Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARUSZENIA DYSTYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH U STAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. Art. 4. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARUSZENIA DYSTYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH U STAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. Art. 4. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają:"— Zapis prezentacji:

1

2 NARUSZENIA DYSTYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

3 U STAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. Art. 4. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają: 1)... 2)... 3)... 4) osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

4 U STAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. Art. 8. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 1)... 2) Nierozliczenie przekazanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie tej dotacji, 3)... Art. 9. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych: 1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację, 2) nierozliczeni otrzymanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie dotacji, 3) niedokonanie zwrotu dotacji w należnej wysokości lub nieterminowe dokonanie tej dotacji.

5 U STAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. Art. 22. 1. Odpowiedzialność jest ponoszona zarówno za nieumyślne, jak i nieumyślne naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 2.... 3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest popełnione nieumyślnie, jeśli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia popełnił je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych przewidywał albo mógł przewidzieć.

6 U STAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. Art. 23. 1. Nieświadomość tego, że działanie lub zaniechanie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nie wyłącza odpowiedzialności, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona. 2.... 3....

7 U STAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. KARA Art. 31. 1. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są: 1) upomnienie, 2) nagana, 3) kara pieniężna, 4) zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. 2. Karę pieniężną wymierz się w wysokości od jednokrotności do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego – należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia.

8 U STAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. cd. KARA 3. Jeśli nie jest możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, karę pieniężną wymierza się w wysokości od jednokrotności do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. 4. Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wymierza się na okres od roku do 5 lat.

9 USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH Art. 38. 1.Karalność naruszenia dyscypliny finansów publicznych ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynęły 3 lata. Jeżeli jednak w tym okresie wszczęto postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, karalność ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.

10 USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH Art. 40. 1. Zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych następuje z mocy prawa, jeśli od dnia wykonania kary lub jej przedawnienia wykonania upłynęło 2 lata. 2. W razie odstąpienia od wymierzenia kary zatarcie ukarania z mocy prawa następuje po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 3. Z chwilą zatarcia ukarania uważa się je za niebyłe.

11 O DPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZARZĄDU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Rachunkowość. Za sprawy związane z rachunkowością odpowiedzialność karna polega przede wszystkim na dopuszczeniu się: - Nieprowadzeniu ksiąg rachunkowych, prowadzeniu ich niezgodnie z przepisami ustawy lub podawaniu w tych księgach nierzetelnych danych, - Niesporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie go niezgodnie z przepisami lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych. Karą w tym przypadku jest grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 2 albo obie te kary łącznie (art. 77 ustawy o rachunkowości).

12 O DPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZARZĄDU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Rachunkowość. Odpowiedzialności karnej podlega też ten, kto: - Nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, - Nie udziela wyjaśnień lub udziela niezgodnie ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków, - Nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia, - Nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym. Karą w tym przypadku jest grzywna albo kara ograniczenia wolności (art. 79 pkt. 1-4 ustawy o rachunkowości).

13 O DPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZARZĄDU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Kodeks karno skarbowy (kks). Odpowiedzialność karną w zakresie spraw skarbowych przewiduje kodeks skarbowy (KKS). Należy pamiętać, że: Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega tylko ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (art. 1 kks). Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca, także ten, kto na podstawie: - przepisu prawa, - decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania 12

14 O DPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZARZĄDU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Kodeks karno skarbowy (kks). zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi m.in. osoby prawnej (art. 9 § 3 kks). Oznacza to, że odpowiedzialności karnej będą podlegali co do zasady, członkowie zarządu organizacji pod warunkiem, że nie powierzyli prowadzenia spraw gospodarczych innym pod miotom. Należy wiedzieć, że za sprawstwo (dokonanie czynu zabronionego prawem) odpowiada nie tylko ten co wykonuje czyn zabroniony, lecz także ten, co kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie. Odpowiedzialność karną poniesie więc np. prezes zarządu który wykorzysta swoje stanowisko do zmuszenia inne osoby do dokonania czynu zagrożonego karą.

