Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna"— Zapis prezentacji:

1 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
INVEST - PARK Możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Wałbrzych WSSE „INVEST-PARK”.

2 Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE)
SSE to niezamieszkała i administracyjnie wydzielona część terytorium Polski, na której przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na działalność w SSE są uprawnieni do otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Dodatkowo mają możliwość rozpoczęcia działalności na wyselekcjonowanym i przygotowanym terenie, posiadającym pełny dostęp do infrastruktury technicznej.

3 Rozporządzeniem Rady Ministrów
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997r. i funkcjonować będzie do końca 2020 r.

4 40 PODSTREF; 4 WOJEWÓDZTWA
Obszar WSSE „INVEST-PARK”: 1667,20 ha 40 PODSTREF; 4 WOJEWÓDZTWA

5 154 zezwolenia na prowadzenie działalności w WSSE
stan zatrudnienia w WSSE na koniec I kw roku 11,53 mld zł nakłady inwestycyjne w WSSE na koniec I kw roku

6 (na podstawie przepisów prawa dot. pomocy publicznej).
Inwestorzy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w WSSE “INVEST-PARK” są zwolnieni z płacenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT (na podstawie przepisów prawa dot. pomocy publicznej).

7 POMOC PUBLICZNA Pomoc udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną z tytułu: kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, lub tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

8 POMOC PUBLICZNA nowa inwestycja
Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora.

9 nowo zatrudnieni pracownicy
POMOC PUBLICZNA nowo zatrudnieni pracownicy Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, a każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.

10 POMOC PUBLICZNA wydatki inwestycyjne
Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji będące: 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego; 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika; 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych; 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;

11 POMOC PUBLICZNA wydatki inwestycyjne
Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji będące: 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji; 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

12 z tytułu kosztów nowej inwestycji
POMOC PUBLICZNA z tytułu kosztów nowej inwestycji Przedsiębiorca korzystający z pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji nie może przenieść własności składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne przez okres pięciu lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw trzech lat) od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż pięć lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez okres nie krótszy niż trzy lata) od momentu zakończenia inwestycji. Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych, o których mowa powyżej, wynosi Euro. Ponadto warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji.

13 POMOC PUBLICZNA intensywność pomocy
DOLNY ŚLĄSK na terenie województwa dolnośląskiego pomoc publiczna wynosi 40% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników dla małego przedsiębiorcy pomoc podwyższana jest z 40% do 60% 50% dla średniego przedsiębiorcy z 40% do

14 definicja MŚP

15 definicja MŚP ≤ 10 mln Euro ŚREDNI < 250 MAŁY ≤ 50 mln Euro
KATEGORIA PRZEDSIĘBIORCY: LICZBA PRACOWNIKÓW: ŚREDNI < 250 MAŁY ≤ 50 mln Euro SUMA BILANSOWA: ROCZNY OBRÓT: lub ≤ 43 mln Euro < 50 ≤ 10 mln Euro

16 POMOC PUBLICZNA formy pomocy
Poza zwolnieniem z podatku dochodowego do pomocy publicznej zalicza się m.in.: Zwolnienie z podatku od nieruchomości: Przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości, na podstawie uchwały gminy, na terenie której realizowana jest inwestycja. Środki finansowe z Funduszu Pracy przeznaczone na pomoc przy zatrudnianiu absolwentów oraz tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych. Środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej: Inwestor może również starać się o wsparcie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej z przeznaczeniem m.in. na inwestycje, ochronę środowiska, likwidację bezrobocia. Środki z tych funduszy udzielane są na terenie całego kraju za pośrednictwem Regionalnych Instytucji Finansujących (w przypadku województwa dolnośląskiego taką instytucją jest Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego).

17 przykład obliczania pomocy na nową inwestycję
POMOC PUBLICZNA przykład obliczania pomocy na nową inwestycję Koszty nowej inwestycji 400 tys. zł (minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych 100 tys. Euro) Intensywność pomocy publicznej dla małego przedsiębiorcy 60% Wielkość pomocy publicznej = wartość inwestycji x intensywność pomocy publicznej 400 tys. zł x 60% = 240 tys. zł (wartość niezapłaconego podatku dochodowego) Stawka podatku dochodowego 19% Wielkość dochodu zwolnionego z podatku: 240 tys. zł / 19% = tys. zł

18 ZEZWOLENIE Podstawą do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy wydawane przez WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy wydawane jest na większość działalności produkcyjnych oraz na niektóre rodzaje działalności usługowych.

