Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Fundusze europejskie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Fundusze europejskie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Fundusze europejskie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Dokumentacja konkursowa - najczęściej popełniane błędy Fundusze europejskie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Dokumentacja konkursowa - najczęściej popełniane błędy

2 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! PROCEDURA WYBORU PROJEKTU W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ MRPO PROCEDURA WYBORU PROJEKTU W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ MRPO 30 dni Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami BENEFICJENT 45 dni Ocena formalna wniosku o dofinansowanie ZESPÓŁ WYBORU PROJEKTÓW MCP 45 dni Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 14 dni Wybór projektów do dofinansowania (lista podstawowa i rezerwowa) ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 30 dni Podpisywanie umów o dofinansowanieDYREKTOR MCP

3 www.mcp.malopolska.pl WARUNKI WSTĘPNEKWALIFIKOWALNOŚĆ BENEFICJENTAKWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTU KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ WNIOSKU KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW POPRAWNOŚĆ PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKÓW MONTAŻ FINANSOWY SPÓJNOŚĆ ZAPISÓW W DOKUMENTACH KRYTERIA OCENY FORMALNEJ LOGICZNY CHARAKTER OCENY (TAK/NIE)

4 www.mcp.malopolska.pl KRYTERIA OCENY FORMALNEJ WARUNKI WSTĘPNE Czy wniosek został wypełniony w języku polskim? Czy wniosek został złożony w terminie wyznaczonym w Regulaminie konkursu? Czy wniosek został złożony na formularzu wskazanym w Regulaminie konkursu? KWALIFIKOWALNOŚĆ BENEFICJENTA Czy Wnioskodawca kwalifikuje się do realizacji projektu zgodnie z listą typów Beneficjentów z Uszczegółowienia MRPO dla danego Schematu? Czy Wnioskodawca nie widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu (w tym czy nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE)? KWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTU Czy projekt spełnia warunki linii demarkacyjnej? Czy okres realizacji projektu jest zgodny z wymogami regulaminu konkursu? Czy całkowita wartość projektu jest zgodna z zapisami Uszczegółowienia MRPO (poz.28) dla danego Schematu? Czy projekt spełnia zasady wynikające z przepisów o pomocy publicznej? KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ WNIOSKU Czy informacje zawarte w załącznikach (głównie w biznesplanie),są spójne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie? Czy informacje zawarte w biznesplanie są spójne z informacjami zawartymi w pozostałych załącznikach, m.in. czy dane finansowe są spójne z załącznikiem dotyczącym zabezpieczenia środków oraz ze sprawozdaniem finansowym z poprzednich 2 lat?

5 www.mcp.malopolska.pl KRYTERIA OCENY FORMALNEJ KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW Czy zostały dołączone wszystkie wymagane Regulaminem konkursu załączniki charakterystyczne dla danego typu projektu? Czy poszczególne załączniki spełniają wymogi formalne: zawartość merytoryczna, podpisy uprawnionych osób, kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, terminy ważności (np. pozwolenia budowlanego),itp.? POPRAWNOŚĆ PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKÓW Czy Wnioskodawca ujął wskaźniki odnoszące się do zakresu rzeczowego projektu, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku? Czy podane wskaźniki są spójne pod względem rzeczowym i terminowym z zakresem rzeczowym projektu i harmonogramem jego realizacji? MONTAŻ FINANSOWY Czy minimalna/maksymalna kwota wsparcia jest zgodna z wytycznymi w Uszczegółowieniu MRPO dla danego schematu? Czy prawidłowo wypełniono tabelę we wniosku o dofinansowanie „Źródła finansowania projektu (poprawność kwotowa i procentowa)” – zgodnie z Regulaminem konkursu, zapisami Uszczegółowienia MRPO? SPÓJNOŚĆ ZAPISÓW W DOKUMENTACH Czy dokumenty opatrzono wymaganymi pieczęciami i podpisami (przez osoby do tego upoważnione)? Czy wypełniono w sposób zgodny z Instrukcją, wszystkie wymagane pola wniosku?

6 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! www.mcp.malopolska.pl KRYTERIA TECHNICZNEJ I WŁAŚCIWEJ OCENY MERYTORYCZNEJ KRYTERIA TECHNICZNEJ I WŁAŚCIWEJ OCENY MERYTORYCZNEJ kwalifikowalność kosztów wykonalność finansowa i poprawność przygotowanych analiz finansowych zgodność projektu z przepisami z zakresu ochrony środowiska charakterystyka projektu pod kątem jego szczegółowej oceny (czy projekt opisany jest w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych kosztów kwalifikowanych, czy wskaźniki są realnie obrane) OCENA LOGICZNA – (TAK/NIE) TECHNICZNA OCENA MERYTORYCZN A projekt na etapie właściwej oceny merytorycznej musi uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów OCENA PUNKTOWA WŁAŚCIWA OCENA MERYTORYCZ NA

