Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce

2 dr inż. Stanisław Garlicki

3 Możliwość uzyskania współfinansowania na nowoczesne technologie z wykorzystaniem środków na lata 2007-2013

4 Wsparcie dla przedsiębiorców w programach operacyjnych, 2007-2013 I.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka II.Regionalne Programy Operacyjne III.Program Operacyjny Kapitał Ludzki IV.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

5 I. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ma na celu: wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

6 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z dnia 19 września 2005r.)

7 I. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 2007-2013 Wstępna alokacja środków finansowych na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem: 8 241 mln EUR w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 004,9 mln EUR

8 Cel główny PO IG: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe PO IG: 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

9 Priorytety PO IG Priorytet 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 2. – Infrastruktura sfery B+R Priorytet 3. – Kapitał dla innowacji Priorytet 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Priorytet 5. – Dyfuzja innowacji Priorytet 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Priorytet 7. – Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw

10 Obszary wsparcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

11 Przedsiębiorcy, w tym MSP Instytucje Otoczenia Biznesu i ich sieci Jednostki naukowo – badawcze Jednostki administracji publicznej Beneficjenci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

12 Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości (inwestycje powyżej 2 mln EUR) Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (inwestycje powyżej 40 mln EUR) Wsparcie dla prac B+R zamawianych przez przedsiębiorców Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie dla przedsiębiorców w PO IG

13 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu (m. in. parków naukowo- technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii) Wsparcie budowy i rozwoju ponadregionalnych sieci otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu w PO IG

14 Wsparcie dla sektora badawczo – naukowego w PO IG Dofinansowanie multidyscyplinarnych projektów badawczych w priorytetowych obszarach nauki i technologii Wsparcie współpracy B+R polskich podmiotów prowadzących działalność B+R w ramach europejskich programów ramowych Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym Dofinansowanie projektów celowych, badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych

15 II. Wsparcie przedsiębiorczości w Regionalnych Programach Operacyjnych Beneficjenci: - przedsiębiorcy (w tym mikro, mali i średni) - Instytucje Otoczenia Biznesu, w tym: - wspierające transfer technologii (np. inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii) - tworzące warunki dla rozwoju przedsiębiorczości (np. parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości) - ułatwiające dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze doręczeniowe i pożyczkowe)

16 III. Wsparcie dla przedsiębiorców w PO Kapitał Ludzki III. Program Operacyjny Kapitał Ludzki: wsparcie dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców związanych ze szkoleniami, działaniami promocyjnymi oraz tworzeniem nowych miejsc pracy

17 IV. Wsparcie dla przedsiębiorców w PO Infrastruktura i Środowisko IV. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: wsparcie dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców związanych z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii

18 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Osie priorytetowe „Środowisko”

19 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko PO Infrastruktura i Środowisko przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r. Główny cel: podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Projekt PO Infrastruktura i Środowisko przesłany do Komisji Europejskiej Negocjacje mogą potrwać kilka miesięcy

20 Osie priorytetowe I. Gospodarka wodno - ściekowa II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T VII. Transport przyjazny środowisku VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe IX. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku XI. Bezpieczeństwo energetyczne XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia XIV. Infrastruktura szkolnictwa wyższego XV. Pomoc techniczna –Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego XVI. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności XVII. Konkurencyjność regionów

21 Oś priorytetowa I: Gospodarka wodno - ściekowa FINANSOWANIE: Fundusz Spójności 2 725,0 mln € Główny cel: Wyposażenie (do końca 2013 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji, oczyszczalnie ścieków W przypadku projektów z jednym beneficjentem oraz projektów kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki wodno- ściekowej na danym obszarze, dopuszcza się włączenie zadań realizowanych w aglomeracjach 2-15 tys. RLM

22 Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi FINANSOWANIE: Fundusz Spójności 1 190,0 mln € Główny cel: Zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich Cele szczegółowe: Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami Zwiększenie powierzchni terenów przywróconych do właściwego stanu poprzez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz brzegów morskich przed zjawiskiem erozji

23 Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (c.d.) Oś II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi DZIAŁANIE 2.1. : KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DZIAŁANIE 2.2.: PRZYWRACANIE TERENOM ZDEGRADOWANYM WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH Opis i uzasadnienie Priorytetu W zakresie gospodarki odpadami wspierane będą działania dotyczące: zzapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, zwdrażania technologii odzysku, w tym recyklingu, zwdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, z a także likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów oraz rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych.

24 Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (c.d.) Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi W ramach priorytetu realizowane będą: zduże inwestycje według listy indykatywnej, z inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dotyczące instalacji systemów obsługujących min. 150 tys. mieszkańców, zinwestycje z zakresu rekultywacji terenów (na cele przyrodnicze) o wartości min. 5 mln euro. Głównymi beneficjentami w ramach Priorytetu będą przede wszystkim: zjednostki samorządu terytorialnego i ich związki, zwojsko, wojewodowie, zPGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne (w zakresie rekultywacji), z podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej. zurzędy morskie

25 Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (c.d.) Rodzaje projektów 1. budowa: - punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych, - instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu, - instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, - instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii, - instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie, 2. dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów 3. rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo na cele przyrodnicze (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych), 4. modernizacja i budowa umocnień brzegowych, sztuczne zasilanie wraz z budowlami wspomagającymi, 5. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia (w tym studium wykonalności, dokumentacja techniczna dla projektów, dokumentacja przetargowa).

