Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki samorządowe Pierwszą grupą dochodów własnych JST są wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków. Zaliczamy do niej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki samorządowe Pierwszą grupą dochodów własnych JST są wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków. Zaliczamy do niej."— Zapis prezentacji:

1 Podatki samorządowe Pierwszą grupą dochodów własnych JST są wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków. Zaliczamy do niej następujące podatki: 1.Podatek od nieruchomości 2.Podatek rolny 3.Podatek leśny 4.Podatek od środków transportowych 5.Opodatkowanie w formie karty podatkowej 6.Podatek od spadków i darowizn 7.Podatek od czynności cywilnoprawnych Drugą grupą dochodów własnych gminy stanowią wpływy z opłat. Ustawa o dochodach j.s.t. szereguje wpływy z opłat jako: a) wpływy z opłaty skarbowej, b) wpływy z opłaty targowej, c) wpływy z opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów d) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 e) i z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów.

2 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Podatek rolny obciąża grunty rolne, podatek leśny - lasy, natomiast pozostałe grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zbliżony przedmiot tych trzech świadczeń powinien, jak się wydaje, skutkować zaliczeniem ich do tej samej kategorii. Tak się jednak nie dzieje. Podatek od nieruchomości jest w literaturze przedmiotu bardzo często klasyfikowany jako podatek majątkowy, którego przedmiotem jest fizyczne posiadanie m.in. gruntów, natomiast podatki rolny i leśny zaliczane są do podatków przychodowych, obciążających szacunkowe przychody właścicieli i określonych posiadaczy gospodarstw rolnych oraz lasów i gruntów leśnych. L.Etel

3 Przedmiot podatku Art. 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 1) użytki rolne

4 Grunty jako przedmiot podatku rolnego Od dnia 1 stycznia 2003 r. podatkiem rolnym opodatkowane są wszystkie użytki rolne ("Lz„), bez względu na ich powierzchnię, miejsce położenia czy też dochodowość. Żadne użytki rolne, bez względu na to, czy stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak więc grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako np. "R" (grunt orny), położony w środku miasta, o powierzchni 2000 m 2, nie podlega podatkowi od nieruchomości, chyba że jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. Od każdego użytku rolnego, począwszy od 2003 r., należy opłacać podatek rolny. Do tej pory tylko grunty gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha) nie podlegały podatkowi od nieruchomości. Po wprowadzeniu zmian każdy użytek rolny, bez względu na jego powierzchnię, podlega nie podatkowi od nieruchomości, tylko podatkowi rolnemu. O tym, czy jest to użytek rolny, decydują zapisy w ewidencji gruntów i budynków. Dane wynikające z ewidencji stanowią podstawę opodatkowania gruntów podatkiem rolnym.

5 Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

6 Podmiot podatku Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: 1) właścicielami gruntów, 2) posiadaczami samoistnymi gruntów; 3) użytkownikami wieczystymi gruntów; 4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

7 Kiedy powstaje obowiązek podatkowy ? 1) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 2). Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

8 Zasady ustalania podatku - Podstawa opodatkowania- Od dnia 1 stycznia 2003 r. podstawę opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, a dla gruntów rolnych niespełniających normy obszarowej gospodarstwa rolnego - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

9 Przyjęcie tych dwóch rodzajów ustalania podstawy opodatkowania wynika z objęcia podatkiem rolnym wszystkich użytków rolnych. Grunty stanowiące gospodarstwo rolne są przeliczane na hektary przeliczeniowe według wskaźników zawartych w tabeli (art. 4 ust. 5 u.p.r.), natomiast pozostałe grunty rolne podlegają opodatkowaniu na podstawie ich powierzchni w hektarach fizycznych, wynikającej z ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli istnieją rozbieżności między faktyczną powierzchnią gruntu a danymi zawartymi w ewidencji gruntów, podatnik powinien podjąć odpowiednie działania mające na celu doprowadzenie danych w ewidencji do zgodności ze stanem faktycznym.

10 Okręgi podatkowe Liczba hektarów przeliczeniowych jest uzależniona od okręgu podatkowego, w którym położony jest grunt gospodarstwa rolnego. Zaliczanie gmin, miast oraz dzielnic w miastach do okręgów podatkowych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614). rozporządzenie W tabeli stanowiącej treść art. 4 ust. 5 u.p.r. można odczytać przelicznik dla danego hektara, w zależności nie tylko od okręgu podatkowego, ale także od rodzaju i klasy użytków rolnych. Odrębne zasady ustalenia podstawy opodatkowania wprowadzone zostały dla sadów, gruntów pod stawami zarybionymi i gruntów pod stawami niezarybionymi.