7 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wniosek generujemy z zakładki „Konkursy” wybierając opcję „Generuj wniosek aplikacyjny” WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

8 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Część A i B Wniosku o dofinansowanie AUTOMATYCZNIE GENEROWANA PRZEZ REGIONALNY SYSTEM INFORMATYCZNY Część A i B Wniosku o dofinansowanie AUTOMATYCZNIE GENEROWANA PRZEZ REGIONALNY SYSTEM INFORMATYCZNY

9 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! C.1.1 Nazwa Beneficjenta Podana nazwa jest niezgodna z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej, z Krajowym Rejestrem Sadowym bądź umową spółki cywilnej. CZĘŚĆ C – OPIS BENEFICJENTA C.1 Dane Beneficjenta CZĘŚĆ C – OPIS BENEFICJENTA C.1 Dane Beneficjenta

10 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! C.1.5 Nazwa i numer dokumentu rejestrowego Podanie nieprawidłowego numeru dokumentu rejestrowego. C.1.8 Osoba prawnie upoważniona do podpisania umowy dofinansowania Brak podpisów wszystkich wspólników spółek cywilnych w przypadku nieuregulowania kwestii reprezentowania spółki w ich umowie. CZĘŚĆ C – OPIS BENEFICJENTA C.1 Dane Beneficjenta - c.d. CZĘŚĆ C – OPIS BENEFICJENTA C.1 Dane Beneficjenta - c.d.

11 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! C.2 Dane teleadresowe Beneficjenta Niezgodność z dokumentami rejestrowymi oraz pieczątkami firmowymi Wnioskodawców. Tabela C.2 Dane teleadresowe Beneficjenta CZĘŚĆ C – OPIS BENEFICJENTA C.2 Dane teleadresowe Beneficjenta CZĘŚĆ C – OPIS BENEFICJENTA C.2 Dane teleadresowe Beneficjenta

12 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! C.4 Osoba upoważniona do kontaktu W przypadku osoby do kontaktu innej niż prawnie upoważniona do podpisania umowy brak oświadczenia z części I Biznesplanu (dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji MRPO). CZĘŚĆ C – OPIS BENEFICJENTA C.4 Osoba upoważniona do kontaktu CZĘŚĆ C – OPIS BENEFICJENTA C.4 Osoba upoważniona do kontaktu

13 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! D.5 Działalność gospodarcza W przypadku projektu, który realizuje działania w ramach kilku działów gospodarki pominięcie działu odzwierciedlającego najszerzej zakres rzeczowy projektu. D.1 Tytuł projektu CZĘŚĆ D – OPIS PROJEKTU D.1 - D.6 CZĘŚĆ D – OPIS PROJEKTU D.1 - D.6 D.1 Tytuł projektu – błędy ortograficzne tytuł jest powielany na następnych etapach realizacji projektów. D.1 Tytuł projektu – błędy ortograficzne tytuł jest powielany na następnych etapach realizacji projektów.

14 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! D.7 Miejsce realizacji projektu W przypadku realizacji projektu w kilku miejscach, niewykazanie wszystkich miejsc jego realizacji. Błędne umiejscawianie projektów realizowanych w Krakowie. Jako miejsce realizacji projektu w kategorii powiat należy wybrać: Kraków (miasto na prawach powiatu), a nie powiat krakowski. CZĘŚĆ D – OPIS PROJEKTU D.7 Miejsce realizacji projektu CZĘŚĆ D – OPIS PROJEKTU D.7 Miejsce realizacji projektu

15 www.mcp.malopolska.pl D.8.1 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu Niewykazanie zgodności założeń projektu ze specyficznymi, właściwymi ze względu na zakres projektu strategiami lokalnymi lub sektorowymi, takimi jak, np. Regionalna Strategia Innowacji, Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego. CZĘŚĆ D - OPIS PROJEKTU D.8.1 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu

16 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! CZĘŚĆ D OPIS PROJEKTU D.8.2 Opis projektu BRAK ODNIESIENIA DO: przedmiotu projektu, wskaźników produktu wyboru rozwiązania technicznego etapów projektu oraz sposobów jego realizacji BRAK SPÓJNOŚCI Z DANYMI ZAWARTYMI W: punkcie E.2 „Wskaźniki realizacji projektu” (nietożsame wskaźniki produktu) punkcie E.4 „Planowane koszty w ramach projektu” Biznesplanie.