26 FINANSOWANIE: Fundusz Spójności 545,0 mln € Główny cel: Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych Cele szczegółowe: Zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych niezbędnych dla ludności i gospodarki kraju oraz stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy Zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego Oś priorytetowa III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

27 Cele szczegółowe (c.d.): Zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, usuwanie ich skutków i przywracanie środowiska do stanu właściwego oraz wzmocnienie wybranych elementów systemu zarządzania środowiskiem Usprawnienie monitoringu stanu środowiska i poprawa dostępu do informacji Oś priorytetowa III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (c.d.)

28 FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 200,0 mln € Główny cel: Ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego Cele szczegółowe: Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami (zmniejszenie ilości odpadów, zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu) Zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska poprzez dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT) Oś priorytetowa IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

29 Cele szczegółowe (c.d.): Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń (w szczególności substancji niebezpiecznych) odprowadzanych przez przemysł do środowiska wodnego oraz zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi Poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji substancji zanieczyszczających z obiektów spalania paliw o mocy większej od 50 MW Zwiększenie udziału odpadów poużytkowych i niebezpiecznych poddawanych procesom odzysku Oś priorytetowa IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (c.d.)

30 DZIAŁANIE : RACJONALIZACJA GOSPODARKI ZASOBAMI I ODPADAMI Opis Działania: Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami dokonywana będzie poprzez wsparcie dla wdrożenia nowych technologii w zakresie ograniczania materiałochłonności i ilości wytwarzanych odpadów. Wspierana będzie rozbudowa i modernizacja istniejących instalacji przemysłowych prowadząca do zmniejszenia zużycia surowców, materiałów oraz wytwarzanych ilości odpadów oraz ich wpływu na środowisko, zgodnie ze standardami unijnymi. Oś priorytetowa IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (c.d.)

31 DZIAŁANIE : RACJONALIZACJA GOSPODARKI ZASOBAMI I ODPADAMI Rodzaje projektów: zzastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów, zograniczanie ilości powstawania odpadów, z ograniczanie zużycia surowców naturalnych, w tym wody oraz ograniczanie zużycia energii Oś priorytetowa IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (c.d.)

32 PRIORYTET IV DZIAŁANIE: WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW POUŻTKOWYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH Opis Działania Pomoc będzie przeznaczona dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych. Dofinansowana inwestycja powinna przyczynić się do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz ustaw dotyczących postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów (opakowania i odpady opakowaniowe, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy wycofane z eksploatacji). Oś priorytetowa IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (c.d.)

33 Rodzaje projektów : DZIAŁANIE : WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW POUŻTKOWYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH Rodzaje projektów :  budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych typów odpadów, z budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia magazynowania i transportu odpadów oraz przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania, z budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych. Oś priorytetowa IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (c.d.)

34 FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 89,8 mln € Główny cel: Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobówróżnorodności biologicznej Cele szczegółowe: Przywracanie właściwego stanu ekosystemów i ostoi gatunków na obszarach chronionych z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów Przywrócenie drożności korytarzy ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji w skali kraju Wsparcie procesu opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu Oś priorytetowa V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

35 Oś priorytetowa X: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku FINANSOWANIE: Fundusz Spójności 732,2 mln € Główny cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie oddziaływania sektora energetyki na środowisko Cele szczegółowe Podwyższenie sprawności wykorzystania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw

36 Ustawa z 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. nr 169 poz.1189)

37 Propozycja finansowania PO „Infrastruktura i Środowisko” 21 511 mln € 1 921 mln € 6 616 mln € 6 337 mln € środki publiczne UE - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego środki publiczne UE - Fundusz Spójności środki publiczne krajowe środki prywatne

38 PO „Infrastruktura i Środowisko” Szacunkowy podział środków 2007 – 2013 (Osie priorytetowe I – V i X) Gospodarka wodno-ściekowa Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 5 482 mln € 2 725 1 190 545 200 732,2 89,8

39 Środki dostępne po przystąpieniu do UE Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki z funduszy unijnych, szczególnie funduszy strukturalnych. Ministerstwo Środowiska uczestniczy w procesie przygotowywania projektów z sektora, przeznaczonych do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

40 Pomoc Publiczna Pomoc Regionalna Celem pomocy regionalnej jest zniwelowanie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów Unii Europejskiej. Może być ona udzielana na nowe inwestycje rozumiane jako inwestycje związane z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług.

41 Pomoc Regionalna Warunki Warunkiem udzielenia pomocy regionalnej jest udzielenie jej na nową inwestycję lub tworzenie nowych miejsc pracy. Warunkiem udzielenia pomocy na nową inwestycję jest pokrycie przez przedsiębiorcę, ze środków własnych, co najmniej 25% kosztów przedsięwzięcia Wymaga się także, aby dofinansowywana inwestycja była wykorzystywana przez co najmniej pięć lat.