15 O DPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZARZĄDU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Kodeks karny (k k.). Osoba będąca zobowiązana pa podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi osoby prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienia obowiązków wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 298 kk.) W przypadku, gdy: - członek zarządu organizacji działa w celu osiągniecia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności od 6 mc do 8 lat; - członek zarządu działający w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wyrządzając szkodę wielkich rozmiarów podlega karze od roku do lat 10;

16 O DPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZARZĄDU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Kodeks karny (k k.). - sprawca o którym mowa wyżej działa nieumyślnie podlega pozbawienia wolności do lat 3; - sprawca naprawił w całości wyrządzoną szkodę przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie nie podlega karze. UWAGA. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotna wysokość najniższego wynagrodzenia; Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego wynagrodzenia.

17 O DPOWIEDZIALNOŚĆ C YWILNOPRAWNA ZARZĄDU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Kodeks cywilny (k c.). W prawie cywilnym przewidziano odpowiedzialność za czyn niedozwolony, określaną jako odpowiedzialność deliktowa. Przesłankami odpowiedzialności deliktowej są: - powstanie szkody; - popełnienie przez sprawcę czynu niedozwolonego; - związek przyczynowy między szkodą a czynem zabronionym; - wina sprawcy. Brak którejkolwiek z tych przesłanek wyłącza odpowiedzialność sprawcy czynu.

18 O DPOWIEDZIALNOŚĆ C YWILNOPRAWNA ZARZĄDU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Kodeks cywilny (k c.). Przepisem fundamentalnym dla tego reżimu jest art. 415 „ Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Naprawienia szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (art. 361 kc). Jeśli członek zarządu organizacji spowodował swoim zachowaniem, że organizacja poniosła szkodę, wówczas ma ona prawo domagać się od sprawcy naprawienia szkody. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organów.

19 T YPOWE UCHYBIENIA Oferta.  złożona oferta jest niepodpisana lub podpisana przez nieuprawnione osoby;  nie załączono wszystkich wymaganych załączników;  kserokopie dokumentów są niewłaściwie poświadczone;  data nadania oferty mylona jest z datą doręczenia oferty;  zmiany w kosztorysie naniesione na pierwotny kosztorys ołówkiem, bez oznaczenia daty i osoby dokonujących zmian,  Mała szczegółowość kosztorysu. 18

20 T YPOWE UCHYBIENIA Sprawozdanie finansowe.  jest niepodpisane, brak również podpisu uprawnionych osób na załącznikach do sprawozdania,  wydatki osobowe przedstawione w sprawozdaniu dotyczyły osób nie wymienionych w ofercie zadania,  osoby wymienione w sprawozdaniu nie można zidentyfikować ich roli w zadaniu,  faktury przedstawione w sprawozdaniu nie spełniają wymogów przepisów art. 21 ustawy o rachunkowości,  brak potwierdzenia poniesienia wydatków (polecenie przelewu - taką formę płatności wskazano w fakturze),

21 T YPOWE UCHYBIENIA cd. Sprawozdanie finansowe.  terminy umów zleceń przekraczały termin zadania,  zawierano umowy o dzieło, a przedmiotem umowy było zlecenie,  wydatki nie dotyczą kosztów przewidzianych w kosztorysie,  nieproporcjonalnie wydatkowanie kwot z dotacji i wkładu własnego beneficjenta,  adnotacje na kserokopiach faktur przedstawionych w sprawozdaniu do rozliczenia nie były ujęte na oryginałach faktur,  Nie wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków dotacji otrzymanych na realizacje zadania,  brak ewidencji, która by posiadała cechy ksiąg rachunkowych (trwałość zapisu).