17 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! D.8.3 Cele projektu Fragmentaryczny opis bezpośrednich rezultatów projektu. Brak spójności z danymi zawartymi w: punkcie E.2 „Wskaźniki realizacji projektu” (nietożsame wskaźniki rezultatu) punkcie C.2 Biznesplanu. Niewykazanie zgodności celów projektu z Celami Działań II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Celem projektu nie jest sama jego realizacja (np. zakup urządzeń)!!! CZĘŚĆ D - OPIS PROJEKTU D.8.3 Cel projektu

18 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Brak odniesienia projektu do celów Działania na poziomie regionalnym i krajowym Działanie wpisuje się, na poziomie krajowym, w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013, w tym w szczególności w cele: 2. „Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej” 4. „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług” 6. „Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich” Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu A. „Konkurencyjność gospodarcza”, * w obszarze I. „Społeczeństwo wiedzy i aktywności”; kierunek polityki „Wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości – wsparcie dla powstania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)” oraz * w obszarze II. „Gospodarka regionalnej szansy”; kierunek polityki „Rozwój innowacji oraz nowoczesnych technologii – podniesienie poziomu innowacyjności firm w województwie i wzmocnienie kontaktów sieciowych instytucji związanych z innowacyjnością regionu”. Działanie wpisuje się, na poziomie krajowym, w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013, w tym w szczególności w cele: 2. „Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej” 4. „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług” 6. „Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich” Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu A. „Konkurencyjność gospodarcza”, * w obszarze I. „Społeczeństwo wiedzy i aktywności”; kierunek polityki „Wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości – wsparcie dla powstania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)” oraz * w obszarze II. „Gospodarka regionalnej szansy”; kierunek polityki „Rozwój innowacji oraz nowoczesnych technologii – podniesienie poziomu innowacyjności firm w województwie i wzmocnienie kontaktów sieciowych instytucji związanych z innowacyjnością regionu”.

19 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! D.8.4 Promocja projektu Brak opisu odnoszącego się do sposobu umieszczania informacji o współfinansowaniu inwestycji ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z: art. 8 i 9 Rozporządzenia KE nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Podręcznikiem dla Beneficjenta. Promocja i informacja projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. CZĘŚĆ D OPIS PROJEKTU D.8.4 Promocja projektu

20 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Fragmentaryczne uzasadnienie ! D.8.5 Stan przygotowania projektu do realizacji W przypadku, jeśli projekt przewiduje zarówno działania budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robot budowlanych (8.5.1), jak i zakupy sprzętowe (8.5.3), Wnioskodawca zamiast określić stan przygotowania poprzez pryzmat elementu, który stanowi większościowy udział w budżecie całkowitym projektu, odnosi się do kategorii, która stanowi mniejszościowy koszt projektu. CZĘŚĆ D OPIS PROJEKTU D.8.5 Stan przygotowania projektu do realizacji

21 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! CZĘŚĆ D OPIS PROJEKTU D.10 Doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych Uwzględnianie projektów finansowanych w ramach pomocy wykraczającej poza ramy definicji „pomocy bezzwrotnej” np. kredytu, pożyczki czy leasingu.

22 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! D.12 Trwałość projektu Niekompletny i fragmentaryczny opis zdolności instytucjonalnej, organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa do realizacji projektu i do utrzymania trwałości projektu w okresie trzech lat po zakończeniu jego realizacji. Brak zobowiązania się Wnioskodawcy do zachowania zasady trwałości/utrzymania projektu/inwestycji przez okres 3 lat. D12 Trwałość projektu CZĘŚĆ D OPIS PROJEKTU D.12 Trwałość projektu

23 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! CZĘŚĆ E – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E1 Okres realizacji projektu CZĘŚĆ E – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E1 Okres realizacji projektu E.1 Okres realizacji projektu Termin kwalifikowalności kosztów wpisany przez Wnioskodawcę jest wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. E.1 Okres realizacji projektu Termin kwalifikowalności kosztów wpisany przez Wnioskodawcę jest wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

24 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! CZĘŚĆ E – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E.2 Wskaźniki realizacji projektu CZĘŚĆ E – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E.2 Wskaźniki realizacji projektu E.2 Wskaźniki produktu Brak spójności danych prezentujących liczbę zakupionych środków trwałych z danymi zawartymi w odpowiednich polach biznesplanu. Nieprzedstawianie wskaźników według metody narastającej tzn. uwzględniającej stopień zmiany w stosunku do lat poprzednich. E.2 Wskaźniki produktu Brak spójności danych prezentujących liczbę zakupionych środków trwałych z danymi zawartymi w odpowiednich polach biznesplanu. Nieprzedstawianie wskaźników według metody narastającej tzn. uwzględniającej stopień zmiany w stosunku do lat poprzednich.