42 Ze wsparcia z pomocy regionalnej wyłączono sektory wrażliwe: Sektor górnictwa węgla Motoryzacja Żegluga morska Sektor budownictwa okrętowego Sektor włókien syntetycznych Sektor hutnictwa żelaza i stali

43 Pomoc publiczna Pomoc Horyzontalna Pomoc horyzontalna może być udzielana na dostosowanie do niektórych standardów środowiskowych, zastosowanie najlepszych dostępnych technik czy inwestycje służące zmniejszeniu zużycia energii. W odróżnieniu od pomocy regionalnej możliwe jest wspieranie przedsięwzięć, które nie są nowymi inwestycjami.

44 Pomoc Publiczna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz.U. Nr 246, poz. 1795)

45 Pomoc Publiczna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz.U. Nr 190, poz. 1402)

46 Rodzaje projektów : Wspierane będą projekty ukierunkowane na dostosowanie do BAT i warunkujące uzyskanie Pozwolenia Zintegrowanego: zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie emisjom do środowiska, zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów,

47 Rodzaje projektów (IPPC) c.d.: Wspierane będą projekty ukierunkowane na dostosowanie do BAT i warunkujące uzyskanie Pozwolenia Zintegrowanego: zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT, inwestycje w urządzenia ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska (tzw. „urządzenia końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji charakteryzujących BAT, gdy redukcje emisji osiągalne poprzez zmiany technologii i działania operacyjne nie są w tym zakresie wystarczające.

48 Rodzaje projektów (woda): Celem poddziałania jest ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami przez przemysł do środowiska wodnego, w szczególności substancji niebezpiecznych oraz zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych, w tym nieoczyszczonych ścieków: budowa lub modernizacja oczyszczani lub podoczyszczalni ścieków przemysłowych, zmiana technologii w celu ograniczenia ilości zużywanej wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami.

49 Rodzaje projektów (powietrze): Celem poddziałania jest obniżenie wielkości emisji do powietrza substancji zanieczyszczających z istniejących obiektów spalania paliw o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie większej niż 50 MW w celu poprawy jakości powietrza oraz dostosowanie funkcjonujących obiektów do norm określonych przepisami ochrony środowiska Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 163, poz. 1584),Dz.U. nr 163, poz. 1584

50 Rodzaje projektów (powietrze): Inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła, modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, modernizacja lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych, Konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku, Przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii.

51 Rodzaje projektów (odpady): W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące inwestycje w przedsiębiorstwach wytwarzających odpady lub w spółkach powiązanych z tymi przedsiębiorstwami kapitałowo, powołanych w celu zapewnienia właściwej gospodarki odpadami w obrębie danej grupy kapitałowej: budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania odpadów;

52 Rodzaje projektów (odpady): budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia ich magazynowania i transportu oraz przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania; budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń do odzysku, a w szczególności recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych poużytkowych, w tym po substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw; budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub tymczasowego magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych; budowa i modernizacja instalacji i urządzeń mających na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz urządzeń zapewniających właściwe ewidencjonowanie odpadów;

53 Najczęściej zadawane pytania „Odpadem przemysłowym „są odpady inne niż komunalne powstałe w wyniku działalności gospodarczej. Beneficjentami Poddziałania 2.4.4. mogą być przedsiębiorstwa wytwarzające odpady jako efekt uboczny procesu produkcyjnego; Beneficjentami nie mogą być podmioty zajmujące się przetwórstwem/recyklingiem odpadów wytworzonych jedynie przez inne zakłady.

54 Źródła finansowania rozwoju Polski Rząd Polski w październiku 2004 r. podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego Mechanizmu Finansowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Przyznana Polsce kwota w wysokości 533,51 mln EUR będzie wykorzystywana w latach 2004-2009 Darczyńcami są 3 kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu): Norwegia, Islandia, Lichtenstein.

55 Priorytety środowiskowe (MF EOG i NMF) I. "Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii„ II. "Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami" Norweski Mechanizm Finansowy III. "Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych„ Mechanizm Finansowy EOG

56 I. "Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii„ Rodzaje kwalifikujących się projektów W ramach priorytetu realizowane będą projekty polegające na budowie i modernizacji infrastruktury ochrony środowiska. W ramach priorytetu realizowane będą następujące zadania: 1. Ograniczanie korzystania z indywidualnych systemów ogrzewania na rzecz podłączenia do zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych Projekt polegający na uciepłownieniu centralnej części miasta (o zwartej zabudowie wielorodzinnej), nadal ogrzewanej przez małe lokalne kotłownie i piece kaflowe, na obszarze o przekroczonych dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń atmosfery. 2. Zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami energii Projekt polegający na likwidacji przestarzałej kotłowni węglowej o mocy od 1 MW do 20 MW i zastąpieniu jej nowoczesną kotłownią z preferencją dla układów skojarzonych.

57 I. "Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii„ Rodzaje kwalifikujących się projektów (c.d.) 4. Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, tj. wykorzystania energii wodnej (małe elektrownie wodne do 5 MW), energii słonecznej oraz biomasy w indywidualnych systemach grzewczych a) Projekt polegający na budowie małej elektrowni wodnej o mocy od 50 kW do 5 MW na istniejącym stopniu wodnym (na obszarach nie objętych programami restytucji ryb wędrownych) z bezpiecznymi przepławkami dla ryb oraz automatyką ograniczającą pobór wody przez turbiny przy niskich stanach wód w rzece; b) Projekt polegający na zainstalowaniu kolektorów słonecznych o powierzchni ponad 100 m2 lub budowie układów fotowoltaicznych, dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych; c) Projekt polegający na budowie kotłowni na biomasę od 1 MW do 10 MW, wykorzystującej lokalne zasoby paliwa.