11 Rodzaje użytków rolnych : Grunty orne/ Łąki i pastwiska Klasy użytków rolnych: Klasa I – gleby orne najlepsze Klasa II – gleby orne bardzo dobre Klasa III a – gleby orne dobre Klasa III b – gleby orne średnio dobre Klasa IV a – gleby orne średniej jakości, lepsze Klasa IV b – gleby orne średniej jakości, gorsze Klasa V – gleby orne słabe Klasa VI – gleby orne najsłabsze

12 Rodzaje użytkówr olnych: Grunty orneŁąki i pastwiska Okręgi podatko we IIIIIIIVIIIIIIIV Klasy użytkówr olnych Przeliczniki I1,951,801,651,451,751,601,451,35 II1,801,651,501,351,451,351,251,10 IIIa1,651,501,401,25 III 1,251,151,050,95 IIIb1,351,251,151,00 IVa1,101,000,900,80 IV 0,750,700,600,55 IVb0,800,750,650,60 V0,350,300,250,20 0,15 VI0,200,150,100,050,15 0,100,05

13 Stawki w podatku rolnym Konsekwencją podziału gruntów rolnych na grunty gospodarstwa rolnego i pozostałe jest ustalenie, od dnia 1 stycznia 2003 r., dwóch stawek w podatku rolnym. Pierwsza z nich, wynosząca równowartość pieniężną 2,5 q żyta, jest stosowana do hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego. Natomiast stawka stanowiąca równowartość pieniężną 5 q żyta znajduje zastosowanie do gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu komentowanej ustawy.

14 KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt. ( dt = decytona = 1 kwintal = 100 kg) !! Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

15 Zwolnienia przedmiotowe art. Art. 12. Przykłady: 1) użytki rolne klasy V, VI i VIz ( nadająca się tylko do zalesienia) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych; 2) grunty położone w pasie drogi granicznej; 3) grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich użytki ekologiczne; 4) grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę; 5) grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach;

16 Zwolnienia podmiotowe Art. 12 ust. 2 Przykłady: 1) uczelnie; (zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż uczelnie;) 2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową; 3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619);art. 2 4) Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych.

17 Ulgi: Inwestycyjna: (wydatków poniesionych na: 1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, 2) zakup i zainstalowanie a) deszczowni, b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) - jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

18 Od 1 stycznia 2016 r. nie obowiązuje już ulga „żołnierska” Art. 13a. 1. Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych: 1) żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe, 2) osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej - prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 60%. 2. Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, które bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 40%. 3. Ulgi określone w ust. 1 i 2 stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.

19 Sposób obliczenia wysokości podatku rolnego : 1. Dla gruntów gospodarstw rolnych Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych stanowi równowartośćpieniężną 2,5 dt(q) Żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu Żyta, czyli na rok 2016 r. wynosi 134,37 zł (wyliczenie: 53,75 zł za 1 dt(q) Żyta x 2,5 dt(q) = 134,37 zł). 2. Dla pozostałych gruntów o charakterze rolnym Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków Stawka podatku rolnego od 1 ha gruntów pozostałych o charakterze rolnym stanowi równowartość pieniężną5 dt(q) Żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu Żyta, czyli w 2016 r. wynosi 268,75 zł (wyliczenie: 53,75 zł za 1 dt(q) Żyta x 5 dt(q) = 268,75 zł).

20 Zadanie oblicz wysokość podatku rolnego dla gospodarstwa rolnego wiedząc o tym, że powierzchnia gruntów - 2,0000 ha Klasa - IV a, Okręg podatkowy - I Przelicznik dla ww. klasy i okręgu - 1,10 Średnia cena skupu Żyta – 53,75 zł za 1 dt(q) )

21 Odpowiedź: Hektar przeliczeniowy = powierzchnia gruntów x przelicznik = 2 ha x 1,10 = 2,20 ha Wysokość podatku w 2016 roku wyniesie zatem : 2,2000 ha x równowartość pieniężna 2,5 dt(q) Żyta = 2,2000 ha x 107,50zł = 236,5 zł (po zaokrągleniu) 237 zł

