Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy – potrzeba opracowania dokumentu w przypadku aplikowania gminy o środki unijne Cmolas, marzec 2016r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy – potrzeba opracowania dokumentu w przypadku aplikowania gminy o środki unijne Cmolas, marzec 2016r."— Zapis prezentacji:

1 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy – potrzeba opracowania dokumentu w przypadku aplikowania gminy o środki unijne Cmolas, marzec 2016r.

2 W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014-2020 NIEZBĘDNE BĘDZIE POSIADANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI/LPR /. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI TO DOKUMENT STRATEGICZNY OPRACOWANY I UCHWALONY PRZEZ SAMORZĄD LOKALNY. WIELOLETNI PROGRAM DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCY DO WYPROWADZENIA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH ZE STANU KRYZYSU ORAZ STWORZENIA WARUNKÓW DO ICH DALSZEGO ROZWOJU. OBJĘCIE DANEGO OBSZARU PROGRAMEM REWITALIZACJI BĘDZIE STANOWIŁO PODSTAWĘ WSPIERANIA GO POPRZEZ PROGRAMY UNIJNE I INSTRUMENTY KRAJOWE LUB KORZYSTANIA Z PREFERENCJI W INNYCH INSTRUMENTACH, PROGRAMACH I DZIAŁANIACH SEKTOROWYCH. PROGRAM REWITALIZACJI UJMUJE DZIAŁANIA W SPOSÓB KOMPLEKSOWY LPR MUSI BYĆ ZGODNY Z ZAPISAMI WYTYCZNYCH MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020.PONADTO WARUNKIEM UBIEGANIA O WSPARCIE W RAMACH DZIAŁANIA JEST UZGODNIENIE LPR PRZEZ WŁAŚCIWĄ GMINĘ Z INSTYTUCJĄ ZARZĄDZAJĄCĄ RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014-2020. CZAS NIEZBĘDNY NA OPRACOWANIE TO 3 DO 4 MIESIĘCY.

3 DEFINICJA REWITALIZACJI NA POTRZEBY PROJEKTOWANIA INTERWENCJI WSPIERAJĄCYCH REWITALIZACJĘ WSPÓŁFINANSOWANĄ ZE ŚRODKÓW PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 ZDEFINIOWANO REWITALIZACJĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: REWITALIZACJA – TO KOMPLEKSOWY PROCES WYPROWADZANIA ZE STANU KRYZYSOWEGO OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH POPRZEZ DZIAŁANIA CAŁOŚCIOWE (POWIĄZANE WZAJEMNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA OBEJMUJĄCE KWESTIE SPOŁECZNE ORAZ GOSPODARCZE LUB PRZESTRZENNO- FUNKCJONALNE LUB TECHNICZNE LUB ŚRODOWISKOWE), INTEGRUJĄCE INTERWENCJĘ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, PRZESTRZENI I LOKALNEJ GOSPODARKI, SKONCENTROWANE TERYTORIALNIE I PROWADZONE W SPOSÓB ZAPLANOWANY ORAZ ZINTEGROWANY POPRZEZ PROGRAMY REWITALIZACJI. W PRZYPADKU GMINY - GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

4 DLA PROWADZENIA REWITALIZACJI WYMAGANE SĄ W RAMACH LPR: A. UWZGLĘDNIENIE REWITALIZACJI JAKO ISTOTNEGO ELEMENTU CAŁOŚCIOWEJ WIZJI ROZWOJU GMINY; B. PEŁNA DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ ANALIZIE DOTYKAJĄCYCH GO PROBLEMÓW; DIAGNOZA OBEJMUJE KWESTIE SPOŁECZNE ORAZ GOSPODARCZE LUB PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE LUB TECHNICZNE LUB ŚRODOWISKOWE; C. USTALENIE HIERARCHII POTRZEB W ZAKRESIE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH; D. WŁAŚCIWY DOBÓR NARZĘDZI I INTERWENCJI DO POTRZEB I UWARUNKOWAŃ DANEGO OBSZARU; E. ZSYNCHRONIZOWANIE DZIAŁAŃ W SFERZE SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ, PRZESTRZENNO- FUNKCJONALNEJ, TECHNICZNEJ, ŚRODOWISKOWEJ; F. KOORDYNACJA PROWADZONYCH DZIAŁAŃ ORAZ MONITOROWANIE I EWALUACJA SKUTECZNOŚCI REWITALIZACJI;

5 Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw), środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska), przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych) technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego oraz w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

6 Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów. Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych.

