Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 27 listopada 2014 r. Małgorzata Stelnicka Zastępca Dyrektora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 27 listopada 2014 r. Małgorzata Stelnicka Zastępca Dyrektora."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 27 listopada 2014 r. Małgorzata Stelnicka Zastępca Dyrektora Departamentu Konferencja Upowszechnianie e-usług świadczonych przez administrację publiczną Konferencja Upowszechnianie e-usług świadczonych przez administrację publiczną COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Wsparcie podmiotów publicznych w podniesieniu dostępności i jakości e-usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

2 PRACE NAD RPO WO 2014-2020 COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE WRZESIEŃ – LISTOPAD 2014 r. negocjacje Programu przez IZ RPO WO 2014-2020 z Komisją Europejską 9 KWIETNIA 2014 r. przekazanie projektu Programu do Komisji Europejskiej przez elektroniczny system SFC2014 8 SIERPNIA 2014 r. przekazanie uwag Komisji Europejskiej do zapisów Programu LISTOPAD 2014 r. przekazanie wynegocjowanego Programu do KE przez elektroniczny system SFC2014 LIPIEC-SIERPIEŃ / PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2013 I i II tura konsultacji społecznych projektu RPO WO 2014-2020 13 LISTOPADA 2014 r. przyjęcie Programu przez Zarząd Województwa Opolskiego

3 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ŁĄCZNA ALOKACJA RPO WO 2014-2020: 944,9 mln Euro 71,9 % EFS 265,8 mln Euro EFS 265,8 mln EuroEFRR 679,2 mln Euro EFRR 28,1 % 11 OSI PRIORYTETOWYCH EFS: 4 Osie priorytetowe EFRR: 7 Osi priorytetowych ARCHITEKTURA RPO WO 2014-2020

4 Oś priorytetowa [EFRR] Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Programu [%] Oś I Innowacje w gospodarce73,67,8 Oś 2 Konkurencyjna gospodarka94,910,0 Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna123,513,1 Oś 4 Zapobieganie zagrożeniom23,02,4 Oś 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 75,78,0 Oś 6 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców193,520,5 Oś 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną95,010,1 Suma:679,271,9 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BEZPOŚREDNIE WSPARCIE TIK W RAMACH RPO WO 2014-2020

5 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Oś priorytetowa [EFS] Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Programu [%] Oś 7 Konkurencyjny rynek pracy95,210,1 Oś 8 Integracja społeczna73,97,8 Oś 9 Wysoka jakość edukacji58,96,2 Oś 11 Pomoc techniczna37,84,0 Suma:265,828,1 BEZPOŚREDNIE WSPARCIE TIK W RAMACH RPO WO 2014-2020

6 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Nr i nazwa działania/poddziałania RPO WO 2014-2020 Fundusz Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Osi [%] 2.1.2Wsparcie TIK w przedsiębiorstwachEFRR8,79,2 10.3E-usługi publiczneEFRR10,010,5 Suma:18,7 WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (1)

7 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem - sprzedaż produktów i usług w Internecie (e-handel i e-usługi); wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych wspomagających bieżącą działalność firm, WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (2)

8 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Oś priorytetowa 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.3 E-usługi publiczne rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej, digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów, rozwój infrastruktury informatycznej - aplikacji i systemów bazodanowych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.); WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (3)

9 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (4) Weryfikacja projektów dot. e-usług publicznych opierać się będzie o: kryteria opracowane zgodnie z rekomendacjami Zespołu powołanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020; procedury wyboru i oceny projektów określone przez IZ RPO z uwzględnieniem regulacji krajowych i unijnych. Weryfikacja projektów dot. e-usług publicznych opierać się będzie o: kryteria opracowane zgodnie z rekomendacjami Zespołu powołanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020; procedury wyboru i oceny projektów określone przez IZ RPO z uwzględnieniem regulacji krajowych i unijnych. Realizowane przedsięwzięcia powinny wykazywać kompatybilność i komplementarność z projektami planowanymi do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Premiowane będą projekty zapewniające współdziałanie z projektami realizowanymi w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013. Inwestowanie w tzw. twardą infrastrukturę (sprzęt, wyposażenie) jest możliwe jedynie, o ile warunkuje to realizację celów projektu, a analiza wykazuje niedostępność zasobów w ramach administracji publicznej. Przeprowadzona zostanie także rzetelna analiza kosztów i korzyści pozwalająca oszacować społeczno-ekonomiczną stopę zwrotu.

10 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Nr i nazwa działania/poddziałania RPO WO 2014-2020 Fundusz Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Osi [%] 9.1rozwój edukacjiEFS28,949,0 9.3wsparcie kształcenia ustawicznegoEFS8,213,9 Suma:37,1 WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (5)

11 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji Działanie 9.1 Rozwój edukacji Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji Działanie 9.1 Rozwój edukacji wsparcie nauczycieli w zakresie stosowania ICT w procesie dydaktycznym, doposażenie/ wyposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół oraz placówek oświatowych w sprzęt TIK; WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (6) rozwój kompetencji informatycznych u uczniów szkół kształcenia ogólnego,

12 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (7) kształcenie formalne i pozaformalne w zakresie kompetencji kluczowych (m.in. TIK), zastosowanie podejścia popytowego;

13 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Dziękuję za uwagę „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom” COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 27 listopada 2014 r. Małgorzata Stelnicka Zastępca Dyrektora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google