Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Konferencja Upowszechnianie e-usług świadczonych przez administrację publiczną Wsparcie podmiotów publicznych w podniesieniu dostępności i jakości e-usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Małgorzata Stelnicka Zastępca Dyrektora Departamentu Opole, 27 listopada 2014 r. COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

2 PRACE NAD RPO WO 2014-2020 LISTOPAD 2014 r. 13 LISTOPADA 2014 r.
WRZESIEŃ – LISTOPAD 2014 r. negocjacje Programu przez IZ RPO WO z Komisją Europejską 9 KWIETNIA 2014 r. przekazanie projektu Programu do Komisji Europejskiej przez elektroniczny system SFC2014 PRACE NAD RPO WO LISTOPAD 2014 r. przekazanie wynegocjowanego Programu do KE przez elektroniczny system SFC2014 13 LISTOPADA 2014 r. przyjęcie Programu przez Zarząd Województwa Opolskiego 8 SIERPNIA 2014 r. przekazanie uwag Komisji Europejskiej do zapisów Programu LIPIEC-SIERPIEŃ / PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2013 I i II tura konsultacji społecznych projektu RPO WO COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

3 ŁĄCZNA ALOKACJA RPO WO 2014-2020: 944,9 mln Euro
ARCHITEKTURA RPO WO ŁĄCZNA ALOKACJA RPO WO : 944,9 mln Euro 71,9 % EFS 265,8 mln Euro EFRR 679,2 mln Euro 28,1 % 11 OSI PRIORYTETOWYCH EFS: 4 Osie priorytetowe EFRR: 7 Osi priorytetowych COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

4 BEZPOŚREDNIE WSPARCIE TIK W RAMACH RPO WO 2014-2020
Oś priorytetowa [EFRR] Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Programu [%] Oś I Innowacje w gospodarce 73,6 7,8 Oś 2 Konkurencyjna gospodarka 94,9 10,0 Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna 123,5 13,1 Oś 4 Zapobieganie zagrożeniom 23,0 2,4 Oś 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 75,7 8,0 Oś 6 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców 193,5 20,5 Oś 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 95,0 10,1 Suma: 679,2 71,9 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

5 BEZPOŚREDNIE WSPARCIE TIK W RAMACH RPO WO 2014-2020
Oś priorytetowa [EFS] Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Programu [%] Oś 7 Konkurencyjny rynek pracy 95,2 10,1 Oś 8 Integracja społeczna 73,9 7,8 Oś 9 Wysoka jakość edukacji 58,9 6,2 Oś 11 Pomoc techniczna 37,8 4,0 Suma: 265,8 28,1 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

6 Nr i nazwa działania/poddziałania RPO WO 2014-2020 Fundusz
WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO (1) Nr i nazwa działania/poddziałania RPO WO Fundusz Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Osi [%] 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach EFRR 8,7 9,2 10.3 E-usługi publiczne 10,0 10,5 Suma: 18,7 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

7 WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (2)
Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka Poddziałanie Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem - sprzedaż produktów i usług w Internecie (e-handel i e-usługi); wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych wspomagających bieżącą działalność firm, WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU SEKTORA PRYWATNEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA PRODUKTÓW I USŁUG OPARTYCH NA TIK 8,7 mln Euro DOTACJE COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

8 WSPARCIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU ROZWOJU ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH
WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO (3) Oś priorytetowa 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.3 E-usługi publiczne rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej, WSPARCIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU ROZWOJU ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH 10,0 mln Euro DOTACJE digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów, rozwój infrastruktury informatycznej - aplikacji i systemów bazodanowych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.); COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

9 WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (4)
Weryfikacja projektów dot. e-usług publicznych opierać się będzie o: kryteria opracowane zgodnie z rekomendacjami Zespołu powołanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO ; procedury wyboru i oceny projektów określone przez IZ RPO z uwzględnieniem regulacji krajowych i unijnych. Realizowane przedsięwzięcia powinny wykazywać kompatybilność i komplementarność z projektami planowanymi do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata Premiowane będą projekty zapewniające współdziałanie z projektami realizowanymi w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013. Inwestowanie w tzw. twardą infrastrukturę (sprzęt, wyposażenie) jest możliwe jedynie, o ile warunkuje to realizację celów projektu, a analiza wykazuje niedostępność zasobów w ramach administracji publicznej. Przeprowadzona zostanie także rzetelna analiza kosztów i korzyści pozwalająca oszacować społeczno-ekonomiczną stopę zwrotu. COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

10 Nr i nazwa działania/poddziałania RPO WO 2014-2020 Fundusz
WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO (5) Nr i nazwa działania/poddziałania RPO WO Fundusz Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Osi [%] 9.1 rozwój edukacji EFS 28,9 49,0 9.3 wsparcie kształcenia ustawicznego 8,2 13,9 Suma: 37,1 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

11 Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji
WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO (6) Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji Działanie 9.1 Rozwój edukacji wsparcie nauczycieli w zakresie stosowania ICT w procesie dydaktycznym, doposażenie/ wyposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół oraz placówek oświatowych w sprzęt TIK; WSPARCIE KOMPETENCJI CYFROWYCH, W TYM KONTYNUOWANIE DZIAŁAŃ Z PERSPEKTYWY W ZAKRESIE RZĄDOWEGO PROGRAMU CYFROWA SZKOŁA 28,9 mln Euro DOTACJE rozwój kompetencji informatycznych u uczniów szkół kształcenia ogólnego, COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

12 Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji
WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO (7) Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE OSÓB DOROSŁYCH W ZAKRESIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH 8,2 mln Euro DOTACJE kształcenie formalne i pozaformalne w zakresie kompetencji kluczowych (m.in. TIK), zastosowanie podejścia popytowego; COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

13 „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom”
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Dziękuję za uwagę „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom” COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google