58 I. "Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii„ Rodzaje kwalifikujących się projektów (c.d.) 5. Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej Projekt polegający na budowie, przebudowie lub modernizacji systemu kanalizacji zbiorczej oraz budowie oczyszczalni ścieków dla aglomeracji od 2 000 RLM do 15 000 RLM. 6. Organizacja selektywnej zbiórki odpadów, a następnie zagospodarowywanie ich poprzez odzysk Projekt polegający na uzupełnieniu istniejącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez zbiórkę i recykling jednego bądź kilku wymienionych rodzajów odpadów: zużytego sprzętu elektrycznego i/lub elektronicznego; odpadów opakowaniowych lub zagospodarowanie: odpadów z remontów obiektów budowlanych (nie dotyczy azbestu) i/lub odpadów z przebudowy infrastruktury drogowej. Możliwe jest zgłaszanie przedsięwzięć dotyczących innych rodzajów odpadów stałych.

59 II. "Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami" Rodzaje kwalifikujących się projektów W ramach tego priorytetu wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące wzmocnienia instytucjonalnego i poszerzenia wiedzy o zrównoważonym rozwoju kraju w następujących dziedzinach: 1. Zmniejszanie energo-, materiało- i wodochłonności produkcji i usług poprzez poprawę efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych Projekt polegający na: a) opracowaniu programu dla konkretnego zakładu produkcyjnego lub/i usługowego dotyczącego jego modernizacji pod kątem zmniejszenia: zużycia energii, wody i surowców mineralnych oraz zmniejszenia produkcji odpadów; b) kampaniach konsumenckich promujących zakupy produktów proekologicznych. 2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Projekt polegający na opracowaniu strategii zaopatrzenia gmin w energię ze źródeł odnawialnych jako części planów energetycznych gmin. 3. Wspieranie procesu tworzenia "zielonych" miejsc pracy i "zielonych zamówień" Projekt polegający na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjnej wraz ze szkoleniem w zakresie tworzenia "zielonych" miejsc pracy oraz "zielonych zamówień i zakupów" w urzędach i/lub dla podmiotów gospodarczych.

60 II. "Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami" Rodzaje kwalifikujących się projektów (c.d.) 4. Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej, poprzez tworzenie sieci nauczania na rzecz środowiska Projekt dotyczący akcji edukacyjnej (w tym seminariów, warsztatów, konkursów, kampanii informacyjnych, platform e learningowych) przygotowany we współpracy organizacji pozarządowej (ych) z lokalnymi władzami oraz lokalnymi społecznościami, w zakresie kształtowania postaw proekologicznych. 5. Działania zachęcające do ochrony, poprawy i przywracania różnorodności biologicznej, w tym zasobów morskich oraz obszarów włączonych do sieci Natura 2000 Projekt dotyczący działań na rzecz czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz ekosystemów zagrożonych przez działalność człowieka, na obszarach wytypowanych do sieci NATURA 2000 oraz na obszarach morskich. 6. Działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej Projekt obejmujący działania na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, wspierające jej udział w rozwoju obszarów wiejskich oraz trwałość lasów i zachowanie różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych.

61 III. Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych Rodzaje kwalifikujących się projektów W ramach działania realizowane będą projekty służące wzmocnieniu instytucjonalnemu polegającemu na pomocy w osiąganiu wymaganych standardów pracy i zachowań przez agendy i urzędy odpowiedzialne za stan środowiska (doradztwo, szkolenia). Do ubiegania się o dotację będą uprawnione projekty w następującym zakresie: 1. Usprawnienia wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska Projekt polegający na: a) opracowaniu dokumentów (np. ekspertyz) do nowych i nowelizowanych aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej dostosowujących polskie ustawodawstwo do ustawodawstwa Unii Europejskiej; b) usprawnieniu metod i form pracy oraz doposażeniu inspekcji ochrony środowiska i regionalnych zarządów gospodarki wodnej w nowoczesną aparaturę kontrolno pomiarową.

62 III. Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych Rodzaje kwalifikujących się projektów (c.d.) 2. Wspierania budowy zdolności instytucjonalnych administracji odpowiedzialnej za ochronę środowiska. Projekt polegający na szkoleniu pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli w zakresie prawa ochrony środowiska. 3. Gromadzenia i upowszechniania informacji, o najlepszych dostępnych technikach (zgodnie z Dyrektywą 96/61/EC) i o "czystej produkcji" Projekt polegający na opracowaniu raportu (ów) o najlepszych dostępnych technikach z różnych branż i/lub o przykładach "czystej produkcji" umieszczonych na stronie internetowej i/lub w biuletynie zamawiającego. 4. Rozwoju systemów zarządzania środowiskowego Projekt polegający na zorganizowaniu szkoleń dotyczących wymogów stawianych przedsiębiorcom w zakresie uzyskania certyfikatów zarządzania zasobami środowiska (ISO serii 14 000, EMAS lub równoważne).