22 Rodzaje użytkówr olnych: Grunty orneŁąki i pastwiska Okręgi podatko we IIIIIIIVIIIIIIIV Klasy użytkówr olnych Przeliczniki I1,951,801,651,451,751,601,451,35 II1,801,651,501,351,451,351,251,10 IIIa1,651,501,401,25 III 1,251,151,050,95 IIIb1,351,251,151,00 IVa1,101,000,900,80 IV 0,750,700,600,55 IVb0,800,750,650,60 V0,350,300,250,20 0,15 VI0,200,150,100,050,15 0,100,05

23 Zadanie : oblicz wysokość podatku rolnego dla pozostałych gruntów (mniejszych niż gospodarstwo rolne) – wiedząc, że powierzchnia gruntów - 0,5000 ha Średnia cena skupu żyta – 53,75 zł za 1 dt(q)

24 Rozwiązanie: Wysokość podatku w 2016 roku: 0,5000 ha x równowartość pieniężna 5 dt(q) Żyta = 0,5000 ha x 268,75 zł = 134,37 zł (po zaokrągleniu 134 zł)

25 ! Należy pamiętać, że zgodnie z rt. 13b. 1. Podatek rolny od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich obniża się o 30% dla gruntów klas I, II, IIIa, III i IIIb, a o 60% dla gruntów klas IVa, IV i IVb. 2. Za miejscowości położone na terenach podgórskich i górskich uważa się miejscowości, w których co najmniej 50% użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m nad poziomem morza. Wykaz tych miejscowości w danym województwie ustala sejmik województwa.

26 Zmiany w podatku rolnym od 1 stycznia 2016 r. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) zmienia: art. 1, art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ib; art. 6a ust. 8, art. 4 ust. 7, art. 6c ust. 1, art. 12 ust. 2 pkt 1, art. 12 ust. 12, art. 13c ust. 1 i 3,art. 13d ust. 4; dodaje: art. 4 ust. 9, art. 6a ust. 6a i 10a, art. 13f, oraz uchyla: art. 4 ust. 8, art. 13a.Ustawaart. 1art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. abart. 6a ust. 8art. 4 ust. 7art. 6c ust. 1art. 12 ust. 2 pkt 1art. 12 ust. 12art. 13c ust. 13art. 13d ust. 4art. 4 ust. 9art. 6a ust. 6a10aart. 13fart. 4 ust. 8art. 13a

27 Określono przeliczniki dla gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych i gruntów pod rowami Od 1 stycznia 2016 roku ulegną zmianie także przeliczniki niektórych użytków rolnych, co może skutkować zmianą powierzchni przeliczeniowej gospodarstw rolnych oraz wysokości podatku. Ustawodawca zmienił przeliczniki dla następujących użytków: grunty pod rowami (oznaczone geodezyjnie W) – przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015 r. rowy nie posiadają przelicznika, w związku z czym, podatnicy posiadający status rolnika nie płacili za przedmiotowe grunty podatku);

28 użytki rolne zabudowane (oznaczone geodezyjnie Br-R, Br-Ł, Br-Ps) – przelicznik 1,0 od 1 ha fizycznego gruntu bez względu na użytek rolny (do końca 2015 r. użytki rolne zabudowane przeliczane są wg użytku rolnego, np. RIIIa x 1,5); grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (oznaczone geodezyjnie jako Lzr) – przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015 r. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych przeliczane są wg użytku rolnego, np. RIIIa x 1,5), bez względu na wchodzące w życie zmiany przedmiotowe grunty nadal pozostają zwolnione z opodatkowania.

29 Ważne! Jeżeli podatnik posiada grunty, których przeliczniki ulegają zmianie od 2016 roku, zmieni się także powierzchnia przeliczeniowa jego gospodarstwa. W myśl ustawy o podatku rolnym, rolnikiem jest osoba posiadająca łącznie 1 ha fizyczny, bądź 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych. Zmiana przeliczników gruntów może zatem skutkować uzyskaniem lub utratą statusu rolnika.

30 Przykład: Podatnik posiada grunty: Br-RIIIa 0,75 ha (użytki rolne zabudowane) oraz W (rowy) 0,2 ha, czyli łącznie 0,95 ha fizycznych, co stanowi 1,125 ha przeliczeniowych: (Br-RIIIa 0,75 x przelicznik 1,50) + (W – brak przelicznika) = 1,125 ha przeliczeniowych

31 W przedstawionej sytuacji w 2015 r. podatnik posiada status rolnika, ponieważ jest właścicielem gruntów o pow. przeliczeniowej wyższej niż 1 ha. Może korzystać ze stawki podatku przewidzianej dla rolnika, oraz ze zwolnienia z opodatkowania budynków gospodarczych. Ten sam podatnik od 1 stycznia 2016 r. będzie nadal posiadał 0,95 ha gruntów rolnych, jednak ich powierzchnia przeliczeniowa wyniesie 0,79 ha przeliczeniowych: (Br-RIIIa 0,75 x przelicznik 1,0) + (W 0,2 x przelicznik 0,2) = 0,79 ha przeliczeniowych.