22 24 września 2009r. ul. Dobrzyńska 21/23 O FERTA NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO www.umwd.dolnyslask.pl 21

23 Ustrojową podstawą dla funkcjonowania organizacji pozarządowych jest art. 12 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Od 2003 roku instrumentem porządkującym w szerokim zakresie zasady i formy przedmiotowej współpracy stała się Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalona 24 kwietnia 2003 roku. www.umwd.dolnyslask.pl 22

24 Ustawa dopuszcza cztery podstawowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego: a) współpraca finansowa realizowana w postaci zlecania zadań publicznych, b) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, c) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, d) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. www.umwd.dolnyslask.pl 23

25 Najczęstszą formą współpracy jest współpraca finansowa w postaci zlecania zadań publicznych. Struktura dotacji przekazanych podmiotom niepublicznym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 2008r. przedstawia się następująco: 24

26 W ZÓR OFERTY SKŁADANEJ W RAMACH KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ……………………………………………………………... ZAŁĄCZNIK Nr 1 …………………………...……………………………….. (pieczęć organizacji pozarządowej*(data i miejsce złożenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) *niepotrzebne skreślić www.umwd.dolnyslask.pl 25

27 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ */ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* *Niepotrzebne skreślić REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Należy podać tytuł zadania zgłoszonego do realizacji. Tytuł powinien być możliwie krótki, charakterystyczny. Można uzupełnić o nazwę zadania – powinna być taka jak w ogłoszeniu, lub podać nazwę własną jeśli oferta składana jest z własnej inicjatywy. (rodzaj zadania) W okresie od............................................ do...................................................... Proszę podać w kolejności dzień, miesiąc i rok, w którym zadanie będzie realizowane (powinno obejmować okres przygotowywania, wdrażanie, realizację oraz rozliczenie projektu). Termin musi być zgodny z terminem realizacji zadania podanym w ogłoszeniu konkursowym (jest to maksymalny czas realizacji) lub krótszy. Składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) www.umwd.dolnyslask.pl 26

28 W FORMIE POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA* WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* *niepotrzebne skreślić (wskazać formę realizacji zadania określoną w ogłoszeniu konkursowym) PRZEZ …………………………………. (nazwa organu zlecającego) WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W KWOCIE...... podać kwotę wnioskowanej dotacji zł a nie koszt całkowity realizacji zadania......................... www.umwd.dolnyslask.pl 27

29 I. DANE NA TEMAT ORGANIZACJ POZARZĄDOWEJ* /PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* *niepotrzebne skreślić 1) pełna nazwa..................................................................................................................................... 2) forma prawna (stowarzyszenie, fundacja, związek stowarzyszeń, kościelna osoba prawna).... 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* *niepotrzebne skreślić.......... 4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia............................................................................................. (należy podać dokładną datę pierwszego wpisu, dd/mm/rr) 5) nr NIP................................................................ nr REGON........................................................ 6) dokładny adres: miejscowość...................................................... ul.............................................. gmina................................................................... powiat.................................................................. województwo...................................................................................................................................... 7) tel........................................................................ faks..................................................................... e-mail:.................................................................. http://................................................................... www.umwd.dolnyslask.pl 28

30 8) nazwa banku i numer rachunku (należy podać dane dotyczące rachunku bankowego oferenta, na który zostanie przekazana dotacja na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert).......................................................................................................................................................... 9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisania umowy o wykonanie zadania publicznego Proszę podać dane osób, wraz z podaniem funkcji jaką pełnią w organizacji, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu (np. KRS) są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawieranie umów) oraz składania oświadczeń woli............................................................................................................................................................. 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie. Proszę podać nazwę, adres i telefon miejsca, w którym faktycznie będzie przeprowadzane zadanie. Jeśli jest ono takie samo jak w punkcie 6 to należy przepisać do niniejszego punktu. www.umwd.dolnyslask.pl 29