63 Zarządzanie poszczególnymi priorytetami zostało powierzone Instytucjom Pośredniczącym Ministerstwo Środowiska dla trzech priorytetów „ Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii” „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami” „Ochrona środowiska, m.in. z uwzględnieniem administracyjnych zdolności wprowadzania w życie odpowiednich przepisów unijnych oraz realizację inwestycji infrastrukturę i technologię, z pierwszeństwem dla komunalnej gospodarki odpadami” Mechanizmy finansowe EOG

64 Załączniki do formularzy Studium wykonalności (przykład EFRR) Podstawy logiczne Geografia (mapy) Plan finansowy Szczegółowa analiza źródeł finansowania Wkład rzeczowy Poświadczenie o współfinansowaniu Analiza finansowa (może być częścią studium wykonalności) Analiza ekonomiczna (może być częścią studium wykonalności) Pozwolenia Analiza ryzyka (może być częścią studium wykonalności)

65 Kredyt udzielany jest na inwestycję technologiczną, którą jest: zzakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług; zwdrożenie własnej nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług. KREDYT BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

66 Program LIFE- Środowisko Jednym z celów projektów, na które zostały przeznaczone środki Programu LIFE – Środowisko jest: zzapobieganie, recykling i racjonalna gospodarka strumieni odpadów

67 Program BMU (1) W dniu 2 lutego 2006r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministerstwem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec (BMU). Porozumienie dotyczy realizacji wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej.

68 Program BMU (2) Uzgodniono, że o dofinansowanie ze środków niemieckich mogą ubiegać się projekty, które są zgodne z priorytetami polityki w zakresie ochrony środowiska obydwu państw to znaczy: zmają oddziaływanie transgraniczne; zwpływają na ochronę klimatu; zsą rozwiązaniami modelowymi.

69 Uzgodniono, że o dofinansowanie ze środków niemieckich mogą ubiegać się projekty, które są zgodne z priorytetami polityki w zakresie ochrony środowiska obydwu państw to znaczy: zmają oddziaływanie transgraniczne; zwpływają na ochronę klimatu; zsą rozwiązaniami modelowymi.

70 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

71

72 Strategia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2003-2007

73 Działalność NFOŚiGW Rada Nadzorcza NFOŚiGW określa listę programów priorytetowych, które są planowane do dofinansowania. Listę tą stanowi 6 programów obejmujących: ochronę środowiska, gospodarkę wodną, ochronę przyrody, geologię i górnictwo; edukację ekologiczną działalność pozarządowych organizacji ekologicznych; monitoring środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne.

74 Strategia obejmuje: I.Misja i cele NFOŚiGW II.Uwarunkowania działalności Narodowego Funduszu III.Analiza działalności Narodowego Funduszu IV.Kierunki rozwoju działalności Narodowego Funduszu V.Priorytety działalności NFOŚiGW 1.Strategia w dziedzinie ochrony wód i gospodarki wodnej 2.Strategia w dziedzinie ochrony powietrza 3.Strategia w dziedzinie ochrony ziemi

75 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wymagać będzie: budowy, rozbudowy i/lub modernizacji 1163 oczyszczalni ścieków komunalnych w 1068 aglomeracjach, budowy, rozbudowy i/lub modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej w 1378 aglomeracjach (o wielkości powyżej 2000 RM) – łącznie około 21 000 km, w tym budowy od podstaw kanalizacji w 162 aglomeracjach, wielkości 2000 ÷ 15 000 RM.

76 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Gospodarka odpadami i realizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego przez Radę Ministrów w 2002 roku

77 Zasady ogólne (cz.1)  O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  Wnioski o dofinansowanie złożone na formularzu stosowanym w Narodowym Funduszu kierowane są do rozpatrzenia zgodnie z kolejnością wpływu (za wyjątkiem dotacji)  Narodowy Fundusz udziela dofinansowania na podstawie umowy cywilno-prawnej, sporządzonej w formie pisemnej określającej szczegółowe warunki dofinansowania  Narodowy Fundusz może udzielić, w formie pisemnej, promesy dofinansowania przedsięwzięcia

78  Narodowy Fundusz może pokryć koszty poniesione przed datą zawarcia umowy, jeżeli miało to miejsce po podjęciu przez Zarząd uchwały o dofinansowaniu i jeżeli zostały one poniesione na pokrycie kosztów wskazanych do sfinansowania ze środków Narodowego Funduszu w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dokumencie równoważnym zaakceptowanym przez strony zawierające umowę.  wniosek o udzielenie dofinansowania został złożony na obowiązującym w Narodowy Funduszu formularzu  przedsięwzięcie zostało ocenione zgodnie z listą priorytetowych programów, kryteriami wyboru przedsięwzięć, oraz planem działalności NFOŚiGW i w przypadku dotacji, zostało umieszczone na liście przedsięwzięć do dofinansowania Zasady ogólne (cz.2)

79  W uzasadnionych przypadkach, odpowiednia część kwoty określona w umowie, może być wypłacona w formie zaliczki, przed przedłożeniem dokumentów finansowych, w razie dofinansowania przedsięwzięć: finansowanych z udziałem środków zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, wskazanych imiennie w planie finansowym Narodowego Funduszu, jeżeli konieczność wypłaty wynika z harmonogramu rzeczowo- finansowego lub dokumentu równoważnego, stanowiącego załącznik do umowy. Zasady ogólne (cz.3)