25 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! CZĘŚĆ E – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E.2 Wskaźniki realizacji projektu CZĘŚĆ E – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E.2 Wskaźniki realizacji projektu E.2 Wskaźniki rezultatu Brak obowiązkowych wskaźników! (W ramach każdego z projektów należy obowiązkowo wybrać wskaźnik "Liczba utworzonych miejsc pracy (kobiety)..." i "Liczba utworzonych miejsc pracy (mężczyźni)..." nawet jeśli ten wskaźnik przyjmuje wartość „0”. ) Brak spójności z danymi zawartymi w odpowiednich polach biznesplanu! Pobieżny i lakoniczny opis systemu monitorowania realizacji projektu. Należy opisać dokumenty źródłowe, częstotliwość pozyskiwania danych, które posłużą do pomiaru wskaźników produktu i rezultatu. E.2 Wskaźniki rezultatu Brak obowiązkowych wskaźników! (W ramach każdego z projektów należy obowiązkowo wybrać wskaźnik "Liczba utworzonych miejsc pracy (kobiety)..." i "Liczba utworzonych miejsc pracy (mężczyźni)..." nawet jeśli ten wskaźnik przyjmuje wartość „0”. ) Brak spójności z danymi zawartymi w odpowiednich polach biznesplanu! Pobieżny i lakoniczny opis systemu monitorowania realizacji projektu. Należy opisać dokumenty źródłowe, częstotliwość pozyskiwania danych, które posłużą do pomiaru wskaźników produktu i rezultatu.

26 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! CZĘŚĆ E – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E.3 Kwalifikowalność podatku VAT CZĘŚĆ E – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E.3 Kwalifikowalność podatku VAT W przypadku braku możliwości odzyskania podatku VAT w trakcie realizacji i trwałości projektu : niezłożenie przez Wnioskodawcę „Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT” – załącznik nr 10 do wniosku o dofinansowanie, potwierdzającego zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych. E.3 Kwalifikowalność podatku VAT W przypadku braku możliwości odzyskania podatku VAT w trakcie realizacji i trwałości projektu : niezłożenie przez Wnioskodawcę „Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT” – załącznik nr 10 do wniosku o dofinansowanie, potwierdzającego zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych.

27 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! CZĘŚĆ D – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E.4 Planowane wydatki w ramach projektu CZĘŚĆ D – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E.4 Planowane wydatki w ramach projektu BRAK SPÓJNOŚCI Z TABELĄ E.7 WNIOSKU Przedstawianie kosztów w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację wydatku. Niewpisywanie procentowej stawki podatku VAT przy każdym z kosztów. Niespójność zapisów z punktem C.6 biznesplanu. BRAK SPÓJNOŚCI Z TABELĄ E.7 WNIOSKU Przedstawianie kosztów w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację wydatku. Niewpisywanie procentowej stawki podatku VAT przy każdym z kosztów. Niespójność zapisów z punktem C.6 biznesplanu. Brak wyboru formy pomocy de minimis/Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej Brak wyboru formy pomocy de minimis/Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej

28 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! CZĘŚĆ D – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E.4 Planowane wydatki w ramach projektu CZĘŚĆ D – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E.4 Planowane wydatki w ramach projektu Brak wyraźnego odniesienia podatku VAT do odpowiedniej kwoty netto zawartej w kosztach kwalifikowanych. Brak rozbicia kosztów niekwalifikowanych na kwotę netto oraz podatek VAT. Brak wyraźnego odniesienia podatku VAT do odpowiedniej kwoty netto zawartej w kosztach kwalifikowanych. Brak rozbicia kosztów niekwalifikowanych na kwotę netto oraz podatek VAT. Kategoryzowanie kosztów niekwalifikowanych jako pomoc de minimis/Regionalną Pomoc Inwestycyjną. Kategoryzowanie kosztów niekwalifikowanych jako pomoc de minimis/Regionalną Pomoc Inwestycyjną.

29 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! CZĘŚĆ E – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E.6 Pomoc publiczna uzyskana i planowana do uzyskania dla potrzeb realizacji projektu CZĘŚĆ E – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E.6 Pomoc publiczna uzyskana i planowana do uzyskania dla potrzeb realizacji projektu Brak odniesienia do formy pomocy publicznej (pomoc de minims/Regionalna Pomoc Inwestycyjna) oraz jej wielkości, o jaką ubiega się Wnioskodawca w ramach złożonego projektu. Brak informacji odnośnie wcześniejszego uzyskania przez Wnioskodawcę wsparcia w formie pomocy publicznej. Brak odniesienia do formy pomocy publicznej (pomoc de minims/Regionalna Pomoc Inwestycyjna) oraz jej wielkości, o jaką ubiega się Wnioskodawca w ramach złożonego projektu. Brak informacji odnośnie wcześniejszego uzyskania przez Wnioskodawcę wsparcia w formie pomocy publicznej.

