Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CATALYST – nowy rynek obligacji GPW Perspektywa uczestnika rynku, inwestora i emitenta. I Seminarium, 29 września 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CATALYST – nowy rynek obligacji GPW Perspektywa uczestnika rynku, inwestora i emitenta. I Seminarium, 29 września 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 CATALYST – nowy rynek obligacji GPW Perspektywa uczestnika rynku, inwestora i emitenta. I Seminarium, 29 września 2009 r.

2 2 Skorzystaj z wyobraźni  CATALYST to projekt strategiczny, obliczony na lata funkcjonowania niezależnie od zmieniających się warunków makroekonomicznych  Celem przyświecającym tworzeniu CATALYST jest wykreowanie obligacji jako instrumentu finansowania i instrumentu inwestorskiego  CATALYST ma stanowić dopełnienie rynku kapitałowego w Polsce  Ważnym krokiem w budowie rynku było uporządkowanie strony infrastrukturalnej (spółka BondSpot jest dzisiaj ważnym elementem CATALYST)

3 3 Główne założenia platformy Główne instrumenty:  Obligacje komunalne i korporacyjne Organizatorzy:  GPW i spółka zależna BondSpot (MTS-CeTO) Różne segmenty rynku:  Rynek regulowany i Alternatywny System Obrotu (ASO)  Rynki: hurtowy i detaliczny Platformy obrotu:  WARSET (dla segmentu detalicznego)  Platforma RPW, a w przyszłości Bond Vision (dla segmentu hurtowego)

4 4 Model organizacyjny platformy BondSpot GPW BondSpot ASO detaliczne Rynek Regulowany RPW ASO hurtowe Rynek Regulowany Faza I Faza II Część detalicznaCzęść hurtowa Model organizacyjny platformy 30 września br.

5 5 Uczestnicy CATALYST  Bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami dłużnymi na rynku CATALYST mogą prowadzić podmioty posiadające status Uczestnika CATALYST  Uczestnictwo na rynku CATALYST uzyskać mogą następujące kategorie podmiotów: firma inwestycyjna, zagraniczna firma inwestycyjna, instytucja kredytowa, inny podmiot, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach prawa, dający rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z działaniem na Catalyst.

6 6 Zasady obrotu – rynki detaliczne (GPW)  Zasady notowań na RR i ASO bardzo zbliżone  Notowania ciągłe w godzinach obrotu 9.00 – 16.30  Handel anonimowy  Przedmiotem transakcji może być jednostka obrotu lub jej wielokrotność (rekomendowana wartość nominalna jednostki 100 zł lub 1000 zł)  Kurs obligacji notowanych w systemie notowań ciągłych określany jest w procentach ich wartości nominalnej - z dokładnością do 0,01 punktu procentowego  Dopuszczalne wahania cen w trakcie sesji +/- 3 punkty procentowe  Rozliczenia transakcji prowadzone przez KDPW, objęte funduszem zabezpieczającym; cykl rozliczeniowy T + 2

7 7 7  System matchingowy, automatyczne kojarzenie anonimowych ofert  Rynek kierowany zleceniami, notowania ciągłe w godzinach obrotu 9.00 – 16.00  Brak ograniczenia wahań cen  Przedmiotem transakcji może być jednostka obrotu lub jej wielokrotność (rynek hurtowy, minimalna wartość transakcji 100.000 zł)  System podmiotów organizujących rynek  Transakcje pakietowe (transakcje pozasesyjne, poza funduszem rozliczeniowym)  Dopasowanie funkcjonalności do potrzeb uczestników – transakcje typu RFQ Zasady obrotu - rynek RPW (BondSpot)

8 8 Dostęp do rynku dla inwestorów Faza I – rynki regulowane: detaliczny i hurtowy + ASO detaliczne  dostęp przez członków rynków: domy i biura maklerskie Faza II – ASO hurtowe  zakładany bezpośredni dostęp inwestorów instytucjonalnych  dostęp przez innych członków ASO hurtowego: domy i biura maklerskie

9 9 Opłaty dla członków i uczestników rynku Opłaty transakcyjne:  RR GPW i ASO GPW: obniżone o 50% do 30 września 2010 roku  RR BondSpot: zniesione do 30 września 2010 roku Opłaty kwartalne za korzystanie z terminali dostępowych do RPW (BondSpot - rynek hurtowy)  Brak opłat za korzystanie z nowych terminali – do końca 2009 roku