80  udokumentowanie możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów przedsięwzięcia,  wnioskodawca wywiązuje się, z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu  przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało zakończone Warunki uzyskania pomocy finansowej Zasady ogólne (cz.4)

81 Zasady ogólne (cz.5) Formy dofinansowania  pożyczki preferencyjne ( z możliwością częściowego umorzenia)  pożyczki płatnicze,  Umorzenia pożyczek preferencyjnych,  kredyty udzielane ze środków Narodowego Funduszu przez banki w ramach linii kredytowych,  dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,  dotacje  pożyczki w ramach umowy konsorcjum  promesy pomocy finansowej przedsięwzięcia  poręczenia spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

82  udzielone przez NFOŚiGW dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia, za wyjątkiem przedsięwzięć, dofinansowanych z niepodległych zwrotowi środków zagranicznych. UWAGA: Wysokość dofinansowania w formie pożyczki nie może być niższa niż 2.000.000 zł., z wyłączeniem pożyczek płatniczych oraz pożyczek udzielanych ze środków z subfunduszy. Zasady ogólne (cz.6)

83 Zasady udzielania pożyczek oprocentowanie (cz.1) Udzielając dofinansowania w formie pożyczek stosuje się oprocentowanie ustalane w odniesieniu do stopy redyskontowej weksli, ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym wynosi: z0,1 s.r.w. w przypadku pożyczek udzielanych: z wpływów z tytułu opłat produktowych, z wpływów z tytułu ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową, z wpływów z tytułu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

84  w przypadku pożyczek udzielanych: na przedsięwzięcia określone w „Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, na inwestycje związane z budową, rozbudową i modernizacją oraz likwidacją i rekultywacją składowisk odpadów komunalnych, inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz. U. Nr 261, poz. 2187), (za wyjątkiem przedsięwzięć dofinansowywanych z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych oraz Fundacji EKOFUNDUSZ) Oprocentowanie wynosi: 0,3 s.r.w. - 0,7 s.r.w. - miastom na prawach powiatu, powiatom, gminom, związkom jednostek samorządu terytorialnego, pozostałym podmiotom będącym własnością samorządu terytorialnego. Oprocentowanie jest zależne od dochodów budżetowych ogółem na mieszkańca w 2004 r. Zasady udzielania pożyczek oprocentowanie (cz.3)

85 Oprocentowanie : 0,4 s.r.w. dla pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw na przedsięwzięcia w zakresie energetyki odnawialnej, lecz nie mniej niż 1,75%, 0,5 s.r.w. w przypadku pozostałych pożyczek na inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej, lecz nie mniej niż 2,12%, 0,6 s.r.w. dla pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, lecz nie mniej niż 2,55%, 0,8 s.r.w. dla pożyczek płatniczych, pożyczek na przedsięwzięcia dofinansowywane z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych oraz Fundacji EKOFUNDUSZ oraz pozostałych pożyczek, w tym pożyczek udzielanych wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lecz nie mniej niż 3,2%. Zasady udzielania pożyczek oprocentowanie (cz.4)

86 Zasady udzielania pożyczek karencja Przy udzielaniu pożyczek stosowana jest karencja w spłacie rat 1 ) nie dłuższa niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 2, liczona od ostatniej wypłaty określonej w umowie, 2) nie dłuższa niż 18 miesięcy liczona od ostatniej wypłaty - przy finansowaniu przedsięwzięć z wpływów z tytułu opłat produktowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z poźn. zm.) oraz na mocy ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z poźn. zm.[) oraz ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25 poz. 202 z późn. zm.), 3) karencja w spłacie rat kredytów udzielanych przez banki ze środków Narodowego Funduszu w ramach linii kredytowych, ustalana jest każdorazowo w umowie pomiędzy Narodowym Funduszem a bankiem. W przypadku niewykorzystania pożyczki zgodnie z haromonogramem rzeczowo- finansowym będącym integralną częścią umowy Narodowy Fundusz może nałożyć opłatę za pozostawienie swoich środków w gotowości, w wysokości 0,1 % niewykorzystanej kwoty pożyczki.

87 Zasady udzielania pożyczek okres kredytowania Okres kredytowania nie może być dłuższy niż 15 lat wyjątek:  w przypadku udzielania dofinansowania z wpływów z tytułu opłat produktowych – nie dłuższy niż 10 lat  w przypadku udzielania dofinansowania w formie pożyczek płatniczych – ustalany jest w zależności od warunków finansowania przedsięwzięcia z Funduszu Spójności

88 pożyczka płatnicza: może być udzielna tylko wówczas gdy NFOŚiGW uczestniczył w ocenie przedsięwzięć dofinansowanych z funduszy UE pożyczka płatnicza może być przeznaczona na opłacenie wystawionych faktur lub równoważnych dokumentów finansowych, wystawionych w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego z udziałem funduszy UE oprocentowanie pożyczki wynosi 0,8 s.r.w stosunku rocznym lecz nie mniej niż 3,2%. W celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięć, które otrzymały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może być udzielona pożyczka płatnicza. Pożyczki płatnicze