32 Podatnik utraci status rolnika, zatem w 2016 roku należy zastosować stawkę podatkową dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego. W tym przypadku nie będzie także podstaw do zwolnienia podatnika z podatku od budynków gospodarczych wykorzystywanych wyłącznie na cele rolnicze, gdyż w efekcie zmiany przelicznika, nie będą one położone na gruncie gospodarstwa rolnego.

33 ..Ponadto zmianie uległo: 2. Ograniczono zakres stosowania zwolnienia dla uczelni; 3. Zlikwidowano ulgę żołnierską; 4. Sprecyzowano zakres stosowania ulgi w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej; 5. Wprowadzono zasadę niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego, w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł;ustawy 6.Wprowadzono jednorazową płatność podatku w kwocie nieprzekraczającej 100 zł, również w przypadku zobowiązań pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

34 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

35 Pojęcie podatnika: osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiot opodatkowani: Lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna ( definicja lasów – grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy) Podstawa opodatkowania: Zgodnie z przepisem art. 3 u.p.l. podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków Stawka podatku leśnego : Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. ( Obecnie średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1 m 3.

36 Zwalnia się od podatku leśnego: 1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat; 2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków; 3) użytki ekologiczne.

37 Sposób obliczenia wysokości podatku KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z dnia 22 października 2015 r.) Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1 m 3.art. 4 ust. 4

38 Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, ustalonej według średniej ceny sprzedaży drewna, czyli w 2015 r. wynosi 42.18 zł zł. Wyliczenie: 191,77x 0,220 m3= 42.18 zł

39 Przykład obliczenia wysokości podatku leśnego: Powierzchnia podlegającą opodatkowaniu: 3,4 ha ; Obliczenie podatku: 3,4 ha x 42.18 (równowartość 0,220 m3) zł = 143,41 zł

40 Kazus: Vatman jest już trochę zmęczony prowadzoną działalnością, postanowił zainwestować zarobione pieniądze i w czerwcu kupił las z drzewostanem w wieku ok. 60 lat o powierzchni 10 ha położony w gminie Morawica. Czy już teraz będzie mógł odpocząć od podatków ?

41 Odpowiedź: Posiadanie lasu podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako las. Podatnikiem tego podatku jest zarówno właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty lub posiadacz lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

42 Vatman kupując las stał się podatnikiem podatku leśnego, w ciągu 14 dni od dnia nabycia lasu powinien złożyć informację o lasach organowi podatkowemu, którym będzie Wójt Gminy Morawica zgodnie z art. 6 u.p.l. Vatman nie spełnia też żadnego warunku, aby korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 7. Zgodnie z tym artykułem od podatku leśnego zwolnione są m.in. Lasy z drzewostanem do 40 lat, użytki ekologiczne, lasy wpisane do rejestru zabytków.

43 Obowiązek podatkowy powstanie 1 lipca zgodnie z art. 5 u.p.l. Vatman będzie zobowiązany do zapłaty podatku na podstawie decyzji ustalającej wydanej przez Wójta Gminy Morawica. Zobowiązanie podatkowe w podatku leśnym w przypadku osób fizycznych powstaje na podstawie decyzji zgodnie z art. 21 O.p. wyjątek od tej zasady ma miejsce w przypadku gdy las jest współwłasnością osoby fizycznej i osoby prawnej.

44 Wówczas zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa i zamiast informacji o lasach należy złożyć deklarację podatkową oraz wpłacać podatek na rachunek gminy. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, w przypadku Vatmana jest to 10 ha. Natomiast wysokość podatku od jednego hektara wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

45 Zgodnie z art. 4 ust. 4 średnią cenę drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Zgodnie z komunikatem GUS z dnia 20.10.2015 średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1 m 3. Należny podatek za rok wynosi 0,220m3 x 191,77 = 421,8 zł (po zaokrągleniu 422 zł)

46 Jednakże należy zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 3 należny podatek będzie płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Vatman zapłaci w roku, w którym nabył nieruchomość, jedynie 2 raty podatku ( łącznie w wysokości 211 zł) płatne odpowiednio do 15 września i 15 listopada, bowiem obowiązek podatkowy powstał 1 lipca.

