Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka nieruchomościami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka nieruchomościami"— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka nieruchomościami
Dr Elżbieta Kicka

2 Podstawowe przepisy regulujące gospodarkę nieruchomościami:
Konstytucja Rzeczpospolitej, Kodeks cywilny, Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.115 poz.741), Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych

3 Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
Ustawa o własności lokali, Ustawa o autostradach płatnych, Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych, Ustawa o samorządzie powiatowym, Ustawa o samorządzie województwa,

4 Osobowość prawna Reguluje ją kodeks cywilny.
Posiada ją Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym ją nadano na mocy przepisów szczególnych np. - na mocy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych – przedsiębiorstwa państwowe, - ustaw samorządowych – gminy, powiaty i województwa,

5 o szkolnictwie wyższym – wyższe uczelnie,
o stowarzyszeniach – stowarzyszenia naukowo-techniczne. Kodeks handlowy – wskazuje, że do uzyskania osobowości prawnej przez spółkę – niezbędny jest wpis spółki do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd.

6 Osobowości prawnej nie posiadają:
Urzędy administracji publicznej, Jednostki organizacyjne wojska i policji, Jednostki organizacyjne lasów państwowych, Sądy, Urzędy skarbowe, inne

7 Mienie Własność i inne prawa majątkowe - KC
Jest pojęciem szerszym niż własność, obejmuje też użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i inne. Mienie: państwowe, samorządowe, prywatne

8 Mienie państwowe Mienie samorządowe
jest podzielne na mocy przepisów z r Mienie samorządowe jest podzielne , powstało z przekształcenia części mienia państwowego, przeznaczonego na cele inne, nie rolne i leśne.

9 Mienie prywatne Własność osób fizycznych, Spółdzielni,
Niektórych spółek handlowych, innych niepaństwowych i niesamorządowych osób prawnych

10 Formy władania nieruchomościami
Własność, Użytkowanie wieczyste, Użytkowanie, Dzierżawa, Najem, Użyczenie, Trwały zarząd.

11 Własność - Jest prawem zbywalnym, przenaszalnym i dziedzicznym,
np.właściciel może ją sprzedać, wnieść do spółki Użytkowanie wieczyste - Jest prawem zbywalnym, przenaszalnym i dziedzicznym. - budynek wzniesiony przez użytkownika wieczystego jest jego własnością a nie własnością właściciela gruntu.

12 Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym, którym można obciążyć nieruchomość na rzecz dowolnej osoby, użytkownik może korzystać z nieruchomości w ustalony wcześniej sposób, jest prawem niezbywalnym

13 Dzierżawa, najem i użyczenie
to prawa zobowiązaniowe, powstają na mocy umowy, w której właściciel nieruchomości zobowiązuje się oddać nieruchomość do korzystania na określonych w umowie warunkach, a osoba, która bierze nieruchomość, zobowiązuje się do przestrzegania tych warunków,

14 dzierżawca – może czerpać pożytki z nieruchomości,
najemca – nie może czerpać korzyści z nieruchomości, użyczenie – jest formą nieodpłatnego oddania nieruchomości do korzystania.

15 Trwały zarząd jest prawem niezbywalnym, nieprzenaszalnym i niedziedzicznym. oddawane są nieruchomości państwowe i samorządowe jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, nieruchomości państwowe można oddać w t.z. tylko jednostkom państwowym, nieruchomości samorządowe – jednostkom samorządowym.

16 Cudzoziemcy Nie mogą nabywać nieruchomości przygranicznych,
To osoby fizyczne i prawne nie posiadające obywatelstwa polskiego, Osoba prawna uważana jest za cudzoziemca, gdy jej siedziba znajduje się poza granicami Polski, Spółkę mieszana uważa się za cudzoziemca, jeżeli podmioty zagraniczne posiadają ponad 50% kapitału zakładowego spółki.

17 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
bez prawa trwałego zarządu, własność i użytkowanie wieczyste – wymaga uzyskania uprzednio zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, bez zgody ministra mogą nabyć: lokal mieszkalny, inną nieruchomość – jeśli posiada kartę stałego pobytu w Polsce i mieszka min.5 lat,

18 nieruchomość inna niż lokal mieszkalny, jeżeli jest współmałżonkiem obywatela polskiego, posiada kartę stałego pobytu min. 2 lata, a nabywana nieruchomość będzie majątkiem wspólnym małżonków, może w drodze dziedziczenia, gdy nieruchomość nabywa osoba prawna na cele statutowe, gdy łączna powierzchnia nie jest większa niż 0,45ha,

19 Wartość nieruchomości
Położenie nieruchomości, Funkcja wyznaczona nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, Stan zagospodarowania nieruchomości, poziom cen rynkowych w otoczeniu nieruchomości

20 Opłaty z ty. Praw do nieruchomości


Pobierz ppt "Gospodarka nieruchomościami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google