Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka nieruchomościami Dr Elżbieta Kicka. Podstawowe przepisy regulujące gospodarkę nieruchomościami: Konstytucja Rzeczpospolitej, Konstytucja Rzeczpospolitej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka nieruchomościami Dr Elżbieta Kicka. Podstawowe przepisy regulujące gospodarkę nieruchomościami: Konstytucja Rzeczpospolitej, Konstytucja Rzeczpospolitej,"— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka nieruchomościami Dr Elżbieta Kicka

2 Podstawowe przepisy regulujące gospodarkę nieruchomościami: Konstytucja Rzeczpospolitej, Konstytucja Rzeczpospolitej, Kodeks cywilny, Kodeks cywilny, Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.115 poz.741), Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.115 poz.741), Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych Ustawa o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych

3 Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Ustawa o własności lokali, Ustawa o własności lokali, Ustawa o autostradach płatnych, Ustawa o autostradach płatnych, Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych, Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych, Ustawa o samorządzie powiatowym, Ustawa o samorządzie powiatowym, Ustawa o samorządzie województwa, Ustawa o samorządzie województwa,

4 Osobowość prawna Reguluje ją kodeks cywilny. Reguluje ją kodeks cywilny. Posiada ją Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym ją nadano na mocy przepisów szczególnych np. Posiada ją Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym ją nadano na mocy przepisów szczególnych np. - na mocy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych – przedsiębiorstwa państwowe, - na mocy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych – przedsiębiorstwa państwowe, - ustaw samorządowych – gminy, powiaty i województwa, - ustaw samorządowych – gminy, powiaty i województwa,

5 - o szkolnictwie wyższym – wyższe uczelnie, - o stowarzyszeniach – stowarzyszenia naukowo-techniczne. Kodeks handlowy – wskazuje, że do uzyskania osobowości prawnej przez spółkę – niezbędny jest wpis spółki do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd. Kodeks handlowy – wskazuje, że do uzyskania osobowości prawnej przez spółkę – niezbędny jest wpis spółki do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd.

6 Osobowości prawnej nie posiadają: Urzędy administracji publicznej, Urzędy administracji publicznej, Jednostki organizacyjne wojska i policji, Jednostki organizacyjne wojska i policji, Jednostki organizacyjne lasów państwowych, Jednostki organizacyjne lasów państwowych, Sądy, Sądy, Urzędy skarbowe, Urzędy skarbowe, inne inne

7 Mienie Własność i inne prawa majątkowe - KC Własność i inne prawa majątkowe - KC Jest pojęciem szerszym niż własność, obejmuje też użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i inne. Jest pojęciem szerszym niż własność, obejmuje też użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i inne. Mienie: Mienie: państwowe, państwowe, samorządowe, samorządowe, prywatne prywatne

8 Mienie państwowe jest podzielne na mocy przepisów z 01.02.1989r jest podzielne na mocy przepisów z 01.02.1989r Mienie samorządowe Mienie samorządowe jest podzielne, jest podzielne, powstało z przekształcenia części mienia państwowego, przeznaczonego na cele inne, nie rolne i leśne. powstało z przekształcenia części mienia państwowego, przeznaczonego na cele inne, nie rolne i leśne.

9 Mienie prywatne Własność osób fizycznych, Własność osób fizycznych, Spółdzielni, Spółdzielni, Niektórych spółek handlowych, Niektórych spółek handlowych, innych niepaństwowych i niesamorządowych osób prawnych innych niepaństwowych i niesamorządowych osób prawnych

10 Formy władania nieruchomościami Własność, Własność, Użytkowanie wieczyste, Użytkowanie wieczyste, Użytkowanie, Użytkowanie, Dzierżawa, Dzierżawa, Najem, Najem, Użyczenie, Użyczenie, Trwały zarząd. Trwały zarząd.

