Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących 1 z 10 Moduł 1- Podsumowanie wiadomości Jakie akty prawne regulują prowadzenie rachunkowości w podmiotach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących 1 z 10 Moduł 1- Podsumowanie wiadomości Jakie akty prawne regulują prowadzenie rachunkowości w podmiotach."— Zapis prezentacji:

1 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących 1 z 10 Moduł 1- Podsumowanie wiadomości Jakie akty prawne regulują prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych w Polsce? Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r.- określa zasady prowadzenia pełnej księgowości Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów * Ustawa z 20 listopada 1998 r. - podstawa skróconej formy ewidencji księgowej.

2 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących 2 z 10 Moduł 1- Podsumowanie wiadomości Jak należy rozumieć pojęcie rachunkowość jednostki? Rachunkowość jest to system ewidencjonowania, przetwarzania i przekazywania informacji gospodarczej, ujmujący w mierniku pieniężnym zjawiska związane ze stanem majątkowym przedsiębiorstwa i mający na celu stworzenie podstaw dla procesów kontrolowania, analizowania i decydowania.

3 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących 3 z 10 Moduł 1- Podsumowanie wiadomości Co wchodzi w skład rachunkowości jednostki? Rachunkowość obejmuje: 1) przyjęte zasady rachunkowości, 2) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, 3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów (inwentaryzacja), 4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, 5) sporządzanie sprawozdań finansowych, 6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, 7) badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

4 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Moduł 1- Podsumowanie wiadomości Jakie są podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości? Zgodnie z rozdziałem 2 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości, a w szczególności dotyczące: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego cd. 4 z 10

5 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Moduł 1- Podsumowanie wiadomości cd. - Jakie są podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości? zakładowego planu kont; wykaz kont księgi głównej, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych itp. wykazu prowadzonych ksiąg rachunkowych, a przy księgowości komputerowej – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe opisu sposobu przetwarzania danych systemu ochrony danych i ich zbiorów. 5 z 10

6 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Moduł 1- Podsumowanie wiadomości Jakie jednostki zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych? *Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) *Osoby fizyczne i spółki osób fizycznych jeśli osiągną odpowiedni poziom przychodów netto ze sprzedaży *Jednostki organizacyjne działające na podstawie np. Prawa bankowego, Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, na podstawie przepisów o funduszach powierniczych, funduszach inwestycyjnych, cd. 6 z 10

7 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Moduł 1- Podsumowanie wiadomości cd. - Jakie jednostki zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych? *Gminy, powiaty, województwa i ich związki, jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze celowe *Zagraniczne osoby prawne, zagraniczne jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz zagraniczne osoby fizyczne prowadzące na terytorium RP działalność *Jednostki niewymienione, jeśli otrzymają one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych. 7 z 10

8 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Moduł 1- Podsumowanie wiadomości Kiedy osoby fizyczne, lub spółki osób fizycznych muszą prowadzić księgi rachunkowe? Osoby fizyczne lub spółki osób fizycznych muszą prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 EURO. ( po kursie średnim ustalonym przez NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy). 8 z 10

9 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Moduł 1- Podsumowanie wiadomości Jakie ewidencje muszą prowadzić do celów podatkowych, jednostki prowadzące księgi rachunkowe i opodatkowane na zasadach ogólnych? W zależności od formy opodatkowania istnieje dodatkowo obowiązek prowadzenia róznych ewidencji i tak przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych i prowadzeniu ksiąg rachunkowych obowiązuje: ewidencja przychodów ewidencja zakupów ewidencja kosztów cd. 9 z 10

10 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Moduł 1- Podsumowanie wiadomości cd. - Jakie ewidencje muszą prowadzić do celów podatkowych, jednostki prowadzące księgi rachunkowe i opodatkowane na zasadach ogólnych? ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami ewidencja środków pieniężnych karty wynagrodzeń pracowników ewidencja ilościowo- wartościowa zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ewidencja przebiegu pojazdu ewidencja VAT 10 z 10


Pobierz ppt "Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących 1 z 10 Moduł 1- Podsumowanie wiadomości Jakie akty prawne regulują prowadzenie rachunkowości w podmiotach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google