31 11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Proszę podać nr tel. kontaktowego i dane osoby, która będzie bezpośrednio koordynować/odpowiadać za realizację zadania (osoba odpowiedzialna za realizację zadania)............................................................................................................................................................. 12) przedmiot działalności statutowej: Proszę opisać zakres prowadzonej działalności statutowej z podziałem na nieodpłatną i odpłatną, nie przekraczając ½ strony formatu A4. Podział powinien wynikać ze statutu lub innego aktu wewnętrznego albo powinien być określony w polityce rachunkowej organizacji. W przypadku, gdy nie jest prowadzona działalność odpłatna, proszę wpisać „nie dotyczy”. a) działalność statutowa nieodpłatna b) działalność statutowa odpłatna a) działalność statutowa nieodpłatna b) działalność statutowa odpłatna www.umwd.dolnyslask.pl 30

32 13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą: *niepotrzebne skreślić a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców, b) przedmiot działalności gospodarczej Należy wypełnić w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, podając przedmiot tej działalności (określony w statucie lub innym dokumencie) oraz numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS. Jeśli działalność gospodarcza nie jest prowadzona proszę wpisać „nie dotyczy”. Należy wypełnić w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, podając przedmiot tej działalności (określony w statucie lub innym dokumencie) oraz numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS. Jeśli działalność gospodarcza nie jest prowadzona proszę wpisać „nie dotyczy”. www.umwd.dolnyslask.pl 31

33 II. O PIS ZADANIA 1. Nazwa zadania 2. Miejsce wykonywania zadania 3. Cel zadania Proszę przepisać nazwę zadania ze strony tytułowej formularza oferty. Nazwa powinna być krótka, charakterystyczna, odnosząca się do istoty zadania. Nazwa nie może być tożsama z nazwą konkursu. Proszę podać nazwę/nazwy miejscowości, powiatu, gminy oraz dokładny adres, w którym planuje się realizację zadania - to znaczy przygotowanie, wdrożenie, realizację i rozliczenie, jak w części I. pkt. 10. Cel zadania powinien być zwięzły i jasno określony. Proszę wskazać bezpośrednich adresatów zadania oraz wskazać cele krótko- i długofalowe. Całość nie więcej niż ½ strony formatu A4. www.umwd.dolnyslask.pl 32

34 4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/ Proszę opisać szczegółowo planowane zadanie z uwzględnieniem wytycznych z konkursu (m.in. opis grupy docelowej projektu, wskaźniki ewaluacji projektu, które będą odpowiednie do sposobu jego realizacji). Opis zadania ma uzasadniać realne możliwości osiągnięcia celu zadania i zakładanych rezultatów, a także uzasadniać poszczególne pozycje w kosztorysie oraz konieczność podjęcia opisywanych działań. Użyte miary muszą być adekwatne dla danego zadania, np. liczba uczestników itp. Można uzasadnić, dlaczego projekt powinien być sfinansowany właśnie ze środków danego konkursu. Szczegółowy opis zadania musi być spójny z kosztorysem oferty, tzn. musi istnieć logiczna spójność pomiędzy opisywanymi w tym punkcie działaniami, które zostaną podjęte w ramach realizacji zadania, a poszczególnymi kosztami znajdującymi się w kosztorysie oferty. www.umwd.dolnyslask.pl 33

35 5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/ Ponadto harmonogram powinien zawierać działania adekwatne do kosztorysu. Proszę podać termin realizacji zadań w rozpisaniu na kolejne tygodnie lub miesiące – w zależności od okresu trwania projektu, – jeśli okres realizacji zadania jest długi – powyżej 3 miesięcy, wtedy w rozpisaniu na miesiące, jeśli krótki – do 3 miesięcy – wtedy w rozpisaniu na tygodnie. www.umwd.dolnyslask.pl 34