47 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) zmienia: art. 2 ust. 2, art. 6 ust. 5, art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 6 oraz dodaje: art. 6 ust. 3a i 7a, art. 6a. Ustawaart. 2 ust. 2art. 6 ust. 5art. 4 ust. 3art. 7 ust. 6art. 6 ust. 3a7aart. 6a

48 Czego dotyczy zmiana: 1. Zniesiono preferencyjną stawkę podatku dla lasów ochronnych; 2. Wprowadzono łączne zobowiązanie pieniężne jako formę pobierania zobowiązania podatkowego - w przypadku osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego; 3. Wprowadzono zasadę niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego, w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł;ustawy 4. Wprowadzono jednorazową płatność podatku w kwocie nieprzekraczającej 100 zł, również w przypadku zobowiązań pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

49 USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych, w skrócie PCC należy do podatków opodatkowujących obrót majątkiem o charakterze nieprofesjonalnym. W szczególności podatek ten nakładany jest na obrót majątkiem niedokonywany w ramach samodzielności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Podatkowe regulacje dotyczące PCC zostały zawarte w ustawie z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

50 Katalog czynności opodatkowanych PCC Opodatkowaniu podatkiem PCC podlegają tylko i wyłącznie czynności enumeratywnie wymienione w art. 1 u.p.c.c. Innymi słowy, czynności cywilnoprawne niewymienione w tym przepisie nie podlegają opodatkowaniu. W przepisie tym ustawodawca przewidział trzy zasadnicze kategorie tego przedmiotu: 1. Czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie w formie katalogu zamkniętego (art. 1 ust.1 pkt 1 u.p.c.c.) 2. Zmiany wymienionych w art. 1 ust.1 pkt 1 u.p.c.c. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania p.c.c. 3. Orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 lub 2 u.p.c.c

51 Obecnie ustawa przewiduje nałożenie podatku na następujące czynności cywilnoprawne: 1)umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, 2) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, 3) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, 4) umowy dożywocia, 5) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, 6) ustanowienie hipoteki, 7) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, 8) umowy depozytu nieprawidłowego, 9) umowy spółki;

52 Ponadto ze względu na zamknięty charakter katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu, podatkowi temu nie podlegają również umowy nienazwane, oraz umowy które łączą w sobie elementy umów nazwanych wymienionych w tym przepisie,ale nie zostały w nim wymienione.

53 Dlatego też w powyższym katalogu nie mieści się wiele czynności cywilnoprawnych, które nie są opodatkowane np. : - Umowa o dzieło, zlecenia, leasingu, umowa użyczenia, przeniesienia własności gruntu na rzecz samoistnego posiadacza, który zbudował grunt, przeniesienie własności udziałów na zabezpieczenie umowy pożyczki, nieodpłatne przejęcie wierzytelności przez wspólnika w wyniku likwidacji spółki

54 W praktyce stosowania prawa, zwraca się uwagę na problem oceny na potrzeby u.p.c.c. umów odmiennie nazywanych przez strony pomimo dominacji w ich treści elementów określonej czynności cywilnoprawnej. Podstawę działań organów podatkowych w takich wypadkach stanowi art. 199a o.p. zgodnie z którym organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej ( WSA w Gdańsku z 2 lutego 2011 r. ISA/Gd 1/11)

55 Przykład: „ Nazwanie zawartej w akcie notarialnym(…)umowy „o dział części spadku i podział części majątku, który był objęty wspólnością ustawową” nie powoduje, że skoro w katalogu czynności wymienionych w art. 1 u.p.c.c. nie ma tak nazwanej czynności, to dział spadku w części dotyczącej spłat lub dopłat nie podlega opodatkowaniu (…) Umowa o dział spadku – w części dotyczącej spłat lub dopłat –podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) u.p.c.c. (WSA w Gdańsku z 14 listopada 2014 r. I SA/Gd 910/14)

56 ! Należy pamiętać, że w zakresie opodatkowania orzeczeń sądów itp. „to nie same orzeczenia sądowe podlegają opodatkowaniu, lecz wypływające z nich konsekwencje o tożsamych skutkach prawnych jak czynności cywilnoprawne. Skutki te, zaś co do zasady, polegają na powstaniu, zmianie lub ustaniu stosunku cywilnoprawnego” Dlatego też również do tej kategorii przedmiotu opodatkowania mają odpowiednie zastosowanie przepisy u.p.c.c. o czynnościach cywilnoprawnych (art. 1 ust. 2 pkt 2 u.p.c.c.)