30 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! CZĘŚĆ E – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E.7 Źródła finansowania projektu CZĘŚĆ E – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY E.7 Źródła finansowania projektu Uwzględnianie w pozycji „wkład własny” także kosztów niekwalifikowanych, podczas gdy owa kategoria odnosi się tylko i wyłącznie do części kosztów kwalifikowanych, które nie są refundowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 Uwzględnianie w pozycji „wkład własny” także kosztów niekwalifikowanych, podczas gdy owa kategoria odnosi się tylko i wyłącznie do części kosztów kwalifikowanych, które nie są refundowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 BRAK SPÓJNOŚCI Z TABELĄ E.4

31 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! CZĘŚĆ F – ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI ORAZ PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH F.1 Równość szans Niedyskryminacja ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność czy wiek nie oznacza pozytywnego wpływu projektu na politykę równości szans. Jest nim np. likwidacja barier w dostępie do zatrudnienia. Brak rzeczowej analizy w przypadku wyboru pozytywnego wpływu projektu na politykę równości szans. Niedyskryminacja ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność czy wiek nie oznacza pozytywnego wpływu projektu na politykę równości szans. Jest nim np. likwidacja barier w dostępie do zatrudnienia. Brak rzeczowej analizy w przypadku wyboru pozytywnego wpływu projektu na politykę równości szans.

32 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! CZĘŚĆ F – ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI ORAZ PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH F.1 Zgodność z polityką zrównoważonego rozwoju Uznawanie projektu, który nie prowadzi do degradacji środowiska jako posiadający pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska. Brak rzeczowej analizy w przypadku wyboru pozytywnego wpływu projektu na politykę ochrony środowiska. Nieodniesienie się do obiektywnych wyliczeń np. zużycia energii, materiału, emisji zanieczyszczeń. Uznawanie projektu, który nie prowadzi do degradacji środowiska jako posiadający pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska. Brak rzeczowej analizy w przypadku wyboru pozytywnego wpływu projektu na politykę ochrony środowiska. Nieodniesienie się do obiektywnych wyliczeń np. zużycia energii, materiału, emisji zanieczyszczeń.

33 www.mcp.malopolska.pl CZĘŚĆ H – LISTA ZAŁĄCZNIKÓW Brak odzwierciedlenia w tabeli H dodatkowej dokumentacji składanej przez Wnioskodawcę. Brak odzwierciedlenia w tabeli H dodatkowej dokumentacji składanej przez Wnioskodawcę. Wszystkie załączniki są co do zasady obligatoryjne, chyba że charakter projektu lub Wnioskodawcy wyklucza konieczność dostarczenia któregoś z załączników (w takim przypadku należy zaznaczyć pole „Nie dotyczy”). Zaznaczenie pola „Nie” oznacza, że Wnioskodawca powinien dostarczyć załącznik lecz w momencie składania wniosku z przyczyn obiektywnych nie mógł go dostarczyć. BRAK WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW WYMAGANYCH W DANYM PROJEKCIE!

34 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! BRAK BIZNESPLANU LUB BRAK PODPISÓW NA NIM SKUTKUJE ODRZUCENIEM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA ETAPIE OCENIE FORMALNEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE - BIZNESPLAN Biznesplan (obowiązkowy dla wszystkich wnioskodawców według wzoru przygotowanego przez MCP) zawiera podstawowe informacje odnoszące się do projektu (w tym informacje dotyczące Wnioskodawcy oraz lokalizacji projektu), opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy (m.in. charakterystyka działalności przedsiębiorstwa oraz produkty i usługi oferowane na rynku), opis projektu, w tym źródła jego finansowania a także sytuację finansową Wnioskodawcy oraz jej prognozę. Biznesplan (obowiązkowy dla wszystkich wnioskodawców według wzoru przygotowanego przez MCP) zawiera podstawowe informacje odnoszące się do projektu (w tym informacje dotyczące Wnioskodawcy oraz lokalizacji projektu), opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy (m.in. charakterystyka działalności przedsiębiorstwa oraz produkty i usługi oferowane na rynku), opis projektu, w tym źródła jego finansowania a także sytuację finansową Wnioskodawcy oraz jej prognozę. NIESPÓJNOŚĆ BIZESPLANU Z WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE!