36 6. Zakładane rezultaty realizacji zadania. Proszę podać zakładane rezultaty realizacji zadania w odniesieniu do celu zadania, opisać krótko, w jaki sposób projekt wpłynie na grupę odbiorców zadania, czy rezultaty realizacji zadania będą trwałe. Należy podać liczbowe określenie rezultatów realizacji zadania. Użyte miary muszą być adekwatne dla danego zadania: np. w ramach realizacji zadania stworzonych będzie 5 punktów informacyjnych, zakupionych będzie 10 pucharów dla zwycięzców, przeszkolonych zostanie 80 uczestników szkolenia w tym 20 z zakresu..., szkolenie z zakresu... przyczyni się do.... itp. Proszę podać zakładane rezultaty realizacji zadania w odniesieniu do celu zadania, opisać krótko, w jaki sposób projekt wpłynie na grupę odbiorców zadania, czy rezultaty realizacji zadania będą trwałe. Należy podać liczbowe określenie rezultatów realizacji zadania. Użyte miary muszą być adekwatne dla danego zadania: np. w ramach realizacji zadania stworzonych będzie 5 punktów informacyjnych, zakupionych będzie 10 pucharów dla zwycięzców, przeszkolonych zostanie 80 uczestników szkolenia w tym 20 z zakresu..., szkolenie z zakresu... przyczyni się do.... itp. www.umwd.dolnyslask.pl 35

37 III. K ALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA 1. Całkowity koszt zadania...............................[słownie......................................................................] 2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów. Proszę ująć m.in. podstawowe rodzaje kosztów, zgodne z wytycznymi z konkursu (np.: koszty osobowe, transportu, wyżywienia, materiałów edukacyjnych itp.) oraz adekwatny do kosztu całkowitego sposób kalkulacji. Całość kalkulacji kosztów powinna być czytelna, zrozumiała dla oceniającego wniosek. Wszystkie miejsca muszą być wypełnione. W miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych, a nie będą wypełnione wstawiamy cyfrę „0”-zero. www.umwd.dolnyslask.pl 36

38 L.p. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania). Podział wynikający z punktu II. 4 i II. 5 Ilość jednostek Koszt jednostkowy Koszt całko wity (w zł) Rodzaj miary Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł) Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)* 1. Wynagrodzenie trenera szkolenia z zakresu prawa /umowa zlecenia/ 8150 zł1200Godz.12000 2. Wynagrodzenie trenera szkolenia z zakresu PR /umowa zlecenia/ 8120 zł960Godz.9600 3. Wyżywienie podczas szkolenia (śniadanie, obiad, kolacja) /rachunek/ 5020 zł1000Osób750250 4. Sala szkoleniowa /faktura VAT/ 2800 zł1600Dni16000 5. Projektor multimedialny /faktura VAT/ 2300 zł600Dni6000 6. Druk ulotek informujących o szkoleniu /faktura VAT/ 20000,50 zł1000Szt.800200 7. Materiały szkoleniowa /rachunek/ 5010 zł500Osób350150 8. Koordynator projektu /umowa zlecenia/ 5100 zł500m-c300200 9. Obsługa księgowa projektu /umowa o pracę/ 550 zł250m-c20050 10. Opłaty za telefon do projektu /rachunek/ 5250 m-c20050 Ogółem (A+B) 7860 (A) 6960 (B) 900 37

39 L.p. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania). Podział wynikający z punktu II. 4 i II. 5 Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity (w zł) Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł) Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)* 12.Opieka medyczna zawodów1800dzień800 0 13.Ubezpieczenie olimpiady12000usługa/ komplet 2000 0 14.Puchary20010 złsztuki2000 0 15.Nagrody rzeczowe20010 złsztuki2000 0 15.Organizacja zawodów sportowych15000usługa5000050000 17.Koszty badań150100osoba150000 0 18.Zgłoszenie wyścigu do kalendarza imprez 13000komplet30000 19.Ryczałty sędziowski5800osoba/dzień4000040000 20.Wynajem hali31500dzień45000 0 21.Opłata organizacyjna14000komplet/ usługa 4000 0 22.Opieka techniczna zawodów1800dzień800 0 38

