Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

możliwość składania oferty wspólnej – tj.: jednej oferty przez kilka podmiotów; zmiany w części III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "możliwość składania oferty wspólnej – tj.: jednej oferty przez kilka podmiotów; zmiany w części III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego."— Zapis prezentacji:

1

2 możliwość składania oferty wspólnej – tj.: jednej oferty przez kilka podmiotów; zmiany w części III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; rozbudowany kosztorys realizacji zadania: wycena pracy społecznej członków organizacji / wolontariuszy – na podstawie obowiązujących stawek rynkowych (jaki byłby koszt takiej pracy, gdybyśmy musieli za nią zapłacić; wyszczególniono 3 rodzaje kosztów w ramach zadania; mniejsza liczba załączników do składanej oferty.

3 - OFERTA – kiedy jedna oferta składana jest przez jeden podmiot. Dane Oferenta (Wnioskodawcy). - OFERTA WSPÓLNA – kiedy jedna oferta składana jest przez kilka podmiotów. Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4 Rodzaj zadania publicznego - to jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zgodnie z ogłoszeniem o konkursie są dwa rodzaje zadań: A - w zakresie kultury i sztuki, B - w zakresie kultury fizycznej. Składający oferty zobowiązani są do określenia rodzaju i zakresu zadania zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na pierwszej stronie formularza oferty. Np. A/4 Czyli: oferta dotyczy zadania w zakresie kultury i sztuki, tj.: Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

5 1) nazwa:.............................................................................................. 2) forma prawna: ( ) stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna ( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna………………………………… 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:....................................................................................................................... 4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:........................................................ 5) nr NIP:.......................................... nr REGON:............................................

6 6) adres: miejscowość:..................................... ul.:.................................................... dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:……………………………………….. gmina:........................................... powiat:.................................................. województwo:................................................. kod pocztowy: ……………… poczta: ………............................. 7) tel.:.................................. faks:..................................................... e-mail:................................ http://...............................................

7 8) numer rachunku bankowego: nazwa banku: 9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów: a) ………………………................................................................................ b) ………………………………………………………………………………... 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie: Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej. 11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

8 12) przedmiot działalności pożytku publicznego: a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego - opis ………………………………………………………………………………………………… b) działalność odpłatna pożytku publicznego - opis ………………………………………………………………………………………………… 13) jeżeli oferent /oferenci prowadzi/prowadzą działalność gospodarczą: a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców ………………………………………………………………………………………………… b) przedmiot działalności gospodarczej – opis …………………………………………………………………………………………………

9 Opis – dotyczy tylko oferty wspólnej. Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa.

10 1. Krótka charakterystyka zadania publicznego, m.in.: - nazwa zadania, - przedmiot zadania, w tym zadanie jednorazowe, czy cykl, - lokalizacja zadania, - czy realizowane samodzielnie, czy wspólnie z innymi podmiotami, - liczba odbiorców zadania, - cel główny zadania, - zasięg oddziaływania - wysoka liczba odbiorców projektu oraz zaangażowanie i integracja mieszkańców min. 2 gmin Powiatu Wrocławskiego, - całkowity koszt, wnioskowana dotacja, - w przypadku składania oferty wspólnej, należy przedstawić jej główne założenia, w tym sposób wdrażania, - itp.. Jest to tzw. podsumowanie zadania – opis najważniejszych elementów zadania.

11 2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków, m.in.: - BEZ PROBLEMU NIE MA PROJEKTU (ZADANIA), - uzasadnienie dlaczego zadanie ma być realizowane, - przedstawienie i opis tzw. drzewa problemów: przyczyna -> problem -> skutek, - analiza stanu wyjściowego, w tym podać źródłowe dane statystyczne, - tło zadania, - bariery, jakie napotyka grupa docelowa oraz sposób ich rozwiązania, - opis powinien być zwięzły, spójny.

12 3. Opis grup adresatów zadania publicznego: - podać liczbę odbiorów efektów realizowanego zadania, w tym odbiorców bezpośrednich i pośrednich, - do jakich grup wiekowych, społecznych zadanie jest kierowane, - określić środowisko do którego zadanie jest kierowane, - podać sposób rekrutacji adresatów zadania, - zasięg oddziaływania społecznego – zaangażowanie i integracja mieszkańców – wskazać liczbę i nazwy gmin Powiatu Wrocławskiego z których będą pochodzić adresaci zadania,

13 4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego: - wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji, - wskazać, w jaki sposób otrzymane dofinansowanie przyczyni się do podwyższenia standardu i jakości realizacji zadania, np.: większa liczba odbiorców, większy zasięg oddziaływania zadania, itp.. - wskazać jaka inwestycja będzie przedmiotem dofinansowania – na co dofinansowanie zostanie przeznaczone, - opis powinien być zwięzły, spójny.

