Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Zachęty inwestycyjne dostępne dla inwestorów w Polsce Warszawa, 29 września 2008 r. Iwona Chojnowska-Haponik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Zachęty inwestycyjne dostępne dla inwestorów w Polsce Warszawa, 29 września 2008 r. Iwona Chojnowska-Haponik."— Zapis prezentacji:

1 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Zachęty inwestycyjne dostępne dla inwestorów w Polsce Warszawa, 29 września 2008 r. Iwona Chojnowska-Haponik Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych

2 Przeznaczenie: na nowe inwestycje (inwestycja początkowa) (inwestycja kapitału w utworzenie nowego lub rozbudowę istniejącego zakładu, wprowadzenie nowych produktów, zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego istniejącego zakładu) na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją (wzrost netto liczby miejsc pracy w wyniku dokonania nowej inwestycji w określonym przedziale czasu, nie dłuższym niż 3 lata od zakończenia inwestycji) wyjątkowo: pomoc operacyjna (na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania przedsiębiorstwa) Pomoc regionalna w UE

3 W przypadku małych przedsiębiorstw maksymalny poziom wsparcia może być podwyższony o dodatkowe 20%, w przypadku średnich przedsiębiorstw o dodatkowe 10%. 50% 40% 40% till 2010 30% as of 2011 Warszawa 30 % Mapa pomocy regionalnej w latach 2007-2013

4 Dopuszczalna wielkość pomocy dla dużych projektów

5 Koszty kwalifikowane  aktywa materialne, niematerialne oraz prawne grunty, budynki, maszyny/urządzenia transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technologicznej (do wysokości 50% kwalifikowanych wydatków – w przypadku dużych przedsiębiorstw) UWAGA! aktywa muszą być nowe (nie dot. MŚP oraz przejęć)  (szacunkowe) dwuletnie koszty wynagrodzenia wynikające z tworzenia nowych miejsc pracy płaca brutto + obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem koszty pracy ponoszone od dnia zatrudnienia

6 Zwolnienie z podatku dochodowego CIT w SSE Zwolnienie z podatku od nieruchomości Granty rządowe Granty współfinansowane ze środków unijnych Formy pomocy regionalnej

7 Przywileje w SSE zwolnienie z podatku dochodowego PIT lub CIT działka przygotowana pod inwestycję, dostępna po konkurencyjnej cenie bezpłatna pomoc w załatwianiu formalności związanych z inwestycją zwolnienie z podatku od nieruchomości (uzależnione od uchwały rady gminy, na terenie której zlokalizowana jest strefa) Zwolnienia podatkowe w SSE są pomocą regionalną! Specjalne Strefy Ekonomiczne

8 Definicja ustawowa:  wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkała część terytorium RP, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą  art. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych Cel:  przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów najuboższych Łączny obszar:  nie może przekroczyć 20 tys. ha Okres istnienia:  do 2020 r.

9 Zezwolenia na działalność w SSE Zezwolenie jest podstawą korzystania z pomocy publicznej w SSE Zezwolenie określa:  przedmiot działalności gospodarczej  minimalny poziom zatrudnienia  minimalną wysokość wydatków inwestycyjnych Zezwolenie wydawane jest po przeprowadzeniu przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, przez Zarządzającego SSE

10 Zakres zwolnienia podatkowego w SSE Branże wyłączone:  rybołówstwo i akwakultura  włókna syntetyczne  górnictwo węgla  budownictwo okrętowe  hutnictwo żelaza i stali  wytwarzanie i obrót produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne  produkcja pierwotna produktów rolnych Zezwolenia nie można uzyskać także m.in. na: wytwarzanie materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, roboty budowlane, handel, usługi pośrednictwa finansowego.

11 Od marca 2005 r. zezwolenie uzyskać można na niektóre usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:  informatyczne  badawczo-rozwojowe z dziedziny nauk przyrodniczych i technicznych  rachunkowości i kontroli ksiąg  księgowości z wyłączeniem deklaracji podatkowych;  call center Zakres zwolnienia podatkowego w SSE

12  Koszty inwestycji - min. 100 tys. EUR  Udział środków własnych przedsiębiorcy - co najmniej 25% (środki nie udzielone w ramach pomocy publicznej)  Obowiązek prowadzenia działalności/utrzymania miejsc pracy przez 5 lat (MŚP – 3 lata)  Zakaz przenoszenia własności składników majątku przez 5 lat od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych (MŚP – 3 lata) Warunki korzystania z pomocy regionalnej w SSE