10 10 Dane rynkowe z CATALYST  Terminale transakcyjne (terminal „pasywny” dla odbioru danych z rynku hurtowego RPW)  Serwis internetowy CATALYST www.gpwcatalyst.pl  Serwisy dystrybutorów informacji

11 11 Wartość dodana CATALYST dla rynku długu  CATALYST jako element uzupełniający w obecnej strukturze lokalnego rynku instrumentów dłużnych  Baza informacji o emisjach i emitentach instrumentów dłużnych  Jedno miejsce, gdzie można znaleźć cenę papieru dłużnego  Płynny i przejrzysty rynek wtórny to szansa na kształtowanie się węższych spreadów transakcyjnych, a więc redukcję ryzyka rynkowego i zmniejszenie kosztów transakcyjnych

12 12 Wartość dodana CATALYST dla rynku długu  Dla „buy-side” możliwość wyceny aktywów według wartości rynkowej  Standard obligacji  Rynek wtórny zarządzany w interesie wszystkich jego uczestników – od emitentów, poprzez instytucje pośredniczące w obrocie, po ostatecznych klientów

13 13 Kontakt dla uczestników rynku i inwestorów Dział Sieci Biznesowej GPW tel. 22 537 76 74/79 98/74 84 Dyrektor: Izabela Olszewska e-mail: izabela.olszewska@gpw.pl

14 14 Skorzystaj z wyobraźni EMITENT EMITENT - spiritus movens rynku CATALYST: KORPORACYJNE - podmioty prowadzące działalność gospodarczą posiadające osobowość prawną: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz spółki komandytowo – akcyjne KOMUNALNE - jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa, związki tych jednostek

15 15 Rodzaje obligacji ze względu na przedmiot praw przysługujących obligatariuszom  Obligacje ucieleśniające wierzytelności pieniężne (emitowane przez każdy uprawniony podmiot), obligacje ucieleśniające wierzytelności niepieniężne i obligacje mieszane (mieszkaniowe obligacje prywatyzacyjne)  Obligacje z udziałem w zysku poza dyskontem lub odsetkami – „bonus” w postaci udziału w dywidendzie  Obligacje zamienne na akcje – emitowane jedynie przez spółki akcyjne, jednocześnie z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

16 16 W DRODZE NA CATALYST  Rodzaje obligacji ze względu na sposób oznaczenia obligatariusza:  imienne – wystawiane na konkretną osobę; przeniesienie praw w formie przelewu połączonego w wydaniem dokumentu  na okaziciela – przeniesienie poprzez samo wydanie; !OBLIGACJE EMITOWANE Z ZAMIAREM WPROWADZENIA NA CATALYST MUSZĄ BYĆ OBLIGACJAMI NA OKAZICIELA

17 17 W DRODZE NA CATALYST  EMISJA OBLIGACJI  EMISJA OBLIGACJI – wielkość i warunki emisji: kwota, serie, transze, terminy wykupu, oprocentowanie, minimalna subskrybowana liczba, cel Uchwała wspólników/akcjonariuszy/rady/sejmiku  OFERTA  PUBLICZNA : wymaga prospektu, oferującego i rejestracji w KDPW przed rozpoczęciem oferty – terminy z ustawy o obligacjach  PRYWATNA : propozycja nabycia zawierająca szczegółowe informacje nt. emisji (dokument ofertowy zgodny z ustawą o obligacjach) – terminy zgodne z ustawą o obligacjach

18 18 W DRODZE NA CATALYST AUTORYZACJA CZY OBRÓT KROK PIERWSZY – UMOWA Z KDPW  AUTORYZACJA – obowiązkowo: umowa z KDPW o nadanie instrumentom dłużnym kodu ISIN („kod techniczny”, bez dematerializacji)  DOPUSZCZENIE/WPROWADZENIE do obrotu na Catalyst obowiązkowo: nadanie kodu ISIN i przyjęcie papierów do depozytu (uchwała KDPW w sprawie dematerializacji) Wystandaryzowane wnioski dostępne na www.kdpw.pl

19 19 W DRODZE NA CATALYST AUTORYZACJA CZY OBRÓT (2) KROK DRUGI – AUTORYZACJA WARUNKI i wymagane dokumenty:  wartość emisji wg ceny nominalnej: min. 400 tys. euro  brak postępowania upadłościowego/likwidacyjnego  akt założycielski, tekst jednolity statutu, odpis z rejestru  informacja o ratingu (gdy został nadany)  oświadczenie o braku toczącego się postępowania  zobowiązanie do przestrzegania przepisów  raport o emitencie (jeśli bez zamiaru skierowania do obrotu)  wniosek o przyznanie dostępu do EBI Wystandaryzowany wniosek dostępny na www.gpwcatalyst.pl