35 www.mcp.malopolska.pl ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku o dofinansowanie – BIZNESPLAN CZĘŚĆ B.4 ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku o dofinansowanie – BIZNESPLAN CZĘŚĆ B.4 Zasoby ludzkie: 4. Ogólna liczba osób zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) stan na dzień złożenia wniosku Personel Wnioskodawcy Personel podmiotów partnerskich/powiązanych Oznaczenie okresu obrachunkowego (np. 2009) średniorocznie w ostatnim zamkniętym okresie obrachunkowym średniorocznie w przedostatnim zamkniętym okresie obrachunkowym BŁĘDNE OBLICZANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA! Kogo wliczamy do osób zatrudnionych? BŁĘDNE OBLICZANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA! Kogo wliczamy do osób zatrudnionych?  pracowników  osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego  właścicieli – kierowników  partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i osiągających z tego tytułu korzyści finansowe  pracowników  osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego  właścicieli – kierowników  partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i osiągających z tego tytułu korzyści finansowe

36 www.mcp.malopolska.pl ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku o dofinansowanie – BIZNESPLAN CZĘŚĆ C.3.3 ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku o dofinansowanie – BIZNESPLAN CZĘŚĆ C.3.3 C.3. Potrzeby inwestycyjne oraz zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu Zgłaszany projekt inwestycyjny z pewnością jest związany z potrzebami wynikającymi z analizy rynku. Proszę scharakteryzować te potrzeby oraz wyjaśnić, z czego one wynikają. W tym celu należy odpowiedzieć na poniższe pytania. 1. Jakie są potrzeby inwestycyjne Wnioskodawcy? 2. Czy dzięki realizacji zgłoszonego projektu inwestycyjnego wszystkie bieżące potrzeby zostaną zaspokojone? Jeśli nie, to dlaczego wybrano właśnie taki a nie inny zakres inwestycji? 3. Jeżeli w ramach projektu planowane są zakupy inwestycyjne (za wyjątkiem środków transportu) – proszę określić podstawowe cechy i parametry techniczne planowanych do zakupu środków trwałych. Opis powinien odzwierciedlać wszystkie środki trwałe/wartości niematerialne i prawne, które zostaną nabyte w wyniku realizacji projektu. W związku z oceną kwalifikowalności należy, w odniesieniu do każdego zakupu inwestycyjnego, przedstawić krótkie uzasadnienie jego realizacji oraz wskazać czy środki trwałe będą nowe, czy używane. Jeżeli Wnioskodawca planuje zakup konkretnego środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej w ilości większej niż 1, proszę o uzasadnienie niezbędności zakupu właśnie takiej ilości. Mimo wyraźnego nakazu zawarcia opisu podstawowych danych technicznych nabywanych środków trwałych, BRAK takiego odniesienia. Nieuwzględnienie przez Wnioskodawcę faktu czy nabywane środki trwałe będą nowe, czy używane. Fragmentaryczne uzasadnienie wyboru zakupu używanego środka trwałego. Mimo wyraźnego nakazu zawarcia opisu podstawowych danych technicznych nabywanych środków trwałych, BRAK takiego odniesienia. Nieuwzględnienie przez Wnioskodawcę faktu czy nabywane środki trwałe będą nowe, czy używane. Fragmentaryczne uzasadnienie wyboru zakupu używanego środka trwałego.

37 www.mcp.malopolska.pl ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku o dofinansowanie – BIZNESPLAN CZĘŚĆ C.6 ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku o dofinansowanie – BIZNESPLAN CZĘŚĆ C.6 NIESPÓJNOŚĆ Z PUNKTEM E.1 ORAZ E.4 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NIESPÓJNOŚĆ Z PUNKTEM E.1 ORAZ E.4 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE C.6. Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji – koszty kwalifikowane projektu (w PLN) Lp. Okres realizacji w kwartałach (od kw/rr do kw/rr) Rodzaj/kategoria wydatków (w przypadku leasingu: leasing środka trwałego (jakiego?) Numer/nazwa kategorii kosztów określonej we wniosku – pkt E.4, do którego odnosi się dany wydatek Koszt jednostkowy w PLN Ilość jednostek/ sztuk Planowany łączny koszt kwalifikowany w PLN Rodzaj pomocy 1234567=5*68 1. RPI/DM/ INNA 2. RPI/DM/ INNA n RAZEM:

38 www.mcp.malopolska.pl ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku o dofinansowanie– BIZNESPLAN CZĘŚĆ E Prognoza sprzedaży ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku o dofinansowanie– BIZNESPLAN CZĘŚĆ E Prognoza sprzedaży E.3. Przychody ( w tys. PLN ) Produkt/usługa Rok n-1 (20..) Rok/okre s bazowy n Rok n+1 (20..) Rok n+2 (20..) Rok n+3 (20..) Rok n+4 (20..) 1 2 Etc. Ogółem E.1. Prognoza sprzedaży (w wartościach bezwzględnych – j.m.). Produkt/usługa j.m. Rok n-1 (20..) Rok/okres bazowy n Rok n+1 (20..) Rok n+2 (20..) Rok n+3 (20..) Rok n+4 (20..) 1. 2. Etc. E.2. Cena (w PLN) Produkt/usługa Rok n-1 (20..) Rok/okres bazowy n Rok n+1 (20..) Rok n+2 (20..) Rok n+3 (20..) Rok n+4 (20..) 1 2 Etc. Błędy rachunkowe Niepoprawna interpretacja okresu bazowego n, n+1,…… Brak spójności z częścią F biznesplanu. Błędy rachunkowe Niepoprawna interpretacja okresu bazowego n, n+1,…… Brak spójności z częścią F biznesplanu. Przychody ze sprzedaży produktów/usług nie stanowią iloczynu podawanych odpowiednio wartości w tabelach E.1 oraz E.2 Przychody ze sprzedaży produktów/usług nie stanowią iloczynu podawanych odpowiednio wartości w tabelach E.1 oraz E.2

