Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 27 listopada 2014 r. Małgorzata Stelnicka Zastępca Dyrektora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 27 listopada 2014 r. Małgorzata Stelnicka Zastępca Dyrektora."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 27 listopada 2014 r. Małgorzata Stelnicka Zastępca Dyrektora Departamentu Konferencja Upowszechnianie e-usług świadczonych przez administrację publiczną Konferencja Upowszechnianie e-usług świadczonych przez administrację publiczną COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Wsparcie podmiotów publicznych w podniesieniu dostępności i jakości e-usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

2 PRACE NAD RPO WO COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE WRZESIEŃ – LISTOPAD 2014 r. negocjacje Programu przez IZ RPO WO z Komisją Europejską 9 KWIETNIA 2014 r. przekazanie projektu Programu do Komisji Europejskiej przez elektroniczny system SFC SIERPNIA 2014 r. przekazanie uwag Komisji Europejskiej do zapisów Programu LISTOPAD 2014 r. przekazanie wynegocjowanego Programu do KE przez elektroniczny system SFC2014 LIPIEC-SIERPIEŃ / PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2013 I i II tura konsultacji społecznych projektu RPO WO LISTOPADA 2014 r. przyjęcie Programu przez Zarząd Województwa Opolskiego

3 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ŁĄCZNA ALOKACJA RPO WO : 944,9 mln Euro 71,9 % EFS 265,8 mln Euro EFS 265,8 mln EuroEFRR 679,2 mln Euro EFRR 28,1 % 11 OSI PRIORYTETOWYCH EFS: 4 Osie priorytetowe EFRR: 7 Osi priorytetowych ARCHITEKTURA RPO WO

4 Oś priorytetowa [EFRR] Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Programu [%] Oś I Innowacje w gospodarce73,67,8 Oś 2 Konkurencyjna gospodarka94,910,0 Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna123,513,1 Oś 4 Zapobieganie zagrożeniom23,02,4 Oś 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 75,78,0 Oś 6 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców193,520,5 Oś 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną95,010,1 Suma:679,271,9 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BEZPOŚREDNIE WSPARCIE TIK W RAMACH RPO WO

5 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Oś priorytetowa [EFS] Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Programu [%] Oś 7 Konkurencyjny rynek pracy95,210,1 Oś 8 Integracja społeczna73,97,8 Oś 9 Wysoka jakość edukacji58,96,2 Oś 11 Pomoc techniczna37,84,0 Suma:265,828,1 BEZPOŚREDNIE WSPARCIE TIK W RAMACH RPO WO

6 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Nr i nazwa działania/poddziałania RPO WO Fundusz Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Osi [%] 2.1.2Wsparcie TIK w przedsiębiorstwachEFRR8,79,2 10.3E-usługi publiczneEFRR10,010,5 Suma:18,7 WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO (1)

7 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka Poddziałanie Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem - sprzedaż produktów i usług w Internecie (e-handel i e-usługi); wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych wspomagających bieżącą działalność firm, WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO (2)

8 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Oś priorytetowa 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.3 E-usługi publiczne rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej, digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów, rozwój infrastruktury informatycznej - aplikacji i systemów bazodanowych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.); WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO (3)

9 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO (4) Weryfikacja projektów dot. e-usług publicznych opierać się będzie o: kryteria opracowane zgodnie z rekomendacjami Zespołu powołanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO ; procedury wyboru i oceny projektów określone przez IZ RPO z uwzględnieniem regulacji krajowych i unijnych. Weryfikacja projektów dot. e-usług publicznych opierać się będzie o: kryteria opracowane zgodnie z rekomendacjami Zespołu powołanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO ; procedury wyboru i oceny projektów określone przez IZ RPO z uwzględnieniem regulacji krajowych i unijnych. Realizowane przedsięwzięcia powinny wykazywać kompatybilność i komplementarność z projektami planowanymi do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata Premiowane będą projekty zapewniające współdziałanie z projektami realizowanymi w ramach perspektywy finansowej 2007 – Inwestowanie w tzw. twardą infrastrukturę (sprzęt, wyposażenie) jest możliwe jedynie, o ile warunkuje to realizację celów projektu, a analiza wykazuje niedostępność zasobów w ramach administracji publicznej. Przeprowadzona zostanie także rzetelna analiza kosztów i korzyści pozwalająca oszacować społeczno-ekonomiczną stopę zwrotu.

10 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Nr i nazwa działania/poddziałania RPO WO Fundusz Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Osi [%] 9.1rozwój edukacjiEFS28,949,0 9.3wsparcie kształcenia ustawicznegoEFS8,213,9 Suma:37,1 WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO (5)

11 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji Działanie 9.1 Rozwój edukacji Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji Działanie 9.1 Rozwój edukacji wsparcie nauczycieli w zakresie stosowania ICT w procesie dydaktycznym, doposażenie/ wyposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół oraz placówek oświatowych w sprzęt TIK; WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO (6) rozwój kompetencji informatycznych u uczniów szkół kształcenia ogólnego,

12 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO (7) kształcenie formalne i pozaformalne w zakresie kompetencji kluczowych (m.in. TIK), zastosowanie podejścia popytowego;

13 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Dziękuję za uwagę „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom” COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 27 listopada 2014 r. Małgorzata Stelnicka Zastępca Dyrektora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google