Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kmiecinie KWIECIEŃ 2016 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kmiecinie KWIECIEŃ 2016 R."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kmiecinie KWIECIEŃ 2016 R.

2 Przedmiot ewaluacji Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym matematyki dla rozwijania zainteresowań dzieci/uczniów w tym obszarze. Odbiorcy: nauczyciele, uczniowie, dyrektor, rodzice; Realizatorzy ewaluacji: zespół ewaluacyjny w składzie – A. Grudzień – koordynator zespołu, W.Ciąćka, M.Broda, E.Kapiszka, W.Sochaczewska, A.Kloc, Termin prowadzenia badań: grudzień 2015/marzec 2016 Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym matematyki dla rozwijania zainteresowań dzieci/uczniów w tym obszarze.

3 Cele 1.Pozyskanie informacji od uczniów (i rodziców uczniów) na temat ich aktualnych zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi/matematyką i tym samym zaplanowanie dalszych działań w celu podniesieniem stopnia zainteresowania tymi zajęciami oraz podniesieniem ich jakości i atrakcyjności. 2.Pozyskanie informacji od nauczycieli na temat aktualnych warunków i sposobów pracy na przedmiotach przyrodniczych/matematyki w celu opracowania rekomendacji służących podniesieniu jakości, efektywności i atrakcyjności przedmiotów przyrodniczych/matematyki oraz rozbudowania zaplecza dydaktycznego. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym matematyki dla rozwijania zainteresowań dzieci/uczniów w tym obszarze.

4 Zagadnienia badawcze/Pytania kluczowe 1.Jakie są skojarzenia uczniów z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką w szkole? 2.Jakie rodzaje aktywności przejawiają uczniowie na zajęciach/przedmiotach przyrodniczych i matematyce i realizacji których celów, z podstawy programowej, służą? 3.Na jakim poziomie nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz przedmiotów przyrodniczych i matematyki spełniają warunki sposoby realizacji opisane w podstawie programowej danego przedmiotu? 4.Jakie działania podejmują nauczyciele w celu rozwijania zainteresowań uczniów przedmiotami przyrodniczymi i matematyką? 5.Na jakim poziomie warunki szkoły sprzyjają osiąganiu przez nauczycieli celów z podstawy programowej oraz umożliwiają realizację zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji przyrodniczej i matematycznej oraz przedmiotów przyrodniczych i matematyki? 6.Jaką ofertę posiada szkoła w zakresie dodatkowych zajęć/projektów/konkursów itp. w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym matematyki dla rozwijania zainteresowań dzieci/uczniów w tym obszarze.

5 Metody 1.Obserwacje zajęć wg arkusza – 17 zajęć dydaktycznych/lekcji/10 nauczycieli 2.Test skojarzeń dla uczniów – wszyscy uczniowie klas IV-VI SP i gimnazjum 3.Wywiad grupowy z uczniami – losowo wybrani uczniowie (kl. IV-VI – 8/ Gim. – 10) 4.Sesja plakatowa – klasy I-III SP 5.Arkusz kontrolny dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, klas I-III, przedszkola. 6.Ankieta wśród rodziców. 7.Inwentaryzacja zaplecza metodycznego. 8.Analiza dokumentów - plany wynikowe, plany okresowe (przedszkole), dzienniki, arkusze monitorowania podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych, programy i dzienniki zajęć dodatkowych, inna dokumentacja. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym matematyki dla rozwijania zainteresowań dzieci/uczniów w tym obszarze.

6 WYNIKI AUTOEWALUACJI Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym matematyki dla rozwijania zainteresowań dzieci/uczniów w tym obszarze.

7 PODSUMOWANIE/WNIOSKI Stopień spełniania kryteriów Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym matematyki dla rozwijania zainteresowań dzieci/uczniów w tym obszarze.

