Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy konstrukcji podatku. Elementy konstrukcji podatku Podmiot Przedmiot opodatkowania Podstawa opodatkowania Stawka podatku Zwolnienia podatkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy konstrukcji podatku. Elementy konstrukcji podatku Podmiot Przedmiot opodatkowania Podstawa opodatkowania Stawka podatku Zwolnienia podatkowe."— Zapis prezentacji:

1 Elementy konstrukcji podatku

2 Elementy konstrukcji podatku Podmiot Przedmiot opodatkowania Podstawa opodatkowania Stawka podatku Zwolnienia podatkowe Ulgi podatkowe obligatoryjnefakultatywne

3 Podmiot podatkowy Każda jednostka życia społecznego, na którą ustawa nakłada obowiązek przymusowego świadczenia pieniężnego

4 Przedmiot opodatkowania Sytuacja faktyczna lub prawna, z której zaistnieniem u podmiotu podatkowa ustawa wiąże obowiązek poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego To przyczyna sprawcza opodatkowania, wskazująca na zdolność płatniczą podatnika (zdolność podatkowa) Zazwyczaj decyduje o nazwie podatku.

5 Podstawa opodatkowania To pewna wielkość, wyrażona w jednostkach pieniężnych lub naturalnych, która jest miarą odzwierciedlającą w odniesieniu do jednostkowego podatnika ilość tych jednostek miary, która podlega dla danej jednostki czasu lub danej sytuacji faktycznej lub prawnej opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania może być suma pieniężna odzwierciedlająca wartość majątku, spadku, darowizny, dochód, przychód itp. Może to być także ilość jednostek naturalnych jednostek miary (np. powierzchni, objętości, sztuk itp.).

6 Stawka podatku Współczynnik zastosowany do podstawy opodatkowania pozwalający na obliczenie kwoty podatku Łącznik pomiędzy wielkością podstawy opodatkowania a kwotą podatku

7 Stawka podatku (2) kwotowaprocentowa np. 5 zł od m kw. powierzchni gruntu np. 19% wysokości dochodu

8 Stawka podatku (3) Stawki stałe (procenowe, liniowe) Skale podatkowe ProgresywneRegresywnedegresywne

9 Skala podatkowa Skala podatkowa jest zbiorem uporządkowanych – rosnąco lub malejąco – stawek procentowych, znajdujących zastosowanie do różnej wielkości podstawy obliczenia podatku. Wyróżnia się dwa podstawowe typy skal podatkowych – progresywną i regresywną.

10 Progresja podatkowa Skala progresywna (progresja podatkowa). Istotą skali podatkowej progresywnej jest to, że wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku rośnie wysokość stawek podatkowych, służących do obliczania wysokości świadczenia podatkowego. Zastosowanie takiej progresji powoduje że świadczenie podatkowe rośnie relatywnie szybciej, niż wielkość podstawy obliczenia podatku. Stawkami progresywnymi mogą być zarówno stawki kwotowe, jak i procentowe. Skale podatkowe progresywne mogą być skonstruowane w oparciu o zasadę progresji globalnej oraz progresji ciągłej.

11 Stawki podatkowe zmienne (skale podatkowe) StawkaPodstawa Progresja (globalna lub szczeblowa) – stawki rosną wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania - występuje z reguły w podatkach dochodowych StawkaPodstawa Degresja – stawki zmniejszają się wraz ze zmniejszaniem podstawy opodatkowania (odwrotoność progresji) StawkaPodstawa Regresja – stawki rosną wraz ze zmniejszaniem się podstawy opodatkowania

12 Skala globalna/szczeblowa Skala globalna Podstawa opodatkowania Stawka podatku 0-9.99910% podstawy 10.000-29.99920% podstawy 30.000 -30% podstawy Skala szczeblowa Podstawa opodatkowania Stawka podatku 0-9.99910% podstawy 10.000-29.99910% x 9.999 + 20% nadwyżki ponad 9.999 30.000 -10% x 9.999 + 20% x 20.000 + 30% nadwyżki ponad 29.999

13 Ulgi i zwolnienia To elementy niesamoistne konstrukcji podatku. Nie występują samodzielnie. Są modyfikacją jednego lub kilku elementów obligatoryjnych podatku

14 Zwolnienia podatkowe Zwolnienia podatkowe są formą ograniczenia zakresu podmiotowego lub przedmiotowego stosowania danego podatku. Zdarzenia Zwolnione podlega opodatkowaniu Nie podlega opodatkowaniu

15 Zwolnienia podmiotowe Zwolnienia podmiotowe polegają na wyłączeniu pewnej kategorii podmiotów z zakresu podmiotowego danego podatku (np. Skarb Państwa i NBP od podatku dochodowego od osób prawnych, uczelnie, szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli od podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości).

16 Zwolnienia przedmiotowe Zwolnienia przedmiotowe wiążą się z wyłączeniem pewnych kategorii stanów faktycznych lub prawnych z przedmiotu danego podatku (np. grunty klasy V, VI i VIz podlegają zwolnieniu od podatku rolnego, pojazdy zabytkowe są zwolnione od podatku od środków transportowych, zasiłki z pomocy społecznej od podatku dochodowego od osób fizycznych).

17 Ulgi podatkowe Modyfikacja (obniżenie) Podstawy opodatkowania, np. ulga na Internet Stawki podatku, np. obniżone stawki VAT Kwoty podatku, np. ulga na dzieci

18 Ulgi systemowe a ulgi w zapłacie podatku Ulgi podatkowe wynikające z przepisów ustaw regulujących poszczególne podatki, nazywane są ulgami systemowymi. Należy od nich odróżnić ulgi w zapłacie podatku, które uregulowane są w rozdziale 7a ustawy Ordynacja podatkowa i są przyznawane przez organy podatkowe w drodze indywidualnej decyzji administracyjnej o charakterze uznaniowym, na wniosek strony.

19 Wyłączenia podatkowe Art. 2. ust. 1 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej; 2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia; 3) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn; 4) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy; 5) ………….. 6) przychodów (dochodów) armatora przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (….), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a; 7) …………………

20 Elementy konstrukcji podatku - podsumowanie Podmiotprzedmiotpodstawastawka Kwota podatku

21 Elementy konstrukcji podatku a Konstytucja RP Art. 217 Konstytucji RP Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

22 Ryczałty podatkowe -Rezygnacja z określenia podstawy opodatkowania oraz stawki podatkowej -Kwotę podatku odczytuje się wprost z ustawy -To zawsze przedmiot wyboru przez podatnika (tzw. opcja opodatkowania) -Np. karta podatkowa: wysokość podatku uzależniona jest od tzw. zewnętrznych znamion przedmiotu opodatkowania (rodzaj działalności, liczba zatrudnionych, wielkość miejscowości)


Pobierz ppt "Elementy konstrukcji podatku. Elementy konstrukcji podatku Podmiot Przedmiot opodatkowania Podstawa opodatkowania Stawka podatku Zwolnienia podatkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google