Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo podatkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo podatkowe."— Zapis prezentacji:

1 Prawo podatkowe

2 Co to jest podatek??? Podatek to przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej (np. samorządy lokalne) na osoby fizyczne i prawne.

3 Podstawowe pojęcia dotyczące podatków
Obowiązek podatkowy jest to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach Zobowiązanie podatkowe jest to wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego, Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu, Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu,

4 Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przedmiot opodatkowania jest to tytuł prawny uprawniający organa podatkowe do naliczania różnych rodzajów podatków i zobowiązywania różnych podmiotów opodatkowania do ich uiszczania, przedmiotem opodatkowania mogą być między innymi dochody uzyskiwane z różnych tytułów, wytwarzane bądź nabywane dobra lub usługi, posiadane i użytkowane dobra majątkowe. Podmiot opodatkowania jest to osoba fizyczna bądź prawna, na której ciąży obowiązek regulowania podatków naliczanych z różnych tytułów i związanych wskutek tego z różnym przedmiotem opodatkowania. Podstawa opodatkowania jest to wartość, wyrażona w jednostce pieniężnej, na której podstawie wyznaczana jest wielkość należnego podatku - zgodnie z obowiązującą formułą jego naliczania.

5 Znaczenia podatków Podatek w sensie ekonomicznym
Podatek jest to ciężar, który ponoszą podmioty istniejące poza państwem lub inne związki publicznoprawne na rzecz tego państwa lub innego związku publicznoprawnego.   Podatek w sensie prawnym Podatek jest to pieniężne, przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie na rzecz państwa lub innego związku publicznoprawnego nakładane na podstawie przepisów prawa; Podatek w sensie ustrojowym lub politycznym Podatki dotyczą relacji między państwem a obywatelem a o kształcie podatku decyduje większość parlamentarna, stanowi ona o wysokości podatków i zasadach jakie będą obowiązywały.

6 Funkcje podatków Fiskalna - jest głównym źródłem dochodów budżetu państwa, gwarantuje finansowanie wydatków publicznych. Jest to pierwotna, najstarsza funkcja podatków.  Redystrybucyjna - jest instrumentem przesuwania dochodów pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Stymulacyjna - jest wykorzystywana przez państwo jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych w celu skorelowania ich z założeniami polityki gospodarczej i społecznej państwa.

7 System podatkowy System podatkowy to zespół podatków, które funkcjonują równocześnie w obrębie danego państwa i tworzą całość zarówno w sensie prawnym jak i ekonomicznym. Jest to zbiór przepisów prawnych i instytucji finansowych, które ustanawiają podatki oraz określają i zajmują się ich poborem. W jego skład wchodzą zarówno przepisy, które związane są z samymi podatkami jak i określające podmioty pobierające podatki, płatników podatków i instytucje wyznaczające wysokość i warunki płacenia podatków.

8 Polski system podatkowy złożony jest z jedenastu tytułów podatkowych, które są objęte materialnym szczególnym prawem podatkowym. Należą do nich: Podatki bezpośrednie: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych. Podatki pośrednie: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier.    

9 Podatki bezpośrednie Typ podatków, których zasadniczą cechą w intencji ustawodawcy jest jedność podmiotu opłacającego ten podatek i ponoszącego jego faktyczny ciężar ekonomiczny. W praktyce gospodarczej jednak zdarza się czasem, że podatek nałożony na określony podmiot gospodarczy jest przerzucany (wbrew intencji prawa) na inny podmiot poprzez wliczenie go do ceny towaru.

10 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Potocznie zwany PIT (Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) - to podatek obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne.

11 Podatek dochodowy od osób prawnych
Potocznie zwany CIT (Corporate Income Tax - podatek od dochodów przedsiębiorstw) - to podatek bezpośredni obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne.

12 Stawka podatkowa od osób prawnych
Stawka podatku od osób prawnych wynosi obecnie 19%. Ustawa przewiduje też 50% stawkę sankcyjną w przypadku zaniżenia przez podmioty powiązane wysokości zobowiązania podatkowego. Rozliczenie podatku następuje po zakończeniu roku podatkowego.

13 Podatek od spadków i darowizn
Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w skutek: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu, nieodpłatnej: renty użytkowania oraz służebności

14 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych, czyli m.in: sprzedaży, intercyzy, odpłatnego użytkowania, zniesienia współwłasności, zamiany, pożyczki itp

15 Podatek rolny Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: - właściciel gruntów,  - posiadacz samoistny gruntów, - użytkownik wieczysty gruntów,  - posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego -dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

16 Podatek leśny Jest to podatek bezpośredni zbliżony pod wieloma względami do podatku rolnego. Podatnikami tego podatku są: osoby fizyczne; osoby prawne; jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów samoistnymi posiadaczami lasów użytkownikami wieczystymi lasów posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.

17 Podatek od nieruchomości
Podatek lokalny pobierany przez samorząd gminny, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

18 Podatek od środków transportowych
Podatek od środków transportowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 t. Podatek płacą zarówno osoby fizyczne jak i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. 

19 Podatki pośrednie Typ podatków, których konstrukcja rozdziela podmiot gospodarczy zobowiązany do ich naliczenia i zapłacenia od podmiotu, który ponosi ich faktyczny ciężar ekonomiczny. Wiąże się to z założonym przez ustawodawcę zjawiskiem doliczania podatków pośrednich przez sprzedawcę do ceny produktu (w sposób ukryty lub jawny), w rezultacie czego faktycznie (choć pośrednio) ich ciężar ponosi nabywca.

20 Podatek od towarów i usług
Podatek od towarów i usług, potocznie zwany VAT (Value Added Tax, czyli podatek od wartości dodanej) - to podatek pośredni, którym obłożonym jest większość towarów jakie kupujemy i usług z jakich korzystamy

21 Podstawowa stawka podatku od towarów i usług
Podstawową stawką jest stawka 22%, dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone: 7% oraz 3% (stawka 3% obejmuje nieprzetworzone produkty rolne a 7% m.in.: leki, książki, zabawki, żywność itp.).

22 Podatek akcyzowy Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. Opodatkowaniu akcyzą podlegają: produkty energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe. Polskie przepisy, podobnie jak przepisy innych państw UE, przewidują również własne regulacje dotyczące opodatkowania akcyzą innych produktów.

23 Podatek od gier Opodatkowaniu podatkiem od gier podlegają podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności. Obowiązek podatkowy kończy się z chwilą zaprzestania wykonywania działalności.

24 Przychody państwa z podatków
podatek VAT – ponad 48 % dochodów podatkowych i ponad 45 % dochodów budżetu akcyza – blisko 23 % dochodów podatkowych i ponad 21 % dochodów budżetu podatek PIT – ponad 16 % dochodów podatkowych i ponad 15 % dochodów budżetu podatek CIT – blisko 12 % dochodów podatkowych i blisko 11 % dochodów budżetu Podatki pośrednie stanowią  blisko 3/4 dochodów podatkowych państwa.

25 Dziękujemy za uwagę :) :) :)


Pobierz ppt "Prawo podatkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google