40 Brak sposobu kalkulacji kosztów powoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Wkład własny finansowy tworzą wyłącznie środki finansowe. Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (np. świadczenia wolontariuszy, zasoby rzeczowe) jest wkładem dodatkowym i nie może być uwzględniany w kosztorysie (należy go uwzględnić w pkt. 3 części IV oferty). W przypadku zlecenia realizacji zadania w formie wsparcia, oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym. Oferent podczas zadania zobowiązany jest do wykorzystania wkładu własnego finansowego zgodnie z kosztorysem. Brak sposobu kalkulacji kosztów powoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Wkład własny finansowy tworzą wyłącznie środki finansowe. Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (np. świadczenia wolontariuszy, zasoby rzeczowe) jest wkładem dodatkowym i nie może być uwzględniany w kosztorysie (należy go uwzględnić w pkt. 3 części IV oferty). W przypadku zlecenia realizacji zadania w formie wsparcia, oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym. Oferent podczas zadania zobowiązany jest do wykorzystania wkładu własnego finansowego zgodnie z kosztorysem. www.umwd.dolnyslask.pl 39

41 3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (np. świadczenia wolontariuszy, zasoby rzeczowe) jest wkładem dodatkowym i nie może być uwzględniany w kosztorysie (należy go uwzględnić w pkt. 3 części IV oferty). www.umwd.dolnyslask.pl 40

42 W przypadku zlecenia realizacji zadania w formie wsparcia, oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym. Oferent podczas zadania zobowiązany jest do wykorzystania wkładu własnego finansowego zgodnie z kosztorysem. www.umwd.dolnyslask.pl 41

43 Źródło finansowania zł% Wnioskowana kwota dotacji 1480 zł76,68 Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów* /z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania............................................0 zł/ 450 zł23,32 Ogółem 1930 zł100% IV. Przewidywane źródła finansowania zadania: 42

44 Objaśnienia do tabeli W tabeli należy uwzględnić wyłącznie środki finansowe. Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (np. świadczenia wolontariuszy, zasoby rzeczowe) jest wkładem dodatkowym i nie może być uwzględniany w kosztorysie (należy go uwzględnić w pkt. 3 części IV oferty). Pobieranie opłat od adresatów zadania jest uzależnione od deklaracji złożonej w pkt. 12 i 13 części I oferty. Tym samym oferent określa czy zadanie będzie wykonywane w ramach działalności odpłatnej czy też nieodpłatnej (art. 7 i 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). www.umwd.dolnyslask.pl 43

45 Zgodnie z art. 7 ww. ustawy działalnością nieodpłatną jest taka działalność statutowa organizacji pozarządowej, za którą organizacja nie pobiera wynagrodzenia (żadnych opłat i wpłat) od adresatów zadania. Stosownie do art. 8 ustawy, odpłatną działalnością pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych (art. 4 ustawy), w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty wskazane, w art. 3 ust. 3 ustawy celów statutowych, za które pobierają wynagrodzenie (są to wpłaty lub opłaty dokonywane przez adresatów zadania, które służą na pokrycie całości lub części kosztów związanych z realizacją danego zadania). Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych, w ramach realizacji, których pozyskano wynagrodzenie. www.umwd.dolnyslask.pl 44

46 2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.* Należy uszczegółowić informacje zawarte w tabeli z pkt. 1 (źródła finansowania). Należy podać informację o uzyskanych przez organizację od sponsorów środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych (podać nazwy sponsorów publicznych lub prywatnych oraz kwoty wsparcia finansowego). www.umwd.dolnyslask.pl 45