14 5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci otrzymał/otrzymali dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego. Jeśli dotyczy, należy podać: - nazwę inwestycji zadania publicznego, które zostały dofinansowane, - nazwę organu który udzielił dofinansowania, - datę / daty otrzymania dotacji, - wartość dofinansowania.

15 6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji: Cele zadania / projektu mają określać, co zmieni się w sytuacji naszych odbiorców lub co zmieni się w środowisku, w którym realizujemy przedsięwzięcie. SMART S – specyficarea– specyficzny – określony terytorialnie, M – measurable – mierzalny, A – ambitious – ambitny, R – realistic – realny, T – timebound – określony w czasie

16 - cele realizacji zadania są odpowiedzią na problemy przedstawione w pkt. III.2 oferty – opis potrzeb, - wskazać cel główny, cele szczegółowe zadania, - zadanie musi być realizowane na terenie Powiatu Wrocławskiego – stąd też proponuje się wykazać zgodność celów zadania z dokumentami strategicznymi Powiatu (np. Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2013), - wskazać sposób realizacji celów, np.: spotkania, warsztaty, zawody, itp..

17 7. Miejsce realizacji zadania publicznego: - zadanie musi być realizowane na terenie Powiatu Wrocławskiego, i zadanie to musi być przedmiotem działalności statutowej oferenta / oferentów. - należy podać nazwę/ nazwy miejscowości, gmin/y, powiatu, oraz dokładny adres, w którym planuje się organizację zadania, - punkt powiązany z punktem z części I pkt. 10. 8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego: - opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem zadania. - w przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania między składającymi ofertę wspólną,

18 - opisać metody realizacji działań, z uwzględnieniem ich aspektu innowacyjnego i wyróżniającego na tle innych działań, - wskazać terminy i dokładne miejsca realizacji poszczególnych działań, - wskazać adresatów / uczestników i ich liczbę, którzy będą brać udział w każdym z działań, - wskazać rodzaje kosztów będące składowymi poszczególnych działań w ramach zadania.

19 9. Harmonogram: - harmonogram musi być spójny z zapisami w ofercie, m.in. z: opisem poszczególnych działań, kosztorysem, terminem i miejscem realizacji zadania, adresatami zadania. - należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów), - wskazać poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego (opis zgodny z kosztorysem) i adekwatnie terminy ich realizacji, - wskazać kto jest odpowiedzialny za realizację poszczególnego działania w zakresie realizowanego zadania publicznego – oferent czy inny podmiot.

20 10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego: - należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe, czy zadanie będzie kontynuowane, jakie są sposoby, możliwości kontynuacji zadania, - należy opisać w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki, - mają obrazować postęp realizacji zadania publicznego, - należy określić rezultaty realizacji zadania w odniesieniu do celów zadania, działań, kosztorysu,

21 - rezultaty: twarde i miękkie, Rezultaty twarde – to liczbowe, policzalne rezultaty realizacji zadania. Użyte miary muszą być adekwatne dla danego działania, np.: Liczba zakupionych pucharów = 10 szt., Liczba uczestników zadania = 130 osób, Rezultaty miękkie – to korzyści trudno mierzalne, których nie da się oszacować i przedstawić w formie liczbowej, np.: Wzrost integracji wśród dzieci i młodzieży, Poprawa sprawności fizycznej dzieci. - wskazane rezultaty mają dostarczać łatwo weryfikowalnych informacji, - należy wskazać źródło pomiaru, identyfikacji osiągniętego wskaźnika.

22 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: – należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń, – w przypadku składania oferty wspólnej oferenci dołączają do tabeli informacje o swoich kosztach, – przy każdym z rodzajów kosztów wskazać: - ilość jednostek, - koszt jednostkowy (w zł.), - rodzaj miary (np.: szt., osoba/y, czas). – rodzaje kosztów zadania publicznego, tj.:

23 a) koszty merytoryczne: nie ma stałego katalogu tego rodzaju kosztów, każdy projekt / zadanie jest inny. Są to koszty bezpośrednio związane z celem i realizowanym zadaniem. Np. koszty: wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia, koszty nagród, pucharów, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia, koszty materiałów niezbędnych do zajęć (farby, papier, tkaniny), wynajmu sali sportowej. b) koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne : koszty związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługa finansowa, prawna w ramach realizowanego zadania publicznego. Np. koszty: opłat pocztowych, obsługi księgowej zadania. c) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji. Np.: koszty ogłoszenia w prasie.