39 www.mcp.malopolska.pl ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku o dofinansowanie – BIZNESPLAN CZĘŚĆ F Sytuacja finansowa Wnioskodawcy oraz jej prognoza ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku o dofinansowanie – BIZNESPLAN CZĘŚĆ F Sytuacja finansowa Wnioskodawcy oraz jej prognoza F.2. Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) Rok n-1(20..) Rok/okres bazowy (….)Rok n +1(20..)Rok n+2(20..)Rok n+3(20..)Rok n+4(20..)Rok n+5(20..) A. Przychody netto ze sprzedaży I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Z y s k (s t r a t a) z e s p r z e d a ż y (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Dotacje II. Pozostałe przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne F. Z y s k (s t r a t a) z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j (C +D - E) G. P r z y c h o d y f i n a n s o w e H. K o s z t y f i n a n s o w e I. Z y s k (s t r a t a) b r u t t o (F+G-H) J. P o d a t e k d o c h o d o w y K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L. Z y s k (s t r a t a) n e t t o (I-J-K) F.1. Bilans (w tys. PLN) Aktywa Rok n-1(20..) Rok/okres bazowy (….)Rok n +1(20..)Rok n+2(20..)Rok n+3(20..)Rok n+4(20..)Rok n+5(20..) A. Aktywa trwałe (I+II+III) I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5) 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2. budynki i budowle 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. pozostałe środki trwałe III. Pozostałe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) IV. Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa razem (A+B) Pasywa Rok n-1(20..) Rok/okres bazowy (….)Rok n +1(20..)Rok n+2(20..)Rok n+3(20..)Rok n+4(20..)Rok n+5(20..) C. Kapitał (fundusz) własny D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe (1+2) 1. Kredyty i pożyczki 2. Pozostałe III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) 1. Z tytułu dostaw i usług 2. Kredyty i pożyczki 3. Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem (C+D) W BILANSIE NIEZGODNOŚĆ RACHUNKOWA POMIĘDZY AKTYWAMI A PASYWAMI BRAK ODZWIERCIEDLENIA DOTACJI W PROGNOZIE FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA (BILANS ORAZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT) OKRES PRZEPROWADZENIA ANALIZ (n, n+1,…) W SEKCJI E NIE JEST TOŻSAMY Z BILANSEM ORAZ RZIS KWOTY PLANOWAYCH PRZYCHODÓW W RZIS SĄ NIETOŻSAME Z PRZYCHODAMI WYSZCZEGÓLNIONYMI W CZĘŚCI E.3 BIZNESPLANU W BILANSIE NIEZGODNOŚĆ RACHUNKOWA POMIĘDZY AKTYWAMI A PASYWAMI BRAK ODZWIERCIEDLENIA DOTACJI W PROGNOZIE FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA (BILANS ORAZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT) OKRES PRZEPROWADZENIA ANALIZ (n, n+1,…) W SEKCJI E NIE JEST TOŻSAMY Z BILANSEM ORAZ RZIS KWOTY PLANOWAYCH PRZYCHODÓW W RZIS SĄ NIETOŻSAME Z PRZYCHODAMI WYSZCZEGÓLNIONYMI W CZĘŚCI E.3 BIZNESPLANU

40 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! ZAŁĄCZNIK nr 2 do wniosku o dofinansowanie – W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I/LUB DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZAŁĄCZNIK nr 2 do wniosku o dofinansowanie – W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I/LUB DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BRAK ZAŁĄCZNIKA, podczas gdy jest on obowiązkowy dla wszystkich projektów. BRAK DODATKOWEJ DOKUMENTACJI adekwatnej do rodzaju inwestycji np. z postępowania OOŚ. Błędnie wypełniony załącznik. Nieznajomość kategoryzacji inwestycji zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko. BRAK ZAŁĄCZNIKA, podczas gdy jest on obowiązkowy dla wszystkich projektów. BRAK DODATKOWEJ DOKUMENTACJI adekwatnej do rodzaju inwestycji np. z postępowania OOŚ. Błędnie wypełniony załącznik. Nieznajomość kategoryzacji inwestycji zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko. ZAŁĄCZNIK 2.1