13 Przykład 1 Intensywność pomocy - 50% Nakłady inwestycyjne - 20 mln EUR Dwuletnie koszty pracy - 8 mln EUR Korzystniejsza opcja: 50% nakładów inwestycyjnych = 10 mln EUR Przykład 2 Intensywność pomocy - 50% Nakłady inwestycyjne - 4 mln EUR Dwuletnie koszty pracy - 10 mln EUR Korzystniejsza opcja: 50% dwuletnich kosztów pracy = 5 mln EUR Dopuszczalna wysokość zwolnienia podatkowego w SSE

14  Są formą pomocy publicznej (regionalnej)  Uchwały rad gmin wprowadzające zwolnienia stanowią programy pomocowe w rozumieniu regulacji dot. pomocy publicznej  Mogą stanowić pomoc regionalną lub przyznawaną na podstawie zasady de minimis  Zwolnienia z podatku od nieruchomości - jako forma pomocy regionalnej – nie podlegają obowiązkowi notyfikacji na podstawie rozporządzenia RM z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. Zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz od środków transportu

15 Pomoc regionalna – rządowe dotacje celowe Wyjątkowa forma pomocy regionalnej ocena indywidualna projektu (MZdsIZ)  na nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją  na dofinansowanie kosztów inwestycji WARUNEK: Łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności dopuszczalnej dla danego projektu

16 Pomoc regionalna – rządowe dotacje celowe Zakres dopuszczalnej pomocy: Sektory działalności gospodarczej priorytetowe dla gospodarki:  elektronika + IT  motoryzacja  biotechnologia  lotnictwo  BPO  B+R Podstawa prawna: umowa o dotację celową w oparciu o program wieloletniego wsparcia uchwalony przez Radę Ministrów

17 Pomoc regionalna – rządowe dotacje celowe Podstawa prawna:  umowa o dotację celową w oparciu o program wieloletniego wsparcia uchwalony przez Radę Ministrów  ustawa o finansach publicznych – art. 117 – programy wieloletnie  przepisy UE – Rozporządzenie 800/2008 oraz Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej

18 Ustawa o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy z 20.04.2004 r. Pomoc w zakresie zatrudnienia: Wyłączenie blokowe na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2204/2002 – obowiązuje do uchwalenia przepisów wykonawczych do rozporządzenia KE nr 800/2008 r.  Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych – prace interwencyjne i roboty publiczne  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne – do wys. 300% płacy minimalnej  Pomoc na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji i niepełnosprawnych – odpow. do wys. 50%/60 % kosztów płac  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego – do wys. 500% wynagrodzenia przeciętnego *obowiązek notyfikacji – pomoc powyżej 15 mln EUR na dowolny okres trzyletni Instrumenty rynku pracy

19 Pomoc szkoleniowa: Wyłączenie blokowe na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 68/2001 - obowiązuje do uchwalenia przepisów wykonawczych do rozporządzenia KE nr 800/2008 r.  Refundacja kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy – do 50% przeciętnego wynagrodzenia  Refundacja kosztów szkolenia roboczego – do 80% Zwolnienia nie stosuje się w przypadku, gdy kwota pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorstwu na pojedynczy projekt szkoleniowy przekracza 1 000 000 EUR. Instrumenty nie stanowiące pomocy publicznej:  szkolenia bezrobotnych zgodnie z potrzebami pracodawcy (formuła umów trójstronnych)  staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy bezrobotnych, refundacja kosztów dojazdu i zakwaterowania Instrumenty rynku pracy cd.

20 Ogólne zasady korzystania z regionalnej pomocy publicznej Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu Beneficient pomocy musi zagwarantować finansowanie inwestycji ze środków własnych na poziomie minimum 25% Inwestycja musi być utrzymana przez okres co najmniej 5 lat od daty jej zakończenia (3 lata w przypadku małych i średnich firm) Każde nowo utworzone miejsce pracy w związku z inwestycją musi być utrzymane przez okres co najmniej 5 lat od daty utworzenia (3 lata w przypadku małych i średnich firm) Można łączyć poszczególne instrumenty wsparcia pod warunkiem, że łączna wielkość pomocy regionalnej nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy dla projektu

21 Dziękuję za uwagę 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) 334 98 00, fax (+48 22) 334 99 99 e-mail: post@paiz.gov.pl


Pobierz ppt "POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Zachęty inwestycyjne dostępne dla inwestorów w Polsce Warszawa, 29 września 2008 r. Iwona Chojnowska-Haponik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google