Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bytów, 7 grudnia 2011 r. SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bytów, 7 grudnia 2011 r. SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 Bytów, 7 grudnia 2011 r. SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2 1 STRONA OFERTY Oferta – w przypadku 1 organizacji; Oferta wspólna – w przypadku dwóch lub więcej organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.o.dz.p.p.i.o.w. (osoby prawne i jedn. org. kościelne, stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe działające na podst. ustawy o sporcie) działające wspólnie; Rodzaj zadania publicznego – wpisujemy rodzaj zadania z ogłoszenia o konkursie, np. krajoznawstwo i turystyka, nauka i edukacja; Tytuł zadania publicznego – nazwa własna; Forma – wspieranie (wkład własny NGO – 1%, dofinansowanie do 99%) Organ administracji publicznej – Zarząd Powiatu Bytowskiego.

3 Pkt. I.9. Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów – zgodnie z zapisami statutu (rozdział Majątek…); Pkt. I.10. Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadania, o którym mowa w ofercie – dotyczy oddziałów terenowych, okręgów i innych jednostek, w imieniu których ofertę składa Zarząd Główny; Pkt. I.11. Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty – Koordynator projektu (nr kom.); Pkt. I.12. Przedmiot działalności pożytku publicznego – ze statutu; 2 STRONA OFERTY

4 Pkt. II. Informacja o sposobie reprezentacji – dotyczy oferty wspólnej (zapisy w statucie, pełnomocnictwo); Pkt. III. 1. Krótka charakterystyka zad. publ. – Streszczenie zadania: problem na jaki odpowiada zadanie, grupa docelowa, miejsce realizacji, najważniejsze działania i rezultaty realizacji zadania; Pkt. III.2. Opis potrzeb… - Diagnoza potrzeb – tło, należy wskazać zdefiniowane potrzeby środowiska, do którego może być skierowane zad. publ., należy określić przyczyny powstania tych potrzeb oraz skutki ich nierealizowania; Pkt. III.3. Opis grupy adresatów – należy określić grupę osób, którzy bezpośrednio bądź pośrednio skorzystają z zadania (liczebność grupy, przedział wiekowy, wykształcenie, miejsce zamieszkania, inne cechy charakterystyczne. Pkt. III. 4 i 5. Dotyczą zakupu inwestycji – budowa, rozbudowa, remont, środki trwałe – powyżej 3,5 tys. zł – tylko w przypadku dofinansowania. 3 STRONA OFERTY

5 4 STRONA OFERTY Pkt. III.6. Zakładane cele realizacji zad. publ. oraz sposób ich realizacji – należy określić, zmiany jakie osiągnie się za pomocą realizacji zadania, sposób realizacji tych celów, metody; Pkt. III.8 Opis poszczególnych działań… - opis spójny z kosztorysem i harmonogramem, działania wypisane chronologicznie, w przypadku oferty wspólnej, należy tu wpisać podział żądań oferentów; Pkt. III.9. Harmonogram – kolumna pierwsza – działania wypisane chronologicznie, druga kolumna – terminy (miesiące), trzecia kolumna – osoba lub podmiot odpowiedzialny; Pkt. III.10. Zakładane rezultaty – rezultaty twarde (policzalne), np. ile osób uczestniczyło oraz rezultaty miękkie (niepoliczalne), np. zacieśnienie się więzi pomiędzy mieszkańcami powiatu, wzrost

6 5 STRONA OFERTY PKT. IV. KALKULACJA Koszty merytoryczne – koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania: przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem sali, trener; Koszty obsługi zadania – księgowa, koordynator, czynsz, media, materiały biurowe: papier, znaczki, itd.; Inne koszty – wyposażenie i promocja – plakaty, ulotki, ogłoszenia, sprzęt np. meble, komputer, remont pomieszczenia; PRZESUNIĘCIA ŚRODKÓW MOŻLIWE MIĘDZY POZYCJAMI KOSZTORYSU A NIE KATEGORIAMI WYDATKÓW Pkt. IV.2.3.1 – wpłaty i opłaty adresatów zad. publ. – wypełniamy w przypadku posiadania zapisu w statucie bądź regulaminie o działalności odpłatnej

7 6 STRONA OFERTY Pkt. IV.3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych – wypełniamy w przypadku przewidywania, że wkład własny będzie pochodził z dotacji innego organu, gdyż w tym przypadku organizacja ma prawo skorzystać z zapisów w umowie, które w przypadku nieotrzymania środków zapewnią jej prawo do zmiany oferty bądź rezygnacji z jej wykonania. Pkt. V.1. Zasoby kadrowe – podajemy kwalifikacje osób, które biorą udział w zadaniu; Pkt. V.2. Zasoby rzeczowe – podajemy wkład rzeczowy wykorzystywany przy realizacji zadania: lokal, sprzęt, materiały; Pkt. V.4. Informacja o trybie art.16 ust. 7 - regranting

8 WAŻNE INFORMACJE OPIS FAKTUR Z TYŁU: PIECZĘĆ ORGANIZACJI ZADANIE SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU BYTOWSKIEGO W CAŁOŚCI/ W KWOCIE … NA PODSTAWIE UMOWY…. (jeżeli będzie aneks do Umowy należy dodać: I ANEKSEM NR…) Opis merytoryczny zadnia (na co przeznaczono zakupioną rzecz bądź usługę) Zapis: Stwierdzono pod względem merytorycznym (pod tym podpis osób odpowiedzialnych) i formalno rachunkowym (pod tym podpis księgowej) Dekret księgowy (numer dziennika księgowego i pozycji z kosztorysu) Informacja o stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych


Pobierz ppt "Bytów, 7 grudnia 2011 r. SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google