7 RAMY CZASOWE REALIZACJI DZIAŁAŃ Propozycja okresu realizacji założeń programu rozwoju: 2016-2022 UZASADNIENIE: okres ten pokrywa się z programowaniem dotacyjnym i budżetem Unii Europejskiej na lata 2014-2020 ( 82,5 mld euro, z czego finansowanych będzie 16 regionalnych programów operacyjnych i 6 programów krajowych w tym jeden ponadregionalny). Ponad to istnieje zgodność założonych ram czasowych z okresem uwzględnionym w dokumencie strategicznym UE : EUROPA 2020 dla nowej polityki spójności UE ( dwa cele,,inwestycje we wzrost i miejsca pracy” oraz,,europejska współpraca terytorialna”).

8 Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, LPR maja zakładać wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowią narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

9 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ REWITALIZACYJNYCH Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiegon OŚ 6 Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.3 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej kwota przeznaczona na dofinansowanie to 52 492 230 EUR Wspierane będą działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, tj.: A. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, gospodarcze, edukacyjne kulturalne turystyczne lub rekreacyjne: 1.budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem. 2.Obszaru przestrzeni publicznej B. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków,budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

10 W ramach wskazanych powyżej typów projektów (wyłącznie jako element projektu) możliwa jest: budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych – w wysokości nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych projektu, budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych projektu. Łącznie, przebudowa części wspólnych budynków mieszkalnych,przebudowa i zakup systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego, realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją jaka będzie pełniona przez budynek/przestrzeń publiczną Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekty mogą być realizowane jako projekty partnerskie LIMITY I OGRANICZENIA Podstwą realizacji przedsięwzięć będą lokalne /Gminne Programy Rewitalizacji

11 JAK POWSTAJE LOKALALNY PROGRAM REWITALIZACJI METODYKA BUDOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO JEST OPARTA O METODYKĘ BUDOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY. PODSTAWĄ DO USZCZEGÓŁOWIENIA DZIAŁAŃ PRAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI SĄ OPRACOWANE W RAMACH STRATEGII ROZWOJU: WIZJA, MISJA, CELE STRATEGICZNE I CELE OPERACYJNE. W PLANIE ROZWOJU LOKALNEGO USZCZEGÓŁOWIAMY ZAKRES REALIZACJI INWESTYCJI PUBLICZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH I SPOŁECZNYCH. DLA KAŻDEJ INWESTYCJI PRZYGOTOWUJEMY WIELOWARIANTOWY MODEL FINANSOWY WRAZ Z INNOWACYJNĄ INŻYNIERIĄ FINANSOWĄ, WYKORZYSTUJĄC ZARÓWNO FUNDUSZE STRUKTURALNE UE 2014-2020, JAK RÓWNIEŻ INNE DOSTĘPNE INSTRUMENTY FINANSOWE, TAKIE JAK PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE (PPP), PROJEKTY HYBRYDOWE, FINANSOWANIE KRZYŻOWE, EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH, FUNDUSZE INWESTYCYJNE ETC. KLAMRĄ SPINAJĄCĄ STRATEGIĘ ROZWOJU I PLAN ROZWOJU LOKALNEGO JEST WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZAKRES RZECZOWY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY CMOLAS NA LATA 2016 – 2022 1. WPROWADZENIE 2. STRESZCZENIE CZĘŚĆ I - SYTUACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA – ANALIZA SWOT. 3. ANALIZA SYTUACJI OBECNEJ GMINY CMOLAS : STRESZCZENIE DIAGNOZY SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ GMINY CMOLAS W ZAKRESIE : SFERY PRZESTRZENNEJ, SFERY GOSPODARCZEJ, SFERY SPOŁECZNEJ 4. ZARYS POLITYKI PAŃSTWA A PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 5. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH. 6. ANALIZA KWESTIONARIUSZA DLA JST: „DIAGNOZA SYTUACJI OBJĘTEJ ZAKRESEM DZIAŁANIA: PROPOZYCJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I SPOŁECZNYCH NA LATA 2016-2022” 7. ANALIZA SWOT 8. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW / SFERA PRZESTRZENNA / SFERA GOSPODARCZA / SFERA SPOŁECZNA CZĘŚĆ II - ZADANIA INWESTYCYJNE I SPOŁECZNE GMINY CMOLAS NA LATA 2016-2022 CZĘŚĆ III -PROPOZYCJE FINANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I SPOŁECZNYCH W LATACH 2016-2022 MODELE FINANSOWE ZADAŃ W SFERZE PRZESTRZENNEJ,GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ. CZĘŚĆ IV - ZARZĄDZANIE PLANEM ROZWOJU LOKALNEGO CZĘŚĆ V - MARKETING PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

12 Dziękuję za uwagę. Bożena Cebula BC CONSULTING tel. 531 505 591,e-mail : bcconsulting12@wp.pl


Pobierz ppt "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy – potrzeba opracowania dokumentu w przypadku aplikowania gminy o środki unijne Cmolas, marzec 2016r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google