89 Warunki umarzania pożyczek udzielonych ze środków NFOŚiGW Zasady udzielania pożyczek Warunki umarzania pożyczek (cz.1) został złożony wniosek o umorzenie na formularzu stosowanym w Narodowym Funduszu, przedsięwzięcie zostało wykonane w zakresie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie później niż w terminie ustalonym w momencie podpisania umowy, został osiągnięty efekt ekologiczny określony w umowie, osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia zostało udokumentowane najpóźniej w ciągu 30 dni od terminu określonego w umowie, raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania spłacano w terminie określonym w umowie,

90 Warunki umarzania pożyczek udzielonych ze środków NFOŚiGW spłacono co najmniej 50% wypłaconej kwoty pożyczki, za wyjątkiem przedsięwzięć finansowanych z wpływów z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 6392), pożyczkobiorca przeznaczy umorzoną kwotę na przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z warunkami ustalonymi w odrębnej umowie zawartej z Narodowym Funduszem. pożyczkobiorca zgodnie z odrębnymi przepisami, wywiązał się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz z innych zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu Zasady udzielania pożyczek Warunki umarzania pożyczek (cz.2)

91  Warunek dotyczący terminowej spłaty rat kapitałowych i odsetek, zostanie uznany za spełniony, jeżeli: 1) opóźnienie w spłacie rat w okresie kredytowania nie dłuższym niż 10 lat nie przekroczyło 10 dni lub 15 dni, gdy okres kredytowania jest dłuższy, 2)opóźnienie w spłacie odsetek w okresie kredytowania nie dłuższym niż 10 lat nie przekroczyło 20 dni i dotyczyło kwoty nie przekraczającej 2,5% pożyczki lub 30 dni i dotyczyło kwoty nie przekraczającej 3,5% pożyczki, gdy okres kredytowania jest dłuższy.  Złożenie wniosku o umorzenie, nie zwalnia pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty należności Narodowego Funduszu Zasady udzielania pożyczek Warunki umarzania pożyczek (cz.3)

92 Zasady udzielania dotacji (cz.1) Dotacje pochodzące wyłącznie ze środków Narodowego Funduszu mogą być udzielane na: 1) gospodarkę wodno-ściekową w zakresie wspieranie proekologicznych form transportu w żegludze śródlądowej (ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672)), 2) rekultywację terenów zdegradowanych przez wojsko i przemysł, 3) rekultywację składowisk odpadów komunalnych – dotacja do wysokości 20% kosztów rekultywacji - dla jednostek samorządu terytorialnego lub spółek będących w 100% własnością tych jednostek i realizujących ich zadania własne, dotyczy składowisk, których eksploatację rozpoczęto przed 1 października 2001 r. (Ustawa o odpadach, Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 4) monitoring środowiska, 5)ochronę przyrody i krajobrazu, 6)ochronę lasów i zasobów leśnych, 7)zapobieganie powstaniu poważnych awarii lub usuwanie ich skutków,

93 8)zapobieganie klęskom żywiołowym lub usuwanie ich skutków, 9)kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa, 10)wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych, 11) przedsięwzięcia wskazane przez Ministra Środowiska, szczególnie ważne z punktu widzenia polityki ekologicznej państwa, uwzględnione w planie działalności Narodowego Funduszu, do kwot określonych w tym planie, w tym przedsięwzięcia wynikające z porozumień zawartych z udziałem Ministra Środowiska i Narodowego Funduszu oraz wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna - specjalnościach zamawianych u Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Zasady udzielania dotacji (cz.2)

94 12) przedsięwzięcia: a) określone w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 lipca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1052), b) finansowane z przychodów Narodowego Funduszu otrzymywanych na mocy: ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495); ustawy z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784); ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.); ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), c) finansowane z wpływów z prawa geologicznego i górniczego, o których mowa w art. 401 ust. 6 ustawy, d)związane z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w art. 401 ust.12 pkt 1 ustawy, e) określone w art. 152 oraz mieszczące się w zadaniach Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wynikające z art. 90 ust. 1 pkt 6 i 7a ustawy Prawo wodne. Zasady udzielania dotacji (cz.3)

95 13)przedsięwzięcia pilotażowe realizowane w celu wdrożenia postępu technicznego, 14)nowe technologie o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter eksperymentalny, 15)programy ochrony powietrza – do 50% kosztów przedsięwzięcia, Zasady udzielania dotacji (cz.4)

96 Warunki dofinansowania przedsięwzięcia z opłat produktowych (cz.1) Inwestycje związane z: odzyskiem i recyklingiem opadów opakowaniowych, odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych powstałych z akumulatorów Ni-Cd oraz baterii i ogniw galwanicznych, odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych powstałych z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych z opon, zbieraniem i regeneracją odpadów poużytkowych z olejów smarowych, odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych z lamp wyładowczych. zbiórką, odzyskiem, gromadzeniem oraz unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych

97 OPAKOWANIA, BATERIE, OLEJE, OPONY oraz LAMPY WYŁADOWCZE* obowiązujące akty prawne: Ustawa z dnia 11 maja 2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 01.63. 639 z późn. zm.)- „ustawa produktowa” Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych (Dz. U. 02.122. 1052) Decyzja Zarządu NFOŚiGW z dnia 10 maja 2004r Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.175.1458) – ustawa „ zmieniająca ustawę o odpadach” Warunki dofinansowania przedsięwzięcia z opłat produktowych (cz.2)