57 Zakres terytorialny opodatkowania Generalnie, podlegają PCC te czynności cywilnoprawne, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane na tym terytorium. W odniesieniu do umowy spółki- podlega ona PCC gdy siedziba spółki osobowej znajduje się na terytorium RP w chwili dokonywania czynności.

58 Wyłączenia przedmiotowe W art. 2 u.p.c.c. ustawodawca wymienił czynności cywilnoprawne, które nie podlegają opodatkowaniu. Wyliczenie to ma chatakter zamknięty. Przykładowo są to czynności cywilnoprawne w sprawach: alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia, Najważniejsze z praktycznego punktu widzenia wyłączenie ustanawia art. 2 pkt 4 u.p.c.c. Dotyczy ono czynności cywilnoprawnych innych niż umowy spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub – z pewnymi zastrzeżeniami – zwolniona z niego.

59 Obowiązek podatkowy W zasadzie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu. Jednakże, gdy w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności zawierana jest umowa przenosząca własność, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność. Zatem zgodnie z ogólną zasadą, dokonanie czynności cywilnoprawnej kreuje obowiązek podatkowy. ! Wyjątki od tej zasady : 1) podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną – wówczas obowiązek podatkowy powstaje w przypadku zmiany umowy takiej spółki 2)złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki 3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu polubownego lub zawarcia ugody – gdy wywołują skutki jak czynności podlegające opodatkowaniu 4) powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie PCC w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania ( art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.c.c.)

60 Zapłata i pobór podatku PCC Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć odpowiednią deklarację oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Podatnik nie składa jednak deklaracji oraz nie wpłaca podatku do organu podatkowego, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Płatnikiem podatku jest notariusz od tych czynności cywilnoprawnych, które dokonywane są w formie aktu notarialnego

61 Zwolnienia podmiotowe w PCC art. 8 u.p.c.c. Przykładowo: państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa; ! Okoliczność, że dany podmiot jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, nie ma wpływu na opodatkowanie innych stron tej czynności, na których może ciążyć obowiązek podatkowy. Dlatego też jeśli spośród dwóch osób kupujących pewną rzecz jedna jest zwolniona podmiotowo, to chociaż obowiązek ciąży na nich obu, podatek powinna zapłacić w całości ta osoba, która nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego

62 Stawki podatkowe w PCC - zostały ustalone w art. 7 u.p.c.c. Mają zróżnicowany charakter, choć głównie występują jako stawki proporcjonalne. Są to stawki procentowe lub kwotowe w zależności od rodzaju nabywanej rzeczy lub praw majątkowych ( przykładowo od 0,5 % do 20%)

63 Poszczególne czynności podlegające opodatkowaniu 1) Umowa sprzedaży –art. 535 k.c. ( 2% podstawy opodatkowania w przypadku gdy umowa przenosi własność nieruchomości bądź rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego bądź prawo do lokalu w małym domu mieszalnym oraz własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. W przypadku sprzedaży innych praw majątkowych stawka wynosi 1%) Ustawa przewiduje szereg zwolnień. Wśród nich można wymienić sprzedaż rzeczy ruchomych, gdy podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł

64 2) Umowa zamiany – art. 603 k.c. ( 2% podstawy opodatkowania w przypadku gdy umowa przenosi własność nieruchomości bądź rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego bądź prawo do lokalu w małym domu mieszalnym oraz własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. W przypadku sprzedaży innych praw majątkowych stawka wynosi 1%

65 3) Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego ( 720 § 1 i art. 845 k.c.) – Stawka podatku z tytułu umowy pożyczki generalnie wynosi 2% niezależnie od przedmiotu. Jednakże ustawodawca przewidział również możliwość zastosowania 20% stawki o charakterze sankcyjnym ( np. gdy w toku czynności kontrolnych podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony)

66 4) Umowa dożywocia ( art. 908 § 1 k.c.) –obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy nieruchomości. Stawka podatku została ustalona taka samo jak w przypadku umowy zamiany ( 2%) 5) Umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności ( Stawkę podatku ustala się analogicznie jak w przypadku umowy zamiany) 6) Ustanowienie hipoteki – podatnikiem jest podmiot składający oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki. W tym wypadku ustawodawca ustanowił dwie stawki podatku. W przypadku zabezpieczenia wierzytelności istniejących pobiera się 0,1% podatku od kwoty zabezpieczonej wierzytelności. Jeżeli zaś zabezpieczeniu podlega wierzytelność o nieustalonej wysokości – stawka podatku została określona kwotowo i obecnie wynosi 19 zł