47 3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/oraz osobowy/np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną. Należy określić rzeczowy wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną, czyli tzw. wkład pozafinansowy (np. świadczenia wolontariuszy, wykorzystanie samochodu prywatnego, lokalu itp.). Zasoby osobowe – podać imię i nazwisko, wiek oraz liczę wolontariuszy pracujących przy realizacji zadania, a także informacje o kwalifikacjach wolontariuszy. Wkład własny – pozafinansowy osobowy i rzeczowy – wpisać tylko wkład pozyskany na czas realizacji projektu. Za wkład niefinansowy (rzeczowy) uważa się wniesienie określonych składników majątku do projektu nie powodujących powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako wkład rzeczowy wnoszone mogą być: koszt wykorzystania pomieszczeń i lokali, wyposażenie i materiały, nieodpłatna dobrowolna praca. W przypadku wnoszenia na rzecz projektu wkładu rzeczowego konieczne jest przestrzeganie następujących warunków – wartość wkładu rzeczowego musi zostać oszacowana w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie niezależnej oceny; w przypadku pracy wolontariuszy – wartość tej pracy jest ustalana z uwzględnieniem ilości spędzonego czasu oraz standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy; oferent podczas realizacji zadania zobowiązany jest do wniesienia wkładu rzeczowego, niefinansowego zadeklarowanego w ofercie. Należy określić rzeczowy wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną, czyli tzw. wkład pozafinansowy (np. świadczenia wolontariuszy, wykorzystanie samochodu prywatnego, lokalu itp.). Zasoby osobowe – podać imię i nazwisko, wiek oraz liczę wolontariuszy pracujących przy realizacji zadania, a także informacje o kwalifikacjach wolontariuszy. Wkład własny – pozafinansowy osobowy i rzeczowy – wpisać tylko wkład pozyskany na czas realizacji projektu. Za wkład niefinansowy (rzeczowy) uważa się wniesienie określonych składników majątku do projektu nie powodujących powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako wkład rzeczowy wnoszone mogą być: koszt wykorzystania pomieszczeń i lokali, wyposażenie i materiały, nieodpłatna dobrowolna praca. W przypadku wnoszenia na rzecz projektu wkładu rzeczowego konieczne jest przestrzeganie następujących warunków – wartość wkładu rzeczowego musi zostać oszacowana w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie niezależnej oceny; w przypadku pracy wolontariuszy – wartość tej pracy jest ustalana z uwzględnieniem ilości spędzonego czasu oraz standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy; oferent podczas realizacji zadania zobowiązany jest do wniesienia wkładu rzeczowego, niefinansowego zadeklarowanego w ofercie. www.umwd.dolnyslask.pl 46

48 V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania 1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/. UWAGA – Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem. Proszę opisać partnerów, podając nazwę partnera, określić jego udział w projekcie – za co będzie odpowiedzialny przy realizacji zadania. Uwaga: np. Samorządowe jednostki organizacyjne Województwa Dolnośląskiego oraz wojewódzkie osoby prawne nie mogą być partnerami, nie mogą wspierać zadania finansowo, jeśli natomiast tylko pomagają w realizacji zdania, mogą zostać tu umieszczeni, należy tylko zaznaczyć, jaki jest ich udział w projekcie. Punkt V. 1 powinien być zgodny z punktem IV.2 w przypadku partnerów finansowych. Poprzez zaangażowanie w realizację projektu należy rozumieć wniesienie wkładu finansowego, materialnego lub merytorycznego, realizację wyodrębnionej części projektu lub wspólne świadczenie usług. Do oferty należy także dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera. Proszę opisać partnerów, podając nazwę partnera, określić jego udział w projekcie – za co będzie odpowiedzialny przy realizacji zadania. Uwaga: np. Samorządowe jednostki organizacyjne Województwa Dolnośląskiego oraz wojewódzkie osoby prawne nie mogą być partnerami, nie mogą wspierać zadania finansowo, jeśli natomiast tylko pomagają w realizacji zdania, mogą zostać tu umieszczeni, należy tylko zaznaczyć, jaki jest ich udział w projekcie. Punkt V. 1 powinien być zgodny z punktem IV.2 w przypadku partnerów finansowych. Poprzez zaangażowanie w realizację projektu należy rozumieć wniesienie wkładu finansowego, materialnego lub merytorycznego, realizację wyodrębnionej części projektu lub wspólne świadczenie usług. Do oferty należy także dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera. www.umwd.dolnyslask.pl 47