41 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! ZAŁĄCZNIK nr 2 do wniosku o dofinansowanie – W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I/LUB DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZAŁĄCZNIK nr 2 do wniosku o dofinansowanie – W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I/LUB DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZAŁĄCZNIK 2.2 – Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 BRAK ZAŁĄCZNIKA: w przypadku projektów o charakterze infrastrukturalnym, niewymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku odstąpienia właściwego organu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko BRAK ZAŁĄCZNIKA: w przypadku projektów o charakterze infrastrukturalnym, niewymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku odstąpienia właściwego organu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

42 www.mcp.malopolska.pl ZAŁĄCZNIKI – c.d. ZAŁĄCZNIK nr 8 do wniosku o dofinansowanie Brak bilansu otwarcia w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w roku złożenia wniosku Brak informacji określających obrót, zysk, zobowiązania i należności za okres dwóch ostatnich lat kalendarzowych w przypadku podmiotów, które na mocy ustawy o rachunkowości nie są zobowiązane do sporządzania bilansu oraz RZiS Brak spójności pomiędzy dokumentami finansowymi a sekcją F biznesplanu ZAŁĄCZNIK nr 8 do wniosku o dofinansowanie Brak bilansu otwarcia w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w roku złożenia wniosku Brak informacji określających obrót, zysk, zobowiązania i należności za okres dwóch ostatnich lat kalendarzowych w przypadku podmiotów, które na mocy ustawy o rachunkowości nie są zobowiązane do sporządzania bilansu oraz RZiS Brak spójności pomiędzy dokumentami finansowymi a sekcją F biznesplanu ZAŁĄCZNIK nr 4 do wniosku o dofinansowanie Brak kosztorysu w przypadku projektów o charakterze, budowlanym, remontowym czy wykończeniowym ZAŁĄCZNIK nr 4 do wniosku o dofinansowanie Brak kosztorysu w przypadku projektów o charakterze, budowlanym, remontowym czy wykończeniowym

43 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! ZAŁĄCZNIK nr 12 do wniosku o dofinansowanie – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PODMIOTOWYCH PRZEZ MIKRO, MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCĘ ZAŁĄCZNIK nr 12 do wniosku o dofinansowanie – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PODMIOTOWYCH PRZEZ MIKRO, MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCĘ Niekompletność wypełnionego wniosku. Błędne obliczanie poziomu zatrudnienia. Błędna interpretacja kryterium niezależności, partnerstwa i zależności przy powiązaniach przedsiębiorstw. Niekompletność wypełnionego wniosku. Błędne obliczanie poziomu zatrudnienia. Błędna interpretacja kryterium niezależności, partnerstwa i zależności przy powiązaniach przedsiębiorstw.

44 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PODCZAS WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI:  nie czytanie INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW  brak spójności między opisami i danymi zawartymi we wniosku a biznesplanie  udzielanie nieprecyzyjnych odpowiedzi na pytania w biznesplanie  brak wyboru obowiązkowych wskaźników (tabela E2 wniosku)  brak spójności między tabelą E4 i E7 wniosku  brak wyboru formy pomocy w polu E.4 wniosku  brak spójności między prognozowymi danymi finansowymi w tabeli E i F biznesplanu  brak odzwierciedlenia zaksięgowania dotacji  brak wszystkich wymaganych w danym projekcie załączników NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW:  błędy w opisie faktur (kwoty brutto zamiast kwot netto)  błędna dokumentacja księgowa (błędy w ewidencji środków trwałych)  brak wyodrębnionej księgowości dla projektu (tabeli kosztów)  nieoznakowane dokumenty dotyczące projektu NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PODCZAS WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI:  nie czytanie INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW  brak spójności między opisami i danymi zawartymi we wniosku a biznesplanie  udzielanie nieprecyzyjnych odpowiedzi na pytania w biznesplanie  brak wyboru obowiązkowych wskaźników (tabela E2 wniosku)  brak spójności między tabelą E4 i E7 wniosku  brak wyboru formy pomocy w polu E.4 wniosku  brak spójności między prognozowymi danymi finansowymi w tabeli E i F biznesplanu  brak odzwierciedlenia zaksięgowania dotacji  brak wszystkich wymaganych w danym projekcie załączników NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW:  błędy w opisie faktur (kwoty brutto zamiast kwot netto)  błędna dokumentacja księgowa (błędy w ewidencji środków trwałych)  brak wyodrębnionej księgowości dla projektu (tabeli kosztów)  nieoznakowane dokumenty dotyczące projektu Najczęściej popełniane błędy!!!

45 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Dziękuję za uwagę Opracowanie: Katarzyna Pikusa Grzegorz Łabuz Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Fundusze europejskie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google