67 7 ) Ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności – Stawka podatku z tytułu odpłatnego użytkowania lub służebności wynosi 1%. ! Jeżeli użytkowanie lub służebność zostały ustanowione nieodpłatnie, to nie podlegają opodatkowaniu podatkiem PCC lecz podatkiem od spadków i darowizn. 8) Umowa spółki ( Podatnikiem z tytułu zawarcia umowy spółki lub jej zmiany jest sama spółka, chyba że chodzi o umowę spółki cywilnej – wówczas obowiązek podatkowy ciąży na jej wspólnikach. Stawka podatku od umowy spółki i jej zmiany wynosi 0,5 %)

68 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) zmienia: art. 1 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 1 ust. 4, art. 2 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 9 pkt 2, art. 9 pkt 10 lit. b tiret pierwsze i drugie, art. 10 ust. 3a pkt 2 i 3, art. 10 ust. 4, art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3 pkt 1 i 2, dodaje: art. 1 ust. 2 pkt 3, art. 1 ust. 4a, art. 3 ust. 1 pkt 1a, art. 10 ust. 3c, art. 11 ust. 1 pkt 3a, art. 12 ust. 1 pkt 2a, art. 12 ust. 3 pkt 1a oraz uchyla: art. 2 pkt 3.Ustawaart. 1 ust. 3 pkt 13art. 1 ust. 4art. 2 pkt 4art. 6 ust. 1 pkt 7art. 9 pkt 2art. 9 pkt 10 lit. b tiret pierwszedrugieart. 10 ust. 3a pkt 23art. 10 ust. 4art. 11 ust. 1 pkt 4art. 12 ust. 1 pkt 12art. 12 ust. 2art. 12 ust. 3 pkt 12art. 1 ust. 2 pkt 3art. 1 ust. 4aart. 3 ust. 1 pkt 1aart. 10 ust. 3cart. 11 ust. 1 pkt 3aart. 12 ust. 1 pkt 2aart. 12 ust. 3 pkt 1aart. 2 pkt 3

69 Czego dotyczy zmiana: 1. Objęto opodatkowaniem odpłatne częściowe zniesienie współwłasności. Dotychczas opodatkowaniu PCC podlegało wyłącznie zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat, którego skutkiem jest całkowite zniesienie stosunku współwłasności. Teraz opodatkowaniu PCC podlega każde zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat, w tym w przypadkach, gdy nie dochodzi do całkowitego zniesienia stosunku współwłasności. 2. Rozszerzono zakres opodatkowania umów zamiany. Teraz opodatkowaniu PCC zawsze podlegają umowy zamiany, gdy tylko jedna z zamienianych rzeczy znajduje się na terytorium RP lub tylko jedno z zamienianych praw majątkowych jest wykonywane na terytorium RP. 3 Zlikwidowano wyłączenie opodatkowania umów sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Teraz umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym podlegają opodatkowaniu PCC na zasadach ogólnych.

70 4. Doprecyzowano zakres wyłączenia opodatkowania PCC ze względu na opodatkowanie VAT. Dotychczas wątpliwości budziło stosowanie wyłączenia opodatkowania PCC ze względu na opodatkowanie VAT, jeżeli umowa sprzedaży lub zamiany opodatkowana była podatkiem VAT tylko częściowo. Teraz z przepisów wprost wynika, że częściowe opodatkowanie VAT w odpowiedniej części wyłączać będzie opodatkowanie PCC. 5. Określono zasady opodatkowania umów pożyczek odnawialnych (rewolwingowych). Dotychczas istniały wątpliwości czy w przypadku umów pożyczek odnawialnych do opodatkowania PCC dochodzi tylko raz (w momencie zawarcia umowy) czy też z chwilą wypłaty każdej kolejnej transzy. Teraz z przepisów wynika wprost, że przypadku umów pożyczek odnawialnych opodatkowaniu PCC podlega wypłata każdej kolejnej transzy. 6. Ograniczono zakres zwolnienia od podatku obejmującego przeniesienie własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część. 7. Wprowadzono korzystne zmiany w przepisach określających warunki zwolnienia od podatku obejmującego umowy pożyczki udzielane między osobami z tzw. grupy „0".

