Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku"— Zapis prezentacji:

1 Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku
Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych Ustawa z r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz o podatku od czynności cywilnoprawnych – Dz.U. z r. Nr 222, poz. 1629

2 PCC – przedmiot opodatkowania
Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwła-sności – w części dotyczącej spłaty lub dopłat, Ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidło-wego oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki (akty założycielskie).

3 PCC – przedmiot opodatkowania
W przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się: wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika (akcjonariusza) oraz dopłaty.

4 PCC – przedmiot opodatkowania
Wyłączono z opodatkowania: umowy majątkowe małżeńskie, umowy ustanowienia odpłatnej renty.

5 PCC – przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem PCC podlegają (do r. zwolnione z opodatkowania) umowy pożyczki udzielane: na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.

6 PCC a VAT Nie podlegają opodatkowaniu PCC czynności cywilnoprawne
(art. 2 pkt. 4), jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest: opodatkowana podatkiem od towarów i usług, zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umowy spółki i jej zmiany, umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

7 Odpowiedzialność stron umowy za zapłatę podatku
Zniesienie zasady solidarnej odpowiedzialności stron umowy za zapłatę podatku. Obowiązek podatkowy ciąży (art. 4) m.in.: przy umowie sprzedaży – na kupującym, przy umowie pożyczki – na biorącym pożyczkę, przy umowie dożywocia – na nabywcy własności nieruchomości, przy umowie depozytu nieprawidłowego – na przechowawcy, przy ustanowieniu hipoteki – na składającym oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki, przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności, przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

8 Podstawa opodatkowania
Ustalanie wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej Jeżeli podatnik pomimo wezwania nie określi wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub poda wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej organ podatkowy dokonuje określenia wartości z uwzględnie- niem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy.

9 Sankcja Stawka podatku wynosi 20 %, jeżeli przed organem podatkowym
lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego: podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony (art. 7 ust. 5)

10 Wyłączenia podmiotowe w PCC
Zlikwidowano wyłączenie podmiotowe w PCC dla: jednostek budżetowych, Agencji Rynku Rolnego oraz osób prawnych, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultu religijnego, dobroczynności, obrony narodowej, ochrony środowiska, ochrony konsumentów, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niezdolnych do pracy.

11 Płatnicy podatku PCC płatnikami podatku PCC są wyłącznie notariusze
nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub sprzedaży są podatnikami podatku PCC a nie jak dotychczas jego płatnikami

12 Zwrot PCC Podatek podlega zwrotowi, jeżeli:
uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna), nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej, w podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców, nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

13 Właściwości organów podatkowych - niektóre zmiany
od przeniesienia własności nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym lub prawa użytkowania wieczystego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości; od przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 1 - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika, a w przypadku gdy obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na kilku podmiotach - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednego z tych podmiotów; od umowy spółki - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki.

14 cd. Właściwości organów podatkowych - niektóre zmiany
od umowy spółki - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki. Miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika: kupującego - przy umowie sprzedaży, biorącego pożyczkę - przy umowie pożyczki, nabywca własności nieruchomości - przy umowie dożywocia, przechowawca - przy umowie depozytu nieprawidłowego, składający oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki – przy ustanowieniu hipoteki.


Pobierz ppt "Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google