komunikacja: 38,2%) Innowacje procesowe: 19,9% mikroprzedsiębiorstw (sekcja PKD Informacja i komunikacja: 39,2%) Innowacje marketingowe: 10,4% mikroprzedsiębiorstw (sekcja PKD Informacja i komunikacja 21,5%) Innowacje organizacyjne: 20,8% mikroprzedsiębiorstw (sekcja PKD Edukacja: 30,2%) Udział przychodów ze sprzedaży innowacyjnych produktów w wartości przychodów ze sprzedaży ogółem: 4,2% (sekcja PKD Górnictwo i wydobywanie: 54,5%) Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej : 5,9% mikroprzedsiębiorstw (sekcja PKD Informacja i komunikacja: 16,9%) Wsparcie publiczne dla działalności innowacyjnej (krajowe + UE): 7,5% mikroprzedsiębiorstw (sekcja PKD Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją: 15,4%)

25 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Statystyka dla Polityki Spójności – co zyskaliśmy Decydenci i instytucje odpowiedzialne za wdrażanie polityki spójności: ̶spójny system monitorowania ̶dane wysokiej jakości (w tym na niższym poziomie agregacji terytorialnej) Sieć współpracujących instytucji: statystyka publiczna + administracja publiczna + akademia Statystyka publiczna: ̶rozpoznanie nowych obszarów tematycznych ̶opracowanie nowych metod badawczych i wskaźników ̶użycie nowych źródeł administracyjnych ̶rozwój zastosowań narzędzi analizy przestrzennej ̶rozwój systemów informacyjnych ̶zdynamizowanie aktywności badawczej jednostek statystyki publicznej ̶intensyfikacja współpracy pomiędzy jednostkami statystyki publicznej

26 Departament Badań Regionalnych i Środowiska Dziękuję za uwagę. Kontakt: Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych i Środowiska d.rogalinska@stat.gov.pl


Pobierz ppt "Departament Badań Regionalnych i Środowiska Statystyka dla polityki spójności. Wybrane wyniki badań. Dominika Rogalińska Główny Urząd Statystyczny Seminarium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google