Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie"— Zapis prezentacji:

1 Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie
Prawo rzeczowe Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie

2 Ograniczone prawa rzeczowe pojęcie
Obciążenie prawa własności Prawa na rzeczy cudzej Ograniczony zakres uprawnień Polegają na Korzystaniu z rzeczy cudzej Zapewnieniu uprawnionemu możliwości egzekucji z rzeczy

3 Numerus clausus Tylko prawa wskazane w ustawie
Niektóre mają charakter historyczny Nie można tworzyć nowych ograniczonych praw rzeczowych umową Ustawa może kreować nowe prawa lub zmieniać treść dotychczasowych (timesharing)

4 Przedmiot Rzeczy Inne prawa majątkowe Ruchome Nieruchome
Prawa (zastaw, użytkowanie) Użytkowanie wieczyste Spółdzielcze prawo do lokalu Wierzytelność zabezpieczona hipoteką

5 Podmiot ograniczonych praw rzeczowych
Każdoczesny właściciel nieruchomości (służebność gruntowa) Wyłącznie osoba fizyczna (służebność osobista) Osoba fizyczna lub prawna Przedsiębiorca przesyłowy Zakres prawa może zależeć od charakteru podmiotu uprawnionego

6 Funkcje ograniczonych praw rzeczowych
Ułatwienie korzystania z rzeczy kosztem właściciela innej rzeczy (służebności) Alimentacja (użytkowanie) Zabezpieczenie wierzytelności Prawa zastawnicze Prawa te mają charakter akcesoryjny

7 Powstanie ograniczonych praw rzeczowych - umowa
Ograniczona swoboda kształtowania treści Odpowiednie stosowanie przepisów o przeniesieniu prawie własności Forma aktu notarialnego wymagana tylko dla oświadczenia właściciela ustanawiającego prawo

8 Powstanie praw – orzeczenie sądowe
Orzeczenie konstytutywne Służebności drogi koniecznej i przesyłu Przekroczenie granic przy budowie Podział gruntu Hipoteka przymusowa Zabezpieczenie roszczenia Postępowanie egzekucyjne

9 Powstanie praw - przypadki szczególne
Z mocy prawa Zasiedzenie służebności Zastaw ustawowy Hipoteka ustawowa (historyczne – obecnie nie ustanawiana) Decyzja administracyjna Wyjątkowo Rodzaj wywłaszczenia

10 Zmiana treści i przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych
Umowa między stronami Wpis do księgi wieczystej prawa ujawnionego Przeniesienie Umowa między uprawnionym a nabywcą Wpis do KW (jeśli prawo ujawniono)

11 Pierwszeństwo praw Rozstrzyga kolizję między prawami
Prior tempore potior iure (wyjątek – zastaw) Prawo wpisane do KW ma pierwszeństwo przed niewpisanym Możliwa umowna zmiana pierwszeństwa

12 Wygaśnięcie praw Zrzeczenie się prawa Konfuzja Upływ czasu
Śmierć uprawnionego Niewykonywanie przez określony czas Orzeczenie sądowe Wywłaszczenie

13 Użytkowanie - pojęcie Prawo do używania rzeczy i pobierania z niej pożytków Funkcje Alimentacyjna Produkcyjna Wzmocnienie pozycji uprawnionego Zmienne znaczenie gospodarcze

14 Podmioty użytkowania Osoby fizyczne Rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Inne podmioty Treść prawa zależy od charakteru prawnego podmiotu, któremu przysługuje Są przepisy wspólne

15 Ustanowienie i przedmiot użytkowania
Tylko umowa Nie powstaje ex lege ani z orzeczenia Przedmiot użytkowania - rzecz Ruchoma lub nieruchoma Oznaczona co do tożsamości Można ograniczyć wykonywanie do części rzeczy

16 Szczególne przedmioty użytkowania
Użytkowanie nieprawidłowe Zespół środków produkcji Prawa Nieruchomość w timesharingu – prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w określonym czasie w roku

17 Treść użytkowania I Prawo do używania rzeczy i pobierania pożytków
Nie obejmuje innych dochodów z rzeczy Uprawnienie o charakterze osobistym Prawo niezbywalne Użytkownik może oddać rzecz do używania osobom trzecim (umowa)

18 Treść użytkowania II Obowiązki użytkownika
Wykonuje prawo zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki Zwrot rzeczy w odpowiednim stanie Ponoszenie ciężarów pokrywanych z pożytków Naprawy związane ze zwykłym korzystaniem z rzeczy Nakłady – jak negotiorum gestor

19 Wygaśnięcie użytkowania
Przyczyny Upływ czasu Niewykonywanie przez lat dziesięć Konfuzja Zrzeczenie się prawa Skutki Obowiązek zwrotu rzeczy Problem zbiorów o zmiennym składzie

20 Użytkowanie przez osoby fizyczne
Wygasa najpóźniej ze śmiercią użytkownika Obowiązek zachowania substancji i przeznaczenia rzeczy Wyjątki Eksploatacja kopalin Nowe urządzenia jak w najmie Zarząd i zabezpieczenie

21 Użytkowanie przez r.s.p. Przedmiot użytkowania – grunty
Skarbowe Wkłady gruntowe Rozszczepienie prawa własności gruntu i budynków, urządzeń, drzew i roślin Można naruszyć substancję rzeczy Wkłady gruntowe – możliwość przymusowego wykupu

22 Inne wypadki użytkowania
Użytkowanie przez osoby prawne: stosujemy odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne. Timesharing Prawo korzystania minimum przez 3 lata Zbywalne i dziedziczne Nie wygasa przez niewykonywanie Prawo terminowe (maksimum 50 lat)


Pobierz ppt "Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google