11 Własność - Jest prawem zbywalnym, przenaszalnym i dziedzicznym, - Jest prawem zbywalnym, przenaszalnym i dziedzicznym, np.właściciel może ją sprzedać, wnieść do spółki np.właściciel może ją sprzedać, wnieść do spółki Użytkowanie wieczyste Użytkowanie wieczyste - Jest prawem zbywalnym, przenaszalnym i dziedzicznym. - Jest prawem zbywalnym, przenaszalnym i dziedzicznym. - budynek wzniesiony przez użytkownika wieczystego jest jego własnością a nie własnością właściciela gruntu. - budynek wzniesiony przez użytkownika wieczystego jest jego własnością a nie własnością właściciela gruntu.

12 Użytkowanie - jest ograniczonym prawem rzeczowym, którym można obciążyć nieruchomość na rzecz dowolnej osoby, - użytkownik może korzystać z nieruchomości w ustalony wcześniej sposób, - jest prawem niezbywalnym

13 Dzierżawa, najem i użyczenie - to prawa zobowiązaniowe, - powstają na mocy umowy, w której właściciel nieruchomości zobowiązuje się oddać nieruchomość do korzystania na określonych w umowie warunkach, a osoba, która bierze nieruchomość, zobowiązuje się do przestrzegania tych warunków,

14 - dzierżawca – może czerpać pożytki z nieruchomości, - najemca – nie może czerpać korzyści z nieruchomości, - użyczenie – jest formą nieodpłatnego oddania nieruchomości do korzystania.

15 Trwały zarząd - jest prawem niezbywalnym, nieprzenaszalnym i niedziedzicznym. - oddawane są nieruchomości państwowe i samorządowe jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, - nieruchomości państwowe można oddać w t.z. tylko jednostkom państwowym, - nieruchomości samorządowe – jednostkom samorządowym.

16 Cudzoziemcy Nie mogą nabywać nieruchomości przygranicznych, Nie mogą nabywać nieruchomości przygranicznych, To osoby fizyczne i prawne nie posiadające obywatelstwa polskiego, To osoby fizyczne i prawne nie posiadające obywatelstwa polskiego, Osoba prawna uważana jest za cudzoziemca, gdy jej siedziba znajduje się poza granicami Polski, Osoba prawna uważana jest za cudzoziemca, gdy jej siedziba znajduje się poza granicami Polski, Spółkę mieszana uważa się za cudzoziemca, jeżeli podmioty zagraniczne posiadają ponad 50% kapitału zakładowego spółki. Spółkę mieszana uważa się za cudzoziemca, jeżeli podmioty zagraniczne posiadają ponad 50% kapitału zakładowego spółki.

17 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. bez prawa trwałego zarządu, bez prawa trwałego zarządu, własność i użytkowanie wieczyste – wymaga uzyskania uprzednio zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, własność i użytkowanie wieczyste – wymaga uzyskania uprzednio zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, bez zgody ministra mogą nabyć: bez zgody ministra mogą nabyć: - lokal mieszkalny, - inną nieruchomość – jeśli posiada kartę stałego pobytu w Polsce i mieszka min.5 lat,

18 - nieruchomość inna niż lokal mieszkalny, jeżeli jest współmałżonkiem obywatela polskiego, posiada kartę stałego pobytu min. 2 lata, a nabywana nieruchomość będzie majątkiem wspólnym małżonków, - może w drodze dziedziczenia, - gdy nieruchomość nabywa osoba prawna na cele statutowe, gdy łączna powierzchnia nie jest większa niż 0,45ha,

19 Wartość nieruchomości Położenie nieruchomości, Położenie nieruchomości, Funkcja wyznaczona nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, Funkcja wyznaczona nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, Stan zagospodarowania nieruchomości, poziom cen rynkowych w otoczeniu nieruchomości Stan zagospodarowania nieruchomości, poziom cen rynkowych w otoczeniu nieruchomości

20 Opłaty z ty. Praw do nieruchomości


Pobierz ppt "Gospodarka nieruchomościami Dr Elżbieta Kicka. Podstawowe przepisy regulujące gospodarkę nieruchomościami: Konstytucja Rzeczpospolitej, Konstytucja Rzeczpospolitej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google