49 2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/. Proszę wymienić imiona i nazwiska osób pracujących (zatrudnionych – dotyczy to zatrudnienia osób ze środków dotacji, jak i własnych) przy realizacji zadania wraz z podaniem ich kwalifikacji – ukończone kursy specjalistyczne, numery certyfikatów, kierunek wykształcenia oraz z określeniem zadań, jakie będą realizowały te osoby w ramach projektu. www.umwd.dolnyslask.pl 48

50 3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/. Proszę podać nazwę zadania, termin realizacji, krótki opis, koszt całkowity zadań (w tym wyróżnić kwotę dofinansowania- skąd? ile?) – realizowanych w przeciągu ostatnich 3 lat. Nie więcej niż ½ strona formatu A4. www.umwd.dolnyslask.pl 49

51 4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/. W tym miejscu należy opisać, jaka część zadania będzie zlecona „na zewnątrz”(o ile konkurs przewiduje taką opcję), w jakim zakresie. Wypełnienie tego punktu wiąże się ściśle z umową, gdzie jest miejsce na wpisanie części podzleconej zadania. Nie jest możliwe podzlecanie w 100% wnioskowanej dotacji. Jeżeli nie będzie przewidywane korzystanie przy wykonywaniu zadania z podwykonawców, proszę wpisać „nie dotyczy”. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem W tym miejscu należy opisać, jaka część zadania będzie zlecona „na zewnątrz”(o ile konkurs przewiduje taką opcję), w jakim zakresie. Wypełnienie tego punktu wiąże się ściśle z umową, gdzie jest miejsce na wpisanie części podzleconej zadania. Nie jest możliwe podzlecanie w 100% wnioskowanej dotacji. Jeżeli nie będzie przewidywane korzystanie przy wykonywaniu zadania z podwykonawców, proszę wpisać „nie dotyczy”. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem www.umwd.dolnyslask.pl 50

52 Oświadczam(-my), że: 1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*, *niepotrzebne skreślić 2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania, *niepotrzebne skreślić - (punkt ściśle związany z warunkami konkursu) www.umwd.dolnyslask.pl 51

53 3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ *niepotrzebne skreślić jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia................................... (proszę wpisać końcową datę zadania, jak na pierwszej stronie oferty) 4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. (pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*) *niepotrzebne skreślić...................................................................................................................................... (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)*niepotrzebne skreślić Proszę o czytelny podpis osoby, w przypadku gdy nie ma pieczątki imiennej. www.umwd.dolnyslask.pl 52

54 Załączniki i ewentualne referencje: 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.* 3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt. V.1. partnera/.* *niepotrzebne skreślić www.umwd.dolnyslask.pl 53

55 4........................................................................................ 5............................................................................................. Poświadczenie złożenia oferty Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) ____________ * Niepotrzebne skreślić Datownik przyjęcia oferty w wydziale merytorycznym. Datownik przyjęcia oferty w wydziale merytorycznym. Wypełnia wydział merytoryczny (opisuje informację dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu, tj. o przyjęciu, odrzuceniu, negocjacjach, terminie uzupełnienia oferty etc.) Wypełnia wydział merytoryczny (opisuje informację dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu, tj. o przyjęciu, odrzuceniu, negocjacjach, terminie uzupełnienia oferty etc.) www.umwd.dolnyslask.pl 54

56 Dziękuję za uwagę Andrzej Stachowiak Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tel. (071) 340 67 44 email: andrzej.stachowiak@umwd.pl www.umwd.dolnyslask.pl 55


Pobierz ppt "NARUSZENIA DYSTYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH U STAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. Art. 4. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google