24 Suma ogółem w tabeli musi być równa poszczególnym pozycjom ujętym w tabeli Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego. Koszt całkowity – koszt realizacji całego zadania, Wnioskowana dotacja – kwota o jaką oferent / oferenci ubiegają się / wnioskują w ramach zadania, Środki finansowe własne – dotyczy wspierania zadania publicznego. Środki finansowe z innych źródeł – dotyczy wspierania zadania publicznego oraz kiedy ubiegamy się o dofinansowanie inwestycji. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków).

25 a) Wolontariusz - definicja zgodna z Działem III Wolontariat, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536). UWAGA - z wolontariuszem zawieramy stosowne porozumienie o współpracy na piśmie, które zaświadcza o tym, że wolontariusz z daną organizacją bądź instytucją współpracuje. Korzystający ze świadczeń wolontariuszy zgodnie z ustawą: ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji – np. poprzez szkolenie; informuje wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

26 zapewnia higieniczne i bezpieczne warunki wykonywania świadczeń, w tym zapewnia odpowiednie środki ochrony indywidualnej uzależnione od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem; pokrywa koszty podróży służbowych i diet wolontariusza; zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po 30 dniu przechodzi pod opiekę państwa polskiego. b) Członek stowarzyszenia - może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia którego jest członkiem.

27 2. Źródła finansowania zadania publicznego 1.Wnioskowana kwota dotacji ……… zł……..% 2.Środki finansowe własne ……… zł……..% 3. Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3) ……… zł……..% 3.1.wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego ……… zł……..% 3.2. środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) ……… zł……..% 3.3.pozostałe ……… zł……..% 4. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) ……… zł……..% 5.Ogółem (środki wymienione w pkt. 1- 4) ……… zł100%

28 Wysokość środków, ze źródeł środków finansowych własnych oferenta / oferentów, środków finansowych z innych źródeł publicznych oraz środków pozostałych może się zmieniać, o ile nie zmieni się ich suma.

29 3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych: tabela wypełniana fakultatywnie; dotyczy oferty wspierania realizacji zadania publicznego; wykazana w tabeli kwota środków musi być równa kwocie wykazanej w tabeli nr 2 Przewidywane źródła finansowana zadania publicznego – pkt. 3.2 tabeli; jeśli oferent / oferenci wypełnią tą tabelę a nie otrzymają dotacji na realizację tego zadania z innych źródeł publicznych: oferent / oferenci w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu ofert, informują Powiat Wrocławski o tym, że środki nie zostały im przyznane. Wówczas oferent / oferenci mogą bez konsekwencji odstąpić od umowy lub zadanie może być zrealizowane w ograniczonym zakresie.

30 1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego: liczba osób pracujących przy realizacji zadania, w tym liczba wolontariuszy (jeśli dotyczy), dane liczbowe i osobowe kadry, informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego oraz o kwalifikacjach wolontariuszy, w przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów. 2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania: np. lokal, sprzęt, materiały, ich stan techniczny – czy są w dobrym stanie technicznym, pozwalającym na ich wykorzystanie do realizacji zadania,

31 w przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów. 3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną): doświadczenie oferenta/oferentów/ jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie w realizacji zadań podobnego rodzaju, którego dotyczy oferta. krótki opis zadania: rodzaj, skala, kiedy, kto był jego uczestnikiem, liczba uczestników, wartość tego zadania, czy realizowane było samodzielnie, czy w partnerstwie, we współpracy z jaką jednostką publiczną.

32 4. Informacja, czy oferent/oferenci przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Art. 16 ust. 7: organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z którymi organ administracji publicznej zawarł umowę, mogą zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, niebędącym stronami umowy, odpowiednio o wsparcie realizacji lub powierzenie zadania publicznego.

33 1) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji oferenta / oferentów – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. 2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(- ów). 3) Statut oferenta / oferentów. Na etapie przygotowania oferty zadania - należy zapoznać się z całą treścią zmienionego rozporządzenia, w tym również z umową oraz ze wzorem sprawozdania.

34 brak skreśleń w całym formularzu oferty, które nie dotyczą zadania, m.in.: oferta /oferta wspólna, powierzenie /wsparcie, przewidujemy pobieranie/niepobieranie opłat, itp. błędne wpisanie podmiotu, który ogłosił konkurs - konkurs ogłoszony jest przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego; błędy rachunkowe; niezgodność oferty z ogłoszeniem o konkursie, niezapoznanie się z kryteriami oceny ofert, brak obowiązkowych załączników, kopie dokumentów nie potwierdzone za zgodność, brak pieczęci organizacji, podpisu i daty.


Pobierz ppt "możliwość składania oferty wspólnej – tj.: jednej oferty przez kilka podmiotów; zmiany w części III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google