Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Pomoc finansowa na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej Monika Borowska Warszawa, 12.02.2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Pomoc finansowa na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej Monika Borowska Warszawa, 12.02.2009r."— Zapis prezentacji:

1 2009 Pomoc finansowa na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej Monika Borowska Warszawa, 12.02.2009r.

2 Warszawa, 12 lutego 2009r. Art. 87, ust. 1 TWE Wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

3 Warszawa, 12 lutego 2009r. Przesłanki pomocy publicznej transfer środków publicznych korzyść ekonomiczna selektywność naruszenie lub groźba naruszenia konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową

4 Warszawa, 12 lutego 2009r. …z wyjątkiem sytuacji opisanych w Traktacie (art. 87 ust. 2) Dopuszczalna jest: Pomoc, o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom, pod warunkiem, że jest przyznawana bez dyskryminacji związanej z pochodzeniem produktów Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi Pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec dotkniętych podziałem Niemiec, w zakresie, w jakim jest niezbędna do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym podziałem

5 Warszawa, 12 lutego 2009r. …z wyjątkiem sytuacji opisanych w Traktacie (art. 87 ust. 3) Za dopuszczalną może zostać uznana: Pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia Pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego Pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem

6 Warszawa, 12 lutego 2009r. Pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem Inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją, stanowiąc większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji.

7 Warszawa, 12 lutego 2009r. Ust. 2 dotyczy sytuacji, w których pomoc jest dopuszczalna z mocy samego Traktatu. Państwo Członkowskie może zatem udzielać takiej pomocy bez konieczności ubiegania się o zgodę Komisji. W ust. 3 wymienione są sytuacje, w których pomoc publiczna może zostać uznana za dopuszczalną. Organem, w którego kompetencji pozostaje uznanie pomocy za zgodną/lub niezgodną jest Komisja Europejska.

8 Warszawa, 12 lutego 2009r. Komisja Europejska może uznać pomoc publiczną za dopuszczalną: poprzez ocenę środka pomocowego zgłoszonego przez państwo członkowskie (notyfikacja – art. 88 TWE) poprzez wydanie rozporządzenia uznającego określone środki pomocowe za zgodne ze wspólnym rynkiem, tzw. wyłączenia blokowe

9 Warszawa, 12 lutego 2009r. Środkiem pomocowym może być: Pomoc indywidualna – przyznawana określonemu, z góry znanemu podmiotowi, na określony cel Program pomocowy – czyli akt normatywny wydawany przez państwo członkowskie, stanowiący podstawę do przyznawania pomocy na określony cel grupie podmiotów; grupa ta powinna być zdefiniowana w programie pomocowym w sposób abstrakcyjny, tzn. podmioty nie mogą być wskazane imiennie

10 Warszawa, 12 lutego 2009r. System prawny w zakresie pomocy publicznej Na system prawa UE w zakresie pomocy publicznej składają się: Przepisy TWE (w szczególności art. 87-89) Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (m.in. procedura notyfikacji) Rozporządzenia KE ustanawiające wyłączenia blokowe Inne akty wydawane przez KE – wytyczne, komunikaty, itp

11 Warszawa, 12 lutego 2009r. Wyłączenia blokowe rozporządzenia Komisji określające, w jakich przypadkach i na jakich warunkach pomoc może być udzielana bez obowiązku uzyskania uprzedniej zgody KE (bez notyfikacji)

12 Warszawa, 12 lutego 2009r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

13 Warszawa, 12 lutego 2009r. Szczególne warunki mające zastosowanie do regionalnej pomocy inwestycyjnej Pomoc może być udzielona wyłącznie na dokonanie tzw. inwestycji początkowej (nowej inwestycji) Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowej jednostki, dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki (…)

14 Warszawa, 12 lutego 2009r. Konieczność utrzymania inwestycji w regionie przez co najmniej pięć lat lub w przypadku MSP – trzech lat Wystąpienie efektu zachęty Intensywność pomocy nie przekracza progu pomocy obowiązującego w dniu przyznania pomocy w danym regionie objętym pomocą (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej) Wkład własny Warunki kwalifikowania kosztów: rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

15 Warszawa, 12 lutego 2009r. Pomoc de minimis (1998/2006) Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 000 EUR w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych. (…) Wyżej wymieniony okres ustala się w odniesieniu do lat budżetowych stosowanych przez podmiot gospodarczy w danym państwie członkowskim. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia (…) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie – art.37 ust.1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

16 Warszawa, 12 lutego 2009r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

17 Warszawa, 12 lutego 2009r. Kwalifikowalność wydatków Wsparciem mogą zostać objęte jedynie wydatki, które uznane zostaną za kwalifikowane w ramach projektu. Określony wydatek może zostać uznany za kwalifikowany, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki: zawiera się w katalogu wydatków co do zasady kwalifikujących się do wsparcia w ramach działania został faktycznie poniesiony w ramach projektu, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu; jest niezbędny dla realizacji projektu, tzn. jest to wydatek, bez którego projekt nie mógłby zostać zrealizowany; jest racjonalny i efektywny, stanowiący optymalny pod względem ekonomicznym i technicznym sposób wdrożenia i realizacji projektu; jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania na podstawie dowodów księgowych;

18 Warszawa, 12 lutego 2009r. Wydatki kwalifikowane w ramach działania: Katalog wydatków oraz warunki ich kwalifikowania zawiera §3 rozporządzenia 1.Wsparcie w ich zakresie stanowi regionalną pomoc inwestycyjną – grupa 1 (ust.1 pkt. 1-8) 2.Wsparcie w ich zakresie stanowi pomoc de minimis – grupa 2 (ust. 1 pkt 9-18)

19 Warszawa, 12 lutego 2009r. Tryb udzielania wsparcia 1.Pre-umowa 2.Wniosek o udzielenie wsparcia ocena formalna ocena merytoryczna 3. Umowa o udzielenie wsparcia


Pobierz ppt "2009 Pomoc finansowa na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej Monika Borowska Warszawa, 12.02.2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google