20 20 W DRODZE NA CATALYST AUTORYZACJA CZY OBRÓT (3) RAPORT O EMITENCIE Podstawowe informacje o emitencie i emisji  Tytuł  Nazwa i siedziba emitenta  Zwięzłe przedstawienie działalności emitenta  Wybrane dane finansowe za ostatni rok obrotowy  Informacja o wyemitowanych papierach dłużnych (rodzaj, liczba i wartość nominalna, oznaczenie serii, maksymalna wartość emisji, warunki oprocentowania i wykupu, cele emisji)  Informacja o ratingu

21 21 W DRODZE NA CATALYST AUTORYZACJA CZY OBRÓT (4) KROK TRZECI – skierowanie do obrotu zorganizowanego  Rynek regulowany:  prospekt: sporządzony zgodnie z Rp. KE 809, zatwierdzony przez KNF. WYJĄTEK: obligacje komunalne  rynek podstawowy: iloczyn liczby p.w. i prognozowanej ceny rynkowej lub kapitały własne emitenta wynoszą min. 4 mln zł.  uzyskanie dostępu do systemu ESPI (na potrzeby wykonywania obowiązków informacyjnych)  Alternatywny System Obrotu:  dokument informacyjny dla dłużnych instrumentów finansowych, sporządzony według załącznika do Regulaminu ASO

22 22 Dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym/ASO Dopuszczenie/wprowadzenie – uchwała Zarządu GPW/BondSpot Skierowanie do obrotu zorganizowanego może polegać na :  dopuszczeniu emisji do obrotu na rynkach regulowanych GPW oraz BondSpot  dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz wprowadzeniu jej do ASO BondSpot  dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym BondSpot oraz wprowadzeniu jej do ASO GPW  wprowadzeniu emisji do ASO GPW oraz BondSpot Dłużne instrumenty finansowe są co do zasady dopuszczane/wprowadzane jednocześnie na rynek regulowany i ASO Wystandaryzowany wniosek dostępny na www.gpwcatalyst.pl

23 23 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Emitenci, którzy podlegają autoryzacji (EBI) informacje bieżące jedynie na podstawie tzw. „klauzuli generalnej” oraz raport roczny: JST – z wykonania budżetu korporacyjni – zgodnie z obowiązującymi ich przepisami Emitenci dopuszczeni do obrotu na jednym z rynków regulowanych:  informacje bieżące i okresowe zgodnie z przepisami właściwego rynku (ESPI) Emitenci wprowadzeni do ASO (EBI):  w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego – roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią RIO  korporacyjni – raporty półroczne, bez przeglądu, o mniejszym zakresie niż na r.reg.  informacje bieżące: w zakresie jak na rynku regulowanym dla podmiotów emitujących jedynie obligacje

24 24 EMITENCI NA CATALYST KILKA FAKTÓW DO ZAPAMIĘTANIA instrumenty dłużne w obrocie – tylko na okaziciela emitent – nie tylko spółka akcyjna (wyj. obligacje zamienne) umowa z KDPW – obowiązkowa (tylko nadanie kodu ISIN lub dematerializacja) przy dopuszczeniu/wprowadzeniu: obowiązkowy dokument informacyjny (publiczny lub określony Regulaminem ASO) Autoryzowany Doradca – nieobowiązkowy rating – nieobowiązkowy można tylko autoryzować emisję, bez podejmowania dalszych kroków (kierowanie do obrotu zorganizowanego) obowiązki informacyjne – zawsze, ale w zróżnicowanym zakresie, publikowane przy pomocy ESPI (r. reg) lub EBI (ASO, autoryzacja)

25 25 Kontakt dla emitentów Dział Emitentów tel. 22 537 78 92/ 73 16/ 79 06 Dyrektor: Agnieszka Gontarek e-mail: emitenci@gpw.plemitenci@gpw.pl agnieszka.gontarek@gpw.pl


Pobierz ppt "CATALYST – nowy rynek obligacji GPW Perspektywa uczestnika rynku, inwestora i emitenta. I Seminarium, 29 września 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google