Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SSE to niezamieszkała i administracyjnie wydzielona część terytorium Polski, na której przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SSE to niezamieszkała i administracyjnie wydzielona część terytorium Polski, na której przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych."— Zapis prezentacji:

1

2 SSE to niezamieszkała i administracyjnie wydzielona część terytorium Polski, na której przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na działalność w SSE są uprawnieni do otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Dodatkowo mają możliwość rozpoczęcia działalności na wyselekcjonowanym i przygotowanym terenie, posiadającym pełny dostęp do infrastruktury technicznej.

3 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997r. i funkcjonować będzie do końca 2020 r.

4

5

6 Inwestorzy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w WSSE INVEST-PARK są zwolnieni z płacenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT (na podstawie przepisów prawa dot. pomocy publicznej).

7 Pomoc udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną z tytułu: 1)kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, lub 2)tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

8 Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora.

9 Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, a każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.

10 Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji będące: 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego; 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika; 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych; 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;

11 Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji będące: 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji; 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

12 Przedsiębiorca korzystający z pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji nie może przenieść własności składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne przez okres pięciu lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw trzech lat) od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż pięć lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez okres nie krótszy niż trzy lata) od momentu zakończenia inwestycji. Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych, o których mowa powyżej, wynosi 100 000 Euro. Ponadto warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji.

13 DOLNY ŚLĄSK kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników

14

15 10 mln Euro KATEGORIA PRZEDSIĘBIORCY: LICZBA PRACOWNIKÓW: ŚREDNI< 250 MAŁY 50 mln Euro SUMA BILANSOWA: ROCZNY OBRÓT: lub 43 mln Euro < 50 10 mln Euro lub

16 Poza zwolnieniem z podatku dochodowego do pomocy publicznej zalicza się m.in.: Zwolnienie z podatku od nieruchomości: Przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości, na podstawie uchwały gminy, na terenie której realizowana jest inwestycja. Środki finansowe z Funduszu Pracy przeznaczone na pomoc przy zatrudnianiu absolwentów oraz tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych. Środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej: Inwestor może również starać się o wsparcie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej z przeznaczeniem m.in. na inwestycje, ochronę środowiska, likwidację bezrobocia. Środki z tych funduszy udzielane są na terenie całego kraju za pośrednictwem Regionalnych Instytucji Finansujących (w przypadku województwa dolnośląskiego taką instytucją jest Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego).

17 Koszty nowej inwestycji 400 tys. zł (minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych 100 tys. Euro) Intensywność pomocy publicznej dla małego przedsiębiorcy 60% Wielkość pomocy publicznej = wartość inwestycji x intensywność pomocy publicznej 400 tys. zł x 60% = 240 tys. zł (wartość niezapłaconego podatku dochodowego) Stawka podatku dochodowego 19% Wielkość dochodu zwolnionego z podatku: 240 tys. zł / 19% = 1 263 tys. zł

18 Podstawą do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy wydawane przez WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy wydawane jest na większość działalności produkcyjnych oraz na niektóre rodzaje działalności usługowych.

19 Możliwe jest uzyskanie zezwolenia na działalność usługową m. in. w zakresie: Usług związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych określonych w dziale 62 PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), Usług przetwarzania danych; usług zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnych; usług portali internetowych określonych w grupie 63.1 PKWiU, Usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1 PKWiU,

20 Możliwe jest uzyskanie zezwolenia na działalność usługową m. in. w zakresie: Usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2 PKWiU, Usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2 PKWiU, Usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72 PKWiU, Usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2.

21 Procedura zakupu nieruchomości i uzyskania zezwolenia Nazwa działania Podmiot odpowiedzialny Czas trwania 1. Prezentacja propozycji inwestycyjnej strefy WSSE 1 dzień 2. Negocjacje warunków nabycia nieruchomości WSSE / Inwestor wg potrzeb 3. Podpisanie z inwestorem porozumienia (umowy kaucji) WSSE / Inwestor 3 dni 4. Wpłata kwoty kaucji Inwestor 2 dni 5. Ogłoszenie przetargu lub rokowań w prasie WSSE 1 dzień 6. Wykupienie specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego lub rokowań, wpłata wadium oraz złożenie oferty Inwestor 21 dni 7. Otwarcie ofert i praca komisji przetargowej WSSE 1 dzień 8. Zatwierdzenie wyniku przetargu lub rokowań przez Zarząd WSSE INVEST-PARK WSSE 2 dni 9. Zatwierdzenie wyniku przetargu lub rokowań przez Radę Nadzorczą WSSE INVEST-PARK WSSE 7 dni 10. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu lub rokowań WSSE 1 dzień 11. Udzielenie zezwolenia na działalność w strefie WSSE 1 dzień 12. Sprzedaż nieruchomości (podpisanie aktu notarialnego) WSSE / Inwestor 3 dni Łącznie czas trwania procedury ok. 42 dni (od podpisania z inwestorem porozumienia)

22 ponad 520 ha przeznaczonych pod inwestycje, ponad 520 ha przeznaczonych pod inwestycje, tereny zlokalizowane na obrzeżach miast, dobrze skomunikowane, tereny zlokalizowane na obrzeżach miast, dobrze skomunikowane, działki wydzielone zgodnie z wymaganiami inwestora (od 0,5 ha do 50 ha), działki wydzielone zgodnie z wymaganiami inwestora (od 0,5 ha do 50 ha), dostęp do mediów technicznych. dostęp do mediów technicznych. nieruchomości przeznaczone pod działalność usługową, nieruchomości przeznaczone pod działalność usługową, hale produkcyjne i magazynowe, hale produkcyjne i magazynowe, możliwość zakupu lub wynajmu powierzchni produkcyjnej (leasing), możliwość zakupu lub wynajmu powierzchni produkcyjnej (leasing), oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw. oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw.

23 POLSKA 47 Włochy 23 Niemcy 20 Japonia 17 USA 13 Szwecja 11 Pozostałe 23 Przykłady polskich przedsiębiorstw (Podstrefa Wałbrzych) : Folstop, Cersanit, OPALEX, POLAND INVESTMENTS 7, Euroflame, Savpol Przykłady polskich przedsiębiorstw (Podstrefa Wałbrzych) : Folstop, Cersanit, OPALEX, POLAND INVESTMENTS 7, Euroflame, Savpol

24

25

26

27

28

29 INVEST-PARK DEVELOPMENT utworzona 8 lutego 2008 przez czterech udziałowców: realizuje parki przemysłowe w granicach WSSE INVEST-PARK, realizuje parki przemysłowe w granicach WSSE INVEST-PARK, buduje hale przemysłowo- magazynowe pod wynajem i na sprzedaż; buduje hale przemysłowo- magazynowe pod wynajem i na sprzedaż; buduje domy wielorodzinne i uzbraja tereny pod budownictwo jednorodzinne; buduje domy wielorodzinne i uzbraja tereny pod budownictwo jednorodzinne; zarządza halami znajdującym się poza granicami WSSE INVEST- PARK (wynajem, dzierżawa, sprzedaż, itp.); zarządza halami znajdującym się poza granicami WSSE INVEST- PARK (wynajem, dzierżawa, sprzedaż, itp.);

30 Ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych Tel. +48 74 664 91 64 Fax. +48 74 664 91 62 e-mail: invest@invest-park.com.pl www.invest-park.com.pl


Pobierz ppt "SSE to niezamieszkała i administracyjnie wydzielona część terytorium Polski, na której przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google