8 Kryterium 1. Atrakcyjność przedmiotów przyrodniczych i matematyki w ocenie uczniów Liczba zwróconych ankiet od rodziców (zwłaszcza uczniów gimnazjum) nie jest wystarczająca, by formułować obiektywne wnioski. Stwierdzić jednak można, że: Rodzice, w oparciu o opinie dzieci, zauważają, że często wypowiadają się one na temat tych przedmiotów i mają pozytywną opinię na ich temat (dot. głównie SP), dobrze wypowiadają się na temat prowadzonych lekcji, atrakcyjności zajęć oraz warsztatu nauczycieli. Rodzice stwierdzają, że ich dzieci wykazują zainteresowanie tymi przedmiotami. Potwierdzenie opinii rodziców możemy znaleźć w rankingu przedmiotów - przedmioty przyrodnicze i matematyka są lubiane, zwłaszcza przez uczniów klas szkoły podstawowej (matematyka – 4 miejsce, przyroda – 6); wśród uczniów gimnazjum (matematyka – 2 miejsce, informatyka – 5, geografia – 9) Uczniowie mają wiele skojarzeń z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką – ich skojarzenia głównie dotyczą kategorii – treści nauczania (39/114), aktywności/metody (57/91), narzędzia/przybory (12/57), emocje (18/35), nauczyciel (15/15) – większość skojarzeń ma zabarwienie pozytywne, choć pojawiają się skojarzenia nacechowane negatywnymi emocjami lub świadczącymi o niezadowoleniu – NUDA (6/13). Wśród skojarzeń związanych z aktywnością pojawiają się takie, które mogą wskazywać na sposób prowadzenia lekcji przez nauczyciela i jego warsztat pracy – doświadczenia i eksperymenty – 26 wskazań. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym matematyki dla rozwijania zainteresowań dzieci/uczniów w tym obszarze.

9 Kryterium 1. Atrakcyjność przedmiotów przyrodniczych i matematyki w ocenie uczniów Przedmioty przyrodnicze, w tym matematyka, w ocenie uczniów są dość ciekawe – dzieci z natury zainteresowane są treściami przyrodniczo – matematycznymi, ale wymagane jest stałe podtrzymywanie zainteresowania, pobudzanie ciekawości. Zajęciami przyrodniczymi i matematycznymi, zdecydowanie zainteresowane są dzieci przedszkolne i młodszoszkolne – ich zaangażowanie w zajęcia jest najlepszym tego dowodem. Mało ciekawy sposób prowadzenia lekcji (zwłaszcza na wyższych etapach kształcenia), prawdopodobnie zniechęca uczniów - często przedmioty te kojarzone są z trudnością i ciężką pracą; uczniom brakuje motywujących przykładów z życia, odniesień do zastosowania w codziennym życiu. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym matematyki dla rozwijania zainteresowań dzieci/uczniów w tym obszarze.

10 Kryterium 2. Poziom zaangażowania/aktywności dzieci/uczniów na zajęciach/przedmiotach przyrodniczych i matematyce. Im wyższy etap kształcenia, tym zaangażowanie uczniów przedmiotami spada. Uczniowie, wśród aktywności świadczących o zaangażowaniu (spójnych, z podawanymi przez nauczycieli) wymieniają także te, które wskazują na ich bierność, zniechęcenie, nawet negację. Wielokrotnie uczniowie używają stwierdzenia – nuda - w odniesieniu do zajęć. Częściej zaangażowani i aktywni są nauczyciele, których aktywność niedostatecznie przekłada się na aktywność uczniów. Nauczycielom brakuje pomysłów na stworzenie przestrzeni do aktywnej nauki (przemyślane zadania, wymagające postawienia hipotezy, sprawdzenia tez, opracowania wniosków). Jeśli nauczyciele adekwatnie rozpoznają zainteresowania, możliwości i potrzeby uczniów, wtedy łatwiej im jest „trafić” w oczekiwania uczniów i pobudzić ich do aktywności – w takich sytuacjach uczniowie ożywiają się, chętnie wspominają takie lekcje, doskonale pamiętają wykonywane doświadczenia/eksperymenty. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym matematyki dla rozwijania zainteresowań dzieci/uczniów w tym obszarze.

11 Kryterium 3. Zakres stosowania przez nauczycieli zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej na poszczególnych przedmiotach przyrodniczych i matematyce oraz edukacji przyrodniczej i matematycznej. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem, nie ma większych „opóźnień” w realizacji PP. Na najwyższym poziomie zalecane warunki i sposoby realizacji PP odbywają się na poziomie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, chociaż nauczanie badanych edukacji wymaga od nauczycieli stałego doskonalenia i poszerzania wiedzy (wiedza naukowa zamiast przekonań i stereotypów). Nauczycielom trudność sprawia przedstawianie uczniom nauczanych treści/realizowanych tematów/wykonywanych doświadczeń w kontekście ich praktycznego zastosowania „w życiu”. Uczniowie wskazują na niedostatek uczenia się poprzez doświadczanie, eksperymentowanie, prowadzenie obserwacji w terenie. Prowadzone eksperymenty, o których piszą nauczyciele, rzadko „zapadają” w pamięci uczniom. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym matematyki dla rozwijania zainteresowań dzieci/uczniów w tym obszarze.