19 ZEZWOLENIE Możliwe jest uzyskanie zezwolenia na działalność usługową m. in. w zakresie: Usług związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych określonych w dziale 62 PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), Usług przetwarzania danych; usług zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnych; usług portali internetowych określonych w grupie 63.1 PKWiU, Usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii PKWiU,

20 ZEZWOLENIE Możliwe jest uzyskanie zezwolenia na działalność usługową m. in. w zakresie: Usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii PKWiU, Usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2 PKWiU, Usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72 PKWiU, Usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2.

21 Procedura zakupu nieruchomości i uzyskania zezwolenia
Nazwa działania Podmiot odpowiedzialny Czas trwania 1. Prezentacja propozycji inwestycyjnej strefy WSSE 1 dzień 2. Negocjacje warunków nabycia nieruchomości WSSE / Inwestor wg potrzeb 3. Podpisanie z inwestorem porozumienia (umowy kaucji) 3 dni 4. Wpłata kwoty kaucji Inwestor 2 dni 5. Ogłoszenie przetargu lub rokowań w prasie 6. Wykupienie specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego lub rokowań, wpłata wadium oraz złożenie oferty 21 dni 7. Otwarcie ofert i praca komisji przetargowej 8. Zatwierdzenie wyniku przetargu lub rokowań przez Zarząd WSSE „INVEST-PARK” 9. Zatwierdzenie wyniku przetargu lub rokowań przez Radę Nadzorczą WSSE „INVEST-PARK” 7 dni 10. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu lub rokowań 11. Udzielenie zezwolenia na działalność w strefie 12. Sprzedaż nieruchomości (podpisanie aktu notarialnego) Łącznie czas trwania procedury ok. 42 dni (od podpisania z inwestorem porozumienia)

22 ____________ ___________
OFERTA Tereny inwestycyjne: ponad 520 ha przeznaczonych pod inwestycje, tereny zlokalizowane na obrzeżach miast, dobrze skomunikowane, działki wydzielone zgodnie z wymaganiami inwestora (od 0,5 ha do 50 ha), dostęp do mediów technicznych. ____________ ___________ nieruchomości przeznaczone pod działalność usługową , hale produkcyjne i magazynowe, możliwość zakupu lub wynajmu powierzchni produkcyjnej (leasing), oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw.

23 47 polskich projektów inwestycyjnych w WSSE
Pozostałe 23 POLSKA 47 Szwecja 11 USA 13 Japonia 17 Włochy 23 Niemcy 20 Przykłady polskich przedsiębiorstw (Podstrefa Wałbrzych) : Folstop, Cersanit, OPALEX, POLAND INVESTMENTS 7, Euroflame, Savpol

24 Powierzchnia podstrefy: 194,26 ha
Podstrefa Wałbrzych Powierzchnia podstrefy: 194,26 ha Teren dostępny pod inwestycje: 50,92 ha Liczba zezwoleń: 19 Liczba zatrudnionych: ponad 6 tys. osób Nakłady inwestycyjne: ok mln zł

25 oferta terenów inwestycyjnych
PODSTREFA WAŁBRZYCH

26 oferta terenów inwestycyjnych
PODSTREFA WAŁBRZYCH

27 oferta terenów inwestycyjnych
PODSTREFA WAŁBRZYCH platforma D platforma B platforma C platforma A Fot. Tereny inwestycyjne w Podstrefie Wałbrzych, kompleks platform o łącznej powierzchni 17,6 ha.

28 oferta nieruchomości pod działalność usługową
PODSTREFA WAŁBRZYCH Fot. Projekt budynku biurowego w Podstrefie Wałbrzych wraz z jego przyszłą lokalizacją.

29 INVEST-PARK DEVELOPMENT
utworzona 8 lutego 2008 przez czterech udziałowców: realizuje parki przemysłowe w granicach WSSE „INVEST-PARK”, buduje hale przemysłowo-magazynowe pod wynajem i na sprzedaż; buduje domy wielorodzinne i uzbraja tereny pod budownictwo jednorodzinne; zarządza halami znajdującym się poza granicami WSSE „INVEST-PARK” (wynajem, dzierżawa, sprzedaż, itp.);

30 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Serdecznie dziękujemy!
INVEST - PARK Serdecznie dziękujemy! Ul. Uczniowska 21, Wałbrzych Tel Fax 30


Pobierz ppt "Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google