98 OPAKOWANIA, BATERIE, OLEJE, OPONY oraz LAMPY WYŁADOWCZE* Pożyczka Wysokość pożyczki do 50% kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia lecz nie więcej niż 1.000,0 tys. zł. Pozostała kwota dofinansowania z innych środków, których dysponentem jest NF. Łączna kwota dofin. ze środków NF nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycyjnych. Oprocentowanie – 0,1 s.r.w. Okres karencji – nie dłuższy niż 18 m-cy liczony od ostatniej wypłaty Okres kredytowania – nie dłuższy niż 10 lat Warunki dofinansowania przedsięwzięcia z opłat produktowych (cz.3)

99 OPAKOWANIA, BATERIE, OLEJE, OPONY, LAMPY WYŁADOWCZE Dotacja Na działania określone w § 9 ust. 1 Rozporządzenia MŚ, tj. : przedsięwzięcia pilotażowe dot. wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub posiadających charakter eksperymentalny, monitoring systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych zbiórkę i recykling odpadów poużytkowych dla przedsiębiorców i organizacji odzysku przekraczających wymagane poziomy odzysku i recyklingu, edukację ekologiczną dot. selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych wymienionych w ustawie. Warunki dofinansowania przedsięwzięcia z opłat produktowych (cz.4)

100 *UWAGA! dla „Lamp wyładowczych” : Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych (Dz. U. 02.122. 1052) - obowiązuje do 31.12.2007r od 01.01.2008r - Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 05.180.1495) Od 01.01.2008r- Pożyczki i dotacje – udzielane będą zgodnie z „Zasadami dofinansowania” opracowanymi przez NFOŚiGW na 2008r Warunki dofinansowania przedsięwzięcia z opłat produktowych (cz.5)

101 URZĄDZENIA CHŁODNICZE Akty prawne obowiązujące: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 04.121.1263) – ustawa „ozonowa” Ustawa z dnia 21 stycznia 2005r o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 05.33.291) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.175.1458) – ustawa „ zmieniająca ustawę o odpadach” Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.01.62.627)- ustawa POŚ od 01.01.2008r – Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 05.180.1495) – ustawa „sprzętowa” Warunki dofinansowania przedsięwzięcia z opłat produktowych (cz.6)

102 URZĄDZENIA CHŁODNICZE Pożyczka Od 1.04.2005r – zgodnie z „Zasadami dofinansowania przedsięwzięć ze środków NF…” obowiązującymi w NF Dotacja Dotacja możliwa jest jedynie w uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu zgody przez Zarząd NFOŚiGW i Radę Nadzorczą NFOŚiGW na dokonanie odstępstwa od obowiązujących „Zasad dofinansowania przedsięwzięć ze środków NF….”. Warunki dofinansowania przedsięwzięcia z opłat produktowych (cz.7)

103 SUBSTANCJE KONTROLOWANE Obowiązujące akty prawne: zUstawa z dnia 20 kwietnia 2004r o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 04.121.1263) – ustawa „ozonowa” zRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2005r w sprawie szczegółowego sposobu i kryteriów gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane (Dz.U. 05.200.1657) Warunki dofinansowania przedsięwzięcia z opłat produktowych (cz.8)

104 SUBSTANCJE KONTROLOWANE Pożyczka Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z 23.09.2005r: Pożyczka nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycyjnych. Oprocentowanie – 0,1 s.r.w. Okres karencji – nie dłuższy niż 18 m-cy Okres kredytowania – nie dłuższy niż 10 lat Kwota umorzenia nie może być wyższa niż 30% kwoty udzielonej pożyczki.  Dofinansowanie (zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia MŚ) dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą ma charakter pomocy de minimis.  Dofinansowanie może być wyższe (zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia MŚ) ale wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej (zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia MŚ) Warunki dofinansowania przedsięwzięcia z opłat produktowych (cz.9)

105 SUBSTANCJE KONTROLOWANE Dotacja Na działania określone w § 10 ust. 1 Rozporządzenia MŚ z dnia 23.09.2005r.: -odzysk i unieszkodliwianie substancji kontrolowanych; -następujące działania związane ze zbiórką, odzyskiem, gromadzeniem i unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych: przedsięwzięcia pilotażowe dotyczące wdrażania postępu technicznego o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter eksperymentalny monitoring systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania substancji kontrolowanych edukacja ekologiczna w zakresie ograniczania wykorzystywania substancji kontrolowanych Warunki dofinansowania przedsięwzięcia z opłat produktowych (cz.10)

106 SUBSTANCJE KONTROLOWANE c.d. Dotacja  Dofinansowanie (zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia MŚ) dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą ma charakter pomocy de minimis.  Dofinansowanie może być wyższe (zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia MŚ) ale wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej (zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia MŚ) Warunki dofinansowania przedsięwzięcia z opłat produktowych (cz.11)

107 WRAKI Obowiązujące akty prawne: zUstawa z dnia 20 stycznia 2005r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 05.25.202) – ustawa „wrakowa” zUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.01.62.627) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Warunki dofinansowania przedsięwzięcia z opłaty recyklingowej

108 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Finansowanie projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google