12 Kryterium 4. Bogactwo i efektywność stosowanych przez nauczycieli metod i form pracy oraz podejmowanych działań w celu rozbudzania zainteresowań uczniów przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. Nauczyciele deklarują wielość i różnorodność stosowanych metod i form pracy. Jak pokazują wyniki obserwacji zajęć, nie zawsze potrafią z efektem je stosować – brakuje często dostosowania metod, środków dydaktycznych do planowanego celu. W nielicznych przypadkach – kreda, tablica, ćwiczenia i praca indywidualna są podstawowymi metodami i formami pracy. Na większości obserwowanych lekcji nauczyciele proponowali uczniom pracę w grupie, jednak nie tworzyli okazji do samodzielnego konstruowania wiedzy. Brak jest oferty ciekawych, pobudzających prac domowych – realizowanych na przestrzeni czasu, wymagających prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków. Często brakuje uczniom możliwości samodzielnego dochodzenia do wiedzy i wyciągania wniosków, rzadko uczniowie uczą się od siebie. Zajęcia terenowe prawie nie odbywają się (poza etapem przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej). Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym matematyki dla rozwijania zainteresowań dzieci/uczniów w tym obszarze.

13 Kryterium 5. Jakość zaplecza dydaktycznego/metodycznego szkoły dla realizacji podstawy programowej edukacji przyrodniczej i matematycznej, przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz rozbudzania zainteresowań uczniów w tym obszarze. W ocenie nauczycieli oraz w wyniku inwentaryzacji zaplecza wynika, że warunki szkoły na poziomie dostatecznym sprzyjają osiąganiu przez nauczycieli celów z podstawy programowej oraz umożliwiają realizację zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej; w wypowiedziach uczniów potwierdza się ubogość zaplecza i środków dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli na zajęciach. Brak jest profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów. Nauczyciele nie wykorzystują jednak tego co jest, nie wykazują też inicjatywy zmiany/udoskonalenia/modyfikacji; nie wychodzą z propozycjami ciekawych, atrakcyjnych pomocy. Jako przyczynę niskiego poziomu – podają głównie warunki materialne szkoły (wyposażenie), nie podają sposobów rozwiązania problemu, nie wychodzą z inicjatywami, rzadko wykorzystują do doświadczeń i eksperymentów dostępne zasoby. Brak jest perspektywicznego harmonogramu niezbędnych zmian oraz zakupów. Jakość zaplecza metodyczno-dydaktycznego szkoły nie spełnia oczekiwań nauczycieli, uczniów i rodziców dla realizacji podstawy programowej edukacji przyrodniczej i matematycznej, przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz rozbudzania zainteresowań uczniów w tym obszarze. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym matematyki dla rozwijania zainteresowań dzieci/uczniów w tym obszarze.

14 Kryterium 6. Bogactwo oferty zajęć/projektów/konkursów itp. w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki i ich skuteczność. Niewielka liczba wydarzeń – mała promocja Udział w konkursach, w których uczniowie nie odnoszą sukcesów Małe zainteresowanie zajęciami dodatkowymi – brak promocji, sposób prowadzenia (?) Oferta zajęć/projektów/ konkursów nie spełnia oczekiwań uczniów i rodziców, tym samym nie wpływa na podnoszenie wyników nauczania ani nie promuje szkoły. Zajęcia/projekty/konkursy nie są poddawane ocenie ich skuteczności, przydatności dla uczniów i szkoły. Nie są promowane. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym matematyki dla rozwijania zainteresowań dzieci/uczniów w tym obszarze.

15 REKOMENDACJE 1.Opracować wykaz niezbędnych pomocy, opracować harmonogram zakupów z uwzględnieniem priorytetów 2.Napisać projekt w celu pozyskania pracowni chemicznej lub zaplecza laboratoryjnego. 3.Zmodyfikować plany wynikowe, tak by służyły analizie stopnia realizacji PP, także w zakresie jakościowym - W planach wynikowych (od przyszłego roku) wskazywać WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PP z uwzględnieniem harmonogramu zajęć terenowych, wycieczek 4.Promować wydarzenia/działania/przedsięwzięcia związane z przedmiotami przyrodniczymi, w tym matematyką 5.Zadawać atrakcyjne w formie prace domowe wymagające dłuższego zaangażowania, rozwijania zainteresowań, pracy zespołowej 6.Opracować wykaz konkursów/projektów, w których warto wziąć udział 7.Rozwijać ideę współpracy nauczycieli na poszczególnych poziomach, także uczniów (lekcje od uczniów dla uczniów) Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym matematyki dla rozwijania zainteresowań dzieci/uczniów w tym obszarze.


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kmiecinie KWIECIEŃ 2016 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google