71 8. Zmieniono przepisy dotyczące notariuszy jako płatników podatku od czynności cywilnoprawnych. Dotychczas notariusze mogli składać deklaracje PCC-2 zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Teraz są obowiązani do składania deklaracji PCC-2 wyłącznie w formie elektronicznej. Poza tym zastąpiono obowiązek przekazywania odpisów sporządzanych aktów notarialnych obowiązkiem przekazywania sporządzanej w formie papierowej albo w formie elektronicznej informacji zawierającej treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów dotyczących czynności, dla których notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyłączono też odpowiedzialność notariuszy za niepobranie PCC, jeżeli wykażą oni brak swojej winy w niepobraniu tego podatku. 9. Unormowano zwrot podatku od umowy spółki, w przypadku gdy spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub gdy wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w wysokości niższej niż przewidywała umowa. 10. Dokonano szeregu zmian w przepisach o właściwości miejscowej organów podatkowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązywanie: Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2016 r.

72 Opłata skarbowa: USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opłata skarbowa jest opłatą publiczną. Jest zatem, co do zasady świadczeniem uiszczanym w zamian za określone działanie organów administracji publicznej. Opłata skarbowa różni się od innych „opłat publicznych” tym, że uregulowana została w odrębnej ustawie i dotyczy wyłącznie określonych w niej czynności i dokumentów, zaś jej przedmiot, stawkę i zwolnienia prawodawca zawarł w załączniku do ustawy mającym taką samą moc prawną, jak sama ustawa.

73 Przedmiot opłaty Czynności urzędowe ( wszelkie formy działania administracji), zaświadczenia, zezwolenia ( pozwolenia, koncesje) stanowią przedmiot opłaty skarbowej jedynie w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Sprawą indywidualną jest sprawa dotycząca indywidualnego podmiotu odnosząca się do jego konkretnych praw i obowiązków. Natomiast sprawą administracyjną – sprawą indywidualną z zakresu administracji publicznej – jest sprawa indywidualna rozstrzygana przez organ administracyjny na podstawie przepisów k.p.a. lub o.p. Ponadto opłacie podlega Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

74 Stawki opłaty skarbowej wyrażone są kwotowo a w niektórych przypadkach procentowo- ich wysokość uzależniona od konkretnego przedmiotu opodatkowania ( czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń itp.) Przykładowo: - Sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł -Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) – 37 zł -Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205 zł -Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł

75 Wyłączenia spod opłaty skarbowej Katalog wyłączeń spod opłaty skarbowej określa art. 2 u.o.s. Jest to zamknięty katalog „spraw” ( np. sprawy alimentacyjne, opieki, kurateli i przysposobienia, zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę). Dokonanie czynności urzędowych lub złożenie wskazanych w ustawie dokumentów w tych sprawach nie podlega opłacie skarbowej. Zwolnienia z opłaty Wykaz przedmiotów korzystających ze zwolnienia określa załącznik do ustawy o.s. Przykładowo: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia w sprawach: a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych 3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu, przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

76 Zmiany w ustawie o opłacie skarbowej: Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1607) zmienia art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. k. Ustawaart. 2 ust. 1 pkt 1 lit. k Czego dotyczy zmiana: Wyłączono z opłaty skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach udzielania ochrony międzynarodowej. Oznacza to, że de facto rozszerzenie zakresu wyłączenia w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego gdzie wyłączona z opłaty skarbowej były czynności w sprawach nadania statusu uchodźcy. Objęcie bowiem przez Rzeczpospolitą Polską ochroną cudzoziemca związane jest nie tylko z ubieganiem się o status uchodźcy ale także o ochronę uzupełniającą. Obowiązywanie: Zmiana obowiązuje od 13 listopada 2015 r.

77 Upoważnienie udzielone aplikantowi adwokackiemu do zastępowania na podstawie art. 77 ustawy –Prawo o adwokaturze nie jest pełnomocnictwem w rozumieniu przepisów k.p.c. stąd nie jest także pełnomocnictwem w rozumieniu u.o.s. Tak wiec w tym przypadku nie powstanie obowiązek w opłacie skarbowej. ( I SA/GI 37/08) Od czynności wydania decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu pobierana jest opłata na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy –Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z przepisem art. 3 u.o.s. czynność taka nie podlega więc opłacie skarbowej. Czynności urzędowe w sprawach komunikacyjnych podlegające opłacie skarbowej zostały wymienione w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej, który ma charakter zamknięty, zatem od czynności tam niewymienionych nie należy pobierać opłaty skarbowej.


Pobierz ppt "Podatki samorządowe Pierwszą grupą dochodów własnych JST są wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